Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-G

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Ultimo nga Bahin han Ministeryo ni Jesus ha Jerusalem (Bahin 1)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

33, Nisan 8

Betania

Inabot hi Jesus unom ka adlaw antes an Paskua

     

11:55–12:1

Nisan 9

Betania

Hi Maria nagbubo hin lana ha iya ulo ngan tiil

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfage-Jerusalem

Madaugon nga sinulod ha Jerusalem, sakay hin asno

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisan 10

Betania-Jerusalem

Igos iginsumpa; templo ginlimpyohan utro

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Punoan nga mga saserdote ngan mga eskriba nagplano pagpatay kan Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Nagyakan hi Jehova; igintagna ni Jesus an iya kamatayon; kawaray-pagtoo han mga Judio katumanan han tagna ni Isaias

     

12:20-50

Nisan 11

Betania-Jerusalem

Leksyon tikang ha nauga nga igos

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, templo

Ginkwestyon an iya awtoridad; ilustrasyon han duha nga anak

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mga ilustrasyon: parapamatay nga mga parag-uma, panagtawo ha kasal

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Ginbaton an mga pakiana mahitungod ha Dios ngan ha Cesar, pagkabanhaw, pinakaimportante nga sugo

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ginpakianhan an mga tawo kon an Kristo ba anak ni David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Kairo han mga eskriba ngan mga Pariseo

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Naobserbaran an kontribusyon han balo

 

12:41-44

21:1-4

 

Bukid han mga Olibo

Iginhatag an tigaman han presensya ha tidaraon

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mga ilustrasyon: 10 nga birhen, mga talanton, mga karnero ngan mga kanding

25:1-46

     

Nisan 12

Jerusalem

Judio nga mga lider nagplano pagpatay ha iya

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Nakigsabot hi Judas ha pagtraydor

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisan 13 (kulop han Huwebes)

Hirani ngan ha Jerusalem

Nag-andam para ha ultimo nga Paskua

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisan 14

Jerusalem

Kinaon ha Paskua upod an mga apostol

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Ginhimsawan an mga apostol

     

13:1-20