Salimo 71:1-24

71  Inu Yehova, ine ndathawira kwa inu.+Musalole kuti ndichite manyazi.+   Mundilanditse chifukwa cha chilungamo chanu ndipo mundipulumutse.+Tcherani khutu lanu kwa ine ndi kundipulumutsa.+   Mukhale thanthwe lachitetezo loti ndizilowamo nthawi zonse.+Lamulani kuti ndipulumutsidwe,+Pakuti inu ndinu thanthwe langa ndi malo anga achitetezo.+   Inu Mulungu wanga, ndipulumutseni m’manja mwa woipa,+Ndipulumutseni m’manja mwa munthu wochita zinthu mopanda chilungamo komanso mopondereza.+   Pakuti chiyembekezo changa ndinu,+ Yehova Ambuye Wamkulu Koposa, ndimadalira inu kuyambira pa unyamata wanga.+   Kuyambira ndili m’mimba mwa mayi anga inu mwandithandiza.+Inu ndi amene munanditulutsa m’mimba mwa mayi anga.+Ndimatamanda inu nthawi zonse.+   Ndakhala ngati chozizwitsa kwa anthu ambiri,+Koma inu ndinu malo anga olimba othawirako.+   M’kamwa mwanga mwadzaza mawu otamanda inu,+Ndipo pakamwa panga pakunena za ulemerero wanu tsiku lonse.+   Musanditaye nthawi ya ukalamba wanga.+Musandisiye pa nthawi imene mphamvu zanga zikutha.+ 10  Pakuti adani anga anena za ine,+Ndipo anthu olondalonda moyo wanga, onse pamodzi achita upo,+ 11  Iwo akunena kuti: “Mulungu wamusiya.+Mulondoleni ndi kumugwira pakuti palibe womulanditsa.”+ 12  Inu Mulungu, musakhale kutali ndi ine.+Inu Mulungu wanga, fulumirani kundithandiza.+ 13  Anthu otsutsana nane achite manyazi, iwo awonongedwe.+Amene akufunafuna kundigwetsera tsoka adziphimbe ndi chitonzo ndiponso manyazi.+ 14  Koma ine ndidzayembekezera inu nthawi zonse,+Ndipo ndidzakutamandani mowirikiza kuposa kale. 15  Pakamwa panga padzanena za chilungamo chanu,+Padzanena za chipulumutso chanu tsiku lonse,+Pakuti ntchito za chilungamo ndi chipulumutso chanu ndi zochuluka ndipo sindinathe kuziwerenga.+ 16  Ndidzabwera ndi kunena za mphamvu zanu zazikulu,+ inu Yehova Ambuye Wamkulu Koposa.+Ndidzanena za chilungamo chanu, osati cha wina aliyense.+ 17  Inu Mulungu, mwandiphunzitsa kuyambira pa unyamata wanga,+Ndipo mpaka pano ndikunena za ntchito zanu zodabwitsa.+ 18  Ngakhale nditakalamba ndi kumera imvi, inu Mulungu musandisiye,+Kufikira nditanena za dzanja lanu lamphamvu ku m’badwo wotsatira,+Kufikira nditanena za mphamvu zanu kwa onse obwera m’tsogolo.+ 19  Chilungamo chanu, inu Mulungu chafika kumwamba.+Tikanena za zinthu zazikulu zimene munachita,+Inu Mulungu, ndani angafanane ndi inu?+ 20  Chifukwa chakuti mwandionetsa masautso ndi masoka ambiri,+Nditsitsimutseni.+Nditulutseninso m’madzi akuya, pansi pa nthaka.+ 21  Kulitsani ulemu wanga,+Mundizungulire ndi chitetezo chanu ndi kundilimbikitsa.+ 22  Inenso ndidzakutamandani ndi chipangizo cha zingwe,+Ndidzatamanda choonadi chanu, inu Mulungu.+Ndidzaimba nyimbo zokutamandani ndi zeze, Inu Woyera wa Isiraeli.+ 23  Ndikafuna kuimba nyimbo zokutamandani, pakamwa panga padzafuula mokondwera,+Ngakhalenso moyo wanga umene mwauwombola+ udzakutamandani. 24  Ngakhalenso lilime langa lidzalankhula chapansipansi za chilungamo chanu tsiku lonse,+Pakuti ofunafuna kundigwetsera tsoka achita manyazi ndipo athedwa nzeru.+

Mawu a M'munsi