Salimo 88:1-18

Nyimbo ndi Salimo la ana a Kora. Kwa wotsogolera nyimbo pa Mahalati.* Iimbidwe molandizana. Masikili* ya Hemani+ wa m’banja la Zera. 88  Inu Yehova, Mulungu wa chipulumutso changa,+Masana ndimafuula kwa inu,+Usikunso ndimafuula pamaso panu.+   Pemphero langa lidzafika kwa inu.+Tcherani khutu lanu kuti mumve kuchonderera kwanga.+   Pakuti ine ndakumana ndi masoka ochuluka,+Ndipo moyo wanga wayandikira ku Manda.+   Anandiika m’gulu la anthu otsikira kudzenje.+Ndakhala ngati mwamuna wanyonga zake koma wopanda mphamvu.+   Ndakhala womasuka ngati anthu akufa,+Ngati anthu ophedwa amene agona m’manda,+Anthu amene simukuwakumbukiransoKomanso amene sakulandira thandizo kuchokera m’manja mwanu.+   Mwandiika m’dzenje lakuya kwambiri,M’malo a mdima, m’phompho lalikulu.+   Mkwiyo wanu wagwera pa ine,+Ndipo mwandisautsa ndi mafunde anu onse amphamvu.+ [Seʹlah.]   Anzanga mwawaika kutali ndi ine.+Mwandisandutsa chinthu chonyansa kwa iwo.+Ndatsekerezedwa ndipo sindingathenso kuchoka.+   Diso langa lafooka chifukwa cha kusautsika kwanga.+Ndaitana inu Yehova tsiku lonse.+Ndapemphera kwa inu nditakweza manja anga.+ 10  Kodi anthu akufa mudzawachitira zodabwitsa?+Kapena kodi anthu akufa, anthu amene sangachite kanthu, adzauka?+Kodi adzakutamandani?+ [Seʹlah.] 11  Kodi adzalengeza za kukoma mtima kwanu kosatha m’manda?Kodi adzalengeza za kukhulupirika kwanu m’malo a chiwonongeko?+ 12  Kodi zodabwitsa zimene inu mukuchita zidzadziwika mu mdima?+Kapena kodi chilungamo chanu chidzadziwika m’dziko la anthu oiwalika?+ 13  Koma ine ndafuulira inu Yehova kupempha thandizo,+Ndipo m’mawa mapemphero anga amafika kwa inu nthawi zonse.+ 14  Inu Yehova, n’chifukwa chiyani mukunditaya?+N’chifukwa chiyani mukundibisira nkhope yanu?+ 15  Kuyambira pa unyamata wanga ndakhala ndikusautsika komanso kutsala pang’ono kufa.+Ndapirira kwambiri zinthu zoopsa zochokera kwa inu.+ 16  Mafunde a mkwiyo wanu woyaka moto andimiza.+Zinthu zochititsa mantha zochokera kwa inu zandisowetsa chonena.+ 17  Zandizungulira ngati madzi tsiku lonse.+Zandimiza pa nthawi imodzi. 18  Bwenzi langa ndi mnzanga mwawaika kutali kwambiri.+Malo a mdima ndiwo anzanga apamtima.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Sl 53:Kamutu.
Onani mawu a m’munsi pa Sl 32:Kamutu.