Salimo 105:1-45

105  YAMIKANI Yehova, itanani pa dzina lake,+Lengezani zochita zake pakati pa mitundu ya anthu.+   Muimbireni, muimbireni nyimbo zomutamanda,+Sinkhasinkhani ntchito zake zonse zodabwitsa.+   Nyadirani dzina lake loyera.+Mtima wa anthu ofunafuna Yehova usangalale.+   Funafunani Yehova ndiponso mphamvu zake.+Funafunani nkhope yake nthawi zonse.+   Kumbukirani ntchito zodabwitsa zimene wachita,+Kumbukirani zozizwitsa zake ndi zigamulo zotuluka m’kamwa mwake,+   Inu mbewu ya Abulahamu mtumiki wake,+Inu ana a Yakobo, osankhidwa mwapadera.+   Iye ndi Yehova Mulungu wathu.+Zigamulo zake zili padziko lonse lapansi.+   Wakumbukira pangano lake mpaka kalekale,+Wakumbukira lonjezo limene anapereka ku mibadwo 1,000,+   Wakumbukira pangano limene anapangana ndi Abulahamu,+Ndi lonjezo limene analumbira kwa Isaki,+ 10  Lonjezo limeneli analikhazikitsa monga lamulo kwa Yakobo,Monga pangano lokhalapo mpaka kalekale kwa Isiraeli,+ 11  Pamene anati: “Ndidzakupatsa dziko la Kanani+Kuti likhale gawo la cholowa chako.”+ 12  Pamene ananena zimenezi, n’kuti iwo ali ochepa.+N’kuti ali ochepa kwambiri komanso ali alendo m’dzikolo.+ 13  Iwo anapitiriza kuyendayenda pakati pa mitundu yosiyanasiyana,+Anali kuchoka mu ufumu wina ndi kupita kukakhala ndi anthu a mtundu wina.+ 14  Mulungu sanalole kuti munthu aliyense awachitire zachinyengo,+Koma anadzudzula mafumu chifukwa cha iwo.+ 15  Iye anati: “Anthu inu musakhudze odzozedwa anga,+Ndipo aneneri anga musawachitire choipa chilichonse.”+ 16  Iye anadzetsa njala yaikulu m’dzikomo,+Ndipo anathyola ndodo zonse zopachikapo mkate wozungulira woboola pakati.+ 17  Mulungu anatsogoza munthu kuti anthu akewo abwere pambuyo pake,Anatumiza Yosefe amene anagulitsidwa kuti akhale kapolo.+ 18  Kumeneko anasautsa mapazi ake ndi matangadza,+Anam’manga ndi maunyolo.+ 19  Mawu a Yehova anamuyenga,+Kufikira pamene lonjezo la Mulungu linakwaniritsidwa.+ 20  Mfumu inalamula kuti amutulutse m’ndende.+Wolamulira mitundu ya anthu analamula kuti Yosefe amasulidwe. 21  Anamuika kukhala mkulu woyang’anira banja lake,+Komanso wolamulira chuma chake chonse.+ 22  Anamupatsa ulamuliro womanga kalonga aliyense wa mfumu,+Komanso kuphunzitsa zinthu za nzeru anthu achikulire.+ 23  Kenako Isiraeli anapita ku Iguputo,+Yakobo anakhala monga mlendo m’dziko la Hamu.+ 24  Mulungu anachititsa anthu ake kuberekana,+Ndipo pang’onopang’ono anawasandutsa anthu amphamvu kuposa adani awo.+ 25  Analola adaniwo kusintha mitima yawo ndi kudana ndi anthu ake,+Anawalola kuchitira atumiki ake zachinyengo.+ 26  Ndiyeno anatumiza Mose mtumiki wake,+Ndi Aroni amene anamusankha.+ 27  Iwowa anasonyeza Aiguputo zizindikiro za Mulungu,+Ndi zozizwitsa m’dziko la Hamu.+ 28  Anatumiza mdima moti kunada.+Ndipo iwo sanapandukire mawu ake.+ 29  Anasandutsa madzi awo kukhala magazi,+Ndipo anapha nsomba zawo.+ 30  M’dziko lawo munadzaza achule,+Chimodzimodzinso m’zipinda za mafumu awo. 31  Analamula kuti pagwe tizilombo touluka toyamwa magazi,+Komanso ntchentche zoluma m’madera awo onse.+ 32  Anawagwetsera matalala m’malo mwa mvula,+Anawagwetseranso moto woyaka, walawilawi m’dziko lawo.+ 33  Anawononga mitengo yawo ya mpesa ndi ya mkuyu,Ndipo anakhadzula mitengo m’dziko lawo.+ 34  Analamula kuti pagwe dzombe,+Ndipo panagwa dzombe losawerengeka la mtundu winawake.+ 35  Dzombelo linadya zomera zonse m’dziko lawo.+Linadyanso mbewu zonse za m’munda mwawo. 36  Mulungu anapha mwana aliyense woyamba kubadwa m’dziko lawo,+Chiyambi cha mphamvu zawo zonse zobereka.+ 37  Ndiyeno anayamba kuwatulutsa atatenga siliva ndi golide.+Pakati pa mafuko ake panalibe amene anapunthwa panjira. 38  Aiguputo anasangalala pamene Aisiraeli anatuluka m’dzikolo,Pakuti anali kuwaopa kwambiri.+ 39  Mulungu anayala mtambo kuti uziwatchinga,+Ndipo anawapatsa moto kuti uziwaunikira usiku.+ 40  Anapempha nyama ndipo anawapatsa zinziri,+Anawadyetsa chakudya chochokera kumwamba.+ 41  Anatsegula thanthwe ndipo panatuluka madzi ambiri.+Madziwo anayenda ngati mtsinje kudutsa m’dera lopanda madzi.+ 42  Iye anakumbukira lonjezo lake loyera limene analonjeza mtumiki wake Abulahamu.+ 43  Choncho Mulungu anatulutsa anthu ake m’dzikomo anthuwo akusangalala,+Anatulutsa osankhidwa ake akufuula mokondwera.+ 44  Pang’onopang’ono anawapatsa mayiko a anthu a mitundu ina,+Ndipo zipatso za ntchito imene mitundu ya anthu inagwira mwakhama, anazitenga kukhala zawo,+ 45  Anachita zimenezi kuti asunge malangizo ake,+Ndi kusunga malamulo ake.+Tamandani Ya, anthu inu!+

Mawu a M'munsi