Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Lista han mga Libro han Biblia

Mga Libro han Hebreo nga Kasuratan Antes an Komon (Kristiano) nga Panahon

NGARAN HAN LIBRO

(MGA) NAGSURAT

LUGAR DIIN IGINSURAT

NATAPOS AN PAGSURAT (B.C.E.)

PANAHON NGA GINKOBREHAN (B.C.E.)

Genesis

Moises

Kamingawan

1513

“Ha tinikangan” tubtob 1657

Exodo

Moises

Kamingawan

1512

1657-1512

Levitico

Moises

Kamingawan

1512

1 ka bulan (1512)

Numeros

Moises

Kamingawan; Kapatagan han Moab

1473

1512-1473

Deuteronomio

Moises

Kapatagan han Moab

1473

2 ka bulan (1473)

Josue

Josue

Canaan

m. 1450

1473–m. 1450

Hukom

Samuel

Israel

m. 1100

m. 1450–m. 1120

Ruth

Samuel

Israel

m. 1090

11 ka tuig nga pagmando han mga Hukom

1 Samuel

Samuel; Gad; Nathan

Israel

m. 1078

m. 1180-1078

2 Samuel

Gad; Nathan

Israel

m. 1040

1077–m. 1040

1 Hadi

Jeremias

Juda

580

m. 1040-911

2 Hadi

Jeremias

Juda ngan Ehipto

580

m. 920-580

1 Cronicas

Ezra

Jerusalem (?)

m. 460

Katapos han 1 Cronicas 9:44: m. 1077-1037

2 Cronicas

Ezra

Jerusalem (?)

m. 460

m. 1037-537

Ezra

Ezra

Jerusalem

m. 460

537–m. 467

Nehemias

Nehemias

Jerusalem

k. 443

456–k. 443

Esther

Mordecai

Susan, Elam

m. 475

493–m. 475

Job

Moises

Kamingawan

m. 1473

Sobra 140 ka tuig butnga han 1657 ngan 1473

Salmo

David ngan iba pa

 

m. 460

 

Proberbios

Solomon; Agur; Lemuel

Jerusalem

m. 717

 

Eclesiastes

Solomon

Jerusalem

a. 1000

 

Kanta ni Solomon

Solomon

Jerusalem

m. 1020

 

Isaias

Isaias

Jerusalem

k. 732

m. 778–k. 732

Jeremias

Jeremias

Juda; Ehipto

580

647-580

Pagtangis

Jeremias

Hirani ha Jerusalem

607

 

Ezekiel

Ezekiel

Babilonya

m. 591

613–m. 591

Daniel

Daniel

Babilonya

m. 536

618–m. 536

Hosea

Hosea

Samaria (Distrito)

k. 745

a. 804–k. 745

Joel

Joel

Juda

m. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

m. 804

 

Obadias

Obadias

 

m. 607

 

Jonas

Jonas

 

m. 844

 

Micas

Micas

Juda

a. 717

m. 777-717

Nahum

Nahum

Juda

a. 632

 

Habakuk

Habakuk

Juda

m. 628 (?)

 

Zepanias

Zepanias

Juda

a. 648

 

Hagai

Hagai

Jerusalem nga gintukod utro

520

112 ka adlaw (520)

Zacarias

Zacarias

Jerusalem nga gintukod utro

518

520-518

Malakias

Malakias

Jerusalem nga gintukod utro

k. 443

 

Mga Libro han Griego nga Kasuratan nga Iginsurat ha Komon (Kristiano) nga Panahon

Ngaran han Libro

Nagsurat

Lugar Diin Iginsurat

Natapos an Pagsurat (C.E.)

Panahon nga Ginkobrehan

Mateo

Mateo

Israel

m. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Marcos

Marcos

Roma

m. 60-65

29-33 C.E.

Lucas

Lucas

Cesarea

m. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Juan

Apostol Juan

Efeso, o hirani hito

m. 98

Katapos han introduksyon, 29-33 C.E.

Buhat

Lucas

Roma

m. 61

33–m. 61 C.E.

Roma

Pablo

Corinto

m. 56

 

1 Corinto

Pablo

Efeso

m. 55

 

2 Corinto

Pablo

Macedonia

m. 55

 

Galacia

Pablo

Corinto o Antiokia ha Sirya

m. 50-52

 

Efeso

Pablo

Roma

m. 60-61

 

Filipos

Pablo

Roma

m. 60-61

 

Colosas

Pablo

Roma

m. 60-61

 

1 Tesalonica

Pablo

Corinto

m. 50

 

2 Tesalonica

Pablo

Corinto

m. 51

 

1 Timoteo

Pablo

Macedonia

m. 61-64

 

2 Timoteo

Pablo

Roma

m. 65

 

Tito

Pablo

Macedonia (?)

m. 61-64

 

Filemon

Pablo

Roma

m. 60-61

 

Hebreo

Pablo

Roma

m. 61

 

Santiago

Santiago (bugto ni Jesus)

Jerusalem

a. 62

 

1 Pedro

Pedro

Babilonya

m. 62-64

 

2 Pedro

Pedro

Babilonya (?)

m. 64

 

1 Juan

Apostol Juan

Efeso, o hirani hito

m. 98

 

2 Juan

Apostol Juan

Efeso, o hirani hito

m. 98

 

3 Juan

Apostol Juan

Efeso, o hirani hito

m. 98

 

Judas

Judas (bugto ni Jesus)

Israel (?)

m. 65

 

Pahayag

Apostol Juan

Patmos

m. 96

 

[An mga nagsurat han pipira nga libro ngan an mga lugar diin iginsurat an pipira nga libro diri sigurado. Damu nga petsa an ginbanabana la. An simbolo nga a. nangangahulogan nga “antes han,” an k. nangangahulogan nga “katapos han,” ngan an m. nangangahulogan nga “mga” o “ha pagkarkulo.” An B.C.E. nangangahulogan nga “Before the Common (Christian) Era,” o Antes an Komon (Kristiano) nga Panahon, ngan an C.E. nangangahulogan nga “Common (Christian) Era,” o Komon (Kristiano) nga Panahon.]