Det andet brev til korintherne 13:1-14

13  Det er nu tredje gang jeg gør mig klar til at komme til jer. “Ved to eller tre vidners forklaring skal en sag slås fast.”+  Selvom jeg er fraværende lige nu, er det som om jeg var hos jer for anden gang, og jeg vil på forhånd advare dem der tidligere har syndet, og alle de andre om at jeg ikke vil skåne dem hvis jeg kommer igen.+  I søger jo et bevis på at det virkelig er Kristus der taler gennem mig, og Kristus er ikke svag men derimod handlekraftig over for jer.  Det er rigtigt at han var svag da han blev henrettet på en pæl, men nu lever han takket være Guds kraft.+ Det er også rigtigt at vi er svage ligesom han var, men vi vil komme til at leve sammen med ham+ takket være Guds kraft, den kraft han også giver jer.+  Bliv ved med at prøve jer selv for at se om I er i troen.+ Bliv ved med at bedømme hvilken slags mennesker I selv er. Er I overbevist om at Jesus Kristus er i jer? Hvis ikke, er I forkastet.  Men jeg håber virkelig I vil blive klar over at vi for vores vedkommende ikke er forkastet.  Nu beder vi til Gud om at I ikke må gøre noget forkert – ikke for at vi kan få andres anerkendelse, men fordi vi ønsker at I må gøre hvad der er godt, selv hvis vi ikke bliver anerkendt af andre.  Vi kan jo ikke kæmpe mod sandheden, kun for sandheden.  Vi glæder os virkelig når vi er svage og I er stærke. Det vi beder om, er at I må gøre de nødvendige forandringer.+ 10  Jeg skriver disse ting til jer mens jeg er fraværende, for at jeg ikke skal være nødt til at være streng når jeg kommer, for Herren har givet mig myndighed+ til at bygge op og ikke til at rive ned. 11  Til sidst, brødre: Bliv ved med at være glade, at gøre de nødvendige forandringer, at lade jer trøste,+ at være enige+ og at holde fred.+ Så vil kærlighedens og fredens Gud+ være med jer. 12  Hils hinanden med et helligt kys. 13  Alle de hellige sender jer deres hilsner. 14  Jeg beder om at Herren Jesus Kristus’ ufortjente godhed og Guds kærlighed må være med jer, og at I alle må nyde det fællesskab den hellige ånd giver.

Fodnoter

Studienoter

tredje gang: Her nævner Paulus ikke tre besøg i Korinth, men tre gange hvor han var klar til at besøge dem. Han ville gerne besøge dem, men havde ikke mulighed for det. Han besøgte Korinth første gang da han oprettede menigheden der, og han blev der i halvandet år. (ApG 18:9-11) Anden gang Paulus planlagde at besøge menigheden, lykkedes det ikke for ham. (2Kt 1:15, 16, 23) Det lader til at der har været for kort tid mellem de to breve Paulus skrev til korintherne, til at et sådant besøg kunne have ladet sig gøre. Der nævnes også kun ét besøg i Apostlenes Gerninger. (ApG 18:1) Men det tredje planlagte besøg, som Paulus nævner her og i 2Kt 13:1, 2, lykkedes – han besøgte Korinth omkring år 56 og skrev brevet til romerne her. – ApG 20:2, 3; Ro 16:1, 23; 1Kt 1:14.

tredje gang: Se studienote til 2Kt 12:14.

Ved to eller tre vidners forklaring: Under Moseloven skulle der foreligge “to eller tre vidners forklaring [bogst.: “mund”]” før en sag kunne slås fast af dommerne. (5Mo 17:6; 19:15) Den regel holdt Jesus også fast ved. (Mt 18:16; Joh 8:17, 18) Ordet “mund” blev brugt i overført betydning (som en metonymi) for vidnets ord eller vidneudsagn. Da Paulus skrev om at han ville besøge Korinth, citerede han 5Mo 19:15 og indikerede derved at princippet også blev fulgt i den kristne menighed. – 1Ti 5:19.

pælfæste: Eller “henrette ... på en pæl”. Dette er den første af over 40 forekomster af det græske udsagnsord stauroo i De Kristne Græske Skrifter. Udsagnsordet kommer af det græske navneord stauros, der gengives med “torturpæl”. (Se studienoter til Mt 10:38; 16:24; 27:32 og Ordforklaring: “Pæl”; “Torturpæl”). Udsagnsordet anvendes i Septuaginta i Est 7:9, hvor der blev givet befaling om at hænge Haman op på en pæl der var over 20 m høj. På klassisk græsk betød det “at indhegne med pæle, at lave en palisade eller et pæleværk”.

blev henrettet på en pæl: Eller “blev pælfæstet”. – Se studienote til Mt 20:19 og Ordforklaring: “Pæl”; “Torturpæl”.

Bliv ved med at prøve jer selv: Nogle i Korinth havde udfordret Paulus og krævede beviser for at han virkelig repræsenterede Kristus. (2Kt 13:3) Paulus sagde at de skulle ‘blive ved med at prøve sig selv’. Et leksikon peger på at det ord Paulus bruger for “prøve”, sigter til det at “bestræbe sig på at finde ud af den sande natur af noget”. De kunne finde ud af hvad den sande natur var af deres egen åndelige tilstand ved at sammenholde de ting de gjorde i hverdagen, deres indstilling og beslutninger med de hellige sandheder de havde lært. En sådan undersøgelse ville hjælpe dem til at blive ved med at bedømme om de var sande kristne. Det ord Paulus bruger for “bedømme”, kan henvise til det at bedømme ægtheden af noget, sådan som man ville gøre med metaller.

i troen: Den måde Paulus anvender udtrykket “troen” på, sigter til hele den kristne lære. (ApG 6:7; Ga 6:10; Ef 4:5; Jud 3) Det er synonymt med “sandheden”, der er omtalt i Ga 5:7, 2Pe 2:2 og 2Jo 1. Paulus understreger her at det ikke er nok at kende sandheden og de principper Jesus lærte andre, en kristen må være “i troen”, dvs. leve efter disse sandheder. – 2Kt 12:20, 21.

må gøre de nødvendige forandringer: Eller “må bringes i den rette tilstand”. Det græske ord katartisis, der er gengivet med “må gøre de nødvendige forandringer”, forekommer kun her i De Kristne Græske Skrifter. Dette ord og lignende beslægtede udtryk betegner at noget bliver bragt i ordentlig stand igen. I Mt 4:21 bliver udsagnsordet katartizo brugt i forbindelse med at reparere net. I Ga 6:1 er det samme udsagnsord brugt om det at korrigere og give åndelig hjælp til en trosfælle der er slået ind på en forkert kurs. Det beslægtede navneord katartismos, der er oversat med at “hjælpe ... til at følge den rigtige vej” i Ef 4:12, var et udtryk der nogle gange forekom i lægelige tekster angående det at sætte en knogle, en legemsdel eller et led på plads.

må gøre de nødvendige forandringer: Eller “må bringes i den rette tilstand”. Det græske ord katartisis, der er gengivet med “må gøre de nødvendige forandringer”, forekommer kun her i De Kristne Græske Skrifter. Dette ord og lignende beslægtede udtryk betegner at noget bliver bragt i ordentlig stand igen. I Mt 4:21 bliver udsagnsordet katartizo brugt i forbindelse med at reparere net. I Ga 6:1 er det samme udsagnsord brugt om det at korrigere og give åndelig hjælp til en trosfælle der er slået ind på en forkert kurs. Det beslægtede navneord katartismos, der er oversat med at “hjælpe ... til at følge den rigtige vej” i Ef 4:12, var et udtryk der nogle gange forekom i lægelige tekster angående det at sætte en knogle, en legemsdel eller et led på plads.

Bliv ved med ... at gøre de nødvendige forandringer: Se studienote til 2Kt 13:9.

med et helligt kys: I fire af sine breve (her og i 1Kt 16:20; 2Kt 13:12; 1Ts 5:26) tilskynder Paulus sine medkristne til at hilse hinanden “med et helligt kys”. Apostlen Peter brugte et lignende udtryk da han skrev: “Hils hinanden med et kærligt kys.” (1Pe 5:14) På Bibelens tid var det skik og brug at give nogle et kys som et udtryk for kærlighed, respekt eller fred. Man gav også nogle et kys når man hilste på dem eller sagde farvel. (Ru 1:14; Lu 7:45) Det var almindelig praksis mellem mænd og kvinder der var i familie med hinanden (1Mo 29:11; 31:28), mellem mandlige slægtninge og mellem nære venner (1Mo 27:26, 27; 45:15; 2Mo 18:7; 1Sa 20:41, 42; 2Sa 14:33; 19:39; se studienote til ApG 20:37). Blandt de kristne afspejlede sådanne udtryk for kærlighed det åndelige bånd og den enhed der er mellem dem der er forenet i den sande tilbedelse. Disse kys var ikke blot en formalitet eller en tradition, og der var heller ikke forbundet noget som helst romantisk eller erotisk med dem. – Joh 13:34, 35.

med et helligt kys: Se studienote til Ro 16:16.

Medieindhold