Salimo 5:1-12

Kwa wotsogolera nyimbo pa Nehiloti.* Nyimbo ya Davide. 5  Mvetserani mawu anga+ inu Yehova,Mumvetse kudandaula kwanga.   Imvani kufuula kwanga kopempha thandizo,+Inu Mfumu yanga+ ndi Mulungu wanga, chifukwa ndimapemphera kwa inu.+   Inu Yehova, m’mawa mudzamva mawu anga,+M’mawa ndidzalankhula nanu ndipo ndidzadikira yankho.+   Pakuti inu sindinu Mulungu wokondwera ndi zoipa,+Palibe munthu woipa amene angakhale ndi inu ngakhale kwa kanthawi kochepa.+   Palibe anthu odzitama amene angaime pamaso panu.+Mumadana ndi onse ochita zopweteka ena.+   Mudzawononga olankhula bodza.+Munthu wokhetsa magazi+ ndi wachinyengo,+ Yehova amaipidwa naye.   Koma ine ndidzalowa m’nyumba yanu+Chifukwa cha kuchuluka kwa kukoma mtima kwanu kosatha.+Ndidzawerama nditayang’ana kumene kuli kachisi wanu wopatulika chifukwa chokuopani.+   Inu Yehova, nditsogolereni m’chilungamo chanu+ chifukwa adani anga andizungulira.+Salazani njira yanu kuti ndiyendemo popanda chopunthwitsa.+   Pakuti m’kamwa mwawo simutuluka mawu okhulupirika.+Mitima yawo yadzaza ndi zinthu zoipa.+Mmero wawo ndi manda otseguka.+Iwo amalankhula ndi lilime lachinyengo.+ 10  Mulungu adzawapeza ndi mlandu.+Adzagwa ndi ziwembu zawo zomwe.+Muwamwaze chifukwa cha kuchuluka kwa zolakwa zawo,+Chifukwa iwo akupandukirani.+ 11  Koma onse othawira kwa inu adzakondwa.+Adzafuula mokondwera mpaka kalekale.*+Ndipo inu mudzawateteza.Okonda dzina lanu adzakondwa chifukwa cha inu.+ 12  Pakuti inu Yehova mudzadalitsa aliyense wolungama.+Mudzamutchinga ndi chivomerezo chanu+ ngati kuti mukum’teteza ndi chishango chachikulu.+

Mawu a M'munsi

“Nehiloti” ndi mawu achiheberi ndipo tanthauzo lake lenileni silikudziwika. N’kutheka kuti ndi dzina la chipangizo choimbira mochita kuuziramo mpweya kapena dzina la nyimbo yoimba motsagana ndi zipangizo zoimbira.
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.