Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

PAKIANA 2

Paonan-o Ka Mahibabaro Mahitungod ha Dios?

“Ini nga libro han Balaud diri sadang mawara tikang ha imo baba, ngan kinahanglan basahon mo ini ha mahinay nga tingog ha adlaw ngan gab-i, basi masunod mo hin maopay an ngatanan nga iginsurat dinhi; kay hito nga paagi magigin malampuson ka ngan hito nga paagi magios ka nga maaramon.”

Josue 1:8

“Nagpadayon hira pagbasa ha daku nga tingog tikang ha libro, tikang ha Balaud han tinuod nga Dios, ngan iginsaysay nira ito hin matin-aw ngan iginhatag an kahulogan hito; salit ira ginbuligan an katawohan nga masabtan an ginbabasa.”

Nehemias 8:8

“Malipayon an tawo nga diri nasunod uyon ha sagdon han magraot . . . , kondi an iya kalipay aada ha balaud ni Jehova, ngan ginbabasa niya an Iya balaud ha mahinay nga tingog ha adlaw ngan gab-i. . . . An ngatanan nga iya ginbubuhat maglalampos.”

Salmo 1:1-3

“Dinalagan hi Felipe tupad hito ngan nabatian niya nga ginbabasa han yunuko ha daku nga tingog an sinurat ni propeta Isaias, ngan nagpakiana hiya: ‘Maaram ka gud ba han imo ginbabasa?’ Binaton hiya: ‘Paonan-o ko man ini mahibabaroan kon waray maggigiya ha akon?’”

Buhat 8:30, 31

“An iya diri nakikita nga mga kalidad klaro nga nakikita tikang pa ha paglarang han kalibotan, kay nasasabtan ito pinaagi han mga butang nga ginhimo, bisan an iya waray kataposan nga gahum ngan pagka-Dios, salit waray hira maibabaribad.”

Roma 1:20

“Pamurubuota ini nga mga butang; tagi ini hin bug-os nga atensyon, basi klaro nga makita han ngatanan nga tawo an imo pag-uswag.”

1 Timoteo 4:15

“Tagdon naton an usa kag usa basi mag-aghat ha pagpakita hin gugma ngan mag-opay nga mga buhat, nga diri ginpapabay-an an aton pagkatirok.”

Hebreo 10:24, 25

“Kon may bisan hin-o ha iyo nga kulang hin kinaadman, padayon nga mangaro hiya ha Dios, kay hura nga nahatag hiya ha ngatanan ngan diri nasisina, ngan ihahatag ito ha iya.”

Santiago 1:5