Salimo 103:1-22

Salimo la Davide. 103  Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.+Chilichonse mkati mwanga, chitamande dzina lake loyera.+   Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,Ndipo usaiwale zochita zake zonse.+   Tamanda amene akukukhululukira zolakwa zako zonse,+Iye amene akukuchiritsa matenda ako onse.+   Tamanda amene akuwombola moyo wako kudzenje,+Amene akukuveka kukoma mtima kosatha ndi chifundo ngati chisoti chachifumu,+   Amene akukukhutiritsa pa nthawi ya moyo wako ndi zinthu zabwino.+Mulungu akukuchititsa kukhalabe wachinyamata ndi wamphamvu ngati chiwombankhanga.+   Yehova akuchitira chilungamo+Ndi kuperekera zigamulo anthu amene akuchitiridwa zachinyengo.+   Anauza Mose njira zake,+Ndipo anadziwitsa ana a Isiraeli zochita zake.+   Yehova ndi wachifundo ndi wachisomo,+Wosakwiya msanga ndiponso wodzaza ndi kukoma mtima kosatha.+   Iye sadzakhalira kutiimba mlandu nthawi zonse chifukwa cha zolakwa zathu,+Kapena kutisungira mkwiyo mpaka kalekale.+ 10  Sanatichitire mogwirizana ndi machimo athu,+Kapena kutipatsa chilango chogwirizana ndi zolakwa zathu.+ 11  Pakuti monga mmene kumwamba kulili pamwamba kwambiri kuposa dziko lapansi,+Kukoma mtima kwake kosatha nakonso ndi kwapamwamba kwa onse omuopa.+ 12  Monga mmene kum’mawa kwatalikirana ndi kumadzulo,+Momwemonso, watiikira kutali zolakwa zathu.+ 13  Monga mmene bambo amasonyezera chifundo kwa ana ake,+Yehova wasonyezanso chifundo kwa onse omuopa.+ 14  Pakuti iye akudziwa bwino mmene anatiumbira,+Amakumbukira kuti ndife fumbi.+ 15  Masiku a moyo wa munthu ali ngati masiku a udzu wobiriwira.+Iye amaphuka ngati mmene duwa lakutchire limaphukira.+ 16  Mphepo ikawomba limafa,+Ndipo pamalo amene linali sipadziwikanso,+ 17  Koma Yehova adzapitiriza kusonyeza kukoma mtima kwake kosatha mpaka kalekale,+Kwa anthu amene amamuopa.+Ndipo adzapitiriza kusonyeza chilungamo chake kwa ana a ana awo.+ 18  Adzapitiriza kuchita zimenezi kwa anthu osunga pangano lake,+Ndi kwa anthu okumbukira malamulo ake ndi kuwatsatira.+ 19  Yehova wakhazikitsa mpando wake wachifumu kumwamba.+Ndipo ufumu wake ukulamulira chilichonse.+ 20  Tamandani Yehova, inu angelo+ ake amphamvu, ochita zimene wanena,+Mwa kumvera malamulo ake.+ 21  Tamandani Yehova inu makamu ake onse,+Inu atumiki ake onse ochita chifuniro chake.+ 22  Tamandani Yehova inu ntchito zake zonse,+M’malo onse amene iye akulamulira.+Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.+

Mawu a M'munsi