Ifølge Matthæus 19:1-30

19  Da Jesus var færdig med at tale, forlod han Galilæa og kom til Judæas grænseområde på den anden side af Jordanfloden.+  Store menneskemasser fulgte ham, og han helbredte dem dér.  Nogle farisæere kom til ham for at udfordre ham, og de spurgte: “Har en mand lov til at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund?”+  Han svarede: “Har I ikke læst at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde+  og sagde: ‘Af den grund vil en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ét’?+  Altså er de ikke længere to, men ét. Derfor, hvad Gud har forenet, må intet menneske skille ad.”+  De sagde til ham: “Hvorfor har Moses så bestemt at man kan give hende en skilsmisseattest og skille sig fra hende?”+  Han sagde til dem: “Fordi I er så hårdhjertede, har Moses tilladt at I kan skille jer fra jeres hustruer,+ men sådan har det ikke været fra begyndelsen.+  Jeg siger jer at enhver der skiller sig fra sin hustru af nogen anden grund end at hun har haft et umoralsk seksuelt forhold, og som gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.”+ 10  Disciplene sagde til ham: “Hvis det er sådan manden er stillet i forhold til sin hustru, er det bedre slet ikke at gifte sig.” 11  Han sagde til dem: “Ikke alle giver rum for det – kun de der har gaven.+ 12  For der er eunukker som er født sådan, og der er eunukker som andre har gjort til eunukker, og der er eunukker som har gjort sig selv til eunukker på grund af himlenes rige. Lad den der kan give rum for det, give rum for det.”+ 13  Nogle kom nu til ham med små børn så han kunne lægge hænderne på dem og bede for dem, men disciplene skældte dem ud.+ 14  Jesus sagde imidlertid: “Lad de små børn være, og prøv ikke at forhindre dem i at komme hen til mig, for himlenes rige tilhører dem der er som disse børn.”+ 15  Og han lagde hænderne på dem og gik derfra. 16  Der kom nu en ung mand hen til ham og sagde: “Lærer, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?”+ 17  Han sagde til ham: “Hvorfor spørger du mig om hvad der er godt?+ Der er én som er god. Men hvis du gerne vil gå ind til livet, så fortsæt med at overholde buddene.”+ 18  “Hvilke bud?” spurgte den unge mand. Jesus sagde: “Du må ikke myrde,+ du må ikke begå ægteskabsbrud,+ du må ikke stjæle,+ du må ikke afgive falsk vidneforklaring,+ 19  du skal vise din far og din mor ære,+ og du skal elske dit medmenneske som dig selv.”+ 20  Den unge mand sagde til ham: “Dem holder jeg allerede. Hvad mere skal jeg gøre?” 21  Jesus sagde til ham: “Hvis du vil være fuldkommen, så sælg hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have værdier i himlen,+ og kom så og følg mig.”+ 22  Da den unge mand hørte det, gik han bedrøvet sin vej, for han ejede mange ting.+ 23  Jesus sagde til sine disciple: “Jeg siger jer at det vil være vanskeligt for en rig at komme ind i himlenes rige.+ 24  Ja, jeg siger jer: Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.”+ 25  Da disciplene hørte det, blev de meget forbavsede og sagde: “Hvem kan egentlig blive frelst?”+ 26  Jesus så på dem og sagde: “For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.”+ 27  Så sagde Peter: “Hør! Vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi ud af det?”+ 28  Jesus sagde til dem: “Jeg siger jer: I genskabelsen, når Menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone, skal I som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.+ 29  Og alle der har forladt huse eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, vil få hundrede gange så meget og arve evigt liv.+ 30  Men mange af de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første.+

Fodnoter

Studienoter

Judæas grænseområde på den anden side af Jordanfloden: Det henviser højst sandsynligt til Peræa, et område Ø for Jordanfloden, og især de egne af Peræa der grænsede op til Judæa. Jesus forlod Galilæa og vendte først tilbage efter sin opstandelse. – Se Tillæg A7, Kort 5.

holde sig til: Det græske udsagnsord der bruges her, betyder bogstaveligt “at lime, at forene (knytte, binde) tæt sammen; at klæbe til”. Her bruges det billedligt for at beskrive det bånd der forener mand og hustru, som var de limet sammen.

ét: Bogst.: “ét kød”. Dette udtryk er en direkte oversættelse til græsk af den hebraiske ordlyd der findes i 1Mo 2:24, og det kan også gengives “én krop” eller “én person”. Det beskriver det tættest mulige forhold der kan eksistere mellem to mennesker. Det henviser ikke kun til det seksuelle men til hele deres forhold, og de to personer bliver således trofaste og uadskillelige partnere. En sådan forening kan ikke opløses uden at parterne lider skade.

skilsmisseattest: Ifølge Moseloven skulle en mand der ønskede at blive skilt, udfærdige et dokument, eller en attest, og han skulle sandsynligvis også rådføre sig med de ældste. Skilsmisse var en alvorlig ting, og denne procedure ville give manden mulighed for at tænke sin beslutning grundigt igennem. Formålet med denne lov var at modvirke en forhastet opløsning af ægteskabet og tydeligvis også at give kvinder en vis juridisk beskyttelse. (5Mo 24:1) Men på Jesus’ tid havde de religiøse ledere gjort det let at opnå skilsmisse. Den jødiske historiker Josefus, der selv var farisæer og fraskilt, gav senere udtryk for at skilsmisse var tilladt “af en hvilken som helst grund (og sådanne grunde er der mange af blandt menneskene)”. – Se studienote til Mt 5:31.

enhver der skiller sig fra sin hustru: Se studienote til Mr 10:12.

umoralsk seksuelt forhold: Græsk: porneia. Se studienote til Mt 5:32 og Ordforklaring.

ægteskabsbrud: Se Ordforklaring.

eunukker: I bogstavelig betydning en mand der er kastreret. I dette vers bruges udtrykket både i bogstavelig og billedlig forstand. – Se Ordforklaring: “Eunuk”.

har gjort sig selv til eunukker: Eller “har valgt at leve som eunukker”. Her henviser “eunukker” ikke til mænd der i bogstavelig forstand har kastreret sig selv, men til nogle der af egen fri vilje forbliver ugifte. Se Ordforklaring: “Eunuk”.

Der er én som er god: Eller “Der er kun én som er god”, dvs. Gud. Jesus anerkender her Jehova som den ypperste norm for godhed. I sit ord, Bibelen, har Gud beskrevet og defineret hvad der er godt. – Mr 10:18; Lu 18:19.

medmenneske: Se studienote til Mt 22:39.

Jesus sagde til ham: Jesus så hvor oprigtig den unge mand var, og ifølge Mr 10:21 fik Jesus “kærlighed til ham”. Uden tvivl kunne Jesus se at manden måtte være mere selvopofrende for at kunne være en discipel, og han sagde derfor: Sælg hvad du har, og giv det til de fattige. I modsætning til Peter og andre der fortalte at de havde forladt alt hvad de havde, for at følge Jesus, kunne denne unge mand ikke sige farvel til det han ejede, for at blive en discipel. – Mt 4:20, 22; Lu 18:23, 28.

fuldkommen: Det græske ord der er brugt her, kan betyde “fuldendt” eller “fejlfri” i forhold til en norm der er fastsat af en autoritet. (Se studienote til Mt 5:48). I denne sammenhæng var materielle ejendele en hindring for denne mand for at han kunne være fuldkommen, eller fuldendt, i sin tjeneste for Gud. – Lu 8:14.

Jeg siger jer: Eller “Jeg skal sige jer som sandt er”. Se studienote til Mt 5:18.

lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje: Jesus gjorde brug af en hyperbel for at understrege sin pointe. Ligesom en bogstavelig kamel ikke kan komme igennem øjet på en synål, er det umuligt for en rig mand at komme ind i Riget hvis han bliver ved med at sætte sin rigdom over sit forhold til Jehova. Jesus mente dog ikke at der slet ikke var nogen velhavende der kunne arve Riget, for han fortsatte med at sige: “For Gud er alting muligt.” – Mt 19:26.

I genskabelsen: Eller “Når alting bliver gjort nyt”. Det græske ord palingenesia er sammensat af to led der betyder henholdsvis “igen, på ny, en gang til” og “fødsel, oprindelse”. Den jødiske forfatter Filon fra det 1. århundrede brugte ordet om verdensfornyelsen efter Vandfloden, og den jødiske historiker Josefus brugte det om Israels genoprettelse efter eksilet. Her i Matthæus’ beretning henviser det til den tid hvor Kristus og hans medregenter vil gøre alt nyt på jorden så der igen vil være de fuldkomne tilstande som de første mennesker kunne glæde sig over før de syndede.

Menneskesønnen: Se studienote til Mt 8:20.

dømme: Dette er i harmoni med andre vers der indikerer at Kristus’ medregenter skal være dommere sammen med ham. (1Kt 6:2; Åb 20:4) Kombinationen med at herske og dømme er også i harmoni med andre steder i Bibelen, hvor udtrykket “dømme” nogle gange bliver brugt i den mere generelle betydning “herske over” eller “regere”. – Dom 2:18; 10:2; Ob 21.

hundrede gange: I nogle få håndskrifter står der “mange gange”, men der er flere håndskrifter der støtter denne gengivelse. – Se også Mr 10:30; Lu 18:30.

arve: Se studienote til Mt 25:34.

Medieindhold

Øst for Jordanfloden – Peræa
Øst for Jordanfloden – Peræa

På dette billede ses noget af det område der er kendt som Peræa. Dette område lå Ø for Jordanfloden. Det strakte sig over et areal der gik fra Pella i N til den østlige side af Det Døde Hav i S. Navnet “Peræa” findes ikke i Bibelen. Ordet kommer af græsk og betyder “den anden side”, og dette ord forekommer mange gange i Bibelen, og nogle gange sigter det til området Peræa. (Mt 4:25; Mr 3:8) Når folk fra Galilæa skulle til Jerusalem, rejste de indimellem gennem Peræa. Hen imod slutningen af sin tjeneste underviste Jesus i en periode i Peræa. (Lu 13:22) Og på et senere tidspunkt rejste han igen gennem Peræa på vej til Jerusalem. – Mt 19:1; 20:17-19; Mr 10:1, 32, 46.

(1) Jordanfloden

(2) Sletterne Ø for Jordanfloden

(3) Gileads bjerge

Skilsmisseattest
Skilsmisseattest

Denne skilsmisseattest, dateret til år 71 eller 72 e.v.t., er skrevet på aramæisk. Den blev fundet på nordsiden af Wadi Murabbaat, et tørt flodleje i Judæas ørken. Der står i attesten at Josef, Naqsans søn, lod sig skille fra Miriam, datter af Jonathan der boede i byen Masada, i det sjette år af det jødiske oprør.

Kamel
Kamel

På Jesus’ tid var kamelen det største husdyr i regionen. Man mener at det er den arabiske eller enpuklede kamel, dromedaren (Camelus dromedarius), der almindeligvis tænkes på når Bibelen omtaler kameler. Kamelen bliver første gang omtalt i Bibelen i forbindelse med Abrahams midlertidige ophold i Egypten hvor han anskaffede sig sådanne lastdyr. – 1Mo 12:16.