Salimo 31:1-24

Kwa wotsogolera nyimbo. Nyimbo ya Davide. 31  Ndathawira kwa inu Yehova.+Musalole kuti ndichite manyazi.+Ndipulumutseni chifukwa cha chilungamo chanu.+   Tcherani khutu lanu kwa ine.+Ndilanditseni mofulumira.+Mukhale thanthwe lolimba kwa ine,+Mukhale nyumba ya mpanda wolimba kuti mundipulumutse.+   Pakuti inu ndinu thanthwe langa ndi malo anga achitetezo.+Chifukwa cha dzina lanu+ mudzanditsogolera ndi kundilozera njira.+   Mudzandiwonjola mu ukonde umene anditchera,+Pakuti inu ndinu malo anga achitetezo.+   Ndikuikiza mzimu* wanga m’manja mwanu.+Mwandiwombola,+ inu Yehova, Mulungu wachoonadi.+   Ndimadana ndi olambira mafano opanda pake ndi achabechabe.+Koma ine ndimadalira Yehova.+   Ndidzakondwera ndi kusangalala chifukwa cha kukoma mtima kwanu kosatha,+Pakuti mwaona kusautsika kwanga.+Mwadziwa zowawa zimene zandigwera,+   Simunandipereke m’manja mwa adani.+Mwapondetsa phazi langa pamalo otakasuka.+   Ndikomereni mtima inu Yehova, pakuti ndasautsika kwambiri.+Diso langa lafooka chifukwa cha chisoni,+ chimodzimodzinso moyo wanga ndi m’mimba mwanga.+ 10  Chifukwa cha chisoni, moyo wanga watha,+Ndipo chifukwa cha kuusa moyo kwanga, zaka zanga zafika kumapeto.+Chifukwa cha zolakwa zanga, mphamvu zanga zafooka,+Ndipo mafupa anga afooka.+ 11  Ndakhala chitonzo+ pamaso pa onse odana nane,+Ndipo kwa anthu oyandikana nawo ndakhala chitonzo chachikulu,+Kwa anthu ondidziwa ndakhala woopsa.+Akandiona ndili panja amandithawa.+ 12  Ndaiwalidwa ngati munthu wakufa amene anthu sakumukumbukiranso.+Ndakhala ngati chiwiya chosweka.+ 13  Ndamva zinthu zoipa zimene anthu ambiri akunena,+Ndamva zochititsa mantha kuchokera kumbali zonse.+Akasonkhana pamodzi kundichitira upo,+Amakonza chiwembu kuti achotse moyo wanga.+ 14  Koma ine chikhulupiriro changa chili mwa inu Yehova.+Ndipo ndikunena kuti: “Inu ndinu Mulungu wanga.”+ 15  Moyo wanga uli m’manja mwanu.+Ndilanditseni m’manja mwa adani anga ndi kwa anthu ondisakasaka.+ 16  Ndikomereni mtima ine mtumiki wanu.+Ndipulumutseni mwa kukoma mtima kwanu kosatha.+ 17  Inu Yehova, musalole kuti ndichite manyazi, pakuti ndaitana pa dzina lanu.+Anthu oipa achite manyazi.+Akhale chete m’Manda.+ 18  Milomo yachinyengo isowe chonena,+Milomo imene ikulankhula motsutsana ndi wolungama,+ yosadziletsa pa kudzikweza ndi kunyoza ena.+ 19  Ubwino wanu,+ umene mwasungira anthu okuopani ndi wochuluka kwambiri!+Ubwino umenewu mwapereka kwa anthu othawira kwa inu.Mwaupereka kwa iwo, ana a anthu akuona.+ 20  Mudzawabisa m’malo otetezeka pafupi ndi inu,+Kuwachotsa pamaso pa anthu amene asonkhana pamodzi kuti awachitire chiwembu.+Mudzawabisa mumsasa wanu kwa anthu ofuna kukangana nawo.+ 21  Yehova adalitsike,+Pakuti wandisonyeza modabwitsa kukoma mtima kosatha+ mumzinda wozingidwa ndi adani.+ 22  Koma ine nditapanikizika ndinati:+“Ndidzafafanizidwa kuchoka pamaso panu.”+Ndithudi mwamva kuchonderera kwanga pamene ndinali kufuulira kwa inu kupempha thandizo.+ 23  Kondani Yehova, inu nonse okhulupirika ake.+Yehova amateteza okhulupirika,+Koma aliyense wodzikuza adzamulanga mowirikiza.+ 24  Limbani mtima ndipo muchite zinthu mwamphamvu,+Inu nonse amene mukuyembekezera Yehova.+

Mawu a M'munsi

Onani Zakumapeto 4.