Salimo 118:1-29

118  Yamikani Yehova anthu inu, pakuti iye ndi wabwino.+Kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.+   Tsopano Isiraeli anene kuti:“Kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.”+   A nyumba ya Aroni anene kuti:+“Kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.”+   Oopa Yehova anene kuti:+“Kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.”+   M’masautso anga ndinaitana Ya.+Ya anandiyankha ndi kundiika pamalo otakasuka.+   Yehova ali kumbali yanga, sindidzaopa.+Munthu wochokera kufumbi angandichite chiyani?+   Yehova ali kumbali yanga pamodzi ndi anthu amene akundithandiza,+Ndipo ine ndidzayang’ana anthu odana nane atagonja.+   Kuthawira kwa Yehova n’kwabwino+Kusiyana ndi kudalira munthu wochokera kufumbi.+   Kuthawira kwa Yehova n’kwabwino+Kusiyana ndi kudalira anthu olemekezeka.+ 10  Mitundu yonse ya anthu inandizungulira,+Koma ndinali kuikankhira kutali m’dzina la Yehova.+ 11  Mitunduyo inandizungulira, ndithu inandizungulira kumbali zonse.+Koma ndinali kuikankhira kutali m’dzina la Yehova. 12  Inandizungulira ngati njuchi,+Koma inazima ngati moto wa zitsamba zaminga.+Ndinali kuikankhira kutali m’dzina la Yehova.+ 13  Munandikankha kwambiri kuti ndigwe,+Koma Yehova anandithandiza.+ 14  Ya ndiye malo anga obisalapo ndi mphamvu zanga,+Iye amandipulumutsa.+ 15  M’mahema+ a olungama+Mumamveka mfuu yachisangalalo ndipo muli chipulumutso.+Dzanja lamanja la Yehova limachita zamphamvu.+ 16  Dzanja lamanja la Yehova likudzikweza pamwamba.+Dzanja lamanja la Yehova limachita zamphamvu.+ 17  Sindidzafa, koma ndidzakhalabe ndi moyo,+Kuti ndilengeze ntchito za Ya.+ 18  Ya anandilanga mwamphamvu,+Koma sanandipereke ku imfa.+ 19  Nditsegulireni zipata zachilungamo,+ anthu inu.Ndidzalowamo ndipo ndidzatamanda Ya.+ 20  Ichi ndi chipata cha Yehova.+Olungama adzalowamo.+ 21  Ndidzakutamandani, chifukwa munandiyankha+Ndi kundipulumutsa.+ 22  Mwala umene omanga nyumba anaukana+Wakhala mwala wofunika kwambiri wapakona.+ 23  Umenewu wachokera kwa Yehova,+Ndipo ndi wodabwitsa m’maso mwathu.+ 24  Ili ndi tsiku limene Yehova wapanga.+Tidzakondwera ndi kusangalala pa tsiku limeneli.+ 25  Haa! Inu Yehova, chonde tipulumutseni.+Haa! Inu Yehova, chonde tithandizeni kuti zinthu zitiyendere bwino.+ 26  Wodala ndi Iye wobwera m’dzina la Yehova.+Takudalitsani anthu inu potuluka m’nyumba ya Yehova.+ 27  Yehova ndiye Mulungu,+Ndipo amatipatsa kuwala.+Kongoletsani gulu la anthu amene ali pachikondwerero+ ndi nthambi za mitengo,+ anthu inu.Likongoletseni mpaka kukafika panyanga za guwa lansembe.+ 28  Inu ndinu Mulungu wanga, ndipo ndidzakutamandani.+Ndinu Mulungu wanga, ndipo ndidzakukwezani.+ 29  Yamikani Yehova anthu inu, pakuti iye ndi wabwino.+Kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.+

Mawu a M'munsi