Mga Salmo 119:1-176

 • Apresasyon ha pulong han Dios

  • ‘Paonan-o titipigan han mga batan-on nga limpyo an dalan?’ (9)

  • “Nalilipay gud ako han imo mga pahinumdom” (24)

  • ‘Imo pulong akon paglaom’ (74, 81, 114)

  • “Hinigugma ko gud an imo balaud!” (97)

  • “Mas hilarom nga pagsabot kay han ngatanan ko nga magturutdo” (99)

  • “Imo pulong lampara ha akon tiil” (105)

  • “Bug-os mo nga pulong kamatuoran” (160)

  • Kamurayawan ha nahigugma ha balaud han Dios (165)

א [Aleph] 119  Malipayon an mga tawo nga waray ikasaway* ha ira pagkinabuhi,Nga nasunod ha balaud ni Jehova.+  Malipayon an mga nasunod ha iya mga pahinumdom,+Nga namimiling ha iya ha ira bug-os nga kasingkasing.+  Diri hira nagbubuhat hin diri matadong;Naglalakat hira dida ha iya mga dalan.+  Nagsugo ka Nga sundon hin maopay an imo mga iginpapatuman.+  Kon makakapabilin la unta ako nga marig-on*+ Basi masunod an imo mga regulasyon!  Tungod hito diri ako maibubutang ha kaarawdan+Kon ginhuhunahuna ko an ngatanan mo nga sugo.  Magdadayaw ako ha imo nga may tangkod nga kasingkasing Kon mahibaro ako han imo matadong nga mga paghukom.  Susundon ko an imo mga regulasyon. Hinaot diri mo gud ako pabay-an. ב [Beth]  Paonan-o titipigan nga limpyo han batan-on nga lalaki an iya dalan? Pinaagi ha pagin mabinantayon pirme uyon ha imo pulong.+  10  Namimiling ako ha imo ha akon bug-os nga kasingkasing. Ayaw pabay-i nga mahisimang ako tikang ha imo mga sugo.+  11  Gintitipigan ko an imo pulong ha akon kasingkasing+Basi diri ako makasala ha imo.+  12  Hinaot pagdayawon ka, O Jehova;Tutdui ako han imo mga regulasyon.  13  Pinaagi han akon mga im-im nagpapasamwak akoHan ngatanan nga hudisyal nga desisyon nga imo ginyakan.  14  Nalilipay gud ako ha imo mga pahinumdom+Labaw han ngatanan nga iba pa nga birilhon nga mga butang.+  15  Akon papamalandungon* an imo mga iginpapatuman+Ngan kikitaon ko hin maopay an imo mga dalan.+  16  Nalilipay gud ako ha mga surundon nga imo iginhatag. Diri ko kakalimtan an imo pulong.+ ג [Gimel]  17  Tratara hin maopay an imo surugoon,Basi ako mabuhi ngan magsunod han imo pulong.+  18  Pukrata an akon mga mata basi makita ko hin matin-aw An mag-opay gud nga mga butang ha imo balaud.  19  Usa la ako nga dayo ha tuna.+ Ayaw itago ha akon an imo mga sugo.  20  Naghihingyap gud ako* Han imo hudisyal nga mga desisyon ha ngatanan nga panahon.  21  Imo ginsasaway an mga nagpaparagbuot,An mga ginpanhimaraot nga nasimang ha imo mga sugo.+  22  Kuhaa ha akon* an pag-insulto ngan pagtamay Kay ginsunod ko an imo mga pahinumdom.  23  Bisan kon an mga prinsipe nangangalingkod ngan nag-iiristorya kontra ha akon,An imo surugoon namamalandong* han imo mga regulasyon.  24  Nalilipay gud ako han imo mga pahinumdom;+Ito an akon mga magsaragdon.+ ד [Daleth]  25  Nahapa ako* dida ha tapotapo.+ Tipigi ako nga buhi uyon ha imo pulong.+  26  Iginsumat ko ha imo an akon mga dalan, ngan ginbaton mo ako;Tutdui ako han imo mga regulasyon.+  27  Buligi ako nga masabtan an kahulogan* han imo mga iginpapatuman,Basi mapamalandong* ko an imo urusahon nga mga buhat.+  28  Waray ako* mahingaturog tungod han kasubo. Parig-ona ako sugad han imo ginsiring.  29  Kuhaa ha akon an malimbong nga pagkinabuhi,+Ngan uyuni ako pinaagi han imo balaud.  30  Ginpili ko an dalan han pagkamatinumanon.+ Maaram ako nga husto an imo mga paghukom.  31  Ginsusunod ko an imo mga pahinumdom.+ O Jehova, ayaw pabay-i nga mapakyas ako.*+  32  Magsusulsog gud* ako ha dalan han imo mga sugoKay imo ito gintagan hin lugar ha akon kasingkasing.* ה [He]  33  O Jehova, tutdui ako+ ha pagsunod han imo mga regulasyon,Ngan susundon ko ito tubtob ha kataposan.+  34  Tagi ako hin pagsabot,Basi matuman ko an imo balaudNgan matipigan ito ha bug-os ko nga kasingkasing.  35  Giyahi ako ha pagtuman* han imo mga sugo,+Kay ito an akon nalilipayan.  36  Pagiosa an akon kasingkasing nga higugmaon an imo mga pahinumdom,Diri an hakugnon nga bentaha.*+  37  Iglikay an akon mga mata tikang ha pagkinita hin waray pulos;+Tipigi ako nga buhi dida ha imo dalan.  38  Tumana an imo saad* ha imo surugoon,Basi magkaada hin kahadlok ha imo.*  39  Kuhaa an kaarawdan nga akon gud nahahadlokan,Kay an imo mga paghukom maopay.+  40  Kitaa an akon duro nga paghingyap ha imo mga iginpapatuman. Tipigi ako nga buhi uyon ha imo pagkamatadong. ו [Waw]  41  O Jehova, maeksperyensyahan ko unta an imo maunungon nga gugma,+An imo pagtalwas uyon ha imo saad;*+  42  Ngan babatunon ko an usa nga nagtatamay ha akon,Kay nasarig ako ha imo pulong.  43  Ayaw gud pagkuhaa an pulong han kamatuoran tikang ha akon baba,Kay naglalaom ako* han imo paghukom.  44  Tutumanon ko pirme an imo balaud,Ha kadayonan, oo ha kadayonan.+  45  Ngan maglalakat-lakat ako ha talwas nga lugar,*+ Kay ginbibiling ko an imo mga iginpapatuman.  46  Magyayakan ako mahitungod han imo mga pahinumdom ha atubangan han mga hadi,Ngan diri ako maaawod.+  47  Nalilipay gud ako han imo mga sugo,Oo, hinigugma ko ito.+  48  Aalsahon ko an akon mga kamot ha pag-ampo kay hinigugma ko an imo mga sugo,+Ngan akon papamalandungon* an imo mga regulasyon.+ ז [Zayin]  49  Hinumdumi an imo pulong* ha imo surugoon,Nga pinaagi hito gintatagan mo ako hin paglaom.*  50  Ha akon pag-antos ini an nakakaliaw ha akon,+Kay gintitipigan ako nga buhi han imo pulong.  51  An mga nagpaparagbuot nag-iinsulto gud ha akon,Pero diri ako nasimang ha imo balaud.+  52  O Jehova, nahinunumdoman ko an imo mga paghukom ha naglabay nga panahon,+Ngan nakakaliaw ito ha akon.+  53  Naglalaga an akon duro nga kasina tungod han magraot,Nga nagbabalewaray han imo balaud.+  54  An imo mga regulasyon mga kanta para ha akonBisan diin ako umukoy.*  55  Ha gab-i akon nahinunumdoman an imo ngaran, O Jehova,+Basi matuman ko an imo balaud.  56  Ini an akon nahiaraanKay ginsunod ko an imo mga iginpapatuman. ח [Heth]  57  Hi Jehova an akon bahín;+Nagsaad ako nga tutumanon ko an imo mga pulong.+  58  Nakikimalooy ako ha imo* ha bug-os ko nga kasingkasing;+Ipakita ha akon an imo pagkabuotan+ uyon ha imo saad.*  59  Gin-usisa ko an akon pagkinabuhi,Basi ako makabalik ngan makasunod han imo mga pahinumdom.+  60  Nagdadagmit ako ngan diri naglalangan Ha pagtuman han imo mga sugo.+  61  An mga pisi han magraot nasangbod ha akon,Pero diri ko nahingangalimtan an imo balaud.+  62  Ha katutnga han gab-i nabuhát ako basi magpasalamat ha imo+Tungod han imo magtadong nga mga paghukom.  63  Sangkay ako han ngatanan nga may kahadlok ha imoNgan han mga nasunod ha imo mga iginpapatuman.+  64  O Jehova, an tuna puno han imo maunungon nga gugma;+Tutdui ako han imo mga regulasyon. ט [Teth]  65  Gintratar mo hin maopay an imo surugoon,O Jehova, uyon ha imo pulong.  66  Tutdui ako nga magkaada hin maopay nga panhunahuna ngan kahibaro,+Kay nasarig ako ha imo mga sugo.  67  Hadto nag-antos ako, pirme ako nahisisimang,*Pero yana ginsusunod ko an imo pulong.+  68  Maopay ka+ ngan maopay an imo mga buhat. Tutdui ako han imo mga regulasyon.+  69  An mga nagpaparagbuot nagpapasarang hin mga buwa mahitungod ha akon,Pero ginbubuhat ko an imo mga iginpapatuman ha bug-os ko nga kasingkasing.  70  An ira kasingkasing kibalon,*+ Pero nalilipay gud ako ha imo balaud.+  71  Maopay nga nag-antos ako,+Basi mahibaro ako han imo mga regulasyon.  72  An balaud nga imo iginpasamwak maopay para ha akon,+Mas labaw kay han yinukot ka bug-os nga bulawan ngan silber.+ י [Yod]  73  An imo mga kamot an naghimo ha akon ngan nagporma ha akon. Tagi ako hin pagsabot,Basi mahibaro ako han imo mga sugo.+  74  An mga may kahadlok ha imo nakakakita ha akon ngan nagrarayhak,Kay an imo pulong amo an akon paglaom.*+  75  O Jehova, maaram ako nga an imo mga paghukom matadong+Ngan ginpaantos mo ako tungod han imo pagkamatinumanon.+  76  Alayon liawa ako pinaagi han imo maunungon nga gugma,+Uyon ha saad* nga imo ginsiring ha imo surugoon.  77  Kalooyi ako, basi padayon ako nga mabuhi,+Kay nalilipay gud ako ha imo balaud.+  78  Mahibutang unta ha kaarawdan an mga nagpaparagbuot,Kay ginraraugdaog nira ako nga waray hinungdan.* Pero papamalandungon* ko an imo mga iginpapatuman.+  79  An mga may kahadlok ha imo bumalik unta ha akon,An mga maaram han imo mga pahinumdom.  80  Waray unta ikasaway ha akon kasingkasing ha pagsunod han imo mga regulasyon,+Basi diri ako mahibutang ha kaarawdan.+ כ [Kaph]  81  Naghihingyap ako* han imo pagtalwas,+Kay an imo pulong amo an akon paglaom.*  82  An akon mga mata naghihingyap han imo pulong+Samtang ako nasiring: “San-o mo ako liliawon?”+  83  Kay pariho ako hin anit nga surudlan nga kinuros tungod han aso,Pero diri ko nahingangalimtan an imo mga regulasyon.+  84  Pira ka adlaw kinahanglan maghulat an imo surugoon? San-o mo ipapadapat an paghukom ha mga nagtitimaraot ha akon?+  85  An mga nagpaparagbuot nag-uukad hin mga buho para ha akon,An mga nagbabalewaray han imo balaud.  86  Masasarigan an ngatanan mo nga sugo. An mga tawo nagtitimaraot ha akon nga waray hinungdan; buligi ako!+  87  Haros pagwad-on nira ako ha tuna,Pero waray ako bumaya ha imo mga iginpapatuman.  88  Tipigi ako nga buhi tungod han imo maunungon nga gugma,Basi padayon nga masunod ko an mga pahinumdom nga imo ginyakan. ל [Lamed]  89  Ha kadayonan, O Jehova,An imo pulong magpapabilin ha langit.+  90  An imo pagkamatinumanon nagpapadayon ha ngatanan nga henerasyon.+ Imo gin-establisar hin marig-on an tuna, basi ito magpabilin ha kadayonan.+  91  Pinaagi han imo mga balaud nagpapabilin hira* tubtob yana,Kay hira ngatanan imo surugoon.  92  Kon waray ako malipay hinduro han imo balaud,Namatay na unta ako ha akon pag-antos.+  93  Diri ko gud hingangalimtan an imo mga iginpapatuman,Kay pinaagi hito imo ako gintipigan nga buhi.+  94  Ikaw an nagtatag-iya ha akon; talwasa ako,+Kay gin-usisa ko an imo mga iginpapatuman.+  95  An magraot naghuhulat ha pagpatay ha akon,Pero ginpapamatian ko hin maopay an imo mga pahinumdom.  96  Nakita ko nga may limitasyon an ngatanan nga kahingpitan,Pero an imo sugo waray limitasyon.* מ [Mem]  97  Hinigugma ko gud an imo balaud!+ Ginpapamalandong* ko ito ha bug-os nga adlaw.+  98  Tungod han imo sugo nagigin mas maaramon ako kay ha akon mga kaaway,+Kay aadi ito ha akon ha kadayonan.  99  May-ada ako mas hilarom nga pagsabot kay han ngatanan ko nga magturutdo,+Kay ginpapamalandong* ko an imo mga pahinumdom. 100  Nagios ako nga mas may pagsabot kay han edaran nga mga lalaki,Kay ginbubuhat ko an imo mga iginpapatuman. 101  Nadiri ako paglakat ha bisan ano nga maraot nga dalan,+Basi matuman ko an imo pulong. 102  Diri ako nasimang ha imo hudisyal nga mga desisyon,Kay imo ako gintutdoan. 103  Matam-is gud an imo mga pulong ha akon ngalangala,Mas matam-is pa kay han dugos ha akon baba!+ 104  Pinaagi han imo mga iginpapatuman nagios ako nga may pagsabot.+ Salit nangangalas ako ha tagsa nga sayop nga dalan.+ נ [Nun] 105  An imo pulong lampara ha akon tiil,Ngan lamrag ha akon dalan.+ 106  Nanumpa ako, ngan akon ito tutumanon,Nga susundon ko an imo matadong nga hudisyal nga mga desisyon. 107  Nag-antos ako hinduro.+ O Jehova, tipigi ako nga buhi uyon ha imo pulong.+ 108  Hinaot malipay ka han akon boluntaryo nga mga halad han pagdayaw,*+ O Jehova,Ngan tutdui ako han imo hudisyal nga mga desisyon.+ 109  Pirme namimeligro an akon kinabuhi,*Pero waray ko hingalimti an imo balaud.+ 110  An magraot nagbutang hin lit-ag para ha akon,Pero waray ako sumimang ha imo mga iginpapatuman.+ 111  An imo mga pahinumdom ginhuhunahuna ko sugad nga akon permanente nga panag-iya,*Kay ito an nalilipayan han akon kasingkasing.+ 112  Nagdesisyon ako* nga sugton an imo mga regulasyon Ha ngatanan nga panahon, tubtob ha kataposan. ס [Samekh] 113  Nangangalas ako ha mga maruhaduhaon,*+ Pero hinigugma ko an imo balaud.+ 114  Ikaw an akon sirongan ngan akon taming,+Kay an imo pulong amo an akon paglaom.*+ 115  Pahirayo ha akon, kamo nga magraot nga mga tawo,+Basi masunod ko an mga sugo han akon Dios. 116  Buligi ako sugad han imo iginsaad,*+ Basi padayon ako nga mabuhi;Ayaw pabay-i nga an akon paglaom magin kapakyasan.*+ 117  Buligi ako basi ako makatalwas;+Ngan pirme ko huhunahunaon hin maopay an imo mga regulasyon.+ 118  Imo iginsasalikway an ngatanan nga nasimang ha imo mga regulasyon,+Kay buwaon hira ngan malimbong. 119  Imo ginkuha an ngatanan nga magraot ha tuna nga baga hin pariho hira han waray pulos nga hugaw.+ Ito an hinungdan nga hinigugma ko an imo mga pahinumdom. 120  An duro nga kahadlok ha imo nakakapakurog han akon lawas;*Nahahadlok ako ha imo mga paghukom. ע [Ayin] 121  Ginbuhat ko an husto ngan matadong. Ayaw ako pabay-i ha mga nagtatalumpigos ha akon! 122  Siguroha an kaopayan han imo surugoon;Hinaot an mga nagpaparagbuot diri magtalumpigos ha akon. 123  An akon mga mata ginkapoy na ha paghinulat han imo pagtalwas+Ngan han imo matadong nga saad.*+ 124  Ipakita an imo maunungon nga gugma ha imo surugoon,+Ngan tutdui ako han imo mga regulasyon.+ 125  Surugoon mo ako; tagi ako hin pagsabot,+Basi mahibaroan ko an imo mga pahinumdom. 126  Inabot na an panahon para gumios hi Jehova,+Kay ira gintalapas an imo balaud. 127  Ito an hinungdan nga hinigugma ko an imo mga sugoLabaw pa han bulawan, bisan han maopay nga klase hin* bulawan.+ 128  Salit ginhuhunahuna ko nga husto an tagsa nga instruksyon* nga tikang ha imo;+Nangangalas ako ha tagsa nga sayop nga dalan.+ פ [Pe] 129  Maopay gud an imo mga pahinumdom. Ito an hinungdan nga akon ito ginsusunod.* 130  An pagpahayag han imo mga pulong naghahatag hin kalamrag,+Naghahatag hin pagsabot ha waray eksperyensya.+ 131  Iginbuka ko hin daku an akon baba ngan nanhayhay,*Kay ginhihingyap ko an imo mga sugo.+ 132  Lingia ako ngan ipakita ha akon an imo pagkabuotan,+Uyon ha imo hudisyal nga desisyon para ha mga nahigugma han imo ngaran.+ 133  Giyahi nga magin talwas an akon mga pitad* pinaagi han imo pulong;Waray unta maraot nga magkontrol ha akon.+ 134  Talwasa* ako tikang ha matalumpiguson nga mga tawo,Ngan susundon ko an imo mga iginpapatuman. 135  Pasanaga an imo nawong* ha imo surugoon,+Ngan tutdui ako han imo mga regulasyon. 136  An mga luha nagtuturo ha akon mga mata pariho hin sapa Kay an mga tawo diri nagtutuman han imo balaud.+ צ [Tsade] 137  Matadong ka, O Jehova,+Ngan patas an imo mga paghukom.+ 138  An imo iginhahatag nga mga pahinumdom matadongNgan bug-os nga masasarigan. 139  An akon kadasig naglalaga ha sulod ko,+Kay ginkalimtan han akon mga kaaway an imo mga pulong. 140  An imo pulong putli gud,+Ngan hinigugma ito han imo surugoon.+ 141  Minos ako ngan gintatamay;+Pero, waray ko hingalimti an imo mga iginpapatuman. 142  An imo pagkamatadong waray kataposan nga pagkamatadong,+Ngan an imo balaud kamatuoran.+ 143  Bisan kon makaeksperyensya ako hin kasakitan ngan kakurian,Padayon nga malilipay gud ako han imo mga sugo. 144  An pagin matadong han imo mga pahinumdom waray kataposan. Tagi ako hin pagsabot,+ basi ako padayon nga mabuhi. ק [Qoph] 145  Bug-os-kasingkasing ako nga natawag. Batona ako, O Jehova. Susundon ko an imo mga regulasyon. 146  Natawag ako ha imo; talwasa ako! Susundon ko an imo mga pahinumdom. 147  Nagmamata na ako antes pa an maagahon* basi mangaraba para hin bulig,+Kay an imo mga pulong amo an akon paglaom.* 148  Nagmamata na ako antes pa an mga pagbantay ha gab-i,Basi mapamalandong* ko an imo pulong.+ 149  Pamatii an akon tingog tungod han imo maunungon nga gugma.+ O Jehova, tipigi ako nga buhi uyon ha imo hustisya. 150  An mga nagbubuhat hin makaarawod nga panggawi* nahirani ha akon;Napahirayo hira ha imo balaud. 151  Hirani ka, O Jehova,+Ngan an ngatanan nga imo mga sugo kamatuoran.+ 152  Maiha na nga hinbaroan ko an imo mga pahinumdom,Nga imo ito gin-establisar basi magpabilin ha kadayonan.+ ר [Resh] 153  Kitaa an akon pag-antos ngan talwasa ako,+Kay waray ko hingalimti an imo balaud. 154  Depensahi ako* ngan talwasa ako;+Tipigi ako nga buhi uyon ha imo saad.* 155  An katalwasan hirayo ha magraot,Kay waray hira mamiling han imo mga regulasyon.+ 156  Daku an imo kalooy, O Jehova.+ Tipigi ako nga buhi uyon ha imo hustisya. 157  Damu an nagtitimaraot ha akon ngan an akon mga kaaway;+Pero waray ako sumimang ha imo mga pahinumdom. 158  Nangangalas ako pagkita ha mga diri maunungon,Kay diri hira nasunod ha imo pulong.+ 159  Kitaa, hinigugma ko gud an imo mga iginpapatuman! O Jehova, tipigi ako nga buhi tungod han imo maunungon nga gugma.+ 160  An bug-os mo nga pulong kamatuoran,+Ngan an ngatanan mo nga matadong nga hudisyal nga mga desisyon nagpapabilin ha kadayonan. ש [Sin] o [Shin] 161  Gintitimaraot ako han mga prinsipe+ hin waray hinungdan,Pero an akon kasingkasing matinalahuron nga nahadlok ha imo mga pulong.+ 162  Nagrarayhak ako ha imo pulong+Pariho han tawo nga nakakabiling hin damu nga dinag-an. 163  Nangangalas ako ha kabuwaan—nadiri gud ako hito+ Hinigugma ko an imo balaud.+ 164  Gindadayaw ko ikaw hin pito ka beses ha usa ka adlawTungod han imo magtadong nga mga paghukom. 165  May-ada hura nga kamurayawan an mga nahigugma han imo balaud;+Waray makakapakdol ha ira.* 166  Naglalaom ako han imo mga pagtalwas, O Jehova,Ngan gintutuman ko an imo mga sugo. 167  Ginsusunod ko* an imo mga pahinumdom,Ngan hinigugma ko gud ito.+ 168  Ginsusunod ko an imo mga iginpapatuman ngan an imo mga pahinumdom,Kay maaram ka han ngatanan nga akon ginbubuhat.+ ת [Taw] 169  Hinaot an akon pangaraba para hin bulig makaabot ha imo, O Jehova.+ Pinaagi han imo pulong, buligi ako nga makasabot.+ 170  Hinaot an akon pakimalooy makaabot ha imo atubangan. Talwasa ako, sugad han imo iginsaad.* 171  Hinaot an akon mga im-im mahura gud hin pagdayaw,+Kay gintututdoan mo ako han imo mga regulasyon. 172  Hinaot an akon dila magkanta mahitungod han imo pulong,+Kay an ngatanan mo nga sugo matadong. 173  Hinaot an imo kamot magin andam ha pagbulig ha akon,+Kay ginpipili ko nga sugton an imo mga iginpapatuman.+ 174  Naghihingyap ako han imo pagtalwas, O Jehova,Ngan nalilipay gud ako han imo balaud.+ 175  Padayon unta ako* nga mabuhi basi madayaw ko ikaw;+Hinaot an imo hudisyal nga mga desisyon makabulig ha akon. 176  Nahisimang ako pariho hin nawara nga karnero.+ Pamilnga an imo surugoon,Kay waray ko hingalimti an imo mga sugo.+

Mga footnote

O “nga nagtitipig han integridad.”
Lit., “O kon marig-on unta nga maiestablisar an akon mga dalan.”
O “pag-aadman.”
O “an akon kalag.”
Lit., “Pakalidinga pahirayo ha akon.”
O “nag-aaram.”
O “An akon kalag nahapa.”
Lit., “dalan.”
O “maadman.”
O “an akon kalag.”
O “nga ibutang ako ha kaarawdan.”
Lit., “Madalagan.”
O posible nga “imo ginpasarig an akon kasingkasing.”
O “Palakta ako ha dalan.”
O “an mga ganansya.”
O “pulong.”
O posible nga “Nga iginsaad ha mga may kahadlok ha imo.”
O “pulong.”
O “naghuhulat ako.”
O “haluag nga lugar.”
O “pag-aadman.”
O “saad.”
O “Kay tungod hito imo ako ginpahulat.”
O “Ha balay nga akon gin-uukyan sugad nga dayo.”
O “Ginpapahumok ko an (Ginbibiling ko an hiyom ha) imo nawong.”
O “pulong.”
O “nakakasala ako hin diri tinuyo.”
Lit., “waray pag-abat, pariho han tambok.”
O “naghuhulat ako han imo pulong.”
O “pulong.”
O posible nga “pinaagi hin mga buwa.”
O “pag-aadman.”
O “An akon kalag nahihidlaw.”
O “naghuhulat ako han imo pulong.”
Karuyag sidngon, an ngatanan niya nga linarang.
Lit., “haluag hinduro.”
O “Gin-aadman.”
O “gin-aadman.”
Lit., “han boluntaryo nga mga halad han akon baba.”
O “An akon kalag pirme aadi ha akon kamot.”
O “akon panurundon ha waray kataposan.”
O “Ginpagios ko an akon kasingkasing.”
O “mga tawo nga nababahin an kasingkasing.”
O “naghuhulat ako han imo pulong.”
O “uyon han imo pulong.”
O “mahibutang ha kaarawdan.”
Lit., “unod.”
O “pulong.”
O “han ginpurog nga.”
O “turumanon.”
O “an akon kalag nasunod hito.”
Lit., “naghangos.”
O “Parig-ona an akon mga pitad.”
Lit., “Tubosa.”
O “Hiyom.”
O “pamanagbanag ha aga.”
O “naghuhulat ako han imo mga pulong.”
O “maadman.”
O “hin mangil-ad nga panggawi.”
O “Kapti an akon kaso.”
O “pulong.”
O “Para ha ira waray hiparakdolan.”
O “Ginsusunod han akon kalag.”
O “uyon ha imo pulong.”
O “an akon kalag.”