Rɔmunfuɛ Mun 3:1-31

  • “Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ ti nanwlɛfuɛ” (1-8)

  • I Zifu-o, i Glɛki-o, be kwlaa be ti sa tɛ yofuɛ (9-20)

  • Zezi i su lafilɛ’n ti’n, Ɲanmiɛn bu sran’m be sran kpa (21-31)

    • Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n to fuannin sran’m be kwlaa (23)

3  ?Kɛ be se kɛ be ti Zifu’n, ngue like yɛ be ɲɛn i m’ɔ tra sran onga’m be liɛ’n niɔn? ?Yɛ ngue yɛ be ɲɛn i klɛn wlalɛ’n nun-ɔn?  Nanwlɛ, ninnge sunman ti’n, Zifu’m be le ɲrun tra sran onga mun. Be nun klikli’n yɛle kɛ Zifu mun yɛ be fali Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n be mannin be-ɔ.+  ?Ɔ maan sɛ Zifu wie’m be lafiman Ɲanmiɛn su’n, é sé sɛ? ?Ɲanmiɛn su mɔ be lafiman’n ti’n, é sé kɛ Ɲanmiɛn timan sɛsɛfuɛ?  Ɔ timan sɔ mlɔnmlɔn! Kannzɛ bɔbɔ klɔ sran’m be ti ato buafuɛ’n,+ sanngɛ Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ ti nanwlɛfuɛ.+ I sɔ yɛ be klɛli-ɔ. Be klɛli i kɛ: “Ndɛ nga á kán’n nun’n, maan be wun kɛ a ti nanwlɛfuɛ. Yɛ sɛ be di ɔ jɔlɛ’n, maan ɔ ndɛ yo fɛ.”+  ?Sanngɛ sɛ sa nuan su sɛsɛ mɔ e yoman’n ti’n, Ɲanmiɛn i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i ɲin fite’n, é sé sɛ? ?Sɛ Ɲanmiɛn yi i ya’n i nglo’n, nn ɔ yoman sa nuan su sɛsɛ ti-ɔ? (N su ijɔ kɛ klɔ sran’m be fa ijɔ’n sa.)  Nɛ́n i sɔ-ɔ! ?Afin sɛ Ɲanmiɛn yoman sa nuan su sɛsɛ’n, ɔ kwla se kɛ ɔ́ dí mɛn’n nunfuɛ’m be jɔlɛ?+  ?Sɛ n bua ato naan ato nga n bua’n, ɔ kle kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n ti nanwlɛ’n, naan i sɔ’n ti’n sran’m be mɛnmɛn i’n, ngue ti yɛ Ɲanmiɛn bú min sa tɛ yofuɛ-ɔ?  ?Yɛ ngue ti yɛ ndɛ nga sran wie’m be tɔn e suɛn kɛ e kan’n, e kɛnmɛn i kpɛkun-ɔn? Be waan e seli kɛ: “Maan e yo sa tɛ naan sa kpakpa’m be ɲin fite.” Fɔ nga bé bú i sɔfuɛ mun’n, ɔ ti i nuan su sɛsɛ.+  ?É sé sɛ? ?É sé kɛ e ti kpa tra sran onga mun? Cɛcɛ, nɛ́n i sɔ mlɔnmlɔn-ɔn! Afin e dun mmua seli kɛ i Zifu-o, i Glɛki-o, be kwlaa be ti sa tɛ yofuɛ.+ 10  I sɔ yɛ be klɛli-ɔ. Be klɛli i kɛ: “Sran fi timan kpa, ɔ leman be nun kun sa m’ɔ ti kpa-ɔ.+ 11  Be nun wie fi timan akunndanfuɛ, yɛ be nun wie fi kunndɛman Ɲanmiɛn. 12  Sran’m be kwlaa be fali atin uflɛ su, be kwlaa b’a saci. Be nun wie fi yoman sran ye. Nanwlɛ, be nun kun sa bɔbɔ nunman lɛ m’ɔ yo i sɔ liɛ’n niɔn.”+ 13  “Be nuan’n ti kɛ ndia mɔ b’a tike su’n sa. Be fa be nuan’n be laka sran mun.”+ “Wuo bɔyre o be nuan nun.”+ 14  “Sran’m be sannzan bolɛ’n, ɔ nin sran’m be ndɛ tɛ kanlɛ’n w’a yi be nuan’n piɛ.”+ 15  “Be sisiman be bo sran’m be mmoja’n i ase gualɛ nun.”+ 16  “Lika kwlaa nga be sin’n, ɔ ti afɛ nin ɲrɛnnɛn. 17  Yɛ be siman fɔundi atin’n.”+ 18  “Be sroman Ɲanmiɛn mlɔnmlɔn.”+ 19  Siɛn’n, e si kɛ ndɛ kwlaa nga Mmla’n kan’n, ɔ ti be nga be di Mmla’n su’n be liɛ, kɛ ɔ ko yo naan sran fi w’a ɲanman ndɛ w’a kanman naan sran’m be kwlaa b’a kaci sa tɛ yofuɛ Ɲanmiɛn ɲrun naan w’a tu be fɔ’n ti.+ 20  Ɔ maan nán mmla mɔ sran kun nanti su’n, i ti yɛ Ɲanmiɛn bú i sran kpa-ɔ.+ Afin mmla’n ti yɛ e si like nga be flɛ i sa tɛ’n i kpa-ɔ.+ 21  Sanngɛ siɛn’n, ɔ ti weiin kɛ kannzɛ sran kun faman mmla’n su’n, Ɲanmiɛn kwla bu i sran kpa.+ I sɔ kusu yɛ be kɛnnin i Mmla’n nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fluwa’m be nun-ɔn.+ 22  Zezi Klisi mɔ sran sɔ’n lafi i su’n ti’n, Ɲanmiɛn bú i sran kpa sakpa. Be kwlaa nga be lafi i su wie’n, Ɲanmiɛn bú be sran kpa wie. Afin Ɲanmiɛn ɲrun’n, sran fi timan kpa trɛmɛn i wiengu.+ 23  Afin sran’m be kwlaa be yoli sa tɛ. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n to fuannin be.+ 24  Like nga Klisi Zezi mannin fa kpɔli be ti’n ti’n,+ Ɲanmiɛn bu be sran kpa. Ɲanmiɛn i aklunye dan’n+ ti yɛ ɔ cɛli+ be like sɔ’n niɔn. 25  Ɲanmiɛn fɛ i mannin klɔ sran mun naan be nin i bɔbɔ Ɲanmiɛn be afiɛn sɛ ekun,+ i mmoja m’ɔ guali ase’n ti.+ Ɔ yoli sɔ naan ɔ́ klé kɛ ɔ yo sa i nuan su sɛsɛ. Afin kɛ m’ɔ blu sa su’n ti’n, ɔ yacili sa tɛ nga be yoli be laa’n cɛli be. 26  Ɔ yoli sɔ naan blɛ nga nun’n, ɔ́ klé kɛ ɔ yo sa i nuan su sɛsɛ.+ Ɔ maan kannzɛ bɔbɔ ɔ buli sran ng’ɔ lafi Zezi su’n i sran kpa’n, sa nuan su sɛsɛ yɛ ɔ yoli i lɛ-ɔ.+ 27  ?Ɔ maan ngue ti yɛ é dí e nuan-ɔn? Ɔ nunman nun kɛ e yo sɔ mlɔnmlɔn. ?Mmla benin ti yɛ é dí e nuan-ɔn? ?Mmla ng’ɔ se kɛ like nga e yo’n ti cinnjin’n i ti-ɔ?+ Cɛcɛ, sanngɛ mmla mɔ maan e lafi Ɲanmiɛn su’n, i ti-ɔ. 28  Afin e bu i kɛ Ɲanmiɛn su mɔ sran kun lafi’n, i ti yɛ Ɲanmiɛn bu i sran kpa-ɔ, nán mmla’n i su m’ɔ nanti’n ti-ɔ.+ 29  ?Annzɛ ɔ ti Zifu’m be ngunmin be Ɲanmiɛn?+ ?Ɔ timan be nga be timan Zifu’n be Ɲanmiɛn wie?+ Nanwlɛ, ɔ ti be nga be timan Zifu’n be Ɲanmiɛn wie.+ 30  Kɛ mɔ Ɲanmiɛn ti kunngba’n ti’n,+ ɔ́ bú be nga be wlali be klɛn’n be sran kpa,+ i su mɔ be lafi’n ti. Yɛ kusu ɔ́ bú be nga b’a wlaman be klɛn’n be sran kpa,+ i su mɔ be lafi’n ti. 31  ?Ɔ maan Zezi su mɔ e lafi’n ti’n, mmla’n timan like fi kun? Cɛcɛ! I kpa bɔbɔ’n, e bu mmla’n i like dan.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun