Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

A7-C

Importante nga mga Hitabo ha Kinabuhi ni Jesus ha Tuna—Ministeryo ni Jesus ha Galilea (Bahin 1)

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30

Galilea

Siyahan nga iginpahibaro ni Jesus nga “an Ginhadian han langit hirani na”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Cana; Nazaret; Capernaum

Gintambal an anak han opisyal; nagbasa ha basahon ni Isaias; kinadto ha Capernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Dagat han Galilea, hirani ha Capernaum

Gintawag an upat nga disipulo: hira Simon ngan Andres, Santiago ngan Juan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaum

Gintambal an ugangan ni Simon ngan an iba

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Siyahan nga paglibot ha Galilea, upod an upat

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Gintambal an may liprosi; sinunod an mga tawo

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaum

Gintambal an paralisado

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Gintawag hi Mateo; kinaon upod an mga parasukot hin buhis; pakiana ha pagpuasa

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Nagsangyaw ha mga sinagoga

   

4:44

 

31, Paskua

Jerusalem

Gintambal an may sakit nga tawo ha Bethzatha; gin-ikaparatay han mga Judio

     

5:1-47

Pagbalik tikang ha Jerusalem (?)

Mga disipulo nangutos hin uhay durante han Sabbath; hi Jesus “Ginoo han Sabbath”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Dagat han Galilea

Gintambal an kamot han tawo durante han Sabbath; sinunod an mga tawo; damu pa an gintambal

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Bukid hirani ha Capernaum

Ginpili an 12 nga apostol

 

3:13-19

6:12-16

 

Hirani ha Capernaum

Iginpahayag an Sermon ha Bukid

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaum

Gintambal an surugoon han opisyal

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Ginbanhaw an anak han balo

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain o hirani hito)

Ginpakadto ni Juan an mga disipulo kan Jesus; kamatuoran iginpahayag ha kabataan; yugo masayon pas-anon

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain o hirani hito)

Makasasala nga babaye nagbubo hin lana ha iya mga tiil; ilustrasyon han mga may utang

   

7:36-50

 

Galilea

Ikaduha nga paglibot, upod an 12

   

8:1-3

 

Nagpagawas hin mga demonyo; sala nga diri mapapasaylo

12:22-37

3:19-30

   

Tigaman ni Jonas la an iginhatag

12:38-45

     

Iya nanay ngan mga bugto inabot; nagsiring nga an mga disipulo iya mga paryente

12:46-50

3:31-35

8:19-21