Salimo 55:1-23

Kwa wotsogolera nyimbo: Nyimboyi iimbidwe ndi zipangizo za zingwe. Masikili.* Salimo la Davide. 55  Inu Mulungu, mvetserani pemphero langa.+Musanyalanyaze pempho langa lakuti mundikomere mtima.+   Ndimvetsereni mwatcheru ndi kundiyankha.+Mtima wanga suli m’malo chifukwa cha mavuto anga,+Sindingachitire mwina koma kusonyeza nkhawa zanga,   Chifukwa cha zimene adani akunena, ndiponso chifukwa chakuti oipa andipanikiza.+Pakuti akundikhuthulira mavuto,+Ndipo mwaukali akundisungira chidani.+   Mtima wanga ukundipweteka kwambiri.+Ndipo ndikuopa imfa.+   Ndagwidwa ndi mantha ndipo ndikunjenjemera.+Inde ndikunthunthumira.   Ndipo ndikunena kuti: “Ndikanakhala ndi mapiko ngati njiwa!+Ndikanauluka ndi kukakhala kwina.+   Ndikanathawira kutali.+Ndikanapita kukakhala m’chipululu.+ [Seʹlah.]   Ndikanathawira kumalo opulumukirako,Kuthawa mphepo yamphamvu, ndithu kuthawa mphepo yamkuntho.”+   Inu Yehova, sokonezani anthu oipa, ndipo sokonezani zonena zawo,+Pakuti ndaona ziwawa ndi mikangano mumzinda.+ 10  Usana ndi usiku amayenda pamwamba pa mpanda kuzungulira mzindawo.+Ndipo mumzindawo muli zopweteka ndi masautso.+ 11  Mmenemo muli mavuto okhaokha.Ndipo kuponderezana ndi chinyengo sizinachoke kubwalo la mzindawo.+ 12  Pakuti amene ananditonza si mdani.+Akanakhala mdani ndikanapirira.Amene anadzikweza pamaso panga si munthu wodana nane kwambiri.+Akanakhala munthu wodana nane kwambiri ndikanabisala.+ 13  Koma ndiwe, munthu wofanana ndi ine,+Munthu amene ndimam’dziwa bwino ndiponso mnzanga weniweni,+ 14  Chifukwa tinali mabwenzi apamtima.+Tinali kuyenda limodzi ndi khwimbi la anthu kupita kunyumba ya Mulungu.+ 15  Chiwonongeko chiwagwere!+Atsikire ku Manda ali amoyo.+Pakuti kulikonse kumene apita, zinthu zoipa zimakhala mumtima mwawo.+ 16  Koma ine ndidzafuulira Mulungu.+Ndipo Yehova adzandipulumutsa.+ 17  Usiku, m’mawa ndi masana ndimakhala ndi nkhawa ndipo ndimakhala ndikulira,+Choncho Mulungu amamva mawu anga.+ 18  Iye adzandiwombola ndi kundikhazika pa mtendere, kundichotsa pankhondo,+Pakuti khamu la anthu landiukira.+ 19  Mulungu amene wakhala pampando wachifumu kuyambira kalekale,+Adzandimvera ndipo adzawayankha,+ [Seʹlah.]Anthu osafuna kusintha makhalidwe awo oipa,+Ndiponso amene saopa Mulungu.+ 20  Iye watambasula dzanja lake kuukira anthu amene ali naye pa mtendere.+Wanyoza pangano lake.+ 21  Mawu a pakamwa pake ndi osalala ngati mafuta a mkaka,+Koma mtima wake umakonda ndewu.+Mawu ake ndi osalala ngati mafuta,+Koma ali ngati lupanga lakuthwa.+ 22  Umutulire Yehova nkhawa zako,+Ndipo iye adzakuchirikiza.+Sadzalola kuti wolungama agwedezeke.+ 23  Koma inu Mulungu, mudzatsitsira oipa kumanda.+Ndipo anthu amene ali ndi mlandu wa magazi komanso anthu achinyengo, sadzakwanitsa kukhala ngakhale hafu ya moyo wawo.+Koma ine ndidzakhulupirira inu.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Sl 32:Kamutu.