Salimo 51:1-19

Kwa wotsogolera nyimbo. Nyimbo ya Davide. Pa nthawi imene mneneri Natani anapita kwa Davide atagona ndi Bati-seba.+ 51  Ndikomereni mtima inu Mulungu, malinga ndi kukoma mtima kwanu kosatha.+Malinga ndi kuchuluka kwa chifundo chanu, fafanizani zolakwa zanga.+   Mundisambitse bwinobwino ndi kuchotsa cholakwa changa,+Ndiyeretseni ku tchimo langa.+   Pakuti zolakwa zanga ndikuzidziwa bwino,+Ndipo tchimo langa lili pamaso panga nthawi zonse.+   Ine ndakuchimwirani kwambiri,+Ndipo ndachita chinthu choipa pamaso panu,+Choncho mukamalankhula mumalankhula zachilungamo,+Ndipo mukamaweruza, mumaweruza molungama.+   Taonani! Anandilandira mu zowawa za pobereka ndili wochimwa.+Ndipo ndine wochimwa kuchokera pamene mayi anga anatenga pakati panga.+   Taonani! Mumakondwera ndi choonadi chochokera pansi pa mtima.+Ndipo mundidziwitse nzeru mumtima mwanga.+   Ndiyeretseni ndi hisope ku machimo anga kuti ndikhale woyera.+Ndisambitseni kuti ndiyere kwambiri kuposa chipale chofewa.+   Ndichititseni kumva kufuula kokondwera ndi kosangalala,+Kuti munthu* amene mwamuthyola akondwere.+   Ndikhululukireni machimo anga,+Ndipo fafanizani zolakwa zanga zonse.+ 10  Inu Mulungu, lengani mtima wolungama mkati mwanga,+Ndipo ikani maganizo* atsopano ndi okhazikika mwa ine.+ 11  Musandichotse pamaso panu ndi kunditaya.+Ndipo musandichotsere mzimu wanu woyera.+ 12  Bwezeretsani mwa ine chisangalalo chifukwa cha chipulumutso chanu,+Ndichirikizeni ndi mzimu wofunitsitsa.+ 13  Anthu ophwanya malamulo ndidzawaphunzitsa njira zanu,+Kuti ochimwa abwerere kwa inu.+ 14  Inu Mulungu, ndilanditseni ku mlandu wa magazi,+ inu Mulungu wa chipulumutso changa,+Kuti lilime langa linene za chilungamo chanu mokondwera.+ 15  Inu Yehova, tsegulani milomo yangayi,+Kuti pakamwa panga patamande inu.+ 16  Pakuti nsembe singakusangalatseni, chifukwa ikanakusangalatsani ndikanaipereka kwa inu.+Nsembe yopsereza yathunthu singakusangalatseni.+ 17  Kudzimvera chisoni mumtima ndizo nsembe zimene Mulungu amavomereza.+Inu Mulungu, simudzanyoza mtima wosweka ndi wophwanyika.+ 18  Chitirani Ziyoni zabwino mwa kukoma mtima kwanu.+Ndipo mangani mpanda wa Yerusalemu.+ 19  Mukatero mudzakondwera ndi nsembe zachilungamo,+Mudzakondwera ndi nsembe zopsereza ndi nsembe zathunthu.+Pamenepo ng’ombe zamphongo zidzaperekedwa paguwa lanu la nsembe.+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “mafupa.”
Kapena kuti “mzimu.”