Nehemias 12:1-47

12  Følgende var de præster og levitter der drog op sammen med Zerubbabel,+ Shealtiels+ søn, og Jeshua:+ Seraja, Jirmeja, Ezra,  Amarja, Malluk, Hattush,  Shekanja, Rekum, Meremot,  Iddo, Ginnetoj, Abija,  Mijjamin, Maadja, Bilga,  Shemaja, Jojarib, Jedaja,  Sallu, Amok, Hilkija og Jedaja. Det var overhovederne for præsterne og deres brødre på Jeshuas tid.  Levitterne var Jeshua, Binnuj, Kadmiel,+ Sherebja, Juda og Mattanja;+ han og hans brødre stod for takkesangen.  Og deres brødre Bakbukja og Unni stod lige over for dem og havde vagttjeneste.* 10  Jeshua blev far til Jojakim, og Jojakim blev far til Eljashib,+ og Eljashib til Jojada.+ 11  Og Jojada blev far til Jonatan, og Jonatan blev far til Jaddua. 12  På Jojakims tid var der følgende præster, overhoveder for slægterne: Meraja for Serajas+ slægt, Hananja for Jirmejas slægt, 13  Meshullam for Ezras+ slægt, Johanan for Amarjas slægt, 14  Jonatan for Melikus slægt, Josef for Shebanjas slægt, 15  Adna for Harims+ slægt, Helkaj for Merajots slægt, 16  Zakarias* for Iddos slægt, Meshullam for Ginnetons slægt, 17  Zikri for Abijas+ slægt, ...* for Minjamins slægt, Piltaj for Moadjas slægt, 18  Shammua for Bilgas+ slægt, Jonatan for Shemajas slægt, 19  Mattenaj for Jojaribs slægt, Uzzi for Jedajas+ slægt, 20  Kallaj for Sallajs slægt, Eber for Amoks slægt, 21  Hashabja for Hilkijas slægt, Netanel for Jedajas slægt. 22  Overhovederne for levitternes slægter på Eljashibs, Jojadas, Johanans og Jadduas+ tid blev registreret, og det blev præsterne også, frem til perseren Dareios’ regeringstid. 23  De levitter der var overhoveder for slægterne, blev indskrevet i bogen om tidens begivenheder, frem til Eljashibs søn Johanans tid. 24  Levitternes overhoveder var Hashabja, Sherebja og Jeshua,+ søn af Kadmiel,+ og deres brødre stod over for dem, vagthold for vagthold, for at synge lovsange og takke i overensstemmelse med anvisningerne fra den sande Guds mand David.+ 25  Mattanja,+ Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon og Akkub+ var portvagter;+ de holdt vagt over lagerrummene ved portene. 26  Disse tjente på Jojakims tid (han var søn af Jeshua,+ der var søn af Josadak) og på statholderen Nehemias’ og præsten og afskriveren* Ezras+ tid. 27  Ved indvielsen af Jerusalems mure opsøgte man levitterne og fik dem til at komme til Jerusalem fra alle de steder hvor de boede, så de kunne være med til at fejre indvielsen med jubel og takkesange+ og med cymbler, harper og lyrer. 28  Så samledes de uddannede sangere* fra hele egnen,* fra området omkring Jerusalem, fra netofatitternes landsbyer,+ 29  fra Bet-ha-Gilgal+ og fra Gebas+ og Azmavets+ marker, for sangerne havde bygget sig landsbyer hele vejen rundt om Jerusalem. 30  Præsterne og levitterne rensede sig, og de rensede folket,+ portene+ og muren.+ 31  Jeg førte nu Judas fyrster op på muren. Her opstillede jeg to store kor der skulle synge takkesange, og to festoptog. Den ene gruppe gik til højre på muren, mod Askedyngeporten.+ 32  Hoshaja og halvdelen af Judas fyrster gik bag efter dem 33  sammen med Azarja, Ezra, Meshullam, 34  Juda, Benjamin, Shemaja og Jirmeja. 35  Nogle af præstesønnerne der spillede på trompeter,+ fulgtes med dem: Zekarja, søn af Jonatan, søn af Shemaja, søn af Mattanja, søn af Mikaja,* søn af Zakkur, søn af Asaf,+ 36  og hans brødre Shemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda og Hanani; de spillede på Davids,+ den sande Guds mands, musikinstrumenter. Og afskriveren* Ezra+ gik foran dem. 37  Ved Kildeporten+ gik de lige frem, over Trappen+ til Davidsbyen,+ videre opad på muren oven for Davidshuset og hen til Vandporten+ mod øst. 38  Det andet kor der sang takkesange, gik i den modsatte retning,* og jeg fulgte efter sammen med halvdelen af folket oven på muren over Ovntårnet+ til Den Brede Mur,+ 39  over Efraimporten+ og videre til Den Gamle Bys Port*+ og til Fiskeporten,+ Hananeltårnet,+ Meatårnet og videre til Fåreporten;+ og de gjorde holdt ved Vagtporten. 40  Til sidst stod de to takkekor foran den sande Guds hus; det gjorde jeg også sammen med halvdelen af de højtstående embedsmænd 41  og præsterne med trompeter, nemlig Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Zekarja og Hananja; 42  dertil kom Maaseja, Shemaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam og Ezer. Og sangerne sang højt under Jizrakjas ledelse. 43  På den dag bragte de store ofre og jublede,+ for den sande Gud havde givet dem stor glæde. Kvinderne og børnene var også glade,+ så de begejstrede råb i Jerusalem kunne høres langt væk.+ 44  Den dag blev der indsat mænd til at stå for de lagerbygninger+ der var til bidragene,+ det første af afgrøden+ og tiendedelene.*+ I disse bygninger skulle de samle det fra byernes marker som ifølge Loven+ var præsternes og levitternes andele, for der var stor glæde i Juda over at præsterne og levitterne+ udførte deres tjeneste. 45  De begyndte så at tage sig af de pligter de havde over for deres Gud, og af renselsespligterne, og det samme gjorde sangerne og portvagterne, i overensstemmelse med anvisningerne fra David og hans søn Salomon. 46  For allerede på Davids og Asafs tid havde der været mænd der ledte* sangerne og lovsangen og takkesangen til Gud.+ 47  Både på Zerubbabels+ tid og på Nehemias’ tid sørgede hele Israel for forsyninger til sangerne+ og portvagterne+ efter hvad de dagligt havde behov for. Israelitterne satte også den andel til side som levitterne skulle have,+ og levitterne satte den andel til side som de skulle give Arons efterkommere.

Fodnoter

Eller muligvis: “under tjenesten”.
Eller “Zekarja”.
Det ser ud til at den hebraiske tekst udelader et navn her.
Eller “den skriftlærde”.
Bogst.: “sangersønnerne”.
Dvs. egnen omkring Jordanfloden.
Eller “Mika”.
Eller “den skriftlærde”.
Eller “foran”.
Eller “Jeshanaporten”.
Eller “tienden”.
Bogst.: “overhoveder for”.

Studienoter

Medieindhold