Salimo 135:1-21

135  Tamandani Ya, anthu inu!+Tamandani dzina la Yehova,+Mutamandeni, inu atumiki a Yehova,+   Inu amene mukuimirira m’nyumba ya Yehova,+M’mabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.+   Tamandani Ya, pakuti Yehova ndi wabwino.+Muimbireni nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti kuchita zimenezi n’kosangalatsa.+   Ya wadzisankhira Yakobo,+Wadzisankhira Isiraeli kukhala chuma chake chapadera.+   Ine ndikudziwa bwino kuti Yehova ndi wamkulu,+Ndipo Ambuye wathu ndi woposa milungu ina yonse.+   Chilichonse chimene Yehova anafuna kuchita anachita.+Anachita zimenezi kumwamba, padziko lapansi, m’nyanja ndi m’madzi onse akuya.+   Amachititsa nthunzi kukwera kuchokera kumalekezero a dziko lapansi.+Iye anapanganso zipata zotulukirapo mvula.+Amachititsa mphepo kutuluka m’nkhokwe zake.+   Wochita zimenezi ndiye anapha ana oyamba kubadwa a ku Iguputo,+Anapha ana a anthu ngakhalenso ana a nyama.+   Anasonyeza zizindikiro ndi kuchita zozizwitsa pakati pako Iguputo iwe,+Anachita zimenezo kwa Farao ndi kwa atumiki ake onse.+ 10  Amene anachita zimenezi ndi amene anakantha mitundu yambiri+Ndi kupha mafumu amphamvu.+ 11  Anaphanso Sihoni mfumu ya Aamori+Ndi Ogi mfumu ya Basana,+Ndipo anafafaniza maufumu onse a ku Kanani.+ 12  Dziko lawo analipereka kukhala cholowa,+Cholowa cha anthu ake Aisiraeli.+ 13  Inu Yehova, dzina lanu lidzakhalapo mpaka kalekale.+Inu Yehova, dzina lanu* lidzakhalapo ku mibadwomibadwo.+ 14  Pakuti Yehova adzaweruzira anthu ake mlandu,+Ndipo adzamvera chisoni atumiki ake.+ 15  Mafano a anthu a mitundu ina ndi opangidwa ndi siliva ndi golide,+Ntchito ya manja a munthu wochokera kufumbi.+ 16  Pakamwa ali napo koma salankhula.+Maso ali nawo koma saona.+ 17  Makutu ali nawo koma satha kumva.+Komanso m’mphuno mwawo mulibe mpweya.+ 18  Amene amawapanga adzafanana nawo,+Onse amene amawakhulupirira adzakhala ngati mafanowo.+ 19  Inu nyumba ya Isiraeli, tamandani Yehova.+Inu nyumba ya Aroni, tamandani Yehova.+ 20  Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova.+Inu oopa Yehova, tamandani Yehova.+ 21  Yehova amene akukhala ku Yerusalemu,+Atamandidwe mu Ziyoni.+Tamandani Ya, anthu inu!+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “chikumbutso chanu.”