Salimo 50:1-23

Nyimbo ya Asafu.+ 50  Wamphamvuyo,+ Yehova, Mulungu,+ walankhula+Ndipo akuitana dziko lapansi,+Kuchokera kotulukira dzuwa mpaka kumene limalowera.+   Mulungu wawala ali ku Ziyoni,+ mzinda wokongola kwambiri.+   Mulungu wathu adzabwera ndipo sadzakhala chete.+Pamaso pake pali moto wonyeketsa,+Ndipo pamalo onse omuzungulira pali mkuntho wamphamvu.+   Akuitana kumwamba ndi dziko lapansi+Kuti apereke chiweruzo kwa anthu ake. Iye akuti:+   “Sonkhanitsani okhulupirika anga kwa ine,+Amene achita pangano mwa kupereka nsembe.”+   Ndipo kumwamba kukunena za chilungamo chake,+Pakuti Mulungu ndiye Woweruza.+ [Seʹlah.]   “Ndimvereni anthu anga, ndipo ine ndilankhula,+Inu Aisiraeli, ine ndipereka umboni wotsutsana nanu.+Ine ndine Mulungu, Mulungu wanu.+   Sindikukudzudzulani chifukwa cha nsembe zanu,+Kapena chifukwa cha nsembe zanu zopsereza zathunthu zimene mumapereka kwa ine nthawi zonse.+   Sindidzatenga ng’ombe yamphongo m’nyumba yanu,+Kapena mbuzi yamphongo m’makola anu. 10  Pakuti nyama iliyonse yakutchire ndi yanga,+Ndiponso nyama zopezeka m’mapiri 1,000.+ 11  Ndikudziwa bwino zolengedwa zonse zouluka za m’mapiri,+Ndipo magulu a nyama zakutchire ndi anga.+ 12  Ngakhale nditakhala ndi njala, sindingakuuze,Pakuti dziko lonse+ ndiponso zonse za mmenemo ndi zanga.+ 13  Kodi ndiyenera kudya nyama ya ng’ombe zamphongo zonenepa,+Kapena kumwa magazi a mbuzi zamphongo?+ 14  Pereka nsembe zoyamikira kwa Mulungu,+Ndipo pereka kwa Wam’mwambamwamba zimene walonjeza.+ 15  Pa tsiku la nsautso undiitane.+Ine ndidzakulanditsa, ndipo iwe udzandilemekeza.”+ 16  Koma Mulungu adzauza woipa kuti:+“Ndani wakupatsa udindo wofotokoza malangizo anga,+Ndi wolankhula za pangano langa?+ 17  Iwe umadana ndi malangizo,*+Ndipo umaponya mawu anga kunkhongo.+ 18  Nthawi zonse ukaona wakuba unali kusangalala naye.+Ndipo unali kugwirizana ndi anthu achigololo.+ 19  Walekerera pakamwa pako kulankhula zinthu zoipa,+Ndipo ukugwiritsa ntchito lilime lako kulankhula zachinyengo.+ 20  Umakhala pansi ndi kunenera m’bale wako zinthu zoipa,+Umapezera zifukwa mwana wamwamuna wa mayi ako.+ 21  Wachita zinthu zonsezi, koma ine ndinakhala chete.+Unali kuganiza kuti ine ndikhala ngati iwe.+Ine ndidzakudzudzula,+ ndipo ndidzaika machimo ako onse poyera iwe ukuona.+ 22  Zindikirani zimenezi, anthu oiwala Mulungu inu,+Kuti ndisakukhadzulekhadzuleni popanda aliyense wokupulumutsani.+ 23  Amene akupereka nsembe yoyamikira kwa ine ndi amene akundilemekeza.+Ndipo amene akuyenda panjirayo motsimikiza,Ndidzamuonetsa chipulumutso changa.”+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Miy 1:2.