Salimo 106:1-48

106  Tamandani Ya, anthu inu!+Yamikani Yehova, chifukwa iye ndi wabwino.+Pakuti kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.+   Ndani anganene zinthu zamphamvu zimene Yehova wachita,+Kapena ndani angamutamande mokwanira?+   Odala ndi anthu amene amatsata chilungamo,+Ndi kuchita zolungama nthawi zonse.+   Ndikumbukireni inu Yehova, ndipo ndisonyezeni kukoma mtima kumene mumasonyeza anthu anu.+Ndisamalireni ndi kundipulumutsa,+   Kuti ndione ubwino umene mumapereka kwa osankhidwa anu,+Kuti ndikondwere pamene mtundu wanu ukukondwera,+Ndiponso kuti ndinyadire pamodzi ndi cholowa chanu.+   Tachimwa mofanana ndi makolo athu.+Tachita zinthu zosayenera, tachita zinthu zoipa.+   Makolo athu ku Iguputo,Sanasonyeze kuzindikira kulikonse ntchito zanu zodabwitsa.+Sanakumbukire kuchuluka kwa kukoma mtima kwanu kosatha,+Koma anapanduka panyanja, pafupi ndi Nyanja Yofiira.+   Koma Mulungu anawapulumutsa chifukwa cha dzina lake,+Kuti mphamvu zake zidziwike.+   Choncho anadzudzula Nyanja Yofiira, ndipo pang’onopang’ono nyanjayo inauma.+Pamenepo anawayendetsa kudutsa pakati pa madzi akuya ngati akuwayendetsa m’chipululu.+ 10  Chotero anawapulumutsa m’manja mwa wodana nawo,+Ndipo anawawombola m’manja mwa mdani.+ 11  Ndiyeno madzi anamiza adani awo,+Moti panalibe ngakhale mmodzi amene anapulumuka.+ 12  Pamenepo anakhulupirira mawu ake,+Ndipo anayamba kumuimbira nyimbo zomutamanda.+ 13  Koma mofulumira anaiwala ntchito zake,+Iwo sanayembekezere malangizo ake.+ 14  Anasonyeza chikhumbo chawo chadyera m’chipululu,+Ndipo anayesa Mulungu m’chipululumo.+ 15  Mulungu anawapatsa zimene anali kupempha,+Ndipo anawagwetsera matenda a kaliwondewonde pakati pawo.+ 16  Iwo anayamba kuchitira Mose kaduka mumsasa,+Ndiponso Aroni, woyera wa Yehova.+ 17  Pamenepo dziko lapansi linatseguka ndipo linameza Datani,+Ndi kufotsera msonkhano wa Abiramu.+ 18  Moto unayaka pakati pa msonkhano wawo.+Malawi amoto ananyeketsa anthu oipawo.+ 19  Iwo anapanganso mwana wa ng’ombe ku Horebe,+Ndipo anaweramira chifaniziro chopangidwa ndi chitsulo chosungunula.+ 20  Choncho anasinthanitsa ulemerero wanga+Ndi chifaniziro cha ng’ombe yamphongo yodya udzu.+ 21  Iwo anaiwala Mulungu, Mpulumutsi wawo,+Amene anachita zinthu zazikulu ku Iguputo,+ 22  Amene anachita zodabwitsa m’dziko la Hamu,+Amene anachita zochititsa mantha pa Nyanja Yofiira.+ 23  Iye anangotsala pang’ono kulamula kuti awawononge,+Koma Mose wosankhidwa wake,Anaima pamalo ogumuka pamaso pa Mulungu,+Ndi kubweza mkwiyo wake kuti usawawononge.+ 24  Iwo anayamba kunyansidwa ndi dziko losiririka,+Ndipo analibe chikhulupiriro m’mawu ake.+ 25  Anapitiriza kung’ung’udza m’mahema awo,+Moti sanamvere mawu a Yehova.+ 26  Choncho Mulungu anawalumbirira atakweza dzanja lake,+Kuti adzawapha m’chipululu,+ 27  Ndiponso kuti adzachititsa ana awo kuphedwa ndi mitundu ina,+Ndi kuti adzawamwaza m’mayiko osiyanasiyana.+ 28  Iwo anayamba kulambira Baala wa ku Peori,+Ndi kudya nsembe zoperekedwa ku zinthu zakufa.+ 29  Pamene anali kukhumudwitsa Mulungu chifukwa cha zochita zawo,+Pakati pawo panagwa mliri.+ 30  Pinihasi ataimirira ndi kuchitapo kanthu,+Mliriwo unatha. 31  Ndipo Pinihasi anaonedwa kukhala wolungamaKu mibadwomibadwo mpaka kalekale.+ 32  Kuwonjezera pamenepo, iwo anaputa mkwiyo pa madzi a ku Meriba,+Moti Mose sizinamuyendere bwino chifukwa cha anthu amenewa.+ 33  Iwo anamukwiyitsaNdipo Mose anayamba kulankhula mosalingalira bwino.+ 34  Iwowa sanawononge mitundu ina ya anthu,+Mmene Yehova anawauzira.+ 35  Iwo anayamba kusakanikirana ndi mitundu ina,+Ndi kuyamba kuphunzira zochita zawo.+ 36  Anayamba kutumikira mafano awo,+Ndipo mafanowo anakhala msampha wawo.+ 37  Anali kupereka nsembe ana awo aamuna+Ndi ana awo aakazi kwa ziwanda.+ 38  Choncho anali kukhetsa magazi a anthu osalakwa,+Magazi a ana awo aamuna ndi a ana awo aakazi,Amene anawapereka nsembe kwa mafano a ku Kanani.+Ndipo dzikolo linaipa ndi magazi amene iwo anakhetsa.+ 39  Iwo anakhala odetsedwa chifukwa cha ntchito zawo,+Zochita zawo zinawalowetsa m’makhalidwe oipa.+ 40  Mkwiyo wa Yehova unayamba kuyakira anthu ake,+Ndipo iye ananyansidwa ndi cholowa chake.+ 41  Mobwerezabwereza anali kuwapereka m’manja mwa anthu a mitundu ina,+Kuti anthu odana nawo awalamulire,+ 42  Ndi kuti adani awowo awapondereze,Komanso kuti awagonjetse.+ 43  Nthawi zambiri anali kuwalanditsa,+Koma iwo anali kumupandukira chifukwa sanali kumumvera,+Ndipo anali kuwatsitsa chifukwa cha zolakwa zawo.+ 44  Mulungu akamva kuchonderera kwawo+Anali kuona kuvutika kwawo.+ 45  Zikatero anali kukumbukira pangano limene anachita ndi iwo,+Ndipo anali kuwamvera chisoni chifukwa cha kuchuluka kwa kukoma mtima kwake kosatha.+ 46  Ndipo anali kuchititsa kuti anthu onse owagwira ukapoloAwamvere chisoni.+ 47  Tipulumutseni inu Yehova Mulungu wathu,+Tisonkhanitseni pamodzi kuchokera m’mitundu ina,+Kuti titamande dzina lanu loyera,+Ndi kuti tilankhule mokondwa pokutamandani.+ 48  Adalitsike Yehova Mulungu wa Isiraeli,+Kuyambira kalekale mpaka kalekale.Ndipo anthu onse anene kuti, Ame.*+Tamandani Ya, anthu inu!+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti “Zikhale momwemo!”