Salimo 108:1-13

Nyimbo ndi Salimo la Davide. 108  Mtima wanga wakhazikika, Inu Mulungu,+Ndidzaimba nyimbo zokutamandani,+Mtima wanga udzachitanso chimodzimodzi.+   Iwe choimbira cha zingwe, galamuka, ndi iwenso zeze.+Ndidzadzuka m’bandakucha usanafike.+   Ndidzakutamandani pakati pa mitundu ya anthu, inu Yehova.+Ndidzaimba nyimbo zokutamandani pakati pa mitundu ya anthu.+   Pakuti kukoma mtima kwanu kosatha n’kwakukulu ndipo kwafika kumwamba,+Choonadi chanu chafika kuthambo.+   Inu Mulungu, kwezekani kupitirira kumwamba.+Ulemerero wanu ukhale pamwamba pa dziko lonse lapansi.+   Kuti okondedwa anu apulumutsidwe,+Tipulumutseni ndi dzanja lanu lamanja ndi kundiyankha.+   Pokhala woyera, Mulungu walankhula kuti:+“Ndidzakondwa ndi kupereka Sekemu+ ngati gawo la cholowa.+Ndipo ndidzayezera anthu anga chigwa cha Sukoti.+   Giliyadi+ ndi wanga ndipo Manase+ ndi wanganso.Efuraimu ndi malo otetezeka a mtsogoleri amene ine ndamuika.+Yuda ndi ndodo yanga ya mtsogoleri wa asilikali.+   Mowabu+ ndi beseni langa losambiramo.+Ndidzaponyera Edomu+ nsapato zanga.+Ndidzafuula mosangalala+ chifukwa chogonjetsa Filisitiya.”+ 10  Ndani adzandibweretsa kumzinda wokhala ndi mpanda wolimba kwambiri?+Ndani adzanditsogolera mpaka kukafika ku Edomu?+ 11  Ndinu Mulungu amene mungatichititse kupambana! Koma onani tsopano mwatitaya,+Ndipo inu Mulungu wathu, simukupita kunkhondo pamodzi ndi magulu athu ankhondo.+ 12  Tithandizeni kuti tichoke m’masautso,+Pakuti chipulumutso chochokera kwa munthu wochokera kufumbi n’chopanda pake.+ 13  Ndi thandizo la Mulungu, tidzalandira mphamvu,+Ndipo Mulungu adzapondereza adani athu.+

Mawu a M'munsi