Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-H

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Ultimo nga Bahin han Ministeryo ni Jesus ha Jerusalem (Bahin 2)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

Nisan 14

Jerusalem

Iginpakita ni Jesus nga hi Judas an traydor ngan ginpabaya hiya

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Gintikangan an Panihapon han Ginoo (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Igintagna an pagnigar ni Pedro ngan an pagpatlaag han mga apostol

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Nagsaad hin parabulig; ilustrasyon han tinuod nga tanom nga ubas; naghatag hin sugo nga maghigugmaay; ultimo nga pag-ampo upod an mga apostol

     

14:1–17:26

Getsemani

Duro nga kasakit ha garden; pagtraydor ngan pag-aresto kan Jesus

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Ginpinakianhan ni Anas; ginbista ni Caifas, han Sanhedrin; iginnigar ni Pedro

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Naghikog an traydor nga hi Judas (Bu 1:18, 19)

27:3-10

     

Gindara kan Pilato, katapos kan Herodes, ngan iginbalik kan Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato nagsari pagbuhi ha iya pero hi Barabas an ginhangyo han mga Judio; ginsentensyahan hin kamatayon ha pasakitan nga kahoy

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(m. alas-3 han kulop, Biernes)

Golgota

Namatay ha pasakitan nga kahoy

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Lawas ginkuha ha kahoy ngan iginlubong

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Jerusalem

Ginpabantayan han mga saserdote ngan Pariseo an lubnganan ngan ginselyohan ito

27:62-66

     

Nisan 16

Jerusalem ngan ha palibot; Emaus

Ginbanhaw hi Jesus; lima ka beses nga nagpakita ha mga disipulo

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Katapos han Nisan 16

Jerusalem; Galilea

Nagpakita ha mga disipulo hin damu pa ka beses (1Co 15:5-7; Bu 1:3-8); naghatag instruksyon; nagsugo ha paghimo hin disipulo

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Bukid han mga Olibo, hirani ha Betania

Sinaka hi Jesus ha langit, ika-40 ka adlaw katapos hiya banhawon (Bu 1:9-12)

   

24:50-53