Salimo 37:1-40

Salimo la Davide. א [ʼAʹleph] 37  Usapse mtima chifukwa cha anthu ochita zoipa.+Usakhumbe kukhala ngati anthu ochita zosalungama.+   Pakuti adzafota mwamsanga ngati udzu,+Adzanyala ngati msipu watsopano wobiriwira.+ ב [Behth]   Khulupirira Yehova ndipo chita zabwino.+Khala padziko lapansi, ndipo khala wokhulupirika m’zochita zako zonse.+   Komanso sangalala mwa Yehova,+Ndipo adzakupatsa zokhumba za mtima wako.+ ג [Giʹmel]   Lola kuti Yehova akutsogolere panjira yako,+Umudalire+ ndipo iye adzachitapo kanthu.+   Iye adzaonetsa poyera kulungama kwako kuti kuunike ngati kuwala,+Adzaonetsa poyera chilungamo chako kuti chiwale ngati usana.+ ד [Daʹleth]   Khala chete pamaso pa Yehova,+Ndipo umuyembekezere ndi mtima wako wonse.+Usapse mtima ndi aliyense amene zinthu zikumuyendera bwino,+Munthu amene akukwaniritsa zolinga zake zoipa.+ ה [Heʼ]   Usapse mtima ndipo pewa kukwiya.+Usapse mtima kuti ungachite choipa.+   Pakuti ochita zoipa adzaphedwa.+Koma oyembekezera Yehova ndi amene adzalandire dziko lapansi.+ ו [Waw] 10  Patsala kanthawi kochepa, woipa sadzakhalakonso.+Udzayang’ana pamene anali kukhala, ndipo sadzapezekapo.+ 11  Koma anthu ofatsa adzalandira dziko lapansi,+Ndipo adzasangalala ndi mtendere wochuluka.+ ז [Zaʹyin] 12  Woipa akukonzera chiwembu munthu wolungama,+Ndipo akumukukutira mano.+ 13  Koma Yehova adzamuseka,+Pakuti akuona kuti chimaliziro chake chifika.+ ח [Chehth] 14  Oipa asolola lupanga ndipo akunga uta wawo,+Kuti agwetse osautsika ndi osauka,+Kuti aphe anthu amene njira zawo ndi zowongoka.+ 15  Lupanga lawo lidzalowa mumtima mwawo,+Ndipo mauta awo adzathyoka.+ ט [Tehth] 16  Zinthu zochepa za munthu wolungama ndi zabwino+Kusiyana ndi zinthu zochuluka za anthu ambiri oipa.+ 17  Pakuti manja a anthu oipa adzathyoledwa,+Koma Yehova adzathandiza anthu olungama.+ י [Yohdh] 18  Yehova amadziwa za moyo wa anthu osalakwa,+Ndipo cholowa chawo chidzakhalapo mpaka kalekale.+ 19  Pa nthawi yatsoka sadzachita manyazi,+Ndipo pa nthawi ya njala adzakhuta.+ כ [Kaph] 20  Pakuti anthu oipa adzatheratu onse,+Ndipo adani a Yehova adzafanana ndi busa la msipu wobiriwira mochititsa kaso.Iwo adzatha.+ Adzazimiririka ndi kusanduka utsi.+ ל [Laʹmedh] 21  Munthu woipa amakongola zinthu za ena koma osabweza,+Koma wolungama amakomera mtima ena ndipo amapereka mphatso.+ 22  Anthu amene Mulungu akuwadalitsa adzalandira dziko lapansi,+Koma amene wawatemberera adzaphedwa.+ מ [Mem] 23  Yehova walimbitsa mapazi a munthu wamphamvu zake,+Ndipo Mulungu amakondwera ndi njira zake.+ 24  Ngakhale atapunthwa, sadzagweratu,+Pakuti Yehova wamugwira dzanja.+ נ [Nun] 25  Ndinali mwana, ndipo tsopano ndakula,+Koma sindinaonepo munthu aliyense wolungama atasiyidwa,+Kapena ana ake akupemphapempha chakudya.+ 26  Tsiku lililonse amakomera mtima ena ndi kuwakongoza zinthu,+Ndipo ana ake adzalandira madalitso.+ ס [Saʹmekh] 27  Patuka pa choipa ndipo uchite chabwino,+Ukatero udzakhala padziko lapansi mpaka kalekale.+ 28  Pakuti Yehova amakonda chilungamo,+Ndipo sadzasiya anthu ake okhulupirika.+ ע [ʽAʹyin]Adzawateteza mpaka kalekale.+Koma ana a anthu oipa adzaphedwa.+ 29  Olungama adzalandira dziko lapansi,+Ndipo adzakhala mmenemo kwamuyaya.+ פ [Peʼ] 30  Pakamwa pa munthu wolungama pamalankhula zinthu zanzeru,+Ndipo lilime lake limalankhula zinthu zachilungamo.+ 31  Chilamulo cha Mulungu wake chili mumtima mwake.+Poyenda mapazi ake sadzaterereka.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Woipa amalondalonda munthu wolungama,+Ndipo amafuna kuti amuphe.+ 33  Koma Yehova sadzasiya wolungama m’manja mwa woipayo,+Ndipo pamene wolungamayo akuweruzidwa, Mulungu sadzamuona monga wolakwa.+ ק [Qohph] 34  Yembekezera Yehova, ndi kusunga njira zake,+Ndipo adzakukweza kuti ulandire dziko lapansi.+Pamene oipa akuphedwa, iwe udzaona.+ ר [Rehsh] 35  Ine ndaona munthu woipa, wolamulira mwankhanza+Zinthu zikumuyendera bwino ngati mtengo waukulu wa masamba obiriwira bwino panthaka yake.+ 36  Koma anafa ndipo sanapezekenso.+Ndinamufunafuna ndipo sindinamupeze.+ ש [Shin] 37  Ona munthu wosalakwa ndipo yang’anitsitsa munthu wolungama,+Pakuti tsogolo la munthu ameneyu ndi lamtendere.+ 38  Koma anthu onse ochimwa adzafafanizidwa.+M’tsogolo, anthu oipa adzaphedwa.+ ת [Taw] 39  Chipulumutso cha anthu olungama chimachokera kwa Yehova.+Iye ndi malo awo achitetezo champhamvu pa nthawi ya nsautso.+ 40  Yehova adzawathandiza ndi kuwapulumutsa.+Adzawapulumutsa kwa anthu oipa ndi kuwalanditsa,+Chifukwa athawira kwa iye.+

Mawu a M'munsi