Salimo 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Odala ndi anthu osalakwitsa kanthu m’njira zawo,+Anthu amene akutsatira chilamulo cha Yehova.+   Odala ndi anthu amene amasunga zikumbutso zake,+Amene amayesetsa kumufunafuna ndi mtima wonse.+   Ndithu, iwo sachita chinthu chosalungama.+Amayenda m’njira zake.+   Inu mwatilamula kuti tisunge+Malamulo anu mosamala.+   Haa! Ndikanakonda kuti ndiyende mowongoka+Kuti ndisunge malangizo anu,+   Pamenepo sindikanachita manyazi,+Pamene ndikulabadira malamulo anu onse.+   Ndidzakutamandani ndi mtima wowongoka,+Pamene ndikuphunzira zigamulo zanu zolungama.+   Ndikupitiriza kusunga malangizo anu,+Choncho musandisiyiretu.+ ב [Behth]   Kodi wachinyamata+ angakhale bwanji woyera pa moyo wake?Mwa kudziyang’anira ndi kuchita zinthu mogwirizana ndi mawu anu.+  10  Ndayesetsa kukufunafunani ndi mtima wanga wonse.+Musandichititse kusochera ndi kuchoka pa malamulo anu.+  11  Ndasunga mosamala mawu anu mumtima mwanga,+Kuti ndisakuchimwireni.+  12  Ndinu wodala inu Yehova.Ndiphunzitseni malamulo anu.+  13  Ndi milomo yanga ndalengeza+Zigamulo zonse zotuluka pakamwa panu.+  14  Ndimakondwera kuyenda m’njira ya zikumbutso zanu,+Ngati mmene anthu amachitira akapeza chuma chilichonse chamtengo wapatali.+  15  Ndidzasinkhasinkha malamulo anu,+Ndipo ndidzalabadira njira zanu.+  16  Ndidzakonda malamulo anu.+Ndipo sindidzaiwala mawu anu.+ ג [Giʹmel]  17  Ndichitireni zabwino, ine mtumiki wanu, kuti ndikhale ndi moyo,+Ndi kuti ndisunge mawu anu.+  18  Tsegulani maso anga kuti ndione+Zinthu zodabwitsa za m’chilamulo chanu.+  19  Ine ndine mlendo m’dziko ili.+Musandibisire malamulo anu.+  20  Moyo wanga wasautsika chifukwa cholakalaka+Zigamulo zanu nthawi zonse.+  21  Mwadzudzula odzikuza otembereredwa,+Amene akusochera ndi kuchoka pa malamulo anu.+  22  Mugubuduze ndi kuchotsa chitonzo ndi kunyozedwa kwanga,+Pakuti ndasunga zikumbutso zanu.+  23  Akalonga asonkhana pamodzi kuti akambirane zondiukira.+Koma ine mtumiki wanu, ndimasinkhasinkha malangizo anu.+  24  Ndimakonda zikumbutso zanu,+Ndipo zili ngati anthu amene amandipatsa malangizo.+ ד [Daʹleth]  25  Moyo wanga wamamatira kufumbi.+Ndisungeni wamoyo mogwirizana ndi mawu anu.+  26  Ndakuuzani za njira zanga kuti mundiyankhe.+Ndiphunzitseni malamulo anu.+  27  Ndithandizeni kumvetsa njira zofotokozedwa m’malamulo anu,+Kuti ndisinkhesinkhe ntchito zanu zodabwitsa.+  28  Ine ndikusowa tulo chifukwa cha chisoni.+Ndilimbitseni ndi mawu anu.+  29  Ndichotsereni njira yolakwika,+Ndikomereni mtima mwa kundipatsa chilamulo chanu.+  30  Ine ndasankha kuyenda mokhulupirika.+Zigamulo zanu ndimaziona kukhala zoyenera.+  31  Ndamamatira zikumbutso zanu.+Inu Yehova, musandichititse manyazi.+  32  Ndidzamvera malamulo anu,+Chifukwa mwandichititsa kuwamvetsa bwino.+ ה [Heʼ]  33  Ndilangizeni inu Yehova, kuti ndiyende motsatira malangizo anu,+Kuti nditsatire malangizo anu moyo wanga wonse.+  34  Ndithandizeni kukhala wozindikira kuti nditsatire chilamulo chanu,+Ndiponso kuti ndichisunge ndi mtima wonse.+  35  Ndiyendetseni m’njira ya malamulo anu,+Pakuti ndikukondwera ndi njira imeneyi.+  36  Ndithandizeni kuti mtima wanga uziganizira zikumbutso zanu,+Osati kupeza phindu.*+  37  Chititsani maso anga kuti asaone zinthu zopanda pake.+Ndiyendetseni m’njira yanu kuti ndikhalebe wamoyo.+  38  Kwaniritsani mawu anu pa mtumiki wanu,+Mawu amene amachititsa mtumiki wanu kukuopani.+  39  Ndichotsereni chitonzo chimene ndikuchiopa,+Pakuti zigamulo zanu ndi zabwino.+  40  Taonani! Ine ndikulakalaka malamulo anu.+Ndisungeni wamoyo mogwirizana ndi chilungamo chanu.+ ו [Waw]  41  Monga mwa mawu anu, inu Yehova, ndipatseni chipulumutso chanu.+Ndipatseni zochita zanu zosonyeza kukoma mtima kosatha,+  42  Kuti ndipeze choyankha kwa wonditonza,+Pakuti ine ndakhulupirira mawu anu.+  43  Musachotse mawu a choonadi pakamwa panga,+Pakuti ndayembekezera chigamulo chanu.+  44  Ndidzasunga chilamulo chanu nthawi zonse,+Mpaka kalekale, ndithu mpaka muyaya.+  45  Ndidzayenda uku ndi uku m’malo otakasuka,+Chifukwa ndaphunzira malamulo anu ndi kuwasunga.+  46  Komanso ndidzanena za zikumbutso zanu pamaso pa mafumu,+Ndipo sindidzachita manyazi.+  47  Ndidzakondwera ndi malamulo anu+Amene ndimawakonda.+  48  Ndidzapemphera kwa inu nditakweza manja anga chifukwa ndimakonda malamulo anu,+Ndipo ndidzasinkhasinkha malangizo anu.+ ז [Zaʹyin]  49  Kumbukirani mawu amene munandiuza ine mtumiki wanu,+Mawu amene ndikuwayembekezera malinga ndi lonjezo lanu.+  50  Chimenechi ndi chilimbikitso changa mu nsautso yanga,+Pakuti mawu anu andisungabe wamoyo.+  51  Anthu odzikuza andinyoza koopsa.+Koma ine sindinapatuke pa chilamulo chanu.+  52  Ndimakumbukira zigamulo zanu zakalekale inu Yehova,+Ndipo zimandilimbikitsa.+  53  Mkwiyo ukuyaka mumtima mwanga chifukwa cha oipa,+Amene akusiya chilamulo chanu.+  54  Kwa ine, malangizo anu akhala ngati nyimbo zokutamandani,+M’nyumba zimene ndimakhala m’mayiko achilendo.+  55  Usiku ndimakumbukira dzina lanu, inu Yehova,+Kuti ndisunge chilamulo chanu.+  56  Ndi zimenetu zandichitikira ine,Chifukwa ndimatsatira malamulo anu.+ ח [Chehth]  57  Yehova, inu ndiye cholowa changa.+Ndalonjeza kusunga mawu anu.+  58  Ndayesetsa ndi mtima wanga wonse kuti mundiyanje.*+Ndikomereni mtima monga mwa mawu anu.+  59  Ndaganizira mozama za njira zanga,+Kuti mapazi anga ndiwabwezere ku zikumbutso zanu.+  60  Ndinafulumira ndipo sindinazengereze+Kusunga malamulo anu.+  61  Zingwe za oipa zinandikulunga,+Koma ine sindinaiwale chilamulo chanu.+  62  Pakati pa usiku ndimadzuka kuti ndikuyamikeni+Chifukwa cha zigamulo zanu zolungama.+  63  Ine ndine mnzawo wa anthu okuopani,+Ndiponso wa anthu osunga malamulo anu.+  64  Inu Yehova, kukoma mtima kwanu kosatha kwadzaza dziko lonse lapansi.+Ndiphunzitseni malamulo anu.+ ט [Tehth]  65  Inu Yehova, mwandichitiradi zabwino ine mtumiki wanu,+Monga mwa mawu anu.+  66  Ndiphunzitseni kuchita zabwino,+ kulingalira bwino+ ndi kudziwa zinthu,+Pakuti ndimakhulupirira malamulo anu.+  67  Ndisanagwe m’masautso ndinali kuchimwa mosadziwa,+Koma tsopano ndimasunga mawu anu.+  68  Inu ndinu wabwino ndipo mukuchita zabwino.+Ndiphunzitseni malamulo anu.+  69  Anthu odzikuza andinenera mabodza ambiri,+Koma ine ndidzasunga malamulo anu ndi mtima wanga wonse.+  70  Mitima yawo yauma ngati mafuta oundana,+Koma ine ndimakonda chilamulo chanu.+  71  Zili bwino kuti ndasautsika,+Kuti ndiphunzire malamulo anu.+  72  Chilamulo+ chotuluka pakamwa panu n’chabwino kwa ine,+N’chabwino kwambiri kuposa ndalama masauzande zagolide ndi zasiliva.+ י [Yohdh]  73  Manja anu anandipanga, ndipo anandiumba.+Ndithandizeni kukhala wozindikira, kuti ndiphunzire malamulo anu.+  74  Oopa inu ndi amene amasangalala akandiona,+Chifukwa ndayembekezera mawu anu.+  75  Inu Yehova, ndikudziwa bwino kuti zigamulo zanu ndi zolungama,+Ndiponso kuti mwandilanga chifukwa chakuti ndinu wokhulupirika.+  76  Kukoma mtima kwanu kosatha kundilimbikitse,+Monga mwa mawu anu kwa ine mtumiki wanu.+  77  Ndisonyezeni chifundo chanu kuti ndikhalebe ndi moyo,+Pakuti ndimakonda chilamulo chanu.+  78  Odzikuza achite manyazi, chifukwa andisocheretsa popanda chifukwa,+Koma ine ndimasinkhasinkha malamulo anu.+  79  Anthu okuopani abwerere kwa ine,+Chimodzimodzinso odziwa zikumbutso zanu.+  80  Mtima wanga usunge malangizo anu mosalakwitsa kanthu,+Kuti ndisachite manyazi.+ כ [Kaph]  81  Ine ndafooka chifukwa cholakalaka chipulumutso chanu,+Pakuti ndayembekezera mawu anu.+  82  Maso anga alefuka chifukwa cholakalaka mawu anu,+Ndipo ndikunena kuti: “Kodi mudzandilimbikitsa liti?”+  83  Ndakhala ngati thumba lachikopa+ mu utsi,Koma sindinaiwale malangizo anu.+  84  Kodi ine mtumiki wanu ndidikira kufikira liti?+Kodi anthu ondizunza mudzawaweruza liti?+  85  Anthu amene sachita zinthu mogwirizana ndi chilamulo chanu,+Anthu odzikuza akumba mbuna kuti andigwire.+  86  Malamulo anu onse ndi odalirika.+Odzikuza andizunza popanda chifukwa. Chonde, ndithandizeni.+  87  Iwo anangotsala pang’ono kundifafaniza padziko lapansi,+Koma ine sindinasiye malamulo anu.+  88  Ndisungeni wamoyo monga mwa kukoma mtima kwanu kosatha,+Kuti ndisunge zikumbutso zotuluka pakamwa panu.+ ל [Laʹmedh]  89  Inu Yehova, mawu anu anakhazikika kumwamba,+Mpaka kalekale.+  90  Kukhulupirika kwanu kudzakhalapobe ku mibadwomibadwo.+Mwakhazikitsa mwamphamvu dziko lapansi, kuti lisagwedezeke.+  91  Chilengedwe chonse chakhalapobe kufikira lero chifukwa cha zigamulo zanu,+Pakuti chilengedwe chonse chimakutumikirani.+  92  Ndikanapanda kukonda chilamulo chanu,+Ndikanatheratu m’masautso anga.+  93  Sindidzaiwala malamulo anu mpaka kalekale,+Chifukwa mwandisungabe wamoyo kudzera m’malamulo amenewo.+  94  Ine ndine wanu. Chonde ndipulumutseni,+Chifukwa ndaphunzira malamulo anu ndi kuwasunga.+  95  Oipa amandiyembekezera kuti andiwononge,+Koma ine ndimamvetsera zikumbutso zanu.+  96  Ndaona kuti zinthu zonse zabwino kwambiri zili ndi malire.+Koma malamulo anu amakhudza mbali zonse. מ [Mem]  97  Ndimakonda kwambiri chilamulo chanu!+Ndimasinkhasinkha chilamulocho tsiku lonse.+  98  Malamulo anu amandichititsa kukhala wanzeru kuposa adani anga,+Chifukwa ndi anga mpaka kalekale.+  99  Ndakhala wozindikira kwambiri kuposa aphunzitsi anga,+Chifukwa ndimasinkhasinkha zikumbutso zanu.+ 100  Ndimachita zinthu mozindikira kuposa anthu achikulire,+Chifukwa ndimasunga malamulo anu.+ 101  Ndaletsa mapazi anga kuyenda m’njira iliyonse yoipa.+Ndachita izi kuti ndisunge mawu anu.+ 102  Sindinapatuke pa zigamulo zanu,+Pakuti inu mwandilangiza.+ 103  Mawu anu amatsekemera m’kamwa mwanga,Kuposa mmene uchi umakomera!+ 104  Chifukwa cha malamulo anu ndimachita zinthu mozindikira.+N’chifukwa chake ndimadana ndi njira iliyonse yachinyengo.+ נ [Nun] 105  Mawu anu ndi nyale younikira kumapazi anga,+Ndi kuwala kounikira njira yanga.+ 106  Ndalumbira kuti ndidzasunga zigamulo zanu zolungama,+Ndipo ndidzakwaniritsa lumbiro langa.+ 107  Ndasautsika kwambiri.+Inu Yehova, ndisungenibe wamoyo monga mwa mawu anu.+ 108  Inu Yehova, chonde kondwerani ndi nsembe zaufulu za pakamwa panga,+Ndipo ndiphunzitseni zigamulo zanu.+ 109  Moyo wanga uli pangozi nthawi zonse,*+Koma sindinaiwale chilamulo chanu.+ 110  Oipa anditchera msampha,+Koma ine sindinasochere ndi kuchoka pa malamulo anu.+ 111  Ndatenga zikumbutso zanu kukhala chuma changa mpaka kalekale,+Pakuti zimakondweretsa mtima wanga.+ 112  Ndatsimikiza mtima kutsatira malangizo anu,+Mpaka kalekale, ndithu kwa moyo wanga wonse.+ ס [Saʹmekh] 113  Ndimadana ndi anthu amitima iwiri,+Koma ndimakonda chilamulo chanu.+ 114  Inu ndinu malo anga obisalamo ndi chishango changa,+Pakuti ndayembekezera mawu anu.+ 115  Ndichokereni anthu ochita zoipa inu,+Kuti ndisunge malamulo a Mulungu wanga.+ 116  Inu Mulungu, ndithandizeni monga mwa mawu anu kuti ndikhalebe ndi moyo,+Ndipo musandichititse manyazi chifukwa cha chiyembekezo changa.+ 117  Ndithandizeni kuti ndipulumutsidwe,+Ndipo ndidzamvera malangizo anu nthawi zonse.+ 118  Onse osochera ndi kuchoka pa malangizo anu mwawataya kutali,+Pakuti ndi achinyengo komanso onama.+ 119  Anthu onse oipa mwawachotsa padziko lapansi ngati zonyansa.*+N’chifukwa chake ine ndimakonda zikumbutso zanu.+ 120  Chifukwa choopa inu, thupi langa linagwidwa nthumanzi,+Ndipo chifukwa cha zigamulo zanu, ndinachita mantha.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ndapereka ziweruzo zolungama ndipo ndachita zinthu mwachilungamo.+Musandipereke kwa anthu ondichitira chinyengo.+ 122  Khalani ngati chikole kwa ine mtumiki wanu kuti mudzandichitira zabwino.+Anthu odzikuza asandichitire chinyengo.+ 123  Maso anga afooka chifukwa cholakalaka chipulumutso chanu+Ndi mawu anu olungama.+ 124  Ndichitireni zabwino ine mtumiki wanu monga mwa kukoma mtima kwanu kosatha,+Ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.+ 125  Ine ndine mtumiki wanu.+ Ndithandizeni kukhala wozindikira,+Kuti ndidziwe zikumbutso zanu.+ 126  Ino ndi nthawi yakuti inu Yehova muchitepo kanthu,+Chifukwa anthu odzikuzawo aphwanya chilamulo chanu.+ 127  N’chifukwa chake ine ndimakonda malamulo anu+Kuposa golide, golide woyenga bwino.+ 128  Choncho ndaona kuti malamulo anu onse okhudza chilichonse ndi olungama.+Ndimadana ndi njira iliyonse yachinyengo.+ פ [Peʼ] 129  Zikumbutso zanu n’zodabwitsa.+N’chifukwa chake ine ndimazisunga.+ 130  Kuululidwa kwa mawu anu kumapereka kuwala,+Kumathandiza anthu osadziwa zambiri kukhala ozindikira.+ 131  Ndatsegula kwambiri pakamwa panga kuti ndipume mofulumira,+Chifukwa ndikulakalaka malamulo anu.+ 132  Ndicheukireni ndi kundikomera mtima,+Mogwirizana ndi zigamulo zimene mumapereka kwa anthu okonda dzina lanu.+ 133  Mwapondetsa mwamphamvu mapazi anga pa mawu anu,+Ndipo musalole kuti choipa chilichonse chindilamulire.+ 134  Ndiwomboleni kwa munthu aliyense wondichitira zachinyengo,+Ndipo ine ndidzasunga malamulo anu.+ 135  Ndikomereni mtima ine mtumiki wanu,+Ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.+ 136  Misozi yatsika m’maso mwanga ngati mitsinje ya madzi,+Chifukwa chakuti iwo sanasunge chilamulo chanu.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Ndinu wolungama inu Yehova,+Ndipo zigamulo zanu ndi zowongoka.+ 138  M’chilungamo chanu ndiponso kukhulupirika kwanu kosaneneka+Mwatilamula kuti tisunge zikumbutso zanu.+ 139  Changu changa chandidya,+Chifukwa adani anga aiwala mawu anu.+ 140  Mawu anu ndi oyengeka kwambiri,+Ndipo ine mtumiki wanu ndimawakonda.+ 141  Kwa ena ndine wopanda pake ndi wonyozeka.+Koma sindinaiwale malamulo anu.+ 142  Chilungamo chanu ndi chilungamo mpaka kalekale,+Ndipo chilamulo chanu ndi choonadi.+ 143  Zowawa ndi zovuta zinandigwera.+Koma ndinakonda malamulo anu.+ 144  Zikumbutso zanu zidzakhalabe zolungama mpaka kalekale.+Ndithandizeni kukhala wozindikira kuti ndikhalebe ndi moyo.+ ק [Qohph] 145  Ndaitana ndi mtima wanga wonse.+ Ndiyankheni inu Yehova.+Ndidzasunga malangizo anu.+ 146  Ndakuitanani. Ndipulumutseni chonde!+Ndidzasunga zikumbutso zanu.+ 147  Ndadzuka m’mawa kuli mbuu,+ kuti ndipemphe thandizo kwa inu,+Pakuti ndayembekezera mawu anu.+ 148  Ndimadzuka pa ulonda wa usiku,+Kuti ndisinkhesinkhe mawu anu.+ 149  Imvani mawu anga mwa kukoma mtima kwanu kosatha.+Inu Yehova, ndisungenibe wamoyo mogwirizana ndi zigamulo zanu.+ 150  Okonda kuchita khalidwe lotayirira+ abwera pafupi ndi ine.Iwo atalikirana kwambiri ndi chilamulo chanu.+ 151  Inu Yehova muli pafupi,+Ndipo malamulo anu onse ndi choonadi.+ 152  Zina mwa zikumbutso zanu ndinazidziwa kale kwambiri,+Pakuti munazikhazikitsa kalekale.+ ר [Rehsh] 153  Onani kusautsika kwanga ndipo ndipulumutseni,+Pakuti sindinaiwale chilamulo chanu.+ 154  Ndiyankhireni mlandu wanga ndi kundipulumutsa.+Ndisungeni wamoyo mogwirizana ndi mawu anu.+ 155  Chipulumutso chili kutali ndi anthu oipa,+Pakuti sanaphunzire malamulo anu ndi kuwasunga.+ 156  Chifundo chanu n’chachikulu, inu Yehova.+Ndisungenibe wamoyo mogwirizana ndi zigamulo zanu.+ 157  Anthu ondizunza komanso adani anga ndi ambiri.+Koma ine sindinapatuke pa zikumbutso zanu.+ 158  Ndaona anthu ochita zinthu mwachinyengo,+Ndipo amandinyansa chifukwa sasunga mawu anu.+ 159  Onani kuti ndimakonda malamulo anu.+Inu Yehova, ndisungenibe wamoyo mwa kukoma mtima kwanu kosatha.+ 160  Mawu anu onse ndi choonadi chokhachokha,+Ndipo chigamulo chanu chilichonse cholungama chidzakhalapo mpaka kalekale.+ ש [Sin] kapena kuti [Shin] 161  Akalonga andizunza popanda chifukwa,+Koma mtima wanga umaopa mawu anu.+ 162  Ndikukondwera chifukwa cha mawu anu,+Monga mmene munthu amachitira akapeza zofunkha zambiri.+ 163  Ndimadana ndi chinyengo+ ndipo chimandinyansa,+Koma ndimakonda chilamulo chanu.+ 164  Ndimakutamandani maulendo 7 pa tsiku,+Chifukwa cha zigamulo zanu zolungama.+ 165  Okonda chilamulo chanu amapeza mtendere wochuluka,+Ndipo palibe chowakhumudwitsa.+ 166  Ndayembekezera chipulumutso chanu, inu Yehova,+Ndipo ndatsatira malamulo anu.+ 167  Ndasunga zikumbutso zanu,+Ndipo ndimazikonda kwambiri.+ 168  Ndasunga malamulo anu ndi zikumbutso zanu,+Pakuti njira zanga zonse zili pamaso panu.+ ת [Taw] 169  Inu Yehova, imvani kulira kwanga kochonderera.+Ndithandizeni kuti ndikhale wozindikira, monga mwa mawu anu.+ 170  Pempho langa lakuti mundichitire chifundo lifike kwa inu.+Ndipulumutseni monga mwa mawu anu.+ 171  Milomo yanga itulutse mawu okutamandani,+Pakuti mwandiphunzitsa malamulo anu.+ 172  Lilime langa liimbe za mawu anu,+Pakuti malamulo anu onse ndi olungama.+ 173  Dzanja lanu lindithandize,+Chifukwa ndasankha malamulo anu.+ 174  Ndikulakalaka chipulumutso chanu, inu Yehova,+Ndipo ndimakonda kwambiri chilamulo chanu.+ 175  Ndisungenibe wamoyo kuti ndikutamandeni,+Zigamulo zanu zindithandize.+ 176  Ndayendayenda ngati nkhosa yosochera.+ Ndifunefuneni ine mtumiki wanu,+Pakuti sindinaiwale malamulo anu.+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti “phindu lopezeka mwachinyengo pamalonda.”
Mawu ake enieni, “ndafewetsa nkhope yanu.”
Mawu ake enieni, “moyo wanga uli m’dzanja langa.”
Zimenezi ndi zonyansa zotsalira poyenga zitsulo.