Apostlenes Gerninger 19:1-41

19  Mens Apollos+ var i Korinth, rejste Paulus gennem det indre af landet og kom ned til Efesos.+ Der fandt han nogle disciple  og sagde til dem: “Modtog I hellig ånd da I fik tro?”+ De svarede: “Vi har ikke engang hørt at der er en hellig ånd.”  Så spurgte han: “Hvilken dåb blev I døbt med?” De sagde: “Med Johannes’ dåb.”+  Til det sagde Paulus: “Johannes døbte med den dåb der er et symbol på anger,+ og han sagde til folket at de skulle tro på den der kom efter ham,+ det vil sige Jesus.”  Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesus’ navn.  Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom den hellige ånd over dem,+ og de begyndte at tale på fremmede sprog og at profetere.+  Der var 12 mænd i alt.  Han gik ind i synagogen,+ og i tre måneder talte han frimodigt, og han holdt foredrag og fremholdt overbevisende ræsonnementer om Guds rige.+  Men da nogle stædigt nægtede at tro* og talte nedsættende om Vejen+ mens alle hørte på det, trak han sig tilbage fra dem+ og tog disciplene med, og hver dag holdt han foredrag i Tyrannos’ skolesal. 10  Det fortsatte i to år, og alle der boede i provinsen Asien, hørte Herrens ord, både jøder og grækere. 11  Og Gud blev ved med at udføre utrolige mirakler* gennem Paulus,+ 12  ja, selv tøjstykker og forklæder som han havde haft på, bragte man hen til de syge,+ og sygdommene forsvandt, og de onde ånder kom ud.+ 13  Men nogle af de jøder som rejste rundt og uddrev dæmoner, forsøgte også at bruge Herren Jesus’ navn når de uddrev onde ånder af folk. De sagde: “Ved den Jesus som Paulus forkynder, befaler jeg jer at komme ud.”+ 14  Det gjorde for eksempel syv sønner af en af de øverste jødiske præster der hed Skeuas. 15  Men den onde ånd sagde til dem: “Jeg kender Jesus,+ og jeg ved hvem Paulus er,+ men hvem er I?” 16  Og så fór manden med den onde ånd løs på dem, overmandede dem en efter en og mishandlede dem så de nøgne og forslåede flygtede ud af huset. 17  Det blev kendt af alle der boede i Efesos, både jøder og grækere, og de blev alle grebet af frygt, og man fortsatte med at ophøje Herren Jesus’ navn. 18  Og mange af dem der havde fået tro, kom og bekendte åbent deres synder. 19  En del af dem der havde øvet magi, samlede deres bøger sammen og brændte dem mens alle så på det.+ Og de regnede ud at de var 50.000 sølvstykker værd. 20  Altså nåede Jehovas ord ud til flere og flere og virkede med større og større kraft.+ 21  Herefter besluttede Paulus* at rejse gennem Makedonien+ og Akaja og videre til Jerusalem.+ Han sagde: “Når jeg har været dér, skal jeg også til Rom.”+ 22  Han sendte så to af sine medhjælpere, Timotheus+ og Erastos,+ til Makedonien, men selv blev han et stykke tid i provinsen Asien. 23  På det tidspunkt opstod der stor tumult+ på grund af Vejen.+ 24  For Demetrios, en sølvsmed der fremstillede miniatureudgaver af Artemistemplet i sølv, skaffede håndværkerne store indtægter.+ 25  Han samlede dem og andre der arbejdede med lignende ting, og sagde: “Venner, I ved at vi tjener godt på denne forretning. 26  Og nu kan I se og høre at denne Paulus, ikke bare i Efesos+ men i næsten hele provinsen Asien, har overbevist mange og fået dem til at tro på det han siger, nemlig at guder der er fremstillet af mennesker, ikke er rigtige guder.+ 27  Der er ikke alene risiko for at man vil tale dårligt om vores forretning, men også for at den store gudinde Artemis’ tempel vil miste sin betydning, og at gudinden selv, der bliver tilbedt i hele provinsen Asien, ja, i hele verden, vil miste sin storhed.” 28  Da mændene hørte det, blev de rasende og begyndte at råbe: “Stor er efesernes Artemis!” 29  Så bredte urolighederne sig til hele byen, og samlet stormede de ind i teatret, og de slæbte Gajus og Aristark,+ Paulus’ makedoniske rejsefæller, med ind.+ 30  Paulus var villig til selv at gå ind til folkemængden, men det gav disciplene ham ikke lov til. 31  Selv nogle fra komitéen for fester og idrætslege som var venligt stemt over for ham, sendte bud til ham og bad ham indtrængende om ikke at vove sig ind i teatret. 32  Nogle råbte ét, og andre noget andet. Folk var nemlig forvirrede, og de fleste vidste ikke hvorfor de var kommet. 33  Nogle fik nu Alexander ud af folkemængden, og jøderne skubbede ham fremad. Alexander gjorde så tegn med hånden, for han ville forklare situationen for folket. 34  Men da de blev klar over at han var jøde, gav de sig alle til at råbe i kor: “Stor er efesernes Artemis!” – og det fortsatte de med i omkring to timer. 35  Langt om længe fik byskriveren* beroliget folkemængden. Han sagde: “Mænd i Efesos, er der mon nogen som ikke ved at det er efesernes by der vogter den store Artemis’ tempel og den gudestatue der faldt ned fra himlen? 36  Når nu det ikke kan modsiges, skal I forholde jer rolige og ikke gøre noget overilet, 37  for de mænd I har ført herind, er ikke tempelrøvere, og de taler heller ikke blasfemisk om vores gudinde. 38  Så hvis Demetrios+ og håndværkerne sammen med ham vil anklage nogen, er der dage med retsmøder, og vi har prokonsuler. Lad dem sagsøge hinanden. 39  Men hvis I er ude efter noget mere end det, skal det afgøres* i den ordinære folkeforsamling. 40  Vi risikerer jo at blive anklaget for oprør på grund af det der er sket i dag, for vi kan ikke give nogen gyldig grund til disse uroligheder.” 41  Og efter at han havde sagt det, fik han forsamlingen opløst.

Fodnoter

Eller “forhærdede sig og ikke troede”.
Bogst.: “magtfulde gerninger”.
Eller “besluttede Paulus i sin ånd”.
Dvs. den øverste embedsmand i bystyret.
Eller “vil det blive afgjort”.

Studienoter

Johannes’ dåb: Denne dåb var en offentlig tilkendegivelse af at en person angrede de synder vedkommende havde begået i forhold til Moseloven, som jøderne havde sagt ja til at følge. (2Mo 24:7, 8) Efter pinsedagen i år 33 da Lovpagten endte, havde det ikke længere nogen værdi at blive døbt med Johannes’ dåb. (Ro 10:4; Ga 3:13; Ef 2:13-15; Kol 2:13, 14) Fra da af var det kun den dåb Jesus’ disciple udførte, der blev godkendt af Jehova. (Mt 28:19, 20) Det der skete i forbindelse med Apollos, som omtales her, fandt sted omkring år 52 e.v.t.

Med Johannes’ dåb: Se studienote til ApG 18:25.

Vejen: En betegnelse der bruges i Apostlenes Gerninger om den kristne livsform og om den kristne menighed i det første århundrede. Den stammer muligvis fra Jesus’ udtalelse i Joh 14:6: “Jeg er vejen.” De der blev Jesus’ disciple, blev omtalt som nogle der tilhørte “Vejen”, i den betydning at de fulgte samme vej som Jesus og efterlignede ham i deres liv. (ApG 19:9) Jesus’ liv var centreret om tilbedelsen af den eneste sande Gud, Jehova. For de kristne havde troen på Jesus Kristus desuden en central plads. På et tidspunkt efter år 44 e.v.t., i Antiokia i Syrien, blev Jesus’ disciple “ved Guds ledelse for første gang ... kaldt kristne”. (ApG 11:26) Men selv efter at de havde fået denne betegnelse, omtaler Lukas menigheden som “Vejen” og “denne Vej”. – ApG 19:23; 22:4; 24:22; se studienoter til ApG 18:25; 19:23.

Vejen: Som det fremgår af studienoten til ApG 9:2, anvendes udtrykket “Vejen” om den første kristne menighed. Sand kristendom er ikke et spørgsmål om noget ydre eller en formel form for tilbedelse. Det er en livsform der er bygget op omkring tilbedelsen af Gud og ledet af hans ånd. (Joh 4:23, 24) I den syriske Peshitta står der “Guds vej”; i den latinske Vulgata ifølge den clementinske recension står der “Herrens vej”; og i nogle oversættelser af De Kristne Græske Skrifter til hebraisk (benævnt som J17, 18 i Tillæg C4) forekommer Guds navn så der står “Jehovas vej”.

Vejen: Se studienoter til ApG 9:2; 19:23 og Ordforklaring.

Tyrannos’ skolesal: Eller “Tyrannos’ auditorium”. Der siges ikke noget om hvorfor denne skole blev oprettet, men Paulus havde åbenbart fået lov til at bruge faciliteterne, måske nogle timer hver dag. Nogle få gamle håndskrifter tilføjer “fra den femte til den tiende time”, dvs. fra ca. kl. 11 til kl. 16. Men denne kommentar er ikke med i flere tidlige håndskrifter, og det indikerer at den ikke var en del af den oprindelige tekst. Nogle mener dog at selv hvis denne kommentar ikke var med i den oprindelige tekst, lader tidsangivelsen til at passe meget godt til den daglige rutine Paulus kan have haft da han var i Efesos. Det vil betyde at Paulus udnyttede muligheden for at undervise disciplene på den varme men rolige tid hvor mange tog en pause fra arbejdet for at hvile sig.

provinsen Asien: Se Ordforklaring: “Asien”.

tøjstykker og forklæder: Tøjstykkerne kan have været stykker af stof som Paulus bandt omkring panden for at undgå at sveden løb ned i øjnene. Forklæder blev båret af arbejdere, så det at Paulus brugte forklæder, tyder på at han arbejdede som teltmager i sin fritid, måske tidligt om morgenen. – ApG 20:34, 35.

magi: Det græske ord for magi, perierga, betyder “nysgerrighed”. Et leksikon definerer ordet som det at have “en upassende eller forkert form for nysgerrighed ... som når man øver magi”. (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3. udgave, 2000) Det vil sige at de der øver magi, prøver at få kendskab til forbudte ting med de onde ånders hjælp. Mange i Efesos øvede magi og praktiserede andre former for okkultisme. Da Paulus skrev sit inspirerede brev til efeserne, opfordrede han dem til at tage den fulde rustning fra Gud på så de kunne kæmpe mod de onde åndemagter. – Ef 6:11, 12.

50.000 sølvstykker: Hvis der er tale om drakmer eller denarer med udtrykket “sølvstykker”, svarer det til at en almindelig arbejder skulle bruge 50.000 dage, eller omkring 137 år hvor han arbejdede syv dage om ugen, for at tjene det beløb.

Jehovas ord: Baggrunden for dette udtryk findes i De Hebraiske Skrifter, hvor det forekommer som en kombination af Guds navn og et hebraisk ord der betyder “ord”. På grundsproget forekommer udtrykket “Jehovas ord” i omkring 200 vers. (Eksempler på det findes i 2Sa 12:9; 24:11; 2Kg 7:1; 20:16; 24:2; Esa 1:10; 2:3; 28:14; 38:4; Jer 1:4; 2:4; Eze 1:3; 6:1; Ho 1:1; Mik 1:1; Zak 9:1). Dette udtryk forekommer i Zak 9:1 i en tidlig udgave af Septuaginta, der blev fundet i Israel ved Nahal Hever i Judæas ørken tæt på Det Døde Hav, og her efterfølges det græske ord logos af Guds navn skrevet med oldhebraiske bogstaver (). Dette fragment er dateret til mellem 50 f.v.t. og 50 e.v.t. Grundene til at Ny Verden-Oversættelsen bruger udtrykket “Jehovas ord” i hovedteksten selvom der i mange græske håndskrifter af ApG 8:25 står “Herrens ord”, bliver forklaret i Tillæg C3 introduktion; ApG 8:25.

Vejen: En betegnelse der bruges i Apostlenes Gerninger om den kristne livsform og om den kristne menighed i det første århundrede. Den stammer muligvis fra Jesus’ udtalelse i Joh 14:6: “Jeg er vejen.” De der blev Jesus’ disciple, blev omtalt som nogle der tilhørte “Vejen”, i den betydning at de fulgte samme vej som Jesus og efterlignede ham i deres liv. (ApG 19:9) Jesus’ liv var centreret om tilbedelsen af den eneste sande Gud, Jehova. For de kristne havde troen på Jesus Kristus desuden en central plads. På et tidspunkt efter år 44 e.v.t., i Antiokia i Syrien, blev Jesus’ disciple “ved Guds ledelse for første gang ... kaldt kristne”. (ApG 11:26) Men selv efter at de havde fået denne betegnelse, omtaler Lukas menigheden som “Vejen” og “denne Vej”. – ApG 19:23; 22:4; 24:22; se studienoter til ApG 18:25; 19:23.

Vejen: Som det fremgår af studienoten til ApG 9:2, anvendes udtrykket “Vejen” om den første kristne menighed. Sand kristendom er ikke et spørgsmål om noget ydre eller en formel form for tilbedelse. Det er en livsform der er bygget op omkring tilbedelsen af Gud og ledet af hans ånd. (Joh 4:23, 24) I den syriske Peshitta står der “Guds vej”; i den latinske Vulgata ifølge den clementinske recension står der “Herrens vej”; og i nogle oversættelser af De Kristne Græske Skrifter til hebraisk (benævnt som J17, 18 i Tillæg C4) forekommer Guds navn så der står “Jehovas vej”.

Artemistemplet: Den Artemis man tilbad i Efesos og andre byer i hele Lilleasien, var en frugtbarhedsgudinde. (ApG 19:27) Statuer af Artemis blev fremstillet med noget der blandt andet er blevet identificeret som mange bryster, æg og testikler fra ofrede tyre. Den mumielignende nederste halvdel af hendes krop var smykket med forskellige symboler og dyr. Selvom grækerne havde en jagtgudinde der var jomfru, og som også hed Artemis, havde Artemis fra Efesos kun lidt tilfælles med den græske gudinde fra den klassiske mytologi. Det romerske navn for Artemis var Diana.

nogle fra komitéen for fester og idrætslege: Bogst.: “nogle af asiarkerne”. Disse højtstående embedsmænd, eller førende mænd, i den romerske provins Asien blev åbenbart valgt på grund af deres indflydelse og rigdom. De stod for og finansierede de offentlige idrætslege der blev afholdt i provinsen.

prokonsuler: En prokonsul var den øverste embedsmand i en provins, som blev administreret af det romerske senat. Han havde både juridisk og militær myndighed. Han skulle gøre rede for sine handlinger over for senatet, men han var den der sad inde med den højeste myndighed i provinsen. En provins havde kun én prokonsul, så flertalsformen her bliver åbenbart anvendt i generel betydning. Efesos var hovedstaden i den romerske provins Asien, og det var dér prokonsulen boede. – Se Ordforklaring: “Asien”.

Medieindhold

Indskrift der nævner sølvsmede i Efesos
Indskrift der nævner sølvsmede i Efesos

I Efesos er der fundet flere indskrifter der nævner sølvsmedene i byen. Den der vises her, og som er dateret til det tredje århundrede e.v.t., fortæller om den ære prokonsulen Valerius Festus fik af sølvsmedene fordi han støttede dem økonomisk, og for sit arbejde med havnen. Indskriften bekræfter den status sølvsmedene havde, og det faktum at de var organiserede i en sammenslutning, eller et lav. Apostlenes Gerninger fortæller om den tumult der opstod da de indså det tab de ville få hvis de ikke kunne sælge deres “miniatureudgaver af Artemistemplet i sølv”. – ApG 19:24.

Teatret i Efesos og området omkring
Teatret i Efesos og området omkring

Teatret der vises i denne video, havde plads til 25.000 mennesker, og var dermed det største teater i Lilleasien på Paulus’ tid. Det lå i vejkrydset mellem to hovedveje i Efesos og var en betydningsfuld del af livet i byen. Romerske teatre blev ikke kun brugt til teaterforestillinger, man havde også debatter der. Det var dette teater en vred folkemængde førte Paulus’ rejsefæller ind i da sølvsmeden Demetrios og håndværkerne sammen med ham anklagede Paulus. – ApG 19:23-28.

1. Teater

2. Agora

3. Den arkadiske vej

4. Sportsanlæg (bygget sidst i det første århundrede e.v.t.)