Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Register over ord og udtryk

A

ABBA

, Ro 8:15 får os til at råbe: A., Far!

ABEL

, 1Mo 4:8 Kain overfaldt A.

Mt 23:35 fra den retfærdige A.s blod til

ABIGAJIL

, 1Sa 25:3 A. var klog og smuk

ABORTERE

, 2Mo 23:26 Kvinderne vil hverken a. eller

ABRAHAM

, 1Mo 21:12 Gud sagde til A.: Lyt til hende

2Kr 20:7 din ven A.

Mt 22:32 Jeg er A.s Gud, de levendes Gud

Ro 4:3 A. troede, betragtet som retfærdig

ACCEPTERE

, Ro 14:1 en svag i troen skal I a.

ADAM

, 1Mo 5:5 A. levede i 930 år

1Kt 15:22 alle dør på grund af A.

1Kt 15:45 Den sidste A. blev en

1Ti 2:14 A. blev ikke bedraget, men kvinden

ADLYDE

, 2Mo 24:7 vil vi gøre, og vi vil a.

1Sa 15:22 At a. er bedre end ofre

Sl 51:12 væk mit ønske om at a.

Lu 2:51 han fortsatte med at a. dem

ApG 5:29 skal a. Gud mere end mennesker

Tit 3:1 a. myndigheder, parate til god gerning

ADLYDER

, Joh 3:36 ikke a. Sønnen, skal ikke se livet

ADMINISTRATION

, Ef 1:10 skal være en a.

ADOPTERET

, Ro 8:15 ånd hos dem der bliver a.

ADVARE

, Eze 3:17 skal du a. dem fra mig

Eze 33:4 ikke lader sig a., vil hans blod

ADVARER

, Eze 33:9 Hvis du a. en der er ond

ADVARSEL

, 1Kt 10:11 nedskrevet som en a. for os

AFFALD

, 1Kt 4:13 betragtet som verdens a.

Flp 3:8 regner dem for en bunke a.

AFFØRING

, 5Mo 23:13 dække jeres a. til

AFGRUNDEN

, Åb 11:7 vilddyr der stiger op af a.

Åb 17:8 vilddyr vil snart stige op af a.

Åb 20:3 kastede ham ned i a.

AFGUDER

, Sl 115:4 Deres a. er af sølv og guld

1Kt 6:9 tilbeder a., vil ikke arve Guds rige

AFGUDERNE

, 1Jo 5:21 I skal holde jer fra a.

AFGUDSDYRKELSE

, 1Kt 10:14 I skal flygte fra a.

AFHÆNGIG

, 1Pe 4:11 a. af den styrke Gud giver

AFKALD

, Flp 2:7 gav a. på alt, blev menneske

AFKOM

, 1Mo 3:15 fjendskab mellem dit a. og hendes

1Mo 22:17 jeg vil velsigne dit a.

Esa 65:23 a. består af mennesker velsignet af

Ga 3:16 Og til dit a., som er Kristus

Ga 3:29 I er Abrahams a., arvinger

Åb 12:17 krig mod hendes a.

AFSKRIFT

, 5Mo 17:18 skrive en a. af denne Lov

AFSKY

, Ro 12:9 A. det onde. Hold fast ved det gode

AFSKYELIGHEDEN

, Mt 24:15 a. der ødelægger

AFSLUTNINGEN

, Mt 28:20 med jer alle dage indtil a.

AFSLØRER

, Joh 7:7 Verden hader mig fordi jeg a.

AFSVÆRGE

, ApG 26:11 tvinge dem til at a.

AFTENSMÅLTID

, 1Kt 11:20 for at holde Herrens a.

AKAN

, Jos 7:1 A. tog noget

AKVILA

, ApG 18:2 mødte en jøde der hed A.

ALDERDOM

, Sl 71:9 Kast mig ikke bort i min a.

ALDERDOMMEN

, Sl 92:14 Selv i a. vil de trives

ALENE

, Joh 16:32 efterlade mig a. Men jeg er ikke a.

ALFA

, Åb 1:8 Jeg er A. og Omega

ALKOHOL

, Ord 20:1 a. kan gøre dig uregerlig

ALMINDELIGE

, ApG 4:13 a., uden uddannelse

ALT

, Flp 4:8 A. hvad der er sandt, værd at elske

2Ti 2:15 Gør a. hvad du kan, for at træde frem

ALTER

, 1Mo 8:20 byggede Noa et a.

ApG 17:23 et a.: For en ukendt gud

ALTRET

, 2Mo 27:1 lave a. af akacietræ

Mt 5:24 gave blive liggende foran a.

ALVOR

, Flp 2:12 arbejde på frelse med frygt og a.

AMBASSADØRER

, 2Kt 5:20 a. på Kristus’ vegne

AMEN

, 5Mo 27:15 hele folket skal sige: A.

1Kt 14:16 a. til din takkebøn

2Kt 1:20 sige a. til Gud gennem ham

AMMENDE

, 1Ts 2:7 som en a. mor

ANANIAS

, ApG 5:1 A. og hans kone, Safira

ANBEFALER

, 2Kt 6:4 vi a. os selv på enhver måde

ANBEFALING

, Tit 2:10 være en a. for Guds lære

ANDEL

, Kl 3:24 Jehova er min a.

Da 12:13 du vil stå op og få din a.

ANDEN DØD

, Åb 2:11 ikke ramt af den a.

Åb 20:6 har den a. ingen myndighed over

Åb 20:14 Dette er den a.: ildsøen

ANDRE

, Jer 8:6 bliver ved at gøre som alle a.

ANDRE FÅR

, Joh 10:16 jeg har a., som ikke hører til

ANERKENDE

, 1Kt 16:18 a. den slags mænd

ANERKENDELSE

, 1Kt 7:33 opnå sin hustrus a.

ANGER

, ApG 26:20 en måde der stemmer med a.

2Kt 7:10 ked af det som Gud vil, fremkalder a.

ANGRE

, ApG 3:19 a. og vende om for at

ApG 17:30 mennesker overalt skal a.

Ro 2:4 Gud prøver at få dig til at a.

ANGREDE

, Åb 16:11 talte blasfemisk, a. ikke

ANGRER

, Lu 15:7 glæde over én synder der a.

ANGST

, Lu 21:25 a. blandt nationerne, de ved ikke

ANKER

, He 6:19 håb som et a. for sjælen

ANKLAGE

, Ro 8:33 Hvem kan a. dem

1Ti 5:19 Godtag ikke en a. mod en ældste

ANKLAGER

, Åb 12:10 vores brødres a. er kastet ned

ANMODNINGER

, He 5:7 Kristus opsendte a.

ANNA

, Lu 2:36, 37 A., en profetinde, 84 år

ANRÅBELSE

, 1Ti 2:1 Bed med a.

ANSVARSBYRDE

, Ga 6:5 Enhver skal bære sin egen a.

ANSVARSPOST

, ApG 1:20 en overtage hans a.

ANTIKRISTER

, 1Jo 2:18 Allerede nu er der mange a.

APOLLOS

, ApG 18:24 A., en veltalende mand

APOSTLE

, Mt 10:2 Navnene på de 12 a.

APOSTLENE

, ApG 15:6 a. og de ældste samledes

1Kt 15:9 Jeg er den ringeste af a.

APPELLERE

, Flm 9 a. til at du gør det af kærlighed

APPELLERER

, 2Kt 4:2 vi a. til deres samvittighed

ARARAT

, 1Mo 8:4 lagde arken sig på A.s bjerge

ARBEJD

, Joh 6:27 A. ikke for den mad der forgår

ARBEJDE

, Præ 2:24 glæde sig over sit hårde a.

Joh 5:17 Far er blevet ved med at a. til nu

Ef 4:28 holde op med at stjæle, a. flittigt

2Ts 3:10 ikke vil a., heller ikke spise

1Pe 1:13 gør jeres sind klar til at a.

ARBEJDER

, Ord 8:30 dygtig, betroet a.

Lu 10:7 den der a., har fortjent sin løn

ARBEJDET

, Ne 4:6 folkene lagde deres hjerte i a.

AREOPAGOS

, ApG 17:22 Paulus trådte frem for A.

ARGUMENTER

, ApG 17:2 fremførte a. fra Skrifterne

ARK

, 1Mo 6:14 Lav dig en a.

2Mo 25:10 lave en a. af akacietræ

2Sa 6:6 Uzza greb fat i Guds a.

1Kr 15:2 kun levitterne må bære Guds a.

ARTEMIS

, ApG 19:34 råbe: Stor er A.!

ARV

, 4Mo 18:20 Jeg er din andel og din a.

Sl 127:3 Sønner er en a. fra Jehova

Mt 25:34 a. det rige som har været forberedt

Ef 1:18 rigdom han vil give de hellige som a.

1Pe 1:4 a. der er ren og aldrig vil visne

ARVE

, Mt 5:5 de milde vil a. jorden

ARVINGER

, Ro 8:17 Guds a. og Kristus’ medarvinger

Ga 3:29 Abrahams afkom, a. i kraft af et løfte

ASTROLOGER

, Mt 2:1 a. kom til Jerusalem

ATMOSFÆRE

, Ef 2:2 herskeren over den a. der

AVNER

, Sef 2:2 før dagen er fløjet væk som a.

AZAZEL

, 3Mo 16:8 Aron skal trække lod for A.

B

BAAL

, Jer 19:5 sønner som brændofre til B.

BABEL

, 1Mo 11:9 fik navnet B., for der

BABYLON

, Jer 51:6 Flygt fra B.

Jer 51:30 B.s krigere er holdt op

Jer 51:37 B. blive til en stendynge

Åb 17:5 B. den Store, mor til

Åb 18:2 B. den Store er faldet

BAD

, 2Kg 5:10 b. dig syv gange i Jordanfloden

2Kg 19:15 Hizkija b. til Jehova

ApG 12:5 Peter fængslet, menigheden b.

BAGTALER

, Ord 16:28 b. skiller nære venner

BAGVASKE

, 3Mo 19:16 ikke gå rundt og b. andre

BANDT

, 1Mo 22:9 Han b. sin søn Isak

BANGE

, 2Kr 20:15 Vær ikke b. for stor folkemængde

Sl 56:4 Gud stoler jeg på, jeg er ikke b.

Sl 118:6 Jehova på min side; jeg er ikke b.

Esa 41:10 Vær ikke b., jeg er med dig

Mik 4:4 ingen vil gøre dem b.

Åb 2:10 ikke b. for det du vil lide

BANKE PÅ

, Mt 7:7 Bliv ved med at b., lukket op

BARDUNER

, Esa 54:2 sørg for at dine b. er lange

BARM

, Ord 5:19 være hendes b. der beruser dig

BARMHJERTIG

, 5Mo 4:31 Jehova er en b. Gud

Ne 9:19 b., svigtede dem ikke

Sl 78:38 han var b.; han tilgav

Jak 5:11 Jehova er kærlig og b.

BARMHJERTIGE

, Mt 5:7 Lykkelige er de b.

Lu 6:36 være b., ligesom jeres Far

BARMHJERTIGHED

, 1Kr 21:13 for hans b. er meget stor

Ord 28:13 den der bekender, vil blive vist b.

Esa 55:7 vende om til Jehova, vil vise b.

Mt 9:13 Jeg ønsker b., ikke slagtoffer

2Kt 1:3 inderlige b.s Far

BARMHJERTIGHEDEN

, Jak 2:13 B. sejrer over dommen

BARN

, 1Kt 13:11 tænkte som et b., ræsonnerede som

BARNABAS

, ApG 9:27 B. kom ham til hjælp

BARNDOM

, 2Ti 3:15 fra din spæde b. har du kendt

BARNET

, Dom 13:8 lær os at tage os af b.

BARNLØS

, 5Mo 7:14 ingen mand eller kvinde er b.

BARNLØSE

, 2Mo 23:26 Kvinderne vil ikke være b.

BARRIERE

, Lu 19:43 en b. af spidse pæle

BARUK

, Jer 45:2 Jehova siger om dig, B.

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B., Urias’ hustru

BEBOET

, Esa 45:18 dannede jorden til at være b.

BED

, Sl 2:8 B. mig, så vil jeg give dig nationer

BEDE

, Mt 5:44 b. for dem der forfølger jer

Mt 6:9 I skal derfor b. på den her måde:

Mt 7:7 Bliv ved med at b., og I vil få

Mr 1:35 Tidligt gik han ud for at b.

Lu 5:16 gik ofte ud til øde steder for at b.

Ro 8:26 ikke altid ved hvad vi skal b. om

Ro 12:12 Bliv ved med at b.

1Ts 5:17 Bliv ved med at b. til Gud

2Ts 3:1 Bliv ved med at b. for os om at

BEDEHUS

, Esa 56:7 skal kaldes et b. for alle

BEDER

, 5Mo 10:12 hvad er det Jehova b. jer om?

Sl 20:5 Jehova give hvad du b. om

Da 6:13 han b. tre gange om dagen

Mt 6:8 ved hvad I har brug for, før I b.

Mr 11:24 det I b. om – tro på at I har fået

Joh 14:13 hvad I b. om i mit navn, vil jeg gøre

2Kt 5:20 Vi b.: Bliv forsonet med Gud

Ef 3:20 meget mere end vi b. om

1Jo 5:14 b. om, i overensstemmelse med

BEDRAGE

, 3Mo 19:13 ikke b. dit medmenneske

BEDRØVEDE

, Sl 78:41 de b. Israels Hellige

BEDRØVER

, Ord 17:25 En ufornuftig søn b. sin mor

BEDRØVET

, Ef 4:30 gør ikke Guds hellige ånd b.

BEDSTE

, 5Mo 10:13 Jehovas bud til jeres b.

1Kt 7:35 siger jeg til jeres eget b.

BEDSTEFORÆLDRE

, 1Ti 5:4 give deres b. det tilbage

BEFRIELSE

, Lu 21:28 jeres b. nærmer sig

BEGRÆNSE

, 1Kt 7:35 ikke for at b. jeres frihed, men

BEGYNDELSEN

, Esa 46:10 Fra b. forudsiger jeg

Mt 24:8 dette er b. på store lidelser

BEGYNDTE

, Zak 4:10 foragtet dag det b. i det små

BEGÆR

, Ro 1:27 mændene optændt af b. efter

Ro 16:18 trælle af deres eget b.

Jak 1:14 draget og lokket af sit eget b.

1Jo 2:16 det fysiske b., øjnenes b.

BEGÆRE

, 2Mo 20:17 ikke b. en andens hustru

BEGÆRLIGHED

, Kol 3:5 b., som er afgudsdyrkelse

BEHAGE

, Ga 1:10 Prøver jeg at b. mennesker?

Ef 6:6 når andre ser jer, bare for at b. mennesker

BEHAGEDE

, Ro 15:3 Kristus b. ikke sig selv

BEHERSKE

, 2Ti 2:24 b. sig når nogen behandler ham

BEHOLD

, Jer 39:18 slippe med livet i b.

BEKEND

, Jak 5:16 B. jeres synder for hinanden

BEKENDER

, Ord 28:13 b. overtrædelser

1Jo 1:9 Hvis vi b. synder, tilgiver han

BEKENDTE

, Sl 32:5 Endelig b. jeg min synd for dig

BEKLAGE

, Flp 2:14 gøre alt uden at b. jer

BEKLAGER

, 4Mo 14:27 israelitterne b. sig over mig

1Kt 10:10 ikke være nogle der altid b. sig

Jud 16 Disse mennesker b. sig konstant

BEKYMRE

, Lu 12:25 forlænge sit liv ved at b. sig?

BEKYMRET

, Mt 6:34 aldrig være b. for dagen i morgen

Mt 10:19 vær ikke b. for hvad I skal sige

Flp 4:6 ikke være b. for noget

BEKYMRING

, Ord 12:25 B. tynger en mands hjerte

BEKYMRINGEN

, 2Kt 11:28 b. for alle menighederne

BEKYMRINGER

, Sl 94:19 overvældet af b.

Mr 4:19 verdens b., rigdommens bedragende magt

Lu 8:14 rives med af b., rigdom, fornøjelser

Lu 21:34 hjerte bliver tynget af livets b.

1Kt 7:32 ønsker I skal være fri for b.

BELEJLIGT

, Lu 4:13 Djævelen ventede på et b.

BELSHASSAR

, Da 5:1 kong B. holdt et festmåltid

BELÆRE

, Jer 31:34 Ingen skal b. sin bror

BELØNNE

, Rut 2:12 Må Jehova b. dig

He 11:6 han vil b. dem der oprigtigt søger ham

BEMÆRKET

, Mt 6:1 gode gerninger for at blive b.

BEN

, 1Mo 2:23 Endelig b. af mine b.

BEREGNER

, Lu 14:28 sætter sig ned og b.

BESALEL

, 2Mo 31:2 Jeg har udvalgt B.

BESAT

, 1Ti 6:4 b. af at diskutere og skændes

BESEGLET

, Ef 1:13 havde fået tro, blev I b.

Åb 7:3 før vi har b. vores Guds trælle

BESEJRE

, Jer 1:19 vil ikke kunne b. dig, for jeg

Ro 8:37 kan b. alt takket være ham

BESEJRET

, Joh 16:33 vær modige! Jeg har b. verden

BESKEDENT

, Mik 6:8 og vandrer b. med din Gud!

1Ti 2:9 kvinderne skal klæde sig b.

BESKEDNE

, Ord 11:2 Det er de b. der er kloge

BESKYT

, Ord 4:23 B. dit hjerte, for derfra

BESKYTTE

, Flp 3:1 for det vil b. jer

BESKYTTELSE

, Præ 7:12 visdom b. ligesom penge

BESLUTNING

, Esa 14:27 Jehova truffet b., hvem kan

BESLUTTET

, Ro 8:28 dem han har b. at kalde

BESMITTER

, 2Kt 7:1 rense os for alt hvad der b.

BESTIKKELSE

, Præ 7:7 b. fordærver hjertet

BESVÆRLIGT

, Mal 1:13 Hvor er det b.!

BESØGE

, ApG 15:36 b. brødrene for at se hvordan

BETALE

, Sl 116:12 Hvordan skal jeg b. Jehova

BETALER

, Sl 37:21 onde låner og b. ikke tilbage

BETEL

, 1Mo 28:19 gav stedet navnet B.

BETJENE

, 1Pe 4:10 bruge gave til at b. hinanden med

BETLEHEM

, Mik 5:2 B. Efrata, fra dig vil

BETRO

, Lu 16:11 hvem vil så b. jer den sande?

BETROR

, Sl 31:5 I din hånd b. jeg min ånd

BETYDER

, Flp 2:3 andre b. mere end jer selv

BEVIST

, Ro 5:8 Gud har b. sin kærlighed til os

BEVISTE

, ApG 17:3 forklarede og b. ved henvisninger

BIDE

, Ga 5:15 I bliver ved med at b. hinanden

BIDRAGENE

, 2Kr 31:10 begyndte at bringe b.

BILEAM

, 4Mo 22:28 æslet sagde til B.

BILLEDE

, 1Mo 1:26 frembringe mennesker i vores b.

BINDE

, 5Mo 25:4 ikke b. munden til på en okse

BITTERHED

, Ord 14:10 du kender dit hjertes b.

Ef 4:31 ondsindet b., harme, vrede

BJERG

, Sl 24:3 Hvem må gå op på Jehovas b.?

Esa 2:3 lad os gå op til Jehovas b.

Esa 11:9 ingen fortræd på mit hellige b.

Da 2:35 blev et stort b., fyldte hele jorden

BJERGENE

, 1Mo 7:20 Det steg til det var over b.

BJØRNEN

, 1Sa 17:37 reddet mig fra løven og b.

Esa 11:7 Koen og b. vil græsse sammen

BLADE

, Eze 47:12 deres b. vil virke helbredende

Mt 24:32 Så snart dets gren får b., ved I

BLANDEDE

, 1Pe 4:15 b. jer i andres sager

BLANDER

, 1Ti 5:13 b. sig i andres sager

BLASFEMISK

, Mr 3:29 taler b. om den hellige ånd

BLEVET

, Lu 22:28 b. hos mig i mine prøvelser

1Kt 9:22 for alle slags mennesker er jeg b. alt

BLIDT

, 1Ts 2:7 b. og nænsomt, som en mor

BLIND

, 3Mo 19:14 ikke lægge noget i vejen for b.

BLINDE

, Esa 35:5 b.s øjne bliver åbnet

Mt 15:14 De er b. vejledere

BLINDHED

, 1Mo 19:11 mændene slog de med b.

BLIVE

, 2Mo 3:14 Jeg vil b. det jeg vælger at b.

BLIVER VED MED

, 1Jo 3:6 b. at synde

BLOD

, 3Mo 7:26 I må ikke spise noget b.

Sl 72:14 deres b. dyrebart i hans øjne

Eze 3:18 hans b. vil jeg kræve af dig

Mt 26:28 det er et symbol på mit b.

Mt 27:25 b. komme over os og vores børn

ApG 15:29 holde jer fra b.

ApG 20:26 jeg er ren for alles b.

Ef 1:7 befriet med en løsesum, hans b.

1Pe 1:19 med dyrebart b., med Kristus’ b.

1Jo 1:7 Jesus’ b. renser os for synd

Åb 18:24 i hende fandtes b. af hellige

BLODET

, 1Mo 9:4 b. må I ikke spise

3Mo 17:11 kødets liv er i b.

3Mo 17:13 lade b. løbe ud og dække det til

ApG 20:28 købt med b. af sin egen Søn

BLOMSTRE

, Esa 35:1 ørkensletten vil b. som krokusen

BLØDNINGER

, Mt 9:20 i 12 år lidt af konstante b.

BOG

, 2Mo 32:33 vil jeg slette af min b.

Mal 3:16 skrevet en b. med navnene

Åb 20:15 ikke skrevet i livets b.

BOLIG

, Sl 84:1 Hvor jeg elsker din prægtige b.

BORD

, Da 11:27 sidde ved samme b. og lyve

1Kt 10:21 spise ved Jehovas b. og dæmonernes

BRODERKÆRLIGHED

, Ro 12:10 b. få jer til at

BRODERSAMFUNDET

, 1Pe 2:17 elsk hele b.

BROR

, Ord 17:17 en b. som er født til at hjælpe

Ord 18:24 ven være mere trofast end b.

1Kt 5:11 kaldes b. men lever umoralsk

BRUDEN

, Åb 21:9 vise dig b., Lammets hustru

BRUG

, Mt 6:32 Far ved at I har b. for alt det

Ro 12:13 Del, alt efter hvad de har b. for

1Kt 7:31 de der gør b. af verden

BRUGE

, 2Kt 12:15 med glæde b. mig selv

BRUGTE

, Lu 15:13 b. sin formue på at leve vildt

BRYLLUP

, Joh 2:1 blev der holdt et b. i Kana

Åb 19:7 tiden er inde til Lammets b.

BRYLLUPSFEST

, Mt 22:2 konge der holdt en b.

BRYSTHARNISK

, Ef 6:14 retfærdighed som et b.

BRÆNDE

, Ord 26:20 Når der ikke er b., går ilden ud

BRÆNDENDE

, Ro 12:11 Vær b. i ånden

BRÆNDENDE IVER

, Esa 37:32 Jehova gøre dette i b.

BRÆNDER AF HENGIVENHED

, Sl 69:9 b. for dit hus

BRÆNDOFRE

, 2Sa 24:24 b. der ikke koster noget

BRØD

, Ne 9:15 Du gav dem b. fra himlen

Sl 37:25 eller hans børn lede efter b.

Esa 55:2 betale for noget der ikke er b.?

Mt 4:4 et menneske skal ikke kun leve af b.

Mt 6:11 Giv os det b. vi har behov for

Mt 26:26 Jesus tog et b., brækkede det

Joh 6:35 Jeg er livets b.

1Kt 10:17 ét b., spiser alle af dette ene b.

BRØDRE

, Mt 13:55 hans b. Jakob og Josef og

Mt 23:8 og I er alle b.

Mt 25:40 gjort for mine b., gjort for mig

1Pe 5:9 jeres b. i hele verden

BUD

, Mt 22:40 de to b. Loven bygger på

Mr 12:28 Hvilket b. er det vigtigste?

Mr 12:31 ikke noget b. større end dem

Joh 13:34 nyt b.: I skal elske hinanden

BUDSKABET

, Lu 8:12 Djævelen tager b. bort

BUNDET

, Mt 16:19 binder på jorden, b. i himlene

BY

, He 11:10 b. der er solidt grundfæstet

BYER

, Lu 4:43 forkynde gode nyhed i andre b.

BYGGE

, Esa 65:21 vil b. huse og bo i dem

Jud 20 b. jer selv op med hellige tro

BYGGEDE

, Lu 17:28 de plantede, og de b.

BYGGER

, Sl 127:1 Hvis ikke Jehova b. huset

1Kt 3:10 opmærksom på hvordan han b.

BYGGER OP

, 1Kt 8:1 Viden gør stolt, kærlighed b.

1Kt 10:23 Alt er tilladt, men ikke alt b.

BYMURE

, Eze 38:11 ikke beskyttet af b. med porte

BYRDE

, Sl 38:4 Mine synder er som en tung b.

Sl 55:22 Kast din b. på Jehova

Sl 68:19 Jehova bærer hver dag vores b.

ApG 15:28 ikke nogen ekstra b. ud over

1Ts 2:6 have været en økonomisk b.

1Jo 5:3 hans bud er ikke en tung b.

Åb 2:24 lægger ikke nogen anden b.

BYRDER

, Lu 11:46 regler der er som tunge b. for folk

Ga 6:2 hjælpe når I har tunge b.

BYTTE

, Mt 16:26 menneske give i b. for sit liv?

BÆGER

, Mt 20:22 drikke det b. jeg skal til at

Lu 22:20 b. symbol på den nye pagt

Lu 22:42 hvis du vil, så tag dette b. fra mig

BÆGRET

, 1Kt 11:25 på samme måde tog han b.

BÆLTET

, Esa 11:5 Retfærdighed er b.

BÆRE

, Ro 15:1 stærke har pligt til at b. svagheder

BÆRER OVER

, Ef 4:2 b. med hinanden i kærlighed

BØGER

, Præ 12:12 ingen ende på hvor mange b.

ApG 19:19 brændte b. mens alle så på

BØJET

, Præ 1:15 b. kan aldrig blive lige

BØN

, Sl 65:2 Du som hører b.

Sl 141:2 Lad min b. være som røgelse

Ord 15:8 glæder sig over de retfærdiges b.

Ord 28:9 selv hans b. frastødende

Jak 5:15 Troens b. vil gøre den syge rask

Jak 5:16 retfærdigt menneskes b. har stor kraft

BØNNER

, 1Pe 3:7 for at b. ikke skal blive hindret

Åb 8:4 røgelsen sammen med helliges b.

BØR

, Ro 12:3 ikke have højere tanker end han b. have

BØRN

, 1Mo 1:28b. og bliv mange

Sl 8:2 Med ord fra b.s mund

Mt 11:16 som b. der sidder på torvene

Mt 18:3 Medmindre I bliver som små b.

Mt 19:14 Lad de små b. være

Lu 10:21 gjort det kendt for små b.

Ro 8:21 Guds b.s herlige frihed

1Kt 7:14 jeres b. ville jo være urene, men

1Kt 14:20 i alt der er ondt, vær som b.

Ef 6:1 I b., adlyd jeres forældre

1Jo 3:2 nu er vi Guds b.

BØRNENE

, 5Mo 31:12 Kald folket sammen, b.

2Kt 12:14 b. ikke spare sammen til forældre

BÅND

, Ef 4:3 freden, det b. der binder jer sammen

Kol 3:14 kærligheden er et fuldkomment b.

C

CHARME

, Ord 31:30 C. kan bedrage

CHOKERENDE

, Joh 6:60 Det han siger, er c.!

CORNELIUS

, ApG 10:24 C. kaldt slægtninge sammen

D

DAG

, Sl 84:10 Én d. i dine forgårde bedre

Eze 4:6 En d. for et år

Joe 2:1 Jehovas d. kommer! Den er nær!

Am 5:18 Hvad vil Jehovas d. indebære?

Sef 1:14 Jehovas store d. er nær! Den er nær

Mt 24:36 Ingen kender den d. og time

2Ts 2:2 Jehovas d. allerede er her

2Pe 3:8 én d. som tusind år

DANSENDE

, Dom 11:34 hans datter kom d.

DATTER

, Lu 8:49 Din d. er død

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel salvede D.

Lu 1:32 hans far D.s trone

ApG 2:34 D. steg ikke op til himlene

DEFEKT

, 3Mo 22:21 dyr må ikke have d.

DEL

, Ro 12:13 D., alt efter hvad de har brug for

DENARER

, Lu 7:41 Den ene skyldte ham 500 d.

DEN HØJESTE

, Sl 83:18 Jehova, D. over hele jorden

Da 4:17 skal vide at D. er Hersker

DESPERATION

, Job 6:2 ønske at min d. kunne vejes

DIGTERE

, ApG 17:28 som nogle af jeres d. har sagt

DINA

, 1Mo 34:1 D. ud for at besøge

DISCIPLE

, Mt 28:19 gør folk fra alle nationer til d.

Joh 8:31 holder jer til det jeg siger, er I mine d.

Joh 13:35 vil alle forstå at I er mine d.

DISKUSSION

, Ord 15:18 ikke hurtigt vred, standser d.

DISTRAHERET

, 1Kt 7:35 tjene Herren uden at blive d.

DISTRIKT

, Ro 15:23 ikke mere uberørt d. tilbage

DJÆVELEN

, Mt 25:41 evige ild som venter D. og hans

Lu 4:6 D.: magten overdraget til mig

Lu 8:12 D. tager ordet bort fra hjerte

Joh 8:44 I er fra jeres far D.

Ef 4:27 lad ikke D. få en chance

Ef 6:11 stå fast over for D.s angreb

Jak 4:7 afvis D., så vil han flygte

1Pe 5:8 D., en brølende løve

1Jo 3:8 nedbryde alt det D. har gjort

Åb 12:12 ve, for D. er kommet ned til jer

Åb 20:10 D. kastet ned i søen med ild

DOM

, Joh 5:22 Faren overgivet al d. til Sønnen

1Kt 11:29 spiser og drikker sig til en d.

DOMMEN

, Præ 8:11 Fordi d. ikke bliver eksekveret

1Pe 4:17 d. begynder med Guds hus

DOMMER

, Esa 33:22 Jehova er vores D., vores Konge

Lu 18:2 d. hverken frygt for Gud eller

DOMMERSÆDE

, Joh 19:13 Pilatus satte sig på et d.

Ro 14:10 alle træde frem foran Guds d.

DOMSTOLE

, Mr 13:9 vil overgive jer til lokale d.

DORKAS

, ApG 9:36 discipel der hed Tabitha, D.

DOVEN

, Ord 10:26 som røg i øjnene er en d. person

DOVNE

, Ord 6:6 Gå til myren, du d.

Ord 19:24 Den d. stikker hånd ned i skålen

Ord 20:4 Den d. pløjer ikke om vinteren

Mt 25:26 Onde og d. træl

Ro 12:11 Vær flittige, ikke d.

DRABSMAND

, 4Mo 35:6 som en d. kan flygte til

DRAGE

, Åb 12:9 d. kastet ned, slangen fra fortiden

DRAGER

, Joh 6:44 hvis ikke Faren d. ham

DRAKMER

, Lu 15:8 har ti d. og taber én

DRANKER

, 1Kt 5:11 holde op med at omgås d.

DRANKERE

, Ord 23:21 d. vil til sidst blive fattige

1Kt 6:10 d. vil ikke arve Guds rige

DRENG

, Esa 11:6 lille d. vil tage sig af dem

Jer 1:7 Sig ikke: Jeg er kun en d.

Lu 9:47 tog en lille d., stillede ham

DRENGEN

, Ord 22:6 Oplær d., selv når han bliver

DRIKOFFER

, Flp 2:17 hældt ud som et d.

DRONNINGEN

, 1Kg 10:1 D. af Saba kom til Salomon

DRÆBER

, Joh 16:2 enhver der d. jer, vil mene

DRØMME

, Præ 5:3 meget at tænke på, kommer d.

DUE

, Mt 3:16 så Guds ånd dale ned som en d.

DUER

, Mt 10:16 som slanger, uskyldige som d.

DUG

, 5Mo 32:2 undervisning vil dryppe som d.

DUGDRÅBER

, Sl 110:3 dit unge mandskab som d.

DYB

, Ro 11:33 Guds visdom og indsigt d.

DYBDEN

, Ef 3:18 fuldt ud vil kunne forstå d.

DYBE

, 1Kt 2:10 ånden udforsker d. ting fra Gud

DYGTIG

, Ord 22:29 d. til sit arbejde? Han vil

DYGTIGE

, 2Mo 18:21 udvælge d. og pålidelige mænd

Ord 31:29 mange d. kvinder, du overgår dem alle

DYR

, 3Mo 18:23 have sex med et d.

Da 7:3 fire kæmpestore d. kom op

Ho 2:18 en pagt med vilde d.

DYREBART

, 1Pe 1:19 med d. blod, Kristus’ blod

DYRENE

, Præ 3:19 det går menneskene som d.

DÆKKER

, Ord 28:13 d. over sine overtrædelser

DÆMONBESATTE

, Mt 8:28 to d. mænd kom ud

DÆMONER

, 1Kt 10:20 nationerne ofrer til d.

DÆMONERNE

, 1Kt 10:21 ikke spise ved d.s bord

Jak 2:19 d. tror og gyser

DÆMPET

, Jos 1:8 læs i Loven med d. stemme

Sl 1:2 læser i hans lov med d. stemme

, 1Mo 3:4 I skal bestemt ikke d.

Joh 8:51 gør som jeg siger, skal aldrig d.

Joh 11:26 tror på mig, skal aldrig d.

DØB

, Mt 28:19 gør disciple, d. dem

DØBE

, Lu 3:3 lade sig d. som symbol på anger

DØBT

, Mt 3:13 Jesus kom til Johannes for at blive d.

ApG 2:41 blev d., den dag blev omkring 3.000

ApG 8:36 Hvad forhindrer mig i at blive d.?

DØD

, Eze 18:32 Jeg ønsker ikke nogens d.

Ho 13:14 D., hvor er din brod?

Mt 25:46 skal gå bort til evig d.

Lu 15:24 søn d. men kommet til live

He 2:9 hans d. til gavn for alle

DØDE

, Præ 9:5 de d. ved slet ingenting

Lu 20:38 ikke d.s, men levendes Gud

2Kt 5:15 leve for ham der d. for dem

Ef 2:1 levende selvom I var d.

Kol 3:5 gøre tilbøjeligheder i jer d.

1Ts 4:16 tilhørte Kristus da de d.

DØDELIGE MENNESKE

, Sl 8:4 hvad er det d. at du

DØDEN

, Rut 1:17 noget andet end d. skulle skille

Sl 89:48 Kan en mand aldrig se d.?

Esa 25:8 Han vil opsluge d. for evigt

Ro 5:12 D. givet videre til alle

Ro 6:23 den løn synden betaler, er d.

1Kt 15:26 sidste fjende tilintetgøres, d.

1Ts 4:13 dem der sover i d.

He 2:15 været slaver af frygten for d.

Åb 21:4 d. vil ikke findes mere

DØDSDOMMEN

, 2Kt 1:9 følte vi havde fået d.

DØMME

, Lu 6:37 hold op med at d.

Lu 22:30 for at d. Israels 12 stammer

ApG 17:31 fastsat en dag hvor han vil d.

Ro 14:4 kan du d. en andens tjener?

1Kt 6:2 de hellige en dag skal d. verden

Jak 4:12 d. dit medmenneske

DØMMEKRAFT

, Mt 24:15 den der læser dette, bruge d.

DØMMER

, Esa 26:9 når du d. jorden

Mt 7:2 som I d. andre, selv blive dømt

DØR

, Job 14:14 Hvis en d., kan han så leve igen?

Joh 11:25 komme til live selvom han d.

Ro 14:8 når vi d., tilhører vi Jehova

1Kt 16:9 åbnet en d. til stor aktivitet

Åb 14:13 Lykkelige de der d. forenet

DØREN

, Åb 3:20 Jeg står uden for d. og banker på

DØRENE

, Joh 20:19 låst d., Jesus stod iblandt dem

DØTRE

, Joe 2:28 sønner og d. skal profetere

ApG 21:9 fire ugifte d. profeterede

2Kt 6:18 blive sønner og d. for mig

DØVE

, Esa 35:5 de d.s ører bliver lukket op

Mr 7:37 Selv d. får han til at høre

DÅB

, Ro 6:4 Gennem d. begravet til hans død

DÅBEN

, 1Pe 3:21 D. frelser nu jer

DÅRLIGT

, Ro 12:14 velsigne andre, og tal ikke d.

E

EDEN

, 1Mo 2:8 Gud plantede en have i E.

EFESOS

, 1Kt 15:32 i E. har kæmpet mod vilde dyr

EFTERFORSKE

, 5Mo 13:14 skal I e. den grundigt

EFTERLIGN

, 1Kt 11:1 E. mig, jeg efterligner Kristus

He 13:7 e. deres tro

EFTERLIGNE

, Ef 5:1 skal e. Gud som elskede børn

EGENRÅDIGHED

, Ord 1:32 uerfarnes e. vil slå ihjel

EGNEDE

, 2Ti 2:2 e. til at undervise andre

EGYPTEN

, Mt 2:15 Fra E. kaldte jeg min søn

EJEDE

, He 10:34 fandt jer i at man stjal hvad I e.

EJENDOM

, 2Mo 19:5 skal I blive min særlige e.

EJER

, He 10:34 e. noget bedre, noget varigt

EKSEMPEL

, 1Ti 4:12 bliv et e. for de troende

Jak 5:10 betragt profeterne, følg deres e.

EKSEMPLER

, 1Pe 5:3 være e. for hjorden

ELENDIGE

, 4Mo 21:5 vi hader det her e. brød

ELI

, 1Sa 1:3 E.s to sønner tjente som præster

ELIAS

, Jak 5:17 E. samme følelser som os

ELSK

, 1Jo 2:15 E. ikke verden og de ting der er

ELSKE

, 3Mo 19:18 e. medmenneske som dig selv

5Mo 6:5 e. Jehova af hele jeres hjerte

Mt 22:37 Du skal e. Jehova af hele

Joh 13:34 I skal e. hinanden

Ro 13:8 ikke skylde noget, undtagen at e.

Flp 2:29 at e. den slags mænd

Kol 3:19 ægtemænd e. jeres hustruer

ELSKEDE

, Joh 3:16 Gud e. verden så meget

Joh 13:1 Jesus e. sine egne lige til det sidste

Ga 2:20 Guds Søn, der e. mig og

ELSKER

, Mt 3:17 min Søn, som jeg e.

Joh 12:25 Den der e. sit liv, mister det

Joh 14:15 Hvis I e. mig, vil I holde mine bud

Ro 7:22 jeg e. jo Guds lov

1Jo 4:20 ikke e. sin bror, ikke elske Gud

1Jo 5:3 e. Gud, holder hans bud

Åb 3:19 dem jeg e., retleder jeg

ELSKET

, Da 9:23 du er højt e.

1Jo 4:10 ikke at vi har e. Gud, men han har e. os

ÉN

, 1Kt 8:6 é. Gud, Faren, og é. Herre, Jesus

ENDEN

, Mt 24:14 så vil e. komme

ENERGI

, Ord 17:22 sønderknust, tappet for e.

Esa 40:31 knyt håb til Jehova, få ny e.

ENESTEFØDTE

, Joh 1:18 e. gud har forklaret ham

Joh 3:16 gav sin e. Søn for at

ENGEL

, 2Kg 19:35 e. slog 185.000 ihjel

Sl 34:7 e. slår en lejr op omkring

Da 3:28 sendte sin e. og reddede

Ho 12:4 [Jakob] kæmpede med en e.

ApG 5:19 e. åbnede fængslets døre

ApG 12:11 sendt sin e. og reddet mig

ENGLE

, 1Mo 28:12 e. bevægede sig op og ned

Job 4:18 finder fejl hos sine e.

Mt 13:41 sende sine e., de vil tage

Mt 22:30 de er som e. i himlen

Mt 24:31 e. skal samle hans udvalgte

1Kt 4:9 skuespil for e.

1Kt 6:3 vi skal dømme e.

He 13:2 har haft e. som gæster

Jud 6 e. blev ikke i den stilling de havde

ENGLENE

, 1Pe 1:12 e. ønsker at få indblik

ENHED

, Sl 133:1 når brødre bor sammen i e.

Ef 4:3 bevare åndens e.

ENHEDEN

, Ef 4:13 indtil vi alle når frem til e. i troen

ENIGE

, 1Kt 1:10 tilskynder jer til at være e.

1Kt 7:5 fra hinanden medmindre I er e. om det

ENKE

, Mr 12:43 fattige e. har lagt mere i end alle

Lu 18:3 e. blev ved med at komme til ham

ENKEN

, Sl 146:9 tager sig af e. og det barn der

ENKER

, Jak 1:27 tage sig af forældreløse og e.

ENOK

, 1Mo 5:24 E. blev ved at vandre med Gud

ENSTEMMIGT

, ApG 15:25 har vi e. besluttet

EPIDEMIER

, Lu 21:11 ene sted efter det andet e.

EPILEPTIKERE

, Mt 4:24 e. og lamme

ERSTATTE

, 2Mo 21:36 skal han e.

ESAU

, 1Mo 25:34 førstefødselsretten for E.

He 12:16 ikke værdsætter – ligesom E.

ÉT

, 1Mo 2:24 de skal blive é.

EUNUK

, ApG 8:27 han fik øje på en etiopisk e.

EUNUKKER

, Esa 56:4 e. som vælger det jeg

Mt 19:12 der er e. som er født sådan

EUODIA

, Flp 4:2 Jeg tilskynder E. og Syntyke

EVANGELIEFORKYNDEREN

, ApG 21:8 e. Filip

EVIG

, 1Pe 1:25 Jehovas ord forbliver til e. tid

EVIGE LIV

, 1Ti 6:12 Få et fast greb om det e.

EVIGHEDEN

, Præ 3:11 har endda lagt e. i deres hjerte

EVIGT

, 1Mo 3:22 ikke spiser og lever e.

Sl 37:29 retfærdige bo på jorden for e.

Præ 3:14 alt hvad Gud skaber, vil vare e.

EVIGT LIV

, Da 12:2 vil vågne, nogle til e.

Lu 18:30 mange gange mere i denne tid og e.

Joh 3:16 ikke skal gå til grunde men få e.

Joh 17:3 For at få e. må de lære dig at kende

ApG 13:48 rette indstilling så de kunne få e.

Ro 6:23 den gave Gud giver, er e.

EVNE

, Mt 25:15 hver fik talenter efter sin e.

EVNEN

, 2Mo 35:35 e. til at udføre kunsthåndværk

EZRA

, Ezr 7:11 præsten E., en mand med indsigt

F

FADERLØST

, 2Mo 22:22 ikke udnytte et f. barn

FALDE

, Ord 24:16 retfærdige kan f. syv gange

FALDER

, Præ 4:10 en af dem f., den anden hjælpe

1Kt 10:12 passe på at han ikke f.

FALSK

, Mt 26:59 finde nogle der kunne vidne f.

FALSKE

, Ga 2:4 f. brødre i stilhed kommet ind

2Pe 2:3 udnytte jer med f. ord

FALSKE PROFETER

, Mt 7:15 f. forklædt som får

Mt 24:11 f. vil komme og vildlede mange

Mr 13:22 f. vil gøre undere

FAMILIE

, Ef 3:15 som enhver f. skylder sit navn

FANDT SIG I

, Ro 9:22 Gud f. vredens kar

FANGE

, Lu 5:10 nu er det mennesker du skal f.

FAR

, 1Mo 2:24 forlade sin f. og mor

Sl 2:7 i dag er jeg blevet din f.

Sl 68:5 f. for dem der mangler en f.

Sl 89:26 Du er min F., min Gud

Sl 103:13 en f. er barmhjertig mod sønner

Esa 9:6 Hans navn skal være Evig F.

Mt 6:9 Vores F. i himlene, lad dit navn

Mt 23:9 ikke kalde nogen på jorden f.

Lu 2:49 jeg måtte være i min F.s hus

Lu 15:20 f. løb hen og omfavnede ham

FARE

, 2Kt 11:26 i f. i byerne, i f. i ørkenen

FAREN

, Ord 22:3 Den kloge ser f. og søger

Joh 5:20 F. viser Sønnen det han selv gør

Joh 10:30 Jeg og F. er ét

Joh 14:6 kun gennem mig komme til F.

Joh 14:9 har set mig, har også set F.

Joh 14:28 F. er større end mig

Joh 14:28 glæde jer over at jeg går til F.

FARER

, Sl 91:5 hverken være bange for nattens f.

FAST

, Flp 2:16 holder godt f. ved livets ord

FASTE

, Esa 58:6 dette er den f. jeg foretrækker

Kol 2:7 bliv f. i troen

He 5:14 den f. føde er for modne

FASTER

, Lu 18:12 Jeg f. to gange om ugen

FASTSATTE TIDER

, Lu 21:24 nationernes f.

FASTSAT TID

, Hab 2:3 Synet handler om en f.

FATTIG

, Ord 30:9 ikke bliver så f. at jeg stjæler

2Kt 8:9 Kristus blev f. for jeres skyld

FATTIGDOM

, Ord 30:8 giv hverken f. eller rigdom

2Kt 8:2 dyb f. fået gavmildhed til at strømme over

FATTIGE

, 1Sa 2:8 løfter den f. fra askedyngen

Sl 9:18 de f. vil ikke altid være glemt

Sl 69:33 Jehova hører på de f.

Lu 4:18 fortælle gode nyheder til f.

Joh 12:8 De f. har I altid hos jer

2Kt 6:10 som f., men gør mange rige

Ga 2:10 bad os kun om at huske de f.

FAVN

, Esa 40:11 bære dem i sin f.

FEJE

, 2Ti 1:7 ikke givet os ånd der gør os f.

FEJL

, Jak 3:2 Vi begår alle mange f.

FESTER

, Ro 13:13 ikke vilde f. og drukkenskab

Ga 5:21 drukkenskab, vilde f. og

FESTMÅLTID

, Esa 25:6 f. med fede retter, gode vine

FIGENTRÆ

, 1Kg 4:25 hver under sin vinstok og sit f.

Mik 4:4 hver sin vinranke og hver sit f.

FIGENTRÆET

, Mt 21:19 Straks visnede f.

Mr 13:28 Lær af sammenligning med f.

FIGUR

, 2Mo 20:4 må ikke lave dig en udskåret f.

FILIP

, ApG 8:26 Jehovas engel sagde til F.

ApG 21:8 evangelieforkynderen F., en af syv

FILOSOFFER

, ApG 17:18 epikuræiske og stoiske f.

FILOSOFI

, Kol 2:8 fanger jer med f.

FINGER

, 2Mo 8:19 Det er Guds f.!

2Mo 31:18 tavler som Guds f. havde skrevet på

FISK

, Jon 1:17 sendte en f., som slugte Jonas

Joh 21:11 fyldt med store f., 153 i alt

FJENDE

, Ro 12:20 hvis din f. er sulten

FJENDER

, Sl 110:2 Hersk midt blandt dine f.

Mt 5:44 Bliv ved med at elske jeres f.

Mt 10:36 en mand vil få f. i sin egen familie

FJENDSKAB

, 1Mo 3:15 f. mellem dig og kvinden

FJERN

, 1Kt 5:13 F. det onde menneske fra

FLAKKEDE

, Esa 53:6 f. omkring som får

FLAKKET

, Sl 119:176 f. om som et får

FLAMME

, 1Ts 5:19 Sluk ikke åndens f.

2Ti 1:6 holde den f. der er i dig, ved lige

FLASKEGRÆSKARPLANTEN

, Jon 4:10 ondt af f.

FLERTALLET

, 2Mo 23:2 må ikke følge f.

FLID

, Ord 12:27 f. et værdifuldt aktiv for en mand

FLITTIGE

, Ord 10:4 f. hænder skaber rigdom

Ord 21:5 f.s planer vil føre til noget godt

Ro 12:11 Vær f., ikke dovne

He 6:11 være lige så f.

FLOD

, Åb 12:16 jorden opslugte f.

Åb 22:1 f. med livets vand

FLOV

, Ezr 9:6 f. over at komme frem for Gud

FLOVE

, 1Kt 4:14 ikke for at gøre jer f., men

FLYGT

, 1Kt 6:18 F. fra seksuel umoral!

FLÆNGE

, Joe 2:13 f. jeres hjerte

FODFÆSTET

, 1Ts 3:3 ingen miste f. på grund af

FODSPOR

, 1Pe 2:21 følge lige i hans f.

FOLD

, Joh 10:16 andre får, ikke hører til denne f.

FORAGTET

, Esa 53:3 han blev f. og undgået af folk

FORANDRER

, Mal 3:6 Jeg er Jehova, jeg f. mig ikke

Jak 1:17 der aldrig f. sig

FORANDRINGER

, 2Kt 13:11 at være glade, at gøre f.

FORBAND

, Job 2:9 kone sagde: F. Gud, og dø

FORBANDE

, 3Mo 19:14 Du må ikke f. en døv

4Mo 23:8 Hvordan kan jeg f. dem

Job 2:5 vil han f. dig op i dit ansigt

FORBANDET

, Joh 7:49 ikke kender Loven, er f.

FORBILLEDE

, Joh 13:15 Jeg har givet jer et f.

1Pe 2:21 Kristus efterlod jer et f.

FORBINDE

, Eze 34:16 f. det der er kommet til skade

FORBLINDET

, 2Kt 4:4 verdens gud har f.

FORBUDT

, ApG 5:28 har udtrykkeligt f. jer at

FORBØN

, Ro 8:34 Kristus Jesus går i f. for os

FORDREJER

, Job 34:12 Almægtige f. ikke retten

FOREDRAG

, ApG 15:32 opmuntrede brødrene med f.

FORENEDE

, Flp 2:2 være helt f.

FORENET

, Mt 19:6 hvad Gud har f.

FORETRÆKKER

, Ro 15:1 gøre det vi selv f.

FORFALSKER

, 2Kt 4:2 f. heller ikke Guds ord

FORFULGT

, Mt 5:10 Lykkelige de som er blevet f.

1Kt 4:12 Når vi bliver f., finder vi os i det

2Kt 4:9 f., men ikke forladt

FORFULGTE

, ApG 22:4 f. dem der følger denne Vej

FORFØLGE

, Joh 15:20 forfulgt mig, også f. jer

FORFØLGELSE

, Mt 13:21 f., snubler han straks

Mr 4:17 når der kommer f., snubler de

FORFØLGELSER

, Mr 10:30 marker, sammen med f.

FORFØLGER

, Sl 119:86 f. mig uden grund

Ro 12:14 velsigne dem der f. jer

FORFØRER

, Ord 7:21 Hun f. ham med søde ord

FORGÆVES

, 1Kt 15:58 arbejde for Herren aldrig f.

FORHASTET

, Ord 19:2 handler f., kommer til at synde

FORHÆRDET

, He 3:13 blive f. af synden

FORKASTET

, Jer 8:9 f. Jehovas ord

1Kt 9:27 ikke selv skal blive f.

FORKERT

, Job 6:24 forstå hvad jeg har gjort f.

FORKERTE

, Sl 38:18 f. jeg havde gjort, plagede

FORKLAREDE

, Ne 8:8 f. Loven og hvad det betød

ApG 17:3 f. og beviste ved henvisninger

FORKLARET

, Joh 1:18 den der har f. ham

FORKYND

, 2Ti 4:2 F. ordet, vær optaget af det

FORKYNDE

, ApG 5:42 blev ved at undervise og at f.

2Ti 4:5 bliv ved med at f. gode nyhed

FORKYNDER

, Ro 10:10 f. man offentligt frelse

Ro 10:14 høre hvis der ikke er nogen der f.?

1Kt 11:26 f. om Herrens død, indtil

2Pe 2:5 Noa, en f. af retfærdighed

FORKYNDT

, 2Mo 9:16 få mit navn f.

Mt 24:14 gode nyhed om Riget vil blive f.

FORKYNDTE

, Mt 9:35 Jesus f. den gode nyhed

Lu 8:1 fra by til by, han f. og talte om

FORKÆLET

, Ord 29:21 Hvis f., bliver utaknemmelig

FORLADE

, 5Mo 31:8 vil ikke svigte dig og ikke f.

1Kt 7:10 hustru må ikke f. sin mand

1Kt 7:15 hvis ikketroende vælger at f.

He 13:5 vil aldrig svigte og aldrig f. dig

FORLADER

, Esa 1:28 ude med dem der f. Jehova

FORLADT

, Mt 19:29 alle der har f. huse eller marker

FORLANGT

, Job 23:12 mere end det var f. af mig

FORME

, Ro 12:2 Lad jer ikke f. af denne verden

1Pe 1:14 ikke længere lade jer f. efter

FORMFULDENDTE

, 1Kt 2:1 kom ikke med f. ord

FORMÅL

, Ro 8:28 lader gerninger tjene fælles f.

FORNEM

, 1Kt 1:26 ikke mange af f. familie

FORNUFT

, 1Kg 8:47 de kommer til f. og vender sig

Ord 1:4 lære en ung mand f.

Lu 15:17 Da han kom til f., sagde han

FORNÆGTER

, Ord 30:9 ikke bliver så mæt at jeg f. dig

Tit 1:16 de f. Gud ved det de gør

FORNØJELSER

, Lu 8:14 rives med af f.

FORPLIGTET

, Præ 12:13 alt hvad mennesket er f. til

Ro 1:14 er f. over for kloge og uvidende

1Jo 3:16 f. til at give liv for brødre

FORRETNING

, Mt 22:5 ikke interesserede og gik til f.

2Kt 2:17 driver ikke f. med Guds ord

FORRETNINGER

, Jak 4:13 vi vil gøre f. og tjene penge

FORRÆDERISK

, Jer 17:9 Hjertet er mere f. end

FORRÅD

, Esa 61:6 I vil spise af nationernes f.

FORRÅDE

, Mt 26:21 En af jer vil f. mig

FORSEGLEDE

, Da 12:9 ordene f. indtil endens tid

FORSIGTIG

, Ord 14:16 Den vise er f.

FORSIGTIGE

, Mt 10:16 f. som slanger, uskyldige som

FORSINKET

, Esa 46:13 min frelse vil ikke være f.

Hab 2:3 Det vil ikke være f.!

FORSKEL

, 5Mo 10:17 Gud, der ikke gør f.

Mal 3:18 se f. på en retfærdig og en ond

ApG 10:34 forstår at Gud ikke gør f.

He 5:14 se f. på rigtigt og forkert

Jak 2:9 hvis I bliver ved med at gøre f.

FORSKUD

, Ro 8:23 som et f. på vores arv

2Kt 1:22 et f. på det der vil komme

Ef 1:14 et f. på vores arv

FORSONE

, 1Kt 7:11 være alene eller f. sig

FORSONET

, Ro 5:10 vi blev f. med Gud

2Kt 5:19 en verden f. med Gud

FORSONINGSOFFER

, Ro 3:25 et f. til gavn for

FORSTAND

, 1Kg 3:11 du bad om f.

Ro 7:25 Med min f. slave under Guds lov

FORSTÅ

, Ne 8:8 hjalp til at f. det der blev læst

Job 6:24 hjælp mig f. hvad jeg har gjort forkert

Sl 119:27 Lær mig at f. dine bestemmelser

FORSTÅELSE

, Sl 119:99 større f. end mine lærere

Da 11:33 hjælpe mange til at få f.

FORSVARE

, Flp 1:7 f. og juridisk stadfæste

1Pe 3:15 Vær altid klar til at f. jer

FORSØMMELIG

, Da 6:4 Daniel ikke det mindste f.

FORTJENER

, Lu 15:19 f. ikke blive kaldt søn

Lu 17:10 er kun trælle og f. ikke at blive rost

FORTROLIGHED

, Ord 20:19 hvad der er sagt i f.

Ord 25:9 afslør ikke hvad du har fået at vide i f.

FORTROLIGHEDEN

, Ord 11:13 pålidelig bevarer f.

FORTVIVLEDE

, Sl 34:18 Jehova er nær hos f.

Sl 147:3 Han heler de f.s hjerte

FORTVIVLET

, Mt 26:75 han gik udenfor og græd f.

FORUDSES

, Præ 9:11 tiden og det der ikke kan f.

FORUNDERLIGT

, Sl 139:14 jeg er skabt f.

FORVALTER

, Lu 12:42 Hvem er den trofaste f.?

FORVALTERE

, 1Kt 4:2 forventes at f. er trofaste

FORVANDLE

, Ro 12:2 f. ved at forny tankegang

FORVANDLET

, Mt 17:2 f. for øjnene af dem

FORVENTER

, Mik 6:8 hvad er det Jehova f. af dig?

FORVENTNING

, Lu 3:15 folket i f. og spekulerede

Lu 21:26 vil besvime af frygt og i f.

FORVIS

, 1Ts 5:21 F. jer om alle ting

FORÆLDRE

, Lu 18:29 forladt f. for Guds riges skyld

Lu 21:16 endda f. vil overgive jer

Ef 6:1 adlyd jeres f.

Kol 3:20 adlyd jeres f. i alle ting

FORÆLDRELØSE

, Jak 1:27 tage sig af f. og enker

FORÆLDRENE

, 2Kt 12:14 f. spare sammen til børn

FOSTER

, Sl 139:16 Dine øjne så mig som f.

FRAFALDET

, 2Ts 2:3 kommer ikke før f.

FRAFALDNE

, Ord 11:9 f. nedbryder sit medmenneske

FRASTØDENDE

, Ro 1:27 mænd foretog sig f. ting med mænd

FRED

, Sl 29:11 vil velsigne sit folk med f.

Sl 37:11 glæde stor fordi der er f. overalt

Sl 72:7 f. overalt indtil månen ikke er mere

Sl 119:165 De der elsker din lov, har stor f.

Ord 17:1 tørt brød et sted hvor der er f.

Esa 48:18 Så ville din f. blive som en flod

Esa 54:13 dine sønner vil opleve stor f.

Esa 57:21 De onde har ingen f.

Esa 60:17 Jeg indsætter f. som tilsynsmænd

Jer 6:14 Der er f.! – når der ikke er f.

Mt 5:9 Lykkelige er de som skaber f.

Mt 5:24 Slut først f. med din bror

Mr 9:50 hold f. med hinanden

Joh 14:27 efterlader jer f., jeg giver jer min f.

ApG 9:31 menigheden ind i periode med f.

Ro 5:1 have f. med Gud gennem Jesus

Ro 8:6 optaget af ånden fører til f.

Ro 12:18 holde f. med alle mennesker

Flp 4:7 Guds f. beskytte jeres hjerte

1Ts 5:3 F. og sikkerhed!

1Pe 3:11 søge f., stræbe efter den

FREDEN

, Esa 9:7 f. hvile for evigt over Davids

Åb 6:4 magt til at fjerne f. fra jorden

FREDFYLDT

, Esa 32:18 bo et f. sted

FREDSFYRSTE

, Esa 9:6 Hans navn skal være F.

FRELSE

, Esa 59:1 Jehovas hånd ikke for kort til at f.

Lu 19:10 kommet for at opsøge og f.

ApG 4:12 ikke f. ved nogen anden

Ro 13:11 vores f. nærmere end

Flp 2:12 arbejde på jeres egen f.

FRELSEN

, Sl 3:8 F. tilhører Jehova

Åb 7:10 Vores Gud har givet os f.

FRELSER

, 2Sa 22:3 min sikre tilflugt, min f.

ApG 5:31 Hovedformidler og F.

FRELST

, Mt 24:22 ikke afkortet, ingen blive f.

FREMMED

, Joh 10:5 vil aldrig følge en f. stemme

FREMSKRIDT

, 1Ti 4:15 så alle tydeligt kan se f.

FREMSKYNDE

, Esa 60:22 Jeg, Jehova, vil f. det

FREMTID

, Sl 73:17 indtil jeg indså hvilken f. der venter

Ord 24:20 for de onde har ingen f.

FRIE

, Joh 8:32 sandheden vil gøre jer f.

FRIHED

, Ro 8:21 Guds børns herlige f.

2Kt 3:17 hvor Jehovas ånd er, er der f.

2Pe 2:19 de lover andre f.

FRIHEDEN

, 1Pe 2:16 brug ikke f. som en undskyldning

FRIKENDT

, Ro 6:7 Den der dør, bliver f. for synd.

FRIMODIGHED

, ApG 4:31 talte Guds ord med f.

Ef 6:20 Bed om at jeg kan tale med f.

FRISKE

, ApG 3:19 perioder som giver f. kræfter

FRISTELSER

, Mt 6:13 Hjælp os så ikke giver efter for f.

Mt 26:41 bede så I ikke giver efter for f.

1Kt 10:13 ikke andre f. end dem der er

FRIT

, Åb 22:17 Enhver kan f. tage af livets vand

FRIVILLIGT

, 2Mo 36:2 tilskyndet til at melde sig f.

1Kr 29:17 f. givet alle disse gaver

FRUGT

, Lu 8:15 holder ud og bærer f.

Joh 15:2 han renser så den kan bære mere f.

Joh 15:8 Når I bærer f., bliver min Far æret

Ga 5:22 Åndens f. er kærlighed, glæde

FRUGTEN

, 1Mo 3:3 f. må I ikke røre ved

FRUGTER

, Mt 7:20 Det er på deres f. I skal kende

Mt 21:43 givet til en nation der bærer dets f.

FRUGTTRÆER

, Eze 47:12 f. vil vokse på begge

FRUSTREREDE

, Kol 3:21 ikke gøre jeres børn f.

FRYGT

, Esa 41:10 F. ikke, for jeg er din Gud

Esa 44:8 bliv ikke lammet af f.

Lu 12:4 F. ikke dem der slår jer ihjel

Lu 21:26 Mennesker vil besvime af f.

1Jo 4:18 Der er ingen f. i kærligheden

FRYGTE

, 1Mo 9:2 Alle levende væsner skal f. jer

Ord 8:13 At f. Jehova er at hade det onde

He 10:31 er noget man virkelig må f.

FRYGTEN FOR JEHOVA

, Sl 19:9 F. er ren

FRYNSE

, 4Mo 15:39 I skal have denne f.

FUGLE

, Mt 6:26 Se bare på himlens f.

FUGLEFÆNGEREN

, Sl 91:3 fra f.s fælde

FULDE

, Ef 5:18 drik jer ikke f.

FULDFØRE

, ApG 20:24 f. mit løb og den tjeneste

FULDKOMMEN

, Sl 19:7 Jehovas lov er f.

He 2:10 Hovedformidleren f. gennem lidelser

FULDKOMMENT

, 5Mo 32:4 Klippen, alt han gør, er f.

FULDKOMNE

, Mt 5:48 være f., ligesom jeres Far

FULDT AF

, Lu 6:45 hvad hjertet er f., løber munden

FULDVOKSENT

, Ef 4:13 bliver et f. menneske

FULGTE

, Mt 4:20 forlod nettene og f. ham

FUNDAMENT

, 1Kt 3:11 lægge andet f. end Kristus

FUNDAMENTET

, Lu 6:48 lagde f. på klippen

FUNGERER

, Ef 4:16 Når hver kropsdel f. som den skal

FUNKTION

, Ro 12:4 mange lemmer, ikke samme f.

FYLD

, 1Mo 1:28 f. jorden og tag herredømmet over

FYRSTEN

, Da 10:13 F. over Perserriget

FYRSTER

, Sl 45:16 indsætte som f. på jorden

Esa 32:1 f. vil herske med ret

FYSISKE LYSTER

, Ro 8:5 lader sig styre af deres f.

FÆLDE

, Sl 91:3 redde dig fra fuglefængerens f.

Ord 29:25 Menneskefrygt er en f.

Lu 21:34, 35 dag kommer over jer som en f.

FÆNGSEL

, Mt 25:36 Jeg var i f., og I besøgte mig

ApG 5:18 satte apostlene i byens f.

He 13:3 Husk på dem der sidder i f.

Åb 2:10 Djævelen kaste nogle af jer i f.

FÆNGSLET

, ApG 5:19 engel åbnede f.s døre

ApG 12:5 Peter f., menigheden bad

ApG 16:26 fik f.s grundvolde til at ryste

FÆSTNING

, Sl 18:2 Jehova er min f.

Esa 25:4 f. for den svage, f. for den fattige

FÆSTNINGSVÆRKER

, 2Kt 10:4 nedbryde f.

FØDDER

, Joh 13:5 begyndte at vaske disciplenes f.

Ro 16:20 knuse Satan under jeres f.

FØDE

, Sl 145:15 du giver dem deres f. til tiden

Joh 21:17 Jesus sagde: Giv mine små får f.

FØDSELSDAG

, 1Mo 40:20 var det Faraos f.

Mt 14:6 Herodes fejrede sin f.

FØDT

, Job 14:1 f. af en kvinde, har et kort liv

Sl 51:5 Jeg blev f. skyldig

1Pe 1:3 f. igen til et levende håb

FØDTE

, Esa 66:7 før hun fik veer, f. hun

FØLELSER

, Jak 5:17 Elias et menneske med f. som os

FØLG

, Mt 19:21 kom så og f. mig

FØLGE

, Åb 14:4 f. Lammet hvor han går hen

FØLGER

, Joh 10:27 Mine får hører og f. mig

FØLGERNE

, Ord 27:12 de uerfarne må tage f.

FØRER AN

, He 13:7, 17 dem der f. iblandt jer

FØRST

, Mr 9:35 ønsker at være f., må være sidst

FØRSTE

, Mt 19:30 mange af de f. skal blive de sidste

FØRSTEFØDTE

, 2Mo 11:5 alle f. i Egypten skal dø

Kol 1:15 den f. af alle skabninger

FÅET

, Lu 12:48 f. meget, krævet meget

FÅR

, Esa 53:7 ført afsted som f. til slagtning

Eze 34:12 Jeg vil sørge for mine f.

Joh 21:16 Vær hyrde for mine små f.

FÅRENE

, Sl 100:3 hans folk, f. på hans græsgang

Mt 25:33 han vil stille f. ved sin højre side

G

GABRIEL

, Lu 1:19 G., som tjener foran Gud

GAMALIEL

, ApG 22:3 undervist personligt af G.

GAMLE AF DAGE

, Da 7:9 Den G. satte sig

GAMMEL

, Sl 37:25 var ung, og nu er jeg g.

GARANTI

, ApG 17:31 en g. ved at oprejse ham

GAVE

, Ro 6:23 den g. Gud giver, er evigt liv

1Kt 7:7 enhver har sin egen g. fra Gud

Jak 1:17 Enhver god g. kommer ovenfra

GAVER

, 1Kr 29:9 Folket glædede sig over at give g.

Ro 12:6 Vi har g. der er forskellige

Ef 4:8 han gav mennesker som g.

GAVMILD

, Ord 11:25 Den der er g., vil selv få rigeligt

GAVMILDE

, 1Ti 6:18 de skal være g., parate til at dele

GAVMILDT

, 5Mo 15:8 skal g. åbne jeres hånd

Ord 11:24 deler g. ud, ender med at have mere

Jak 1:5 Gud giver g. til alle

GAVNER

, Esa 48:17 lærer at gøre det der g. dig

Flp 2:4 ikke det der g. jer, men g. andre

GAVNLIGT

, ApG 20:20 fortælle jer noget der var g.

1Kt 6:12 lov til alt, men ikke alt er g.

GEDERNE

, Mt 25:32 hyrde skiller fårene fra g.

GEHAZI

, 2Kg 5:20 G.: Jeg løber efter ham

GEHENNA

, Mt 10:28 ødelægge sjæl og krop i G.

GENERATION

, Mt 24:34 denne g. vil ikke forsvinde

GENGÆLDE

, Ro 12:19 Hævnen er min, jeg vil g.

GENNEMBORET

, Zak 12:10 se hen til ham de har g.

GENNEMFØRE

, Esa 55:11 mit ord vil g. alt

GENNEMFØRT

, 2Ti 4:7 jeg har g. løbet

GENOPLIVE

, Esa 57:15 g. de ydmyges ånd

GENSPEJLER

, 2Kt 3:18 g. Jehovas glans

GERNINGER

, Joh 14:12 han vil gøre endnu større g.

He 9:14 rense samvittighed for døde g.

GIBEON

, Jos 9:3 Indbyggerne i G. hørte også

GIDEON

, Dom 7:20 Jehovas og G.s sværd!

GIFT

, 1Kt 7:25 dem der aldrig har været g.

GIFTE

, 1Kt 7:9 bedre at g. sig end at brænde

1Kt 7:36 g. sig, han synder ikke

1Kt 7:39 fri til at g. sig, men kun

GIFTEDE

, Mt 24:38 før Vandfloden, g. sig

GIFTER

, Mt 22:30 i opstandelsen g. mænd sig ikke

1Kt 7:38 ikke g. sig, træffer et bedre valg

GIFT KVINDE

, Ef 5:22 g. underordne sig ægtemand

GIVE

, ApG 20:35 større glæde ved at g. end ved at få

GIVER

, 2Kt 4:1 har denne tjeneste, g. ikke op

2Kt 4:16 Derfor g. vi ikke op

GLAD

, 1Kr 28:9 tjen ham af en g. sjæl

Sl 149:4 Jehova er g. for sit folk

Præ 8:15 spise, drikke og være g.

2Kt 9:7 Gud elsker en g. giver

3Jo 4 ikke noget der gør mig mere g.

GLADE

, Ro 12:15 Vær g. med dem der er g.

GLAT

, Sl 73:18 Du stiller dem et sted der er g.

GLATTE

, Ro 16:18 med g. ord forfører de

GLEMME

, Esa 49:15 kvinde g. barn hun ammer

GLEMMER

, 5Mo 4:23 Pas på at I ikke g.

Flp 3:13 g. hvad der er bagved

He 6:10 Gud er ikke uretfærdig så han g.

GLEMT

, Sl 119:141 jeg har ikke g. dine bestemmelser

GLIDER

, He 2:1 så vi aldrig g. bort

GLÆD

, Ord 27:11 Vær vis, min søn, g. mit hjerte

Ro 12:12 G. jer over håbet

Flp 4:4 G. jer altid i Herren. G. jer!

GLÆDE

, Job 38:7 morgenstjernerne råbte af g.

Sl 37:4 Jehova være din største g.

Sl 40:8 At gøre din vilje er min g.

Sl 137:6 alt hvad der giver mig g.

Præ 2:24 g. sig over sit hårde arbejde

Esa 65:14 Mine tjenere vil råbe af g.

Lu 8:13 med g. tager imod budskabet

Lu 15:7 g. i himlen over synder der angrer

ApG 20:35 Der er større g. ved at give

Ro 15:13 Gud vil give jer stor g. og fred

Flp 3:1 bliv ved med at g. jer i Herren

Kol 1:10 g. Jehova i alt hvad I gør

1Ts 1:6 med den g. den hellige ånd giver

He 12:2 For den g. der lå foran ham

GLÆDEDE

, 1Kr 29:9 g. sig over at give gaver

Ord 8:30 hele tiden g. jeg mig foran ham

ApG 5:41 forlod Sanhedrinet og g. sig

GLÆDEN

, Ne 8:10 g. fra Jehova er jeres styrke

Joh 16:22 ingen vil tage g. fra jer

GLÆDER

, Sl 1:2 g. sig over Jehovas lov

Ro 15:2 det der g. vores medmennesker

GOD

, Mt 16:22 Vær g. mod dig selv, Herre

GODE

, Ro 7:19 Jeg gør ikke det g. som jeg gerne vil

GODE NYHED

, Mt 24:14 den g. om Riget forkyndt

Lu 4:43 forkynde den g., derfor jeg er sendt

Ro 1:16 Jeg skammer mig ikke over den g.

1Kt 9:16 hvis jeg ikke forkynder den g.!

1Kt 9:23 Alt gør jeg for den g.s skyld

GODHED

, Esa 26:10 den onde vist g., vil ikke lære

GODKENDE

, 1Kt 10:33 prøver at gøre hvad andre vil g.

Ef 5:10 gøre noget Herren kan g.

GODKENDT

, Lu 3:22 min Søn, jeg har g. dig

2Kt 6:2 Nu en særlig tid at blive g.

2Ti 2:15 træde frem for Gud som g.

GODT

, 1Mo 1:31 det var virkelig g.

1Mo 3:5 som Gud, vide hvad er g. og ondt

Ord 14:23 flittig indsats fører g. med sig

Mt 25:21 G. klaret, gode og trofaste træl!

Ro 5:7 måske ofre livet for et g. menneske

1Kt 10:24 ikke optaget af hvad g. for ham selv

Ga 6:10 Lad os gøre g. mod alle

GODT NYT

, Esa 52:7 til fods for at bringe g.

GOD UNDERVISNING

, 2Ti 4:2 tålmodighed og g.

GOLGATA

, Joh 19:17 Hovedskalsted, på hebraisk G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 Han hed G. og var fra Gat

GOMORRA

, 1Mo 19:24 ild og svovl regne ned over G.

GRAV

, Ord 26:27 graver en g., falder selv i den

GRAVEN

, Job 14:13 Bare du ville gemme mig i G.

Præ 9:10 hverken aktivitet eller visdom i G.

Ho 13:14 Fra G.s magt vil jeg købe dem fri

ApG 2:31 ikke ville blive efterladt i G.

Åb 1:18 har nøglerne til døden og G.

Åb 20:13 døden og G. gav de døde tilbage

GRAVID

, 2Mo 21:22 rammer en g. kvinde og hun

Esa 54:1 Råb, du kvinde der ikke kan blive g.

1Ts 5:3 som fødselsveer over g. kvinde

GRENEN

, Joh 15:4 g. kan ikke bære frugt af sig selv

GRISK

, 1Kt 5:11 holde op med at omgås enhver g.

GRISKE

, 1Kt 6:10 de der er g., vil ikke arve Guds rige

GRUND

, 1Pe 5:10 han vil stille jer på sikker g.

GRUNDLAG

, Ro 15:20 et g. en anden havde lagt

GRUNDLAGT

, Mt 25:34 siden verden blev g.

GRUNDLÆGGENDE

, Ga 4:9 normer der er g.

GRUSOM

, Ord 12:10 onde er g. selv når han viser

GRÆD

, Ho 12:4 Han g. og bad om en velsignelse

Mt 26:75 han gik udenfor og g. fortvivlet

Ro 12:15 G. sammen med dem der græder

GRÆDER

, Sl 126:5 g. når de sår, vil synge

Lu 6:21 Lykkelige er I som g. nu

GRÆNSE

, Sl 119:96 dit bud har ingen g.

GRÆNSER

, Ord 29:15 barn der ikke får g.

GRÆNSERNE

, 1Ts 4:6 g. for hvad der er passende

GRÆSGANGE

, Esa 30:23 hjorde på g. med rigelig

GRÆSHOPPELARVER

, Joe 1:4 Det g. levnede

GRÆSHOPPER

, Esa 40:22 indbyggere som g.

GRÅ

, Ord 16:31 G. hår er en smuk krone

GRÅD

, Sl 6:6 mit leje bliver oversvømmet af g.

Esa 65:19 aldrig mere høre g.

GRÅDIGHED

, Lu 12:15 vær på vagt over for g.

GUD

, 5Mo 10:17 Jehova er gudernes G.

Mt 27:46 min G., hvorfor har du forladt mig?

Joh 1:18 Ingen har nogensinde set G.

Joh 17:3 lære dig at kende, eneste sande G.

Joh 20:17 stiger op til min G. og jeres G.

1Kt 8:4 at der kun er én G.

2Kt 4:4 Denne verdens g. har forblindet

Ef 4:6 én som er alles G. og Far

1Jo 4:8 G. er kærlighed

GUDHENGIVENHED

, 1Ti 4:7 du skal øve dig i g.

1Ti 4:8 g. gavner på alle måder

1Ti 6:6 mange fordele ved at have g.

GUDHENGIVENT

, 2Ti 3:12 ønsker at leve g., forfulgt

GUDS ORD

, Esa 40:8 G. forbliver til evig tid

Mr 7:13 I gør G. ugyldigt med traditioner

1Ts 2:13 tog imod det som G.

He 4:12 G. er levende, det har kraft

GULD

, Eze 7:19 Hverken sølv eller g. vil redde dem

Da 3:1 Nebukadnesar lavede statue af g.

GULDSTATUE

, Da 3:18 tilbede den g. du har opstillet

GULDÆBLER

, Ord 25:11 g. på et sølvfad

GÆLD

, Mt 6:12 tilgiv vores g. ligesom vi har

GÆST

, Sl 15:1 hvem kan være g. i dit telt?

GÆSTFRI

, Tit 1:7, 8 en tilsynsmand skal være g.

GÆSTFRIE

, 1Pe 4:9 Vær g. uden at beklage jer

GÆSTFRIHED

, He 13:2 Glem ikke at vise g.

GÆSTFRIHEDEN

, Ro 12:13 Følg g.s vej

GÆSTFRIT

, 3Jo 8 pligt til at tage g. imod sådanne

GØR

, Ro 7:15 Jeg g. ikke det jeg gerne vil

GØRE

, 1Ts 4:1 blive ved med at g. det, endnu mere

Jak 1:22 g. det Guds ord siger

2Pe 1:5 oprigtigt g. alt hvad I kan

GØRE GODT

, 5Mo 8:16 så han senere kunne g. mod

, Esa 52:11 G. ud fra hende, hold jer rene

Åb 18:4 G. ud fra hende, mit folk

GÅ DIG GODT

, Jos 1:8 så vil det g.

GÅENDE

, Joh 6:19 så Jesus komme g. på søen

GÅR FORAN

, Ro 12:8 Den der g., skal være flittig

GÅR IMOD

, ApG 17:7 g. kejserens bestemmelser

H

HAD

, Sl 97:10 elsker Jehova, h. det der er forkert

Am 5:15 H. det onde, og elsk det gode

HADE

, 3Mo 19:17 Du må ikke h. din bror

Ord 8:13 At frygte Jehova er at h. det onde

HADEDE

, Joh 15:25 De h. mig uden grund

HADER

, Ord 6:16 Der er seks ting Jehova h.

Lu 6:27 gøre godt mod dem der h. jer

Joh 7:7 Verden h. mig fordi jeg afslører

1Jo 3:15 Den der h. sin bror, er en morder

HADES

. Se GRAVEN.

HADET

, Sl 45:7 Du har h. ondskab

Mt 24:9 h. på grund af mit navn

HALLELUJA

. Se LOVPRIS JAH.

HALM

, Esa 65:25 løven vil æde h. ligesom oksen

1Kt 3:12 bygger på fundamentet med h.

HALT

, Mal 1:8 I kommer med et h. eller sygt dyr

HALTE

, 1Kg 18:21 h. mellem to standpunkter?

Esa 35:6 springer den h. som en hjort

HALVHJERTET

, Jer 48:10 opgaven fra Jehova h.

HANDLER

, Lu 16:8 h. klogere end dem der hører

HANEN

, Mt 26:34 før h. galer, vil du nægte

HAR

, Lu 14:33 ikke siger farvel til hvad han h.

HARMAGEDON

, Åb 16:16 på hebraisk kaldes H.

HARMONISK

, Ef 4:16 hele kroppen sat h. sammen

HAV

, Esa 57:20 onde er som det urolige h.

HAVBUNDEN

, 2Mo 14:21 gjorde h. tør

HAVE

, 1Mo 2:15 satte ham i Edens H.

HELBRED

, Lu 4:23 Læge, h. dig selv

HELBREDE

, Esa 61:1 h. dem hvis hjerte er knust

Lu 10:9 h. syge, sige Guds rige er nær

HELBREDENDE

, Ord 12:18 den kloges tunge virker h.

Åb 22:2 træernes blade h. på nationerne

HELBREDES

, 2Kr 36:16 at de ikke længere kunne h.

HELBREDT

, ApG 5:16 de blev alle h.

HELBREDTE

, Lu 9:11 h. dem der havde behov for det

HELER

, Sl 147:3 Han h. de fortvivledes hjerte

HELLIG

, 3Mo 19:2 I skal være hellige, for jeg er h.

Åb 4:8 H., h., h. er Jehova Gud

HELLIGDOM

, 2Mo 25:8 lave en h. til mig

Sl 73:17 indtil jeg gik ind i Guds h.

HELLIGE

, 2Mo 26:33 Det H. og Det Allerhelligste

Eze 36:23 Jeg vil h. mit store navn

Da 7:18 Allerhøjestes h. vil modtage riget

1Pe 1:15 blive h. i alt hvad I gør

HELLIGEDE

, Jer 1:5 før født, h. jeg dig

HELLIGE HEMMELIGHED

, Ro 16:25 h. skjult

Ef 3:4 h. om Kristus

HELLIGET

, 1Kg 9:3 har h. det hus du har bygget

Lu 11:2 lad dit navn blive h.

HELLIGE ÅND

, Sl 51:11 tag ikke din h. fra mig

Lu 3:22 den h. dalede ned i form af en due

Joh 14:26 h. vil lære jer og minde jer om alt

ApG 1:8 få kraft når den h. kommer over jer

ApG 5:32 h. som Gud har givet dem der adlyder

Ef 4:30 gør ikke Guds h. bedrøvet

HELLIGGØRELSE

, He 12:14 Stræb efter h.

HELLIG TJENESTE

, Ro 12:1 h. på sund fornuft

HELLIG ÅND

, Lu 1:35 H. vil komme over dig

Lu 11:13 Faren vil give h. til dem der beder

ApG 2:4 de blev alle fyldt med h.

HELT

, 1Kr 28:9 tjen Gud af et h. hjerte

2Kr 16:9 dem hvis hjerte er h.

HEMMELIGHED

, Am 3:7 afsløre sin h. for profeterne

HEMMELIGHEDEN

, Flp 4:12 lært h. om

HENGIVENHED

, Høj 8:6 h. nægter at give slip

HENSIGT

, Ord 16:4 lader alle ting tjene sin h.

Ro 9:11 Guds h. ikke afhænge af gerninger

Ef 3:11 i harmoni med hans evige h.

HENSYNSLØS

, Ord 11:17 h. i vanskeligheder

HERLIGHED

, Ro 3:23 ingen genspejle Guds h.

Ro 8:18 i sammenligning med den h.

HERRE

, 5Mo 10:17 Jehova er herrernes H.

Mt 7:22 H., H., har vi ikke profeteret

Mt 9:38 Bed høstens H. sende arbejdere

Mt 22:44 Jehova sagde til min H.

Ro 6:14 Synden skal ikke være h. over jer

Ro 14:4 hans egen h. bestemmer om han

Kol 4:1 I selv har en H. i himlen

HERREDØMME

, Esa 9:7 h. vokse evigt

Da 4:34 hans h. er et evigt h.

HERREN

, 1Kt 7:39 men kun med en der tjener H.

HERRER

, Mt 6:24 Ingen kan være træl for to h.

1Kt 8:5 der er mange guder og h.

HERSK

, 1Mo 1:28 h. over alle levende væsner

HERSKE

, 1Mo 3:16 din mand skal h. over dig

Ro 6:12 Giv ikke synden lov til at h.

Åb 11:15 vil h. som konge i al evighed

HERSKER

, Da 4:17 skal vide at Den Højeste er H.

Joh 12:31 denne verdens h. blive kastet ud

Joh 14:30 verdens h. kommer, ingen magt

HERSKERNE

, ApG 4:26 h. samlede sig imod Jehova

HERSKET

, Præ 8:9 ene menneske h. over det andet

HEST

, Åb 6:2 en hvid h., og han der sad på den

Åb 19:11 der var en hvid h.

HIDSIGE

, Ord 19:19 Den h. mand må tage sin straf

HILS

, 2Jo 10 h. ikke på ham

HIMLE

, 2Pe 3:13 der kommer nye h. og en ny jord

HIMLEN

, Sl 19:1 H. forkynder Guds herlighed

Joh 3:13 ingen steget op til h. undtagen den

HIMMEL

, Sl 8:3 Når jeg ser din h., månen, stjernerne

2Kt 12:2 blev overført til den tredje h.

HINDRE

, 1Ts 2:16 h. os i at forkynde

HIZKIJA

, 2Kg 19:15 H. bad til Jehova

HJELM

, Ef 6:17 Tag også imod frelsens h.

HJERTE

, 1Mo 6:5 enhver tilbøjelighed i menneskets h.

5Mo 6:6 De bud skal I have i jeres h.

1Kg 8:38 den enkelte kender sit h.s smerte

2Kr 16:9 dem hvis h. er helt med ham

Ezr 7:10 Ezra havde i sit h. gjort sig klar

Sl 51:10 Skab et rent h. i mig

Sl 51:17 et sønderknust h. afviser du ikke

Ord 4:23 Beskyt dit h., for derfra

Ord 17:22 Et glad h. er god medicin

Ord 28:26 stoler på sit eget h., er tåbelig

Jer 31:33 jeg vil skrive min lov i deres h.

Mt 22:37 Du skal elske Jehova af hele dit h.

Lu 6:45 tager noget godt frem fra sit h.

Lu 12:34 hvor værdier er, vil h. være

Lu 21:34 jeres h. aldrig bliver tynget

ApG 16:14 Jehova åbnede hendes h. helt

He 3:12 et ondt h. fordi I fjerner jer fra Gud

1Jo 3:20 Gud er større end vores h.

HJERTER

, Ord 17:3 Jehova undersøger h.

Lu 24:32 Brændte vores h. ikke i os

HJERTESUK

, Ro 8:26 ånden går i forbøn med de h.

HJERTET

, Jer 17:9 H. er mere forræderisk end andet

Jer 17:10 Jeg, Jehova, betragter nøje h.

Mt 15:19 fra h. kommer der mord, tyveri

Ro 6:17 af h. er blevet lydige

HJORD

, Lu 12:32 Lille h., vær ikke bange

HJUL

, Eze 1:16 der var et h. inden i et andet h.

HJÆLP

, Sl 46:1 en h. der er let at finde i svære tider

HJÆLPE

, Ga 6:1 på mild måde h. ham

Ef 4:12 h. hellige til at følge rigtige vej

HJÆLPELØS

, Sl 40:17 Men jeg er h. og fattig

HJÆLPELØSE

, 1Sa 2:8 Han rejser den h. fra støvet

HJÆLPER

, Joh 14:16 han vil give jer en anden h.

HJÆLPEREN

, Joh 14:26 h., den hellige ånd

HJØRNEGRUNDSTENEN

, Ef 2:20 Jesus er h.

HOLD

, Ord 3:27 H. ikke noget godt tilbage fra

ApG 5:38 H. jer fra de mennesker

Ro 12:9 H. fast ved det der er godt

1Kt 15:23 hver i sit h.: Kristus

HOLDE

, 1Mo 2:24 forlade mor og h. sig til hustru

5Mo 10:20 Jehova skal I h. jer til

Jos 23:8 h. jer helt til Jehova

Mt 28:20 lær dem at h. alt

Joh 14:15 Hvis I elsker mig, vil I h. mine bud

1Kt 7:5 ikke h. jer fra hinanden

HOLDER

, Sl 84:11 Jehova h. intet godt tilbage

Mt 10:37 h. mere af far eller mor end

Joh 21:17 Du ved at jeg h. af dig

2Ts 2:6 hvad det er der h. ham tilbage

HOLDER UD

, Mt 24:13 den der h. til enden, bliver frelst

Lu 8:15 h. og bærer frugt

HOLDT

, Ord 8:30 den han h. særligt meget af

HOLD UD

, Ro 12:12 H. under prøvelser

HOMOSEKSUELLE

, 1Kt 6:9 mænd der lever som h.

HONNING

, 2Mo 3:8 land der flyder med mælk og h.

Ord 25:27 ikke godt at spise for meget h.

HORN

, Da 7:7 fjerde dyr havde ti h.

Da 8:8 det store h. blev brækket af

HOVED

, Da 2:32 Statuens h. var af fint guld

1Kt 11:3 en kvindes h. er manden

Ef 5:23 Kristus er h. for menigheden

Ef 5:23 en ægtemand er h. for sin hustru

HOVEDET

, 1Mo 3:15 Han skal knuse h. på dig

HOVEDFORMIDLER

, ApG 3:15 I dræbte livets H.

HOVEDFORMIDLEREN

, He 12:2 Jesus, H. af vores tro

HOVEDHJØRNESTENEN

, Sl 118:22 er blevet h.

HOVEDTRÆKKENE

, Ro 2:20 h. i den sandhed

HUL

, Mt 15:14 blind leder blind, begge falde i h.

HUND

, Ord 26:17 tager fat i ørerne på en h.

Præ 9:4 levende h. bedre end død løve

HUNDEN

, 2Pe 2:22 H. til det den har kastet op

HUNGERSNØD

, Sl 37:19 h., vil de have rigeligt

Mt 24:7 der vil være h.

HUNLAM

, 2Sa 12:3 fattige mand havde ét lille h.

HUS

, 2Sa 7:13 skal bygge et h. for mit navn

Sl 27:4 at jeg må bo i Jehovas h.

Sl 101:2 Med rent hjerte vil jeg færdes i mit h.

Lu 2:49 jeg måtte være i min Fars h.

Joh 2:16 min Fars h. til en markedsplads!

Joh 14:2 I min Fars h. er der mange boliger

ApG 5:42 blev ved med at undervise fra h. til h.

ApG 20:20 undervise jer offentligt og fra h. til h.

2Kt 5:1 et h. der er evigt og er i himlen

He 3:4 Ethvert h. bygges af en eller anden

HUSDYR

, Ord 12:10 retfærdige tager sig godt af h.

HUSE

, Esa 65:21 De vil bygge h. og bo i dem

ApG 7:48 Den Højeste bor ikke i h. bygget af

HUSET

, Sl 127:1 Hvis ikke Jehova bygger h.

HUSK

, Præ 12:1 H. din Skaber mens du er ung

1Pe 4:7 h. altid at bede til Gud

HUSKE

, Job 14:13 sætte en tidsfrist og h. mig

He 10:32 h. på jeres første tid

HUSKER

, Sl 8:4 hvad er menneske at du h. det

HUSKET

, Esa 65:17 det der var før, vil ikke blive h.

HUSSTAND

, Ef 2:19 medlemmer af Guds h.

HUSTRU

, 1Mo 2:24 holde sig til sin h.

1Mo 27:46 Hvis Jakob tager en h. blandt Hets

Ord 5:18 glæd dig med din ungdoms h.

Ord 12:4 dygtig h. er en krone for sin mand

Ord 31:10 Hvem kan finde en dygtig h.?

Præ 9:9 Nyd livet med din elskede h.

Mal 2:15 illoyal mod sin ungdoms h.

1Kt 7:2 hver mand have sin egen h.

1Kt 9:5 have en troende h. med

Ef 5:28 elske sin h. som sin egen krop

HUSTRUER

, 1Kg 11:3 havde 700 h. og 300

HVEDEN

, Mt 13:25 såede ukrudt i h.

HVIDE

, Åb 7:14 vasket klæder og gjort dem h.

HVIDLØGENE

, 4Mo 11:5 ikke glemme løgene og h.

HVILE

, Da 12:13 Du skal gå til h., men stå op

HYKLERI

, Ro 12:9 Jeres kærlighed skal være fri for h.

HYRDE

, Sl 23:1 Jehova er min H.

Esa 40:11 Som h. vil han tage sig af sin flok

Eze 37:24 de skal alle have én h.

Mt 9:36 de var som får uden h.

Joh 10:11 Den rigtige h. giver sit liv

Joh 10:14 den rigtige h. Jeg kender mine får

Joh 10:16 vil blive én hjord under én h.

HYRDEN

, Zak 13:7 Slå h., og lad hjorden

HYRDER

, Eze 34:2 h. sørget for mad til sig selv

ApG 20:28 være h. for Guds menighed

Ef 4:11 nogle som h. og lærere

1Pe 5:2 Vær h. for Guds hjord

HÆMNINGSLØS

, Ord 14:16 tåben er h.

HÆNDER

, Esa 35:3 Styrk de slappe h.

HÆR

, Sl 68:11 en stor h. af kvinder forkynder

HÆRENE

, Åb 19:14 H. i himlen fulgte ham

HÆVN

, Ord 20:22 Sig ikke: Jeg vil tage h.

2Ts 1:8 når han bringer h. over dem

HÆVNE

, Ro 12:19 I må ikke h. jer, elskede venner

HÆVNEN

, 5Mo 32:35 H. er min, og gengældelsen

HØJERE

, Ro 13:1 underordne sig h. myndigheder

1Ts 4:10 gøre det i endnu h. grad

HØJT

, Sl 4:4 Sig det i jeres hjerte, men ikke h.

HØJTIDER

, 3Mo 23:4 Det her er Jehovas h.

HØJTÆREDE

, ApG 24:3 h. Felix

HØNE

, Mt 23:37 som en h. samler sine kyllinger

HØRE

, ApG 4:19 at h. mere efter jer end efter Gud

Ro 10:14 hvordan kan man h. hvis der ikke

2Ti 4:3 fortæller dem det de gerne vil h.

HØRER

, Ord 1:5 Den vise h. efter

HØSTE

, 2Kt 9:6 sår sparsomt, vil h. sparsomt

Ga 6:7 Hvad menneske sår, skal det h.

Ga 6:9 vil vi h. hvis vi ikke giver op

HØSTEN

, Mt 9:37 h. er stor, men arbejderne er få

HØSTER

, Ho 8:7 vind de sår, storm de h.

HØSTET

, Præ 11:4 kigger efter skyerne, får aldrig h.

HÅB

, Sl 146:5 Lykkelig den der sætter h. til Jehova

Ro 8:24 h. gået i opfyldelse, er ikke et h.

Ro 15:4 Når vi holder ud, styrker det vores h.

Ef 1:18 forstå hvad det er for et h.

Ef 2:12 havde intet h. og var uden Gud

He 6:19 h. som et anker

HÅBET

, Ro 12:12 Glæd jer over h.

HÅND

, Sl 145:16 åbner din h. og mætter alt

Esa 41:10 med min højre h. holde fast i dig

Zak 14:13 den enes h. løftet mod den andens

Mt 6:3 ikke venstre h. vide hvad højre gør

HÅNDEN

, 5Mo 15:7 luk ikke h.

HÅNE

, 1Sa 17:26 Hvem vover at h. Guds hær?

HÅNER

, Ord 27:11 et svar til den der h. mig

2Pe 3:3 sidste dage, folk der h.

HÅNET

, 1Pe 2:23 h., svarede ikke igen med hån

HÅR

, Lu 21:18 ikke et h. vil blive krummet

1Kt 11:14 uværdigt for mand at have langt h.

HÅRDT

, Ord 15:1 et h. ord vækker vrede

Kol 3:19 ikke behandle dem h. og vredt

1Ti 5:1 ikke tale h. til en ældre mand

HÅRENE

, Mt 10:30 h. på jeres hoved har Gud tal på

I

IGNORERER

, 1Ts 4:8 i. ikke et menneske, men Gud

IKKE HØRER TIL

, Kol 4:5 over for dem der i.

IKKETROENDE

, 1Kt 6:6 lader i. dommere afgøre

1Kt 7:12 i. hustru villig til at blive

2Kt 6:14 ikke spænde i åg med i.

ILD

, Jer 20:9 som en i. i mine knogler

Mt 25:41 den evige i. som venter Djævelen

2Pe 3:7 jord der eksisterer nu, gemt til i.

ILDEN

, 1Kt 3:13 i. vil vise hvilken slags arbejde

ILDOVNEN

, Da 3:17 kan Gud redde os fra i.s flammer

ILDSØEN

, Åb 19:20 kastet i i. med svovl

ILLOYALT

, Mal 2:15 handler i. mod sin hustru

IMOD

, Ro 8:31 Hvis Gud er for os, hvem i. os?

I MORGEN

, Ord 27:1 Pral ikke af det du vil gøre i.

1Kt 15:32 spise og drikke, for i. skal vi dø

INDBLIK

, 1Pe 1:12 har englene ønske om at få i. i

INDBUDT

, Mt 22:14 Mange er i., men kun få udvalgt

INDERLIGT

, Mt 20:34 Jesus fik i. ondt af dem, rørte

INDERSTE

, Åb 2:23 kender de i. tanker

INDERST INDE

, Ro 7:22 Det menneske jeg er i.

INDFANGER

, 2Kt 10:5 i. enhver tanke

INDPRENTE

, 5Mo 6:7 I skal i. dem i jeres børn

INDRE

, Ef 3:16 styrket i jeres i. menneske

INDSIGT

, Ord 4:7 sørg for at skaffe dig i.

Ord 19:11 En mands i. bremser hans vrede

Da 12:3 De der har i., vil lyse så klart

1Pe 1:10 forsket og søgt i. i

INDSTILLING

, Ef 4:23 forny den i. der styrer tanker

Ef 6:7 en positiv i., som for Jehova

Flp 2:5 i. som den Kristus havde

Flp 2:20 ingen der har en i. som hans

INDTÆGT

, Præ 5:10 aldrig tilfreds med sin i.

INDVENDIGT

, 2Kt 4:16 det menneske vi er i., fornyet

INSPIRATION

, 1Kr 28:12 planen over det der ved i. var

INSPIRERET

, 2Ti 3:16 Hele Skriften er i. af Gud

INTELLEKTUELLE

, Lu 10:21 skjult dette for i.

INTERESSER

, Flp 2:21 andre går kun op i egne i.

INTET

, Mt 10:8 fået det for i., I skal give det for i.

IRETTESAT

, Ord 3:11 ikke stødt over at blive i.

IRETTESÆTTELSE

, Præ 7:5 lytte til klog mands i.

IRETTESÆTTER

, Sl 141:5 i. mig, er som olie

IRRITABEL

, Ord 21:19 kone er diskussionslysten og i.

IRRITÉR

, Ef 6:4 i. ikke jeres børn

ISAJ

, 1Sa 17:12 I. havde otte sønner

Esa 11:1 vil vokse en kvist ud af I.s stub

ISAK

, 1Mo 22:9 Han bandt sin søn I.

ISOLERER

, Ord 18:1 Den der i. sig

ISRAEL

, 1Mo 35:10 Du skal hedde I.

Sl 135:4 gjort I. til sin særlige ejendom

Ga 6:16 fred være med Guds I.

IVRIG

, Ro 1:15 i. efter at forkynde gode nyhed

IVRIGT OPTAGET

, Tit 2:14 i. af gode gerninger

J

JA

, Mt 5:37 Lad jeres j. betyde j.

JAGE

, Ro 14:19 j. efter det der skaber fred

JAGT

, 3Mo 17:13 er på j., skal lade blodet løbe ud

JAH

, 2Mo 15:2 J. er min styrke og min kraft

Esa 12:2 for J. Jehova er min styrke

JAKOB 1.

, 1Mo 32:24 gav sig til at brydes med J.

JAKOB 2.

, Lu 6:16 J.s søn Judas

JAKOB 3.

, ApG 12:2 fik J., Johannes’ bror, henrettet

JAKOB 4.

, Mr 15:40 Maria, mor til J. den Lille

JAKOB 5.

, Mt 13:55 hans brødre J. og

ApG 15:13 færdige med at tale, svarede J.

1Kt 15:7 viste sig for J., så for apostlene

Jak 1:1 J., en træl for Gud

JALOUSI

, Ord 6:34 j. gør en ægtemand rasende

Ord 14:30 j. æder knoglerne op

JAMREN

, 2Mo 2:24 Til sidst hørte Gud deres j.

JEFTA

, Dom 11:30 Så aflagde J. et løfte

JEG VIL BLIVE

, 2Mo 3:14 sagde: J. har sendt mig til jer

JEHOVA

, 2Mo 3:15 J. er mit navn for evigt

2Mo 5:2 Hvem er J.? Jeg kender ikke J.

2Mo 6:3 mit navn, J., gjorde jeg ikke kendt

2Mo 20:7 ikke bruge J.s navn på uværdig måde

5Mo 6:5 elske J. af hele jeres hjerte

5Mo 7:9 J. er den sande Gud

Sl 83:18 navn er J., alene Den Højeste

Esa 42:8 Jeg er J., det er mit navn

Ho 12:5 J. er det navn han huskes ved

Mal 3:6 Jeg er J., jeg forandrer mig ikke

Mr 12:29 J. vores Gud er én J.

JEHOVAS DAG

, 1Ts 5:2 J. kommer som en tyv

2Pe 3:12 J., altid har den i tanke

JEREMIAS

, Jer 38:6 Kastede J. i cisterne

JERN

, Ord 27:17 Som j. skærper j.

Esa 60:17 Jeg indfører sølv i stedet for j.

Da 2:43 som j. ikke kan blandes med ler

JERNREDSKAB

, Præ 10:10 Hvis et j. er sløvt

JERNSTAV

, Åb 12:5 herske over nationerne med j.

JERUSALEM

, Jos 18:28 Jebus, det vil sige J.

Da 9:25 ordet om at genopbygge J.

Mt 23:37 J., J., der dræber profeterne

Lu 2:41 at tage til J. til påskehøjtiden

Lu 21:20 Når I ser J. omringet af hære

Lu 21:24 J. trampes ned af nationerne

ApG 5:28 fyldt J. med jeres lære

ApG 15:2 apostlene og de ældste i J. for at

Ga 4:26 J. oventil er frit, vores mor

He 12:22 I er kommet til et himmelsk J.

Åb 3:12 det nye J. kommer ned fra himlen

Åb 21:2 nye J. fra himlen som en brud

JESUS

, Mt 1:21 du skal give ham navnet J.

JEZABEL

, 1Kg 21:23 Hundene skal æde J.

Åb 2:20 du tolererer kvinden J.

JOB

, Job 1:9 uden grund at J. har tilbedt Gud?

Jak 5:11 I har hørt hvor udholdende J. var

JOHANNES 1.

, Mt 21:25 J.’ dåb fra Gud eller?

Mr 1:9 Jesus døbt af J. i Jordanfloden

JOHANNES 2.

, Joh 1:42 Du er Simon, J.’ søn

JOHANNES 3.

, Mt 4:21 Jakob og hans bror J.

JOMFRUER

, Mt 25:1 Riget sammenlignes med ti j.

JONAS

, Jon 2:1 J. bad inde fra fiskens mave

JONATAN

, 1Sa 18:3 J. og David indgik en aftale

1Sa 23:16 J. hjalp David til at hente styrke

JORD

, 1Mo 2:7 dannede mennesket af j.

1Mo 3:19 j. er du, og til j. vende tilbage

Mt 13:23 sået i den gode j.

JORDAN

, Jos 3:13 J.s vand vil blive standset

2Kg 5:10 bad dig syv gange i J.

JORDEN

, 1Mo 1:28 fyld j. og tag herredømmet over

2Mo 9:29 j. tilhører Jehova

Job 38:4 da jeg grundlagde j.?

Sl 37:11 de ydmyge vil eje j.

Sl 37:29 retfærdige vil komme til at eje j.

Sl 104:5 j. vil aldrig blive flyttet fra sit sted

Sl 115:16 j. har han givet til menneskene

Ord 2:21 kun de kommer til at bo på j.

Esa 45:18 skabte j. til at være beboet

Mt 5:5 de milde vil arve j.

JORDSKÆLV

, Lu 21:11 Der vil være store j.

JOSEF

, 1Mo 39:23 Jehova var med J.

Lu 4:22 og sagde: Er det ikke J.s søn?

JOSHAFAT

, 2Kr 20:3 J. blev bange

JOSIJA

, 2Kg 22:1 J. regerede 31 år

JOSVA

, 2Mo 33:11 medhjælper J., Nuns søn

JUBEL

, Sl 100:2 Tjen Jehova med j.

JUBELÅR

, 3Mo 25:10 Det vil være et j. for jer

JUBLE

, Esa 65:13 Mine tjenere j., I ydmyget

Ro 5:3 j. mens vi er udsat for prøvelser

JUDA

, 1Mo 49:10 Sceptret skal ikke vige fra J.

JUDAS

, Mt 27:3 J. gik tilbage med de 30

JURIDISK STADFÆSTE

, Flp 1:7 j. den gode nyhed

JØDE

, Zak 8:23 gribe fat i en j.s kappe

1Kt 9:20 For jøderne blevet som en j.

JØDERNE

, Ro 3:29 Eller er Gud kun Gud for j.?

K

KAIN

, 1Jo 3:12 ikke som K., der slog bror ihjel

KALD

, Ef 4:1 lev på måde der er det k. værdig

KALEB

, 4Mo 13:30 K. prøvede at berolige folket

4Mo 14:24 K. havde en anden indstilling

KALV

, 2Mo 32:4 lavede en statue af en k.

KALVEN

, Esa 11:6 k. og løven vil være sammen

KAMEL

, Mt 19:24 lettere for k. at komme igennem

KAMP

, 1Kt 14:8 hvem vil gøre sig klar til k.?

KAMPEN

, 1Sa 17:47 k. tilhører Jehova

Ord 17:14 forsvind før k. bryder løs

Ef 6:12 k. ikke imod kød og blod

KANA

, Joh 2:1 bryllup i K. i Galilæa

KANTEN

, 3Mo 23:22 ikke høste ud til k. af din mark

KAR

, Ro 9:21 ét k. til et ærefuldt formål, et andet

KASTET

, Ef 4:14 som børn, k. omkring af bølger

KED AF DET

, Sl 38:6 hele dagen k.

KEDE AF DET

, 2Kt 7:9 k. på en måde som Gud vil

KEFAS

, 1Kt 15:5 viste sig, først for K., så for de tolv

Ga 2:11 K. kom til Antiokia, jeg irettesatte ham

KEJSEREN

, Mt 22:17 tilladt at betale skat til k.?

Mt 22:21 giv k. det der er k.s, og Gud

Mr 12:17 Giv k. det der er k.s, og Gud

Joh 19:12 Hvis løslader, ikke k.s ven

Joh 19:15 Vi har ingen anden konge end k.

ApG 25:11 Jeg appellerer til k.

KENDE

, Jer 31:34 lære Jehova at k.!, vil alle k. mig

KENDT

, Mt 11:25 skjult for kloge, gjort k. for børn

Ga 4:9 I er blevet k. af Gud

KERUB

, Eze 28:14 indsatte dig som salvede k.

KERUBERNE

, 1Mo 3:24 placerede k. og sværdklinge

KIDNAPPEREN

, 5Mo 24:7 skal k.

KILDE

, Sl 36:9 Du er livets k.

KILDEN

, Jer 2:13 forladt mig, k. med levende vand

KIND

, Mt 5:39 lussing på din højre k.

KLAGE

, Kol 3:13 grund til k. over en anden

KLAR

, Joh 14:2 gøre en plads k. til jer

KLARE

, Flp 4:11 lært at k. mig med det jeg har

KLIPPEN

, 5Mo 32:4 K., hvad han gør, er fuldkomment

Mt 7:24 byggede sit hus på k.

KLOG

, Ord 3:7 Bliv ikke k. i dine egne øjne

Ord 12:23 k. afslører ikke hvor meget han ved

KLOGE

, Ord 14:15 k. overvejer hvert skridt

Ord 22:3 k. ser faren og søger i sikkerhed

Mt 11:25 skjult dette for k.

Mt 24:45 Hvem er den trofaste og k. træl

KLOGERE

, Sl 119:98 gør mig k. end mine fjender

Lu 16:8 k. end dem der hører lyset til

KLOGSKAB

, Ord 3:5 støt dig ikke til din egen k.

KLOGT

, Lu 16:8 forvalteren handlede k.

1Kt 3:19 k. i denne verden, er tåbeligt

KLÆDER

, 1Mo 3:21 Jehova Gud lavede lange k.

KLÆDT

, Ord 7:10 k. som en prostitueret

KNOGLE

, Ord 25:15 venlig tunge kan bryde k.

Joh 19:36 Ingen k. vil blive brækket

KNOGLER

, 2Kg 13:21 manden rørte Elisas k.

Sl 34:20 beskytter hans k.; ikke en brækket

Jer 20:9 brændende ild i mine k.

KNUST

, Esa 57:15 bor hos dem der føler sig k.

KNÆKKET

, Ord 29:1 stiv nakke vil blive k.

Esa 42:3 Et k. siv vil han ikke brække

KOBRASLANGEN

, Esa 11:8 lege ved k.s hule

KOM

, Esa 55:1 K., alle tørstige, få vand

Åb 22:17 alle der hører det, skal sige: K.

KOMMET

, Flp 3:16 uanset hvor langt vi er k.

KONE

, Ord 18:22 finder god k., Jehovas godkendelse

Ord 21:19 diskussionslysten og irritabel k.

KONGE

, Dom 21:25 På den tid var der ingen k. i Israel

1Sa 23:17 Du vil blive k., jeg vil være næst efter dig

Sl 2:6 Jeg har indsat min k. på Zion

Ord 21:1 k.s hjerte er som vandstrømme

Esa 32:1 k. vil regere med retfærdighed

Zak 14:9 Jehova være K. over hele jorden

Mt 21:5 Din k. kommer, rider på et æsel

Mt 27:29 Vær hilset, jødernes k.

Joh 19:15 ingen anden k. end kejseren

1Kt 15:25 han skal herske som k. indtil

KONGER

, Ord 22:29 dygtig mand vil tjene k.

Lu 21:12 vil blive ført frem for k. og

ApG 4:26 Jordens k. stillede sig op

Åb 5:10 skal herske som k. over jorden

Åb 18:3 k. haft umoralske forhold til hende

KONGERIGE

, 2Mo 19:6 I skal blive et k. af præster

Åb 1:6 gjort os til et k., præster for Gud

KONKLUSIONEN

, Præ 12:13 alt er blevet hørt, k.:

KONKURRERE

, Ga 5:26 ikke begynde at k. indbyrdes

KONTROL

, 1Ts 4:4 hvordan I kan have k. over krop

KONTROLLEN

, 1Kt 6:12 jeg vil ikke lade noget få k.

KORA

, 4Mo 26:11 K.s sønner døde ikke

Jud 11 tale på oprørske måde som K.

KORNET

, Lu 8:11 K. er Guds ord

KORRUPT

, Da 6:4 Daniel ikke forsømmelig eller k.

KORTVARIGE

, 2Kt 4:17 Prøvelserne er k.

He 11:25 de k. glæder synden giver

KOSTER

, 1Kt 9:18 forkynder gode nyhed uden det k.

KRAFT

, Mr 5:30 mærke der var udgået k. fra ham

Joh 12:38 hvem har Jehova åbenbaret sin k. for?

ApG 1:8 I skal få k. når den hellige ånd

2Kt 4:7 k. ud over det normale, fra Gud

2Kt 12:9 min k. fuldkommen i svaghed

Åb 3:8 Jeg ved at du har en lille smule k.

KRANS

, 1Kt 9:25 vinde en k. der kan visne

KRIG

, Esa 2:4 ikke længere blive oplært til k.

Åb 12:7 udbrød k. i himlen: Mikael

KRIGE

, Sl 46:9 Han standser k.

KRIGEN

, Ho 2:18 vil fjerne sværdet og k. fra landet

Åb 16:14 k. på Guds store dag

KRIGER

, Jer 20:11 Jehova var med mig som en k.

KRISTNE

, ApG 11:26 ved Guds ledelse kaldt k.

KRISTUS

, Mt 16:16 Du er K., Guds Søn

Mt 24:24 nogle der påstår at de er K.

Lu 24:26 Skulle K. ikke lide?

Joh 17:3 den du har sendt, Jesus K.

ApG 18:28 viste fra Skrifterne at Jesus er K.

1Kt 11:3 K.’ hoved er Gud

KRITISERET

, 2Kt 6:8 når k., og når rost

KRITISKE

, 2Ti 3:1 k. tider, vanskelige at klare

KRONE

, Ord 12:4 dygtig hustru er k. for ægtemand

Mt 27:29 flettede k. af tornede grene

KROP

, Job 33:25 Lad hans k. blive friskere

Mt 26:26 Dette er et symbol på min k.

Ro 6:13 stille jeres k. til rådighed for Gud

Ro 12:1 frembære jeres k. som levende offer

1Kt 7:4 ikke myndighed over sin k.

Flp 3:21 forvandle vores ydmyge k.

KROPPEN

, Mt 10:28 bange for dem der slår k. ihjel

1Kt 12:18 Gud har sat lemmerne på k.

KRYBBE

, Lu 2:7 lagde ham i en k.

KRÆFTER

, Sl 31:10 k. svinder fordi jeg har syndet

Esa 40:29 Han giver k. til trætte

KRÆVET

, Lu 12:48 fået meget, blive k. meget

KUL

, Ro 12:20 dynger gloende k. på hans hoved

KUNDSKAB

, Ord 1:7 Ærefrygt er begyndelsen til k.

Ord 2:10 kommer til at glæde sig over k.

Ord 24:5 k. styrker en mands magt

Esa 5:13 ført i eksil fordi de mangler k.

Esa 11:9 jorden fyldt med k. om Jehova

Da 12:4 den sande k. vil blive stor

Mal 2:7 Præstens læber bør værne om k.

KUNDSKABEN

, Ho 4:6 Fordi du har forkastet k.

Lu 11:52 I har taget k.s nøgle

KURS

, Joe 2:7 de holder sig til deres k.

Ga 6:1 menneske slår ind på forkert k.

KURVE

, Mt 14:20 stykker tilovers, fyldte 12 k.

KVALIFICEREDE

, 2Kt 3:5 er k., skyldes Gud

KVALIFIKATIONER

, Ga 6:1 der har åndelige k.

KVINDE

, Præ 7:26 Mere bitter end døden er k. der

Åb 12:1 k. klædt i solen

KVINDEN

, 1Mo 3:15 fjendskab mellem dig og k.

KVINDER

, Ord 31:3 Brug ikke din energi på k.

KVINDERNE

, 5Mo 31:12 Kald folket sammen, k.

KVÆLER

, Mr 4:19 k. det, og det bærer ikke frugt

KYROS

, Ezr 6:3 K.: Huset skal genopbygges

Esa 45:1 salvede, til K., hvis højre hånd

KYS

, Lu 22:48 forråder du med et k.?

KÆMP

, Lu 13:24 K. energisk

1Ti 6:12 K. troens gode kamp

KÆMPE

, 2Kr 20:17 I vil ikke behøve at k.

Jud 3 k. en hård kamp for den tro

KÆMPER

, ApG 5:39 at I k. mod Gud

KÆMPERNE

, 1Mo 6:4 På den tid levede k. på jorden

KÆRLIG

, Ord 31:26 k. vejledning på hendes tunge

Jak 5:11 I ved hvor k. Jehova er

KÆRLIGHED

, Mr 10:21 hans k. til ham fik ham til at

Joh 15:13 Ingen har større k. end

Ro 8:39 vil kunne skille os fra Guds k.

1Kt 8:1 Viden gør stolt, k. bygger op

1Kt 13:2 ikke har k., er jeg ingenting

1Kt 16:14 Alt hvad I gør, skal I gøre i k.

2Kt 2:8 bekræfte jeres k. til ham

1Jo 3:18 k. komme til udtryk i handlinger

1Jo 4:8 Gud er k.

Jud 21 bevare jer selv i Guds k.

Åb 2:4 har mistet den k. du havde

KÆRLIGHEDEN

, Høj 8:6 k. er lige så stærk som døden

Mt 24:12 k. blive kold hos de fleste

Ro 13:10 K. opfylder loven

1Kt 13:8 K. ophører aldrig

1Kt 13:13 den største af dem er k.

Kol 3:14 k. er et fuldkomment bånd

1Pe 4:8 k. dækker over utallige synder

KØBE FRI

, Ho 13:14 Fra Gravens magt vil jeg k.

KØBEKONTRAKTEN

, Jer 32:12 gav k. til Baruk

KØBMAND

, Mt 13:45 rejsende k. der søger efter perler

KØBMÆND

, Åb 18:3 jordens k. er blevet rige

KØBT

, 1Kt 7:23 I blev k. for en pris

Åb 5:9 med dit blod har du k. mennesker

KØD

, Ord 23:20 der fråser i k.

1Kt 15:50 k. og blod kan ikke arve Guds rige

KØDET

, Ga 5:19 K.s gerninger er lette at få øje på

L

LAGT

, 1Kt 15:27 l. alting under hans fødder

LAM

, Joh 1:29 Guds L. som tager synd bort

Joh 21:15 elsker du mig? Giv mine l. føde

LAMME

, Lu 5:24 sagde til l. mand: Rejs dig

LAMMENE

, Esa 40:11 Han vil samle l.

LAMMET

, Esa 44:8 bliv ikke l. af frygt

LAMPE

, Sl 119:105 Dit ord er en l. for min fod

Mt 6:22 Øjet er kroppens l.

LAMPER

, Mt 25:1 ti jomfruer der tog deres l.

LAND

, Esa 66:8 Bliver et l. født på én dag?

LANDSMÆND

, 1Ts 2:14 mishandlet af jeres l.

LANGSOM

, Jak 1:19 l. til at tale, l. til at blive vred

2Pe 3:9 Jehova ikke l. med hensyn til sit

LANGT

, ApG 17:27 han er ikke l. væk fra en eneste

LAZARUS

, Lu 16:20 en tigger ved navn L.

Joh 11:11 Vores ven L. sover

Joh 11:43 L., kom ud!

LE

, Sl 2:4 Han som sidder på sin trone, vil l.

LED

, Sl 119:176 L. efter din tjener, jeg har ikke

LEDE

, Sl 48:14 Gud vil l. os for evigt

Eze 34:11 vil selv l. efter mine får

Lu 15:8 feje huset og l. omhyggeligt

LEDELSEN

, 1Ts 5:12 respekt for dem der har l.

LEDER

, Ord 28:16 En l. misbruger sin magt

Mt 23:10 for én er jeres L., Kristus

LEDERE

, Ord 11:14 Når der ikke er nogen dygtige l.

LEDERNE

, Joh 12:42 mange af l. troede på ham

LEGEME

, 1Kt 15:44 sået fysisk l., men oprejst åndeligt

LEMMERNE

, 1Kt 12:18 Gud har sat l. på kroppen

LEOPARD

, Da 7:6 endnu et dyr, lignede en l.

LEOPARDEN

, Esa 11:6 l. lægge sig hos gedekiddet

LER

, Ord 14:13 når man l., kan hjertet føle smerte

Da 2:42 dels af jern og dels af l.

LERET

, Esa 45:9 Skulle l. sige til Pottemageren?

Esa 64:8 Vi er l., du er vores Pottemager

LEVE

, Job 14:14 en mand dør, kan han så l. igen?

2Kt 5:15 ikke længere l. for egen skyld

1Jo 2:17 den der gør Guds vilje, vil l.

LEVENDE

, Da 6:26 han er den l. Gud

Lu 20:38 de l.s Gud. De er alle l. for ham

He 4:12 Guds ord er l., det har kraft

1Pe 3:18 men gjort l. som en ånd

LEVER

, Ga 6:16 følger rettesnor og l. ordentligt

1Ts 4:15 l. under Herrens nærværelse

LEVI

, Mal 3:3 han vil rense L.s sønner

LEVITTERNE

, 2Mo 32:26 alle l. samlede sig om ham

4Mo 3:12 l. skal tilhøre mig

2Kr 35:3 l., som underviste hele Israel

LID

, Sl 146:3 Sæt ikke jeres l. til fyrster

LIDE

, Ro 8:17 arvinger, hvis villige at l. sammen

Flp 1:29 privilegium at l. for hans skyld

1Pe 3:14 l. for det der er rigtigt, lykkelige

LIDELSER

, Ro 8:18 l. ingenting i sammenligning

Ro 8:22 alle skabninger under svære l.

He 2:10 fuldkommen gennem l.

1Pe 5:9 den samme slags l.

LIDENSKAB

, Kol 3:5 ubehersket seksuel l.

1Ts 4:5 grådig, ubehersket seksuel l.

LIDENSKABER

, Ro 1:26 nedværdigende seksuelle l.

LIDER

, 1Kt 12:26 én del af kroppen har ondt, l. alle

LIGEMAND

, Flp 2:6 overvejede ikke at blive Guds l.

LIGEVÆGT

, 2Ts 2:2 ikke hurtigt bragt ud af l.

LIGNELSER

, Mt 13:34 fortalte Jesus ved hjælp af l.

Mr 4:2 begyndte at lære dem ved hjælp af l.

LILJERNE

, Lu 12:27 Tænk på hvordan l. gror

LILLE HJORD

, Lu 12:32 L., vær ikke bange

LINDRING

, 2Ts 1:7 udsat for trængsler, vil få l.

LIV

, 5Mo 30:19 givet jer valget mellem l. og død

Lu 9:24 ønsker at redde sit l., vil miste

Joh 5:26 Faren har l. i sig selv, også givet

ApG 20:24 mit l. ikke betydningsfuldt

1Pe 2:23 lagde sit l. i hænderne på ham

1Pe 4:19 lægge deres l. i Skabers hånd

LIVET

, Sl 36:9 Du er l.s kilde

Joh 11:25 Jeg er opstandelsen og l.

1Ti 4:16 betyde l., for dig selv og

LIVSKRAFTEN

, Præ 12:7 l. vender tilbage til Gud

LIVSÅNDE

, 1Mo 2:7 l. i hans næsebor

LO

, 1Mo 18:13 Hvorfor l. Sara?

LOD

, Sl 22:18 de kaster l. om min klædning

LOGISK

, Lu 1:3 skrive dem ned i l. rækkefølge

ApG 9:22 beviste l. at Jesus er Kristus

LOT

, Lu 17:32 Husk på L.s hustru

2Pe 2:7 han reddede den retfærdige L.

LOV

, Jos 1:8 Hav denne L. på dine læber

Sl 19:7 Jehovas l. er fuldkommen

Sl 40:8 jeg har din l. dybt i mit indre

Sl 119:97 Hvor jeg dog elsker din l.!

Jer 31:33 Jeg vil lægge min l. i deres indre

Ro 7:22 jeg elsker jo Guds l.

1Kt 6:12 har l. til alt, men ikke alt gavnligt

Ga 6:2 På den måde følger I Kristus’ l.

Jak 2:8 Hvis I følger den kongelige l.

LOVEN

, Sl 94:20 de handler uretfærdigt i l.s navn?

Hab 1:4 L. er magtesløs, retfærdigheden

Mt 7:23 Gå væk fra mig, I som bryder l.!

Ro 10:4 Kristus er enden på L.

Ro 13:8 elsker medmenneske, opfyldt l.

Ga 3:24 blev L. vores opdrager til Kristus

LOVGIVER

, Jak 4:12 findes kun én L. og Dommer

LOVLØSE

, Lu 22:37 Han blev regnet med blandt l.

LOVLØSE MENNESKE

, 2Ts 2:3 før det l. har vist sig

LOVLØSHED

, 2Ts 2:7 l. er allerede ved at udfolde sig

LOVPRIS JAH

, Sl 146:1 L.! Lad alt i mig

Sl 147:1 L.! Det er skønt!

Sl 150:6 alt hvad der ånder, l.!

Åb 19:1 stor skare sagde: L.!

LOVPRISNINGSOFFER

, He 13:15 l. til Gud

LOVPRIST

, 1Kr 16:25 Jehova fortjener at blive l.

LOVSANGEN

, Ne 12:46 l. og takkesangen

LOYAL

, 2Sa 22:26 Du er l. over for den der er l.

LOYALE

, 1Sa 2:9 beskytter sine l. hvor de går

Sl 16:10 vil ikke tillade at din l. ser dybet

Sl 37:28 vil ikke lade sine l. i stikken

LOYALE KÆRLIGHED

, Sl 13:5 Jeg stoler på din l.

Sl 136:1-26 hans l. varer evigt

LOYALITET

, Mik 6:8 at du handler retfærdigt, elsker l.

LOYAL KÆRLIGHED

, 2Mo 34:6 Jehova er fuld af l.

Ho 6:6 glæder mig over l., ikke slagtofre

LUFTEN

, 1Kt 9:26 jeg slår ikke i l.

1Kt 14:9 taler I jo bare ud i l.

LUKAS

, Kol 4:14 L., den elskede læge

LUKSUS

, Åb 18:7 hun har levet i skamløs l.

LUNKEN

, Åb 3:16 fordi du er l.

LUSSINGER

, Joh 19:3 De gav ham også l.

LUTRE

, Zak 13:9 vil l. som man lutrer sølv

LYDIA

, ApG 16:14 L. solgte purpurfarvede stoffer

LYDIG

, Flp 2:8 l. lige til døden

LYDIGE

, Ro 6:17 af hjertet er blevet l.

Ef 6:5 trælle, vær l. mod jeres herrer

He 13:17 Vær l. mod dem der fører an

LYDIGHED

, Ro 5:19 på grund af ét menneskes l.

Ro 16:26 lære l. gennem tro

He 5:8 lærte han l. af lidelser

LYDIGT

, 1Kg 3:9 Giv din tjener et l. hjerte

LYKKEGUDEN

, Esa 65:11 dækker bord for L.

LYKKELIG

, Sl 32:1 L. er den hvis synd er dækket

Sl 94:12 L. er den mand du retleder

LYKKELIGE

, Mt 5:3 L. de som erkender åndelige behov

1Ti 1:11 den gode nyhed fra den l. Gud

LYKKELIGT

, Sl 144:15 L. er det folk hvis Gud er

LYKKES

, 2Kr 20:20 Tro på profeter, så vil det l.

Sl 1:3 alt hvad han gør, vil l.

LYN

, Lu 10:18 Satan faldet ligesom l. fra himlen

LYNET

, Mt 24:27 ligesom l., der oplyser

LYS

, Sl 36:9 ved dit l. kan vi se l.

Sl 119:105 Dit ord er et l. på min sti

Ord 4:18 retfærdiges sti er som l.

Esa 42:6 et l. for nationerne

Mt 5:14 I er verdens l.

Mt 5:16 lade jeres l. skinne for folk

Joh 8:12 Jeg er verdens l.

2Kt 4:6 Lad l. skinne frem af mørke

LYSENDE

, Esa 14:12 faldet fra himlen, du l. stjerne

LYSSPREDERE

, Flp 2:15 I skinner som l.

LYT

, Mt 17:5 Søn, som jeg elsker. L. til ham

LYTTE

, Jak 1:19 hurtig til at l., langsom til at tale

LYTTER

, Eze 2:7 fortælle, uanset om de l. eller ej

Lu 10:16 Den der l. til jer, l. til mig

LYV

, Kol 3:9 L. ikke for hinanden

LYVE

, Tit 1:2 Gud, der ikke kan l.

LÆBER

, Ord 10:19 den der styrer sine l., er klog

Ho 14:2 bringe ofre med vores l.

He 13:15 den frugt der kommer fra vores l.

LÆBERNE

, Esa 29:13 de ærer mig med l.

LÆGE

, Lu 5:31 raske har ikke brug for en l.

LÆNGE

, Ord 13:12 Hjertet sygt af at vente l.

Lu 12:45 Min herre er l. om at komme

LÆNGES

, Job 14:15 l. efter den dine hænder har skabt

Sl 84:2 Alt i mig l. efter Jehovas forgårde

Sl 84:2 Alt i mig l. efter Jehova

Esa 26:9 Om natten l. alt i mig efter dig

Flp 1:8 l. efter jer alle

LÆR

, Sl 143:10 L. mig at gøre din vilje

Mt 28:20 l. dem at holde alt hvad

LÆRE

, 5Mo 4:10 Kald sammen for at de kan l.

Dom 13:8 Manoa: vil du ikke nok l. os

Ro 15:4 skrevet for at vi kan l. af det

1Kt 10:6 noget vi skal tage ved l. af

LÆRER

, Esa 48:17 l. dig at gøre det der gavner

Mt 15:9 l. andre at følge menneskers bud

Joh 7:16 Det jeg l. andre, kommer ikke fra mig selv

LÆRERE

, Sl 119:99 større forståelse end mine l.

Ef 4:11 nogle som hyrder og l.

LÆRT

, Flp 4:9 Det I har l., det skal I bruge

LÆSE

, 5Mo 17:19 l. i den så længe han lever

LÆSER

, ApG 8:30 Forstår du det du l.?

LØB

, ApG 20:24 fuldføre l. og tjeneste

1Kt 9:24 L. på en sådan måde at I kan vinde

LØBE

, Ga 5:7 var begyndt at l. godt

LØBET

, Præ 9:11 ikke altid de hurtige vinder l.

2Ti 4:7 jeg har gennemført l.

LØFTE

, 5Mo 23:21 Hvis I giver Jehova et l.

Dom 11:30 Så aflagde Jefta et l.

Sl 15:4 har han givet et l., holder han ord

LØFTER

, 1Kg 8:56 Ikke ét ord i alle hans l. slået fejl

2Kt 1:20 l. Gud har givet, er blevet ja

LØFTET

, He 10:23 have tillid til den der har givet l.

LØGN

, Sl 34:13 holde dine læber fra l.

Ef 4:25 aflagt l., tale sandt

LØGNEN

, 2Ts 2:11 de kommer til at tro på l.

LØGNER

, Sl 101:7 ingen l. vil være i min nærhed

Ord 19:22 bedre at være fattig end en l.

Joh 8:44 Djævelen er en l. og løgnens far

LØN

, 1Mo 31:7 ændret min l. ti gange

Jer 22:13 som nægter at udbetale hans l.

Ro 6:23 den l. synden betaler, er døden

Kol 3:24 fra Jehova vil I få l.

LØSER

, Mt 18:18 uanset hvad I l. på jorden

LØSESUM

, Sl 49:7 ingen kan give Gud en l.

Mt 20:28 kommet for at give liv som l.

LØSESUMMEN

, Ro 8:23 befriet vores krop ved l.

LØSKØBE

, Sl 49:7 ingen kan l. en bror

LØST

, Ro 6:18 I blev l. fra synden

LØVE

, 1Pe 5:8 går omkring som en brølende l.

LØVEKULEN

, Da 6:7 skal kastes i l.

LØVEN

, 1Sa 17:36 slog både l. og bjørnen ihjel

Esa 11:7 L. vil æde halm ligesom oksen

Åb 5:5 L. af Judas stamme

LØVERNE

, Da 6:27 reddede Daniel ud af l.s kløer

LÅN

, Ord 22:7 den der optager l., er slave af

LÅNE

, Lu 6:35 l. ud uden at håbe at få igen

LÅNER

, Sl 37:21 Den onde l. og betaler ikke tilbage

Ord 19:17 venlighed mod de svage, l. ud til Jehova

M

MAD

, Da 1:5 daglig forsyning af sin fine m.

Mt 24:45 give dem deres m. til tiden?

Joh 4:34 Min m. er at gøre hans vilje

Joh 6:27 Arbejd ikke for den m. der forgår

ApG 14:17 ved at give jer rigeligt med m.

MAGI

, 5Mo 18:10 Ingen i jeres land må øve m.

ApG 19:19 øvet m., brændte deres bøger

MAGOG

, Eze 38:2 mod Gog fra M.s land

MAGT

, Ord 28:16 leder misbruger m.

Zak 4:6 ikke ved m., men ved min ånd

MAGTEN

, Sl 119:133 ikke noget ondt få m. over mig

Ord 29:2 ond mand ved m., jamrer folket

Lu 4:6 Jeg vil give dig m. over dem

MAKEDONIEN

, ApG 16:9 Kom over til M. og hjælp os

MALTA

, ApG 28:1 fik vi at vide at øen hed M.

MANASSE

, 2Kr 33:13 Så erkendte M. at Jehova er

MAND

, 3Mo 20:13 m. seksuelt sammen med en m.

1Kt 7:2 hver kvinde skal have sin egen m.

1Kt 7:14 Den ikketroende m. er helliget

MANDIGE

, 1Kt 16:13 vær m., bliv stærke

MANGLER

, Jak 2:15 brødre eller søstre m. tøj

MANNA

, 2Mo 16:31 Israels folk kaldte brødet m.

Jos 5:12 israelitterne fik ikke længere m.

MARIA 1.

, Mr 6:3 er det ikke tømreren, søn af M.?

MARIA 2.

, Lu 10:39 M. lyttede til det han sagde

Lu 10:42 M. har valgt det bedste

Joh 12:3 M. tog et pund kostbar olie

MARIA 3.

, Mt 27:56 Blandt dem var M. Magdalene

Lu 8:2 M. Magdalene, befriet for syv

MARIA 4.

, Mt 27:56 og M., Jakobs mor

MARIA 5.

, ApG 12:12 M.s hus, mor til Johannes Markus

MARK

, 1Kt 3:9 I er Guds m. som bliver dyrket

MARKEN

, Mt 13:38 m. er verden

MARKERNE

, Joh 4:35 kig ud over m. – de er hvide

MARKUS

, Kol 4:10 Barnabas’ fætter M.

MARTHA

, Lu 10:41 M., du er bekymret

MAVEN

, Flp 3:19 De har m. som deres gud

MEDARBEJDERE

, 1Kt 3:9 Vi er Guds m.

MEDFØLELSE

, Mt 9:36 så folkeskarerne, fik m.

Kol 3:12 iføre jer inderlig m.

Kol 3:12 inderlig m.

1Jo 3:17 ikke viser ham m.

MEDFØLENDE

, 2Mo 34:6 Jehova, barmhjertig og m.

MEDHUSTRUER

, 1Kg 11:3 700 hustruer og 300 m.

MEDICIN

, Ord 17:22 Et glad hjerte er god m.

MEDMENNESKE

, Lu 10:27 elske dit m. som dig selv

Lu 10:36 Hvem har opført sig som et m.?

MELDING

, Ord 25:25 god m. fra et fjernt land

MELDINGER

, Da 11:44 m. vil ophidse ham

MELKISEDEK

, 1Mo 14:18 M., kongen i Salem, var præst

Sl 110:4 præst for evigt som M.

MELLEMMAND

, 1Ti 2:5 én m. mellem Gud og

MENIGHED

, Sl 22:25 lovsynge dig i den store m.

Sl 40:9 I m. forkynder jeg god nyhed

Mt 16:18 på klippe vil jeg bygge min m.

ApG 20:28 være hyrder for Guds m.

MENIGHEDEN

, Ro 16:5 Hils m. i deres hus

MENIGHEDSTJENERE

, 1Ti 3:8 m. skal være

MENINGER

, Ro 14:1 ikke til dommere når forskellige m.

MENINGSLØST

, Præ 1:2 Fuldstændigt m.!

MENNESKEFISKERE

, Mt 4:19 jeg vil gøre jer til m.

MENNESKEFRYGT

, Ord 29:25 M. er en fælde

MENNESKER

, Kol 1:23 forkyndt blandt alle m. under

MENNESKESØN

, Da 7:13 en der lignede en m.

MENNESKESØNNEN

, Mt 10:23 før M. kommer

Lu 21:27 se M. komme i en sky

MENSTRUATION

, 3Mo 18:19 seksuelt samvær, m.

MENSTRUATIONSBLØDNING

, 3Mo 15:19 m., uren i syv

MESSIAS

, Da 9:25 indtil M., Føreren, vil der gå

Da 9:26 Efter 62 uger vil M. blive

Joh 1:41 Vi har fundet M.

Joh 4:25 Jeg ved at M. kommer, Kristus

METALSPEJL

, 1Kt 13:12 som i et m.

MIDLERTIDIGE

, He 11:13 var m. indbyggere

MIKAEL

, Da 10:13 M., en af de øverste fyrster

Da 12:1 I løbet af den tid vil M. gå i aktion

Åb 12:7 M. og hans engle kæmpede

MILD

, 2Ti 2:24 skal være m. over for alle

MILDE

, 1Pe 3:4 stille og m. ånds skønhed

MILDT

, 1Kt 4:13 tales ondt om os, svarer vi m.

MILITÆRSTYRKE

, Zak 4:6 Ikke m., men min ånd

MINDE

, Lu 22:19 Bliv ved med at gøre til m.

2Pe 1:12 jeg vil m. jer om disse ting

MINDEGRAVENE

, Joh 5:28 alle der er i m., skal høre

MINDRE

, Lu 9:48 opfører sig som en af de m.

MINDSTE

, Esa 60:22 Den m. vil blive til tusind

Lu 16:10 trofast i det m., trofast i meget

MINE

, Lu 19:16 Herre, din m. har indtjent ti miner

MIRJAM

, 4Mo 12:1 M. og Aron gav sig til at kritisere

MISBRUGER

, 1Kt 9:18 så jeg ikke m. den ret

MISUNDELIG

, Sl 37:1 vær ikke m. på dem der

Sl 73:3 jeg var blevet m. på de selvsikre

1Kt 13:4 Kærligheden er ikke m.

MISUNDELIGE

, Sl 106:16 blev m. på Moses

MOD

, ApG 28:15 fik øje på dem, og fik nyt m.

2Kt 5:6 Vi er ved godt m.

Flp 1:14 fået m. og forkynder Guds ord

1Ts 2:2 tog vi med Guds hjælp m. til os

MODENHED

, He 6:1 Lad os skynde os frem til m.

MODET

, 2Kr 15:7 I skal ikke miste m.

Ord 24:10 Hvis du mister m. i svære tider

Kol 3:21 så de mister m.

MODGANG

, 2Ts 1:4 udholdenhed og tro under al m.

MODIG

, Jos 1:7 vær m. og meget stærk

MODLØSE

, Sl 34:18 hjælper dem der er m.

MODLØSHED

, 2Kt 2:7 overvældet af m.

MODNE

, He 5:14 m., evne til at tænke blevet trænet

MODSTAND

, 1Ts 2:2 tog mod til os trods m.

MODSTANDERE

, Lu 21:15 visdom som m. ikke kan

1Kt 16:9 men der er mange m.

Flp 1:28 ikke lader jer skræmme af m.

MOR

, 2Mo 20:12 Vis din far og din m. ære

Sl 27:10 Hvis min far og m. skulle svigte

Ord 23:22 se ikke ned på din m.

Lu 8:21 Min m. og mine brødre, det er

Joh 19:27 sagde til disciplen: Se! Din m.!

Ga 4:26 Jerusalem oventil er vores m.

MORALSK

, Ef 4:19 har mistet al m. sans

MORDER

, Joh 8:44 var en m. da han begyndte

MOSES

, 4Mo 12:3 M., mest ydmyge af alle

Sl 106:32 skyld i at det gik M. dårligt

ApG 7:22 M. var magtfuld i ord og handling

2Kt 3:7 kunne ikke se på M.’ ansigt

MOTIVER

, Ord 16:2 Jehova kender m.

MOTIVERER

, He 10:24 m. hinanden til kærlighed

MULIGHED

, Ga 6:10 har m. for det, gøre godt mod alle

MULIGT

, Ord 3:27 hvis det er m. for dig at gøre

Ro 12:18 Hvis det er m., skal I holde fred

MUND

, Sl 8:2 Med ord fra børns m.

Jak 3:10 af den samme m. velsignelse

MUNDEN

, Ro 10:10 med m. forkynder man offentligt

MUR

, Jos 6:5 vil byens m. falde sammen

MURE

, Joe 2:7 klatrer over m. som soldater

MYNDIGHED

, Mt 28:18 Jeg har fået al m.

2Pe 2:10 dem som foragter m.

MYNDIGHEDER

, Ro 13:1 underordne sig højere m.

MYRDE

, 2Mo 20:13 Du må ikke m.

MYREN

, Ord 6:6 Gå til m., du dovne

MYRERNE

, Ord 30:25 M. indsamler føde om

MÆLK

, 2Mo 3:8 land flyder med m. og honning

Esa 60:16 drikke nationernes m.

He 5:12 gået tilbage for jer, skal have m.

1Pe 2:2 tørste efter den rene m.

MÆRKE

, Eze 9:4 sæt et m. i panden

2Ts 3:14 m. jer ham og holde op at omgås

MÆRKET

, Åb 13:17 bortset fra den der har m.

MØDER

, He 10:25 ikke forsømme menighedens m.

MØDETELTET

, Jos 18:1 satte m. op i Shilo

MØNSTER

, He 8:5 lave alle tingene efter det m.

MØRKE

, Esa 60:2 M. vil dække jorden

Joe 2:31 Solen blive forvandlet til m.

Sef 1:15 en dag med mulm og m.

Mt 4:16 folk sad i m., så et stort lys

Ef 4:18 De befinder sig i mentalt m.

MØRKET

, Joh 3:19 mennesker har elsket m.

1Pe 2:9 kaldte jer ud af m.

MÅDE

, 1Kr 15:13 ikke undersøgt den rigtige m.

ApG 1:11 vil komme på samme m.

1Kt 4:17 minde jer om den m. jeg gør tingene på

Flp 1:27 opføre jer på en m. der er værdig

MÅL

, 1Kt 9:26 løber ikke uden at have et m.

MÅNE

, Lu 21:25 tegn i sol og m. og stjerner

MÅNEN

, Joe 2:31 m. forvandlet til blod

N

NAG

, 3Mo 19:18 Du må ikke bære n. mod nogen

NAIN

, Lu 7:11 han tog til en by der hedder N.

NAIVE

, Ord 14:15 Den n. tror på alt hvad han hører

NAR

, Lu 18:32 man vil gøre n. af ham

Lu 22:63 begyndte at gøre n. af ham

NARRE

, Ga 6:7 Gud kan man ikke n.

NARRET

, Jer 20:7 Du har n. mig, Jehova

NAT

, Sl 19:2 n. efter n. giver den os kundskab

NATAN

, 2Sa 12:7 N. sagde: Du er manden!

NATION

, 2Mo 19:6 kongerige af præster og hellig n.

Sl 33:12 Lykkelig er den n. hvis Gud er Jehova

Esa 66:8 fødes en n. på et øjeblik?

Mt 21:43 rige givet til n. der bærer dets frugter

Mt 24:7 n. skal gå i krig mod n.

ApG 17:26 ud af ét menneske dannet hver n.

1Pe 2:9 en udvalgt slægt, en hellig n.

NATIONER

, 1Mo 22:18 alle n. skaffe sig en velsignelse

NATIONERNE

, Mt 25:32 Alle n. skal samles foran ham

Lu 21:24 indtil n.s fastsatte tider er udløbet

NATTEN

, Ro 13:12 langt henne på n., dagen er nær

NATURLIGE

, Ro 1:26 byttede n. seksuelle samvær ud

NATURLIGT

, 3Mo 18:23 en krænkelse af det der er n.

Ro 1:27 holdt op med n. seksuelt samvær

NAVN

, 1Mo 11:4 sørge for at vores n. bliver berømt

2Mo 3:13 hvis de siger: Hvad er hans n.?

2Mo 3:15 Jehova. Det er mit n. for evigt

2Mo 9:16 for at få mit n. forkyndt på jorden

2Mo 20:7 ikke bruge n. på uværdig måde

1Sa 17:45 jeg kommer i Jehovas n.

1Kr 29:13 vi lovpriser dit herlige n.

Sl 9:10 kender dit n., vil stole på dig

Sl 79:9 for dit n.s skyld

Ord 18:10 Jehovas n. er et stærkt tårn

Ord 22:1 godt n. bedre end at være rig

Præ 7:1 godt n. bedre end god olie

Jer 23:27 få mit folk til at glemme mit n.

Eze 39:25 jeg vil ivrigt forsvare mit hellige n.

Mal 1:11 mit n. blive stort blandt nationerne

Mal 3:16 dem der mediterer over hans n.

Mt 6:9 lad dit n. blive helliget

Joh 12:28 Far, ophøj dit n.

Joh 14:14 Hvis I beder om noget i mit n.

Joh 17:26 Jeg har gjort dit n. kendt

ApG 4:12 ikke frelse ved noget andet n.

ApG 15:14 et folk der skulle bære hans n.

Ro 10:13 påkalder Jehovas n., blive frelst

Flp 2:9 n. som er over alle andre navne

NEBUKADNESAR

, Da 2:1 N. havde drømme

NEDBRYDE

, 2Kt 10:4 n. fæstningsværker

NEDTRYKT

, Flp 2:26 [Epafroditus] er n. fordi

NEDTRYKTE

, 1Ts 5:14 trøste dem der er n.

NEGATIVT

, Tit 2:8 ikke har noget n. at sige om os

NEJ

, Mt 16:24 sige n. til sig selv

NERVØS

, Job 31:34 n. for flertallet

NET

, Lu 5:4 kast jeres n. i vandet

NIDKÆRE

, Ro 10:2 n. i tilbedelsen af Gud, men uden

NINEVE

, Jon 4:11 Skulle jeg ikke have ondt af N.?

NOA

, 1Mo 6:9 N. vandrede med Gud

Mt 24:37 som N.s dage, sådan nærværelse

NOGET

, Ga 6:3 mener han er n., er ikke n.

NORDENS KONGE

, Da 11:7 gå imod N.s fæstning

Da 11:40 N. vil storme imod ham

NY

, Åb 21:1 n. himmel og en n. jord

NYE

, Esa 42:9 nu forkynder jeg n. ting

NYHEDER

, Sl 112:7 vil ikke frygte dårlige n.

NYT

, Joh 13:34 Jeg giver jer et n. bud

ApG 17:21 fortælle og høre n.

Åb 21:5 Se! Jeg gør alting n.

NYTTER

, Mt 15:9 n. ikke at de tilbeder mig

NYTTIG

, 2Ti 3:16 inspireret af Gud og n.

NÆGTE

, Mr 14:30 tre gange n. at kendes ved mig

NÆR

, Sl 73:28 det bedste at søge n. til Gud

Sl 145:18 Jehova er n. hos alle der kalder

Jak 4:8 Kom n. til Gud, komme n. til jer

NÆRIGE

, Ord 23:6 Spis ikke mad som n. serverer

NÆRVÆRELSE

, Mt 24:3 tegnet på din n.?

Mt 24:37 Noas dage, Menneskesønnens n.

2Pe 3:4 Hvad med hans lovede n.?

NÆVNES

, Ef 5:3 slet ikke bør n. hos jer

NØD

, 2Sa 22:7 I min n. kaldte jeg på Jehova

Job 36:15 redde hjælpeløse i n.

Sl 119:50 Det trøster mig i min n.

Sl 119:71 godt at jeg har været i n.

NØDVENDIGT

, Ro 13:5 n. I underordner jer

NØGLE

, Lu 11:52 I har taget kundskabens n.

NØGLER

, Mt 16:19 Jeg vil give dig himlenes riges n.

NØGLERNE

, Åb 1:18 jeg har n. til døden og Graven

NØJAGTIG KUNDSKAB

, Ro 10:2 men uden n.

Kol 3:10 personlighed fornyes gennem n.

1Ti 2:4 hans vilje at mennesker skal få n.

O

OFFER

, Sl 51:17 Det o. der glæder Gud

Ro 12:1 jeres krop som et levende o.

OFFERGAVE

, Ord 15:8 afskyr de ondes o.

OFRE

, 1Sa 15:22 adlyde er bedre end o.

OKKULTISME

, Ga 5:20 afgudsdyrkelse, o.

OKSE

, 5Mo 25:4 binde munden til på o. der tærsker

Ord 7:22 som o. på vej til at blive slagtet

OKSERNE

, 1Kt 9:9 Er det o. Gud tænker på?

OLIE

, 1Kg 17:16 ikke mangle o. i den lille krukke

Mr 14:4 Sikke et spild af parfumeret o.

OLIEBJERGET

, Lu 22:39 han gik ud til O.

ApG 1:12 O., ved Jerusalem, en sabbatsrejse

OLIEFLASKER

, Mt 25:4 De kloge tog o. med

OLIVENTRÆ

, Sl 52:8 som et o. i Guds hus

Ro 11:17 vildt o., blev podet på

OMFANG

, Jer 30:11 irettesætte dig i passende o.

OMGÅS

, 1Kt 5:9 holde op med at o. mennesker der

2Ts 3:14 holde op med at o. ham

OMKOSTNINGERNE

, Lu 14:28 beregner først o.

OMSKÆRELSE

, Ro 2:29 o. af hjertet ved hjælp af ånd

OMSKÅRET

, 1Kt 7:19 Om man er o. betyder ikke

OMSORG

, Sl 41:1 viser den svage o.

1Kt 12:25 have o. for hinanden

1Pe 5:7 for han har o. for jer

OND

, Ord 29:2 når en o. er ved magten, jamrer folket

ONDE

, Sl 37:9 de o. vil blive fjernet

Sl 37:10 så er de o. væk

Ord 15:8 Jehova afskyr de o.s offergave

Ord 15:29 Jehova er langt væk fra de o.

Esa 26:10 o. bliver vist godhed, vil ikke lære

Esa 57:21 De o. har ingen fred

Ro 7:19 jeg gør det o. som jeg ikke vil

1Jo 5:19 hele verden er i den o.s magt

ONDSKABEN

, Mt 24:12 på grund af at o. breder sig, vil

ONDT

, 1Mo 3:5 vide hvad der er godt og o.

Sl 23:4 frygter ikke noget o., du er med mig

Esa 5:20 dem der siger at godt er o.

Ro 12:17 Gengæld ikke nogen o. med o.

1Kt 15:19 mere o. af os end nogen andre

1Ts 5:22 Hold jer langt fra alt o.

OPDRAG

, Ord 19:18 O. din søn mens der er håb

OPFORDRE

, Ro 12:1 af barmhjertighed vil jeg o. jer

OPFYLDE

, Mt 5:17 ikke for at ophæve, men for at o.

OPFØR

, 1Pe 2:12 O. jer altid godt blandt folk

OPFØRSEL

, 1Pe 3:1 vindes uden ord ved jeres o.

1Pe 3:16 til skamme på grund af god o.

OPGIVE

, Ga 6:9 ikke o. at gøre det der er godt

OPHIDSET

, Sl 37:8 ikke o. så du gør noget forkert

OPLÆR

, Ord 22:6 O. drengen; så vil han ikke

OPLÆRING

, 1Pe 5:10 Gud fuldende jeres o.

OPLÆRT

, Esa 54:13 Alle sønner o. af Jehova

OPLØB

, ApG 17:5 fik fat i onde mænd, dannede o.

OPMUNTRE

, Ro 1:12 for at vi kan o. hinanden

Ro 1:12 kan o. hinanden ved vores tro

Kol 3:16 Bliv ved med at o. hinanden

Tit 1:9 o. gennem sunde lære og retlede

He 10:25 o. hinanden, især nu

OPMUNTRENDE

, ApG 13:15 noget o. at sige, så fortæl

OPMUNTRET

, 1Kt 14:31 så alle kan lære og blive o.

OPMÆRKSOM

, 1Ti 4:16 Vær o. på dig selv

OPMÆRKSOMHED

, 1Ts 5:13 o. på grund af arbejde

OPMÆRKSOMME

, ApG 20:28 Vær o. på jer selv

OPREJSE

, Joh 6:39 o. dem på den yderste dag

OPREJST

, ApG 24:15 retfærdige og uretfærdige o.

1Kt 15:13 ikke bliver o., er Kristus ikke o.

OPREJSTE

, ApG 2:24 Men Gud o. ham

OPRØRERE

, 4Mo 20:10 Hør nu, I o.!

Ord 24:21 hav ikke noget at gøre med o.

OPRØRSK

, 1Sa 15:23 o. at øve spådomskunst

OPSTANDELSE

, Mt 22:23 saddukæere: ingen o.

Joh 5:29 komme ud til en livets o.

OPSTANDELSEN

, Mt 22:30 i o. gifter mænd sig ikke

Joh 11:24 opstå i o. på den yderste dag

Joh 11:25 Jeg er o. og livet

OPTAGET AF

, Ro 8:6 at være o. fysiske lyster fører til

1Kt 7:32 ugifte mand o. Herren

1Ti 4:15 Tænk dybt over, vær o.

2Ti 4:2 vær o. det i gode tider

ORD

, Ord 25:11 et o. sagt på det rigtige tidspunkt

Esa 55:11 mit o. vil gennemføre alt

Joh 17:17 Dit o. er sandhed

Flp 2:16 holder godt fast ved livets o.

2Ti 2:15 behandler sandhedens o. rigtigt

ORDENTLIG

, 1Ti 3:2 tilsynsmand sund i sindet, o.

ORDENTLIGT

, Ga 5:25 følge ånden og leve o. liv

1Ts 5:14 advare dem der ikke lever o.

ORDET

, Joh 1:1 I begyndelsen var O.

ApG 18:5 Paulus brugte al sin tid på o.

OVERBEVISE

, 2Kt 5:11 bliver ved med at o. mennesker

OVERBEVISNING

, 1Ts 1:5 med hellig ånd og stærk o.

OVERBEVIST

, Ro 4:21 helt o. om at Gud var i stand til

Ro 8:38 o. om at hverken døden eller livet

Ro 15:14 mine brødre, jeg er o. om

Kol 4:12 fast o. om Guds vilje

2Ti 3:14 det du har lært og er o. om

OVERFLOD

, Joh 10:10 have liv og have det i o.

OVERGÅR

, 1Kt 12:31 vise jer vej der o. alle

OVERLADT

, Joh 8:29 han har ikke o. mig til mig selv

OVERMODIG

, Ord 11:2 Hvis man er o., ender man

OVERMODIGT

, 5Mo 17:12 opfører sig o. og hverken

1Sa 15:23 lige så slemt at handle o. som

OVERSÆTTE

, 1Kt 12:30 Det er ikke alle der kan o.

OVERTALENDE

, 1Kt 2:4 ikke o. visdomsord

OVERTRÆDELSE

, Esa 53:5 gennemboret for o.

OVERVEJER

, Sl 19:14 Måtte det mit hjerte o., være

OVERVIND

, Ro 12:21 o. det onde med det gode

OVERVÆLDET

, Sl 40:12 Mine synder o. mig

P

PAGT

, 1Mo 15:18 Jehova indgik p. med Abram

Jer 31:31 jeg vil indgå en ny p.

Lu 22:20 den nye p. i kraft af mit blod

Lu 22:29 jeg indgår en p. med jer, ligesom

PANDE

, Eze 3:9 Jeg har gjort din p. hårdere end flint

PANDEN

, Eze 9:4 sæt et mærke i p. på de mænd

PANIK

, Esa 28:16 Ingen der tror, blive grebet af p.

PARADISET

, Lu 23:43 Du skal være med mig i P.

2Kt 12:4 han blev overført til p.

PARATE

, Mt 24:44 vise at I er p.

PASSE

, Ef 5:15 p. omhyggeligt på hvordan I lever

1Ts 4:11 som mål at p. jeres egne sager

PASSER PÅ

, Ef 5:29 giver den mad og p. den

PAULUS

. Se også SAULUS, 1Kt 1:12 holder mig til P.

PENGE

, Præ 7:12 p. er en beskyttelse, men visdom

Præ 10:19 kræver p. at skaffe det man har brug for

1Ti 6:10 kærlighed til p. er en rod til

He 13:5 fri for kærlighed til p.

PERIODER

, Da 2:21 Han er herre over tider og p.

ApG 1:7 ikke kende tider eller p.

PERIODERNE

, 1Ts 5:1 tiderne og p.

PERLER

, Mt 7:6 kast ikke p. for svin

Mt 13:45 Riget som købmand der søger p.

PERSONLIGHED

, Ef 4:24 iføre jer den nye p.

Kol 3:9 Aflæg den gamle p.

PETER

, Mt 14:29 P. gik på vandet

Lu 22:54 P. fulgte efter på afstand

Joh 18:10 P. havde et sværd, slog ud

ApG 12:5 P. fængslet, men menigheden

PIGE

, 2Kg 5:2 taget en lille p. fra Israel til fange

PIGEN

, Mr 5:42 Med det samme stod p. op

PILATUS

, Joh 19:6 P.: jeg kan ikke se han er skyldig

PILE

, Sl 127:4 Som p. i en krigers hånd

PINEHAS

, 4Mo 25:7 P. så det og tog et spyd

PLAGE

, 2Mo 11:1 bringe én p. til over Farao

PLAGER

, Åb 18:4 Ellers blive ramt af hendes p.

PLAN

, 2Mo 26:30 rejse telthelligdommen efter p.

PLANEN

, 1Kg 6:38 huset færdigt efter p.

PLANER

, Ord 15:22 P. mislykkes når man ikke rådfører

Ord 19:21 mange p. i en mands hjerte, men

Ro 13:14 læg ikke p. om fysiske lyster

PLANTE

, Esa 65:22 ikke p. for at andre skal spise

PLANTEDE

, 1Kt 3:6 Jeg p., Apollos vandede

PLOVEN

, Lu 9:62 lagt sin hånd på p. og ser sig

PORT

, Mt 7:13 Gå ind ad den smalle p.

POTTEMAGER

, Esa 64:8 Vi er leret, du er vores P.

POTTEMAGEREN

, Ro 9:21 Har p. ikke myndighed

PRAKTISK VISDOM

, Ord 2:7 gemmer forråd af p.

Ord 3:21 Hold fast ved p. og din evne

PRALER

, 1Kt 1:31 Hvis vi p., skal det være af Jehova

PRALERIET

, 1Jo 2:16 p. med materiel rigdom

PRES

, 1Sa 1:15 Jeg er en kvinde under stort p.

2Kt 1:8 under et p. vi ikke kunne klare

PRESSET

, Esa 38:14 Jehova, jeg er hårdt p.

PRIS

, 1Kt 7:23 I blev købt for en høj p.

PRISKILLA

, ApG 18:26 P. og Akvila tog ham med

PRIVILEGIUM

, Flp 1:29 p. at lide for hans skyld

PROBLEMER

, Sl 34:19 retfærdige kommer ud for p.

PROFET

, 5Mo 18:18 vil jeg udvælge en p. som dig

Eze 2:5 vide at der har været en p. iblandt

Am 7:14 Jeg var hverken p. eller søn af en p.

PROFETER

, 1Kg 18:4 Obadja havde skjult 100 p.

PROFETERE

, Joe 2:28 sønner og døtre skal p.

PROFETERNE

, Am 3:7 afsløret sin hemmelighed for p.

ApG 10:43 Om ham vidner alle p.

PROFETI

, 2Pe 1:20 ingen p. i Skrifterne baseret

2Pe 1:21 ingen p. fremført fordi

PROFETISKE

, 2Pe 1:19 p. ord endnu mere sikkert

PROFIT

, Ord 15:27 uærlig p. skaber problemer

PROSTITUEREDE

, Lu 15:30 ødslet penge væk med p.

Åb 17:1 p. sidder på mange vande

Åb 17:16 hade den p. og ødelægge

PROSTITUERET

, Ord 7:10 klædt som en p.

1Kt 6:16 sammen med p., bliver én krop med hende

PROVOKERE

, 1Kt 13:5 lader sig ikke p.

PRÆMIEN

, 1Kt 9:24 kun én vinder p.

PRÆST

, Sl 110:4 p. for evigt som Melkisedek

Ho 4:6 vil jeg forkaste dig som p.

PRÆSTEN

, Mal 2:7 P.s læber værne om kundskab

PRÆSTER

, Mik 3:11 p. underviser mod betaling

ApG 6:7 En stor skare p. tog imod troen

Åb 20:6 p. for Gud og herske i 1.000 år

PRÆSTESKAB

, 1Pe 2:9 kongeligt p., hellig nation

PRØV

, 1Jo 4:1 P. de inspirerede udtalelser

PRØVE

, Mal 3:10 Sæt mig på p. på den måde

2Kt 13:5 p. jer selv, om I er i troen

PRØVELSE

, Da 11:35 der kan ske en p.

PRØVELSER

, Lu 8:13 under p. falder de fra

Lu 22:28 blevet hos mig i mine p.

Ro 5:3 p. fører til udholdenhed

Ro 12:12 Glæd jer over håbet. Hold ud under p.

Jak 1:2 en glæde når I kommer ud for p.

Jak 1:12 ikke giver op når han udsættes for p.

PRØVELSERNE

, 2Kt 4:17 P. er kortvarige, men

PRØVER

, 5Mo 13:3 Jehova p. jer for at finde ud af

PRØVET

, Ord 27:21 menneske bliver p. af ros

1Ti 3:10 p. først, om de er kvalificerede

Jak 1:3 jeres tro er blevet p.

PUPILLEN

, Sl 17:8 Beskyt mig som p. i dit øje

Zak 2:8 rører jer, rører ved p. i mit øje

PÆL

, Ga 3:13 Forbandet enhver hængt op på p.

PÆLEN

, Mr 15:25 de naglede ham til p.

PÆLFÆST

, Lu 23:21 P. ham!

PÅKALDER

, Ro 10:13 som p. Jehovas navn

PÅLIDELIGE

, 2Mo 18:21 udvælge dygtige, p. mænd

Tit 2:10 helt igennem p.

PÅMINDELSER

, Sl 119:24 Jeg holder af dine p.

PÅSKE

, 2Mo 12:11 Det er Jehovas p.

PÅSKELAM

, 1Kt 5:7 vores p., Kristus, er ofret

PÅSKEOFRET

, 2Mo 12:27 p. til Jehova, som gik forbi

PÅ SPIL

, Ro 16:4 sat eget liv p. for mig

R

RAKEL

, 1Mo 29:18 tjene syv år for R.

Jer 31:15 R. græder over sine sønner

RAPPORT

, 4Mo 14:36 vendte tilbage med dårlig r.

REAGERE

, Job 31:34 hvordan flertallet ville r.

REBEKKA

, 1Mo 26:7 R. var smuk

REDDE

, Mt 16:25 enhver der ønsker at r. sit liv

2Pe 2:9 Jehova ved hvordan han skal r.

REDDER

, 2Kr 20:17 se hvordan Jehova r. jer

REDDET

, Est 4:14 r. på en anden måde

REDSKAB

, ApG 9:15 er det r. jeg har udvalgt

REGELMÆSSIGE OFFER

, Da 11:31 fjerne det r.

Da 12:11 fra det tidspunkt det r. er blevet fjernet

REGLERNE

, 2Ti 2:5 har kæmpet efter r.

REGN

, 5Mo 11:14 r. til tiden, efterårsregn

5Mo 32:2 undervisning falde som stille r.

REGNBUE

, 1Mo 9:13 min r. være et tegn

REGNE

, Mt 5:45 r. på retfærdige og uretfærdige

REGNEN

, 1Mo 7:12 r. væltede ned i 40 dage

Esa 55:10 ligesom r. og sneen ikke kommer ned fra

REGNET

, Lu 22:37 Han blev r. med blandt lovløse

REGNSKAB

, Ro 14:12 Hver enkelt af os skal aflægge r.

1Kt 13:5 Den holder ikke r. med forurettelser

REKABITTERNE

, Jer 35:5 vin foran r.

REN

, ApG 20:26 jeg er r. for alles blod

RENE

, 1Mo 7:2 tage syv r. dyr

Hab 1:13 Dine øjne er for r. til at se

Joh 15:3 allerede r. på grund af det ord

RENS

, Sl 51:2 r. mig for min synd

RENSE

, Da 12:10 Mange vil r. sig

2Kt 7:1 r. os for alt hvad der besmitter

RENSER

, Mal 3:3 Som en der r. sølv, vil han

RENT

, Sl 101:2 Med et r. hjerte vil jeg færdes i mit hus

Sef 3:9 give folkene et r. sprog

Mt 5:8 Lykkelige er de som har et r. hjerte

REPRÆSENTERER

, Joh 7:29 jeg r. ham

RESPEKT

, Ef 5:33 hustruen have r. for mand

1Ts 5:12 vise r. for dem der har ledelsen

1Pe 3:2 rene adfærd og dybe r.

1Pe 3:15 forsvare jer med dyb r.

RESPEKT FOR JEHOVA

, Sl 111:10 R. er begyndelsen til

RESPEKTLØS

, 2Sa 12:14 været r. over for Jehova

RET

, Esa 32:1 fyrster vil herske med r.

Lu 18:7 Gud skaffe sine udvalgte deres r.

1Kt 7:3 mand give hustru det hun har r. til

1Kt 9:18 så jeg ikke misbruger den r.

RETFÆRDIG

, 1Mo 15:6 Han betragtede ham som r.

Sl 37:25 aldrig set r. overladt til

Ord 29:4 r. konge gør sit land stabilt

RETFÆRDIGE

, Sl 34:19 r., mange problemer

Sl 72:7 I hans dage vil r. blomstre

Sl 141:5 Hvis den r. slår mig, gør han det af loyal

Ord 24:16 r. kan falde syv gange

1Pe 3:12 Jehovas øjne hviler på de r.

RETFÆRDIGHED

, Sl 37:28 for Jehova elsker r.

Sl 45:7 har elsket r. og hadet ondskab

Præ 5:8 ser at r. bliver krænket

Esa 26:9 lærer landets indbyggere r.

Esa 32:1 En konge vil regere med r.

Esa 60:17 indsætter r. som arbejdsledere

Sef 2:3 Søg r., søg ydmyghed

2Pe 3:13 dér vil r. bo

RETFÆRDIGHEDEN

, ApG 28:4 R. ikke givet lov at leve

RETFÆRDIGT

, Job 40:8 Tvivler du på jeg handler r.?

Mik 6:8 at du handler r., elsker loyalitet

RETLEDER

, 5Mo 8:5 Gud retledte som mand r. søn

Sl 94:12 Lykkelig er den du r.

Åb 3:19 irettesætter og r. dem jeg elsker

RETLEDNING

, Ord 1:7 tåbelige foragter visdom og r.

Ord 3:11 afvis ikke Jehovas r.

Ord 23:13 Skån ikke en dreng for r.

He 12:11 når man får en r., ikke behagelig

RETLEDNINGER

, Ord 29:1 nakke stiv efter r.

RETSSAGEN

, Da 7:10 R. begyndte

RETSSAGER

, 1Kt 6:7 I fører r. mod hinanden

RETTEN

, Eze 21:27 den der har r. til det, kommer

RETTESNOR

, 2Ti 1:13 sunde ord som r.

RETTET

, Kol 3:2 Hold jeres tanker r. mod det

RIBBEN

, 1Mo 2:22 byggede en kvinde af r.

RIG

, Ord 10:22 Jehovas velsignelse gør r.

Åb 3:17 Du siger: Jeg er r. og mangler ingenting

RIGDOM

, Sl 62:10 Selvom r. bliver større, stol ikke på

Ord 11:4 R. ikke til hjælp den dag vreden

Ord 11:28 Den der stoler på r., vil visne

Ord 30:8 giv mig hverken fattigdom eller r.

Præ 5:10 elsker r., aldrig tilfreds med indtægt

Eze 28:5 dit hjerte blev stolt af al din r.

Mt 6:24 ikke trælle for både Gud og R.

Lu 16:9 venner ved hjælp af uretfærdige r.

RIGDOMME

, Esa 60:5 nationernes r. kommer

RIGDOMMEN

, Mt 13:22 r.s bedragende magt

RIGE

, 3Mo 19:15 ikke favorisere den r.

Jer 9:23 den r. skal ikke prale af sin rigdom

Da 2:44 himlens Gud oprette et r.

Da 7:14 og han fik overdraget et r.

Mt 6:10 Lad dit r. komme.

Mt 21:43 Guds r. givet til en nation

Mt 25:34 Kom, arv det r. som har været

Lu 14:12 giver middagsmad, invitér ikke r.

Lu 22:29 indgår en pagt med jer om et r.

Joh 18:36 Mit r. ikke en del af verden

2Kt 6:10 som fattige, men gør mange r.

Ga 5:21 ikke kommer til at arve Guds r.

Kol 1:13 overført os til sin elskede Søns r.

1Ti 6:9 vil være r., går i en fælde

1Ti 6:17 r. ikke selvsikre, ikke sætte håb

RIGELIGT

, Sl 72:16 Der vil være r. med korn

Lu 12:15 selvom et menneske har r., afhænger

1Pe 4:3 Det er r. at I tidligere

RIGER

, Mt 4:8 Djævelen viste ham alle r.

RIGET

, Da 7:18 Allerhøjestes hellige modtage r.

Mt 6:33 Bliv ved med først at søge R.

Mt 24:14 gode nyhed om R. forkyndt