Nehemias 10:1-39

10  De der bekræftede den ved at sætte deres segl på den,+ var: Statholderen* Nehemias, Hakaljas søn,og Sidkija,  Seraja, Azarja, Jirmeja,  Pashkur, Amarja, Malkija,  Hattush, Shebanja, Malluk,  Harim,+ Meremot, Obadja,  Daniel,+ Ginneton, Baruk,  Meshullam, Abija, Mijjamin,  Maazja, Bilgaj og Shemaja; dette er præsterne.  Og så levitterne: Jeshua, søn af Azanja, Binnuj, en af Henadads sønner, Kadmiel+ 10  og deres brødre Shebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hashabja, 12  Zakkur, Sherebja,+ Shebanja, 13  Hodija, Bani og Beninu. 14  Folkets overhoveder: Parosh, Pahat-Moab,+ Elam, Zattu, Bani, 15  Bunni, Azgad, Bebaj, 16  Adonija, Bigvaj, Adin, 17  Ater, Hizkija, Azzur, 18  Hodija, Hashum, Besaj, 19  Harif, Anatot, Nebaj, 20  Magpiash, Meshullam, Hezir, 21  Meshezabel, Sadok, Jaddua, 22  Pelatja, Hanan, Anaja, 23  Hosea, Hananja, Hashub, 24  Hallokesh, Pilka, Shobek, 25  Rekum, Hashabna, Maaseja, 26  Akija, Hanan, Anan, 27  Malluk, Harim og Baana. 28  Resten af folket – præsterne, levitterne, portvagterne, sangerne, tempeltjenerne* og alle der havde skilt sig ud fra de andre landes folkeslag for at følge den sande Guds Lov,+ og deres hustruer, sønner og døtre, alle der var gamle nok til at forstå* 29  sluttede sig til deres brødre, de fremtrædende mænd. De forpligtede sig med en forbandelse og en ed til at leve efter den sande Guds Lov, der var blevet givet gennem Guds tjener Moses, og til omhyggeligt at overholde alle vores Herre Jehovas bud, domme og bestemmelser: 30  “Vi vil ikke give vores døtre til folkene i landet, og vi vil ikke tage deres døtre til vores sønner.+ 31  Hvis folkene i landet kommer ind med deres varer og al slags korn for at sælge det på sabbatsdagen, vil vi ikke købe noget som helst af dem på sabbatten+ eller på nogen anden hellig dag.+ Vi vil desuden give afkald på høstudbyttet det syvende år+ og eftergive enhver gæld.+ 32  Vi forpligter os også til hver især at give en tredjedel sekel* om året til tjenesten ved vores Guds hus,*+ 33  til det stablede brød,*+ til det regelmæssige kornoffer,+ til det regelmæssige brændoffer på sabbatterne+ og ved nymånerne,+ til de fastsatte fester,+ til de hellige ting, til syndofrene+ som bringes for at Israel kan blive forsonet med Gud, og til hele arbejdet ved vores Guds hus. 34  Desuden vil vi kaste lod blandt vores slægter om leveringen af det træ som præsterne, levitterne og folket skal komme med til vores Guds hus på faste tider hvert år, til at brænde på Jehova vores Guds alter, som Loven foreskriver.+ 35  Vi vil også hvert år komme med vores markers første modne afgrøde og med de første modne frugter fra alle slags frugttræer til Jehovas hus+ 36  og med de førstefødte af vores sønner og af vores husdyr+ – som Loven foreskriver – og med de førstefødte af vores okser og af vores får og geder. Vi vil komme med dem til vores Guds hus, til præsterne der gør tjeneste i vores Guds hus.+ 37  Til præsterne – til lagerrummene* i vores Guds hus+ – skal vi også bringe det første af vores groftmalede mel,+ vores bidrag, frugten af alle slags træer,+ ny vin og olie.+ Og vi skal give en tiendedel* af vores høstudbytte til levitterne,+ for det er dem der tager imod tiendedelene i alle vores landbrugsbyer. 38  Og præsten, Arons søn, skal være sammen med levitterne når de tager imod tiendedelen; og levitterne skal give en tiendedel af tiendedelen til vores Guds hus,+ til rummene* i lagerbygningen. 39  Det er altså til lagerrummene* israelitterne og levitternes sønner skal komme med bidraget+ af korn, ny vin og olie,+ og det er dér helligdommens redskaber skal være; præsterne der gør tjeneste, portvagterne og sangerne skal også være der. Vi vil ikke forsømme vores Guds hus.”+

Fodnoter

Eller “Tirshataen”, en persisk betegnelse for statholderen over en provins.
Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Eller “der havde kundskab og forståelse”.
En sekel svarede til 11,4 g. Se Tillæg B14.
Eller “tempel”.
Dvs. skuebrødene.
Eller “spiserummene”.
Eller “tiende”.
Eller “spiserummene”.
Eller “spiserummene”.

Studienoter

Medieindhold