Salimo 99:1-9

99  Yehova wakhala mfumu.+ Mitundu ya anthu inthunthumire.+Iye wakhala pa akerubi.+ Ndipo dziko lapansi linjenjemere.+   Yehova wasonyeza mu Ziyoni kuti ndi wamkulu,+Ndipo ndi wokwezeka pamwamba pa mitundu yonse ya anthu.+   Iwo atamande dzina lanu.+Dzina lanu ndi lalikulu, lochititsa mantha ndi loyera.+   Iye amakonda chilungamo ngati mmene mfumu yamphamvu imachitira.+Inu mwakhazikitsa kulungama.+Mwakhazikitsa chiweruzo ndi chilungamo pakati pa ana a Yakobo.+   Kwezani Yehova Mulungu wathu+ ndipo muweramireni pachopondapo mapazi ake.+Iye ndi woyera.+   Mose ndi Aroni anali pakati pa ansembe ake,+Samueli anali pakati pa anthu amene anali kuitana pa dzina lake.+Iwo anali kuitana Yehova, ndipo iye anali kuwayankha.+   Mulungu anapitiriza kulankhula nawo mumtambo woima njo ngati chipilala.+Iwo anasunga zikumbutso zake ndi malangizo amene anawapatsa.+   Inu Yehova Mulungu wathu munawayankha.+Kwa iwo munasonyeza kuti ndinu Mulungu wokhululuka,+Ndiponso wopereka chilango chifukwa cha zochita zawo zoipa.+   Kwezani Yehova Mulungu wathu,+Ndipo weramani paphiri lake loyera.+Pakuti Yehova Mulungu wathu ndi woyera.+

Mawu a M'munsi