Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 58

Kpɔnʋnaa lʋbɛ nɛ tɛɣlɩm pɔ-yɔɔ tɔm

Kpɔnʋnaa lʋbɛ nɛ tɛɣlɩm pɔ-yɔɔ tɔm

MAATIYEE 15:32–16:12 MAARKƖ 8:1-21

  • YESU CALƖ ABALAA 4000

  • EHEYI ƐYAA SE PAKPA PA-TƖ NƐ FARƖSƖ MBA TƐƔLƖM

Yesu wɛ Galilee Teŋgu nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ, Dekapola egeetiye taa nɛ ɛyaa sakɩyɛ kɔŋ ɛ-cɔlɔ. Pɔkɔŋ se ɛwɩlɩ-wɛ tɔm nɛ ɛwaa-wɛ, pɔɖɔkɩ ɖɔkɩŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-taa paɖʋʋ tɔɔnasɩ yɔ.

Pɩkɔm alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɛyaa samaɣ kanɛ yɔ, kacaɣ-m pʋtɔdɩyɛ, pɩlabɩ wɛɛ naadozo lɛ katɩŋɩɣ ma-wayɩ nɛ kɛfɛyɩnɩ pʋyʋ se kɔtɔɔ. Ye meyebi-wɛ yem se pekpe pa-ɖɩsɩ taa kɔyɔ, pɛ-ɛza piyiɣ nɛ pɔtɔlɩ nʋmɔʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa-taa lalaa lɩnɩ ɖooo poliŋ taa.” Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa cosi-i se: “Le panaɣ kpɔnʋnaa nɛ pɔtɔɔ nɛ pahaɣ lakʋ taa cɩnɛ?”—Maarkɩ 8:2-4.

Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Kpɔnʋnaa ɛzɩma ɩwɛna?” Pocosi-i se: “Lʋbɛ nɛ kpakpasɩ cikpesi nasɩyɩ.” (Maatiyee 15:34) Yesu heyi ɛyaa se pacaɣ tataa. Ɛkpaɣ kpɔnʋnaa nɛ kpakpasɩ nzɩ nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patayɩ ɛyaa. Pɩlabɩ-wɛ piti se patɩŋa pɔtɔwaa nɛ pahaɣ. Abalaa ɖeke 4000 ŋgʋ halaa nɛ piya pɔtɔwaa ɖɔɖɔ, ɛlɛ tɔɔnaɣ ɖaɣnɩ kazʋʋ nɛ pekpeɣli-kɛ nɛ kosu ɖɔkɩŋ sɔsɔŋ lʋbɛ.

Samaɣ ɖɛwa lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ pɛɖɛɛ Magaadaɣ tɛtʋ taa, Galilee Teŋgu nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ yɔɔ kiŋ. Patalɩ peeɖe lɛ, Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba nabɛyɛ kɔɔ Yesu cɔlɔ se patakɩ-ɩ nɛ pana. Pɔpɔzɩ-ɩ se ɛla piti lakasɩ nzɩ sɩlɩnɩ ɛsɔdaa yɔ.

Yesu na pa-lɩmaɣza ana lɛ, eheyi-wɛ se: “Ðanaɣ lɛ, ɩtɔŋ se: ‘Pɩkaɣ labʋ ñamm ɛsɔdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa sɛ cɩɩɩ ɛzɩ miŋ yɔ; nɛ kifeŋ tanaŋ tɛɛ pʋzʋ pʋzʋ lɛ, se sɔnɔ pɩɩlakɩ ɖeu, cɩkpɛndʋʋ wɛ kpuzuyee ɛsɔdaa.’ Mbʋ lɛ, ɩsɩm ɛsɔdaa wɛtʋ tɔbʋʋ camɩyɛ, nɛ ɩɩsɩŋ alɩwaatʋ kawɩlɩsɩ tɔbʋʋ.” (Maatiyee 16:2, 3) Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba se paakaɣ naʋ kawɩlaɣ nakɛyɛ, ye pɩtɩkɛnɩ Yoonaasɩ kawɩlaɣ yɔ.

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pasʋʋ kpɩyʋʋ taa nɛ pɛɖɛɣnɩ Betɛsda, Galilee Teŋgu nɛ hayo kiŋ, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa. Palɩ nʋmɔʋ taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa na se kpɔnʋ ŋgʋ pɔɖɔkaa yɔ, kɩtɩɖɔɔ. Kpɔnʋ kʋɖʋmʋʋ pɔɖɔkaa. Yesu tɔzɩ Farɩsɩ mba nɛ Saduki ñɩma mba paawɛ wiyaʋ Eroodi hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ, pɔ-tɔm lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Ikuli ɛza nɛ ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba tɛ tɛɣlɩm nɛ Eroodi tɛ tɛɣlɩm.” Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ nɛ pamaɣzɩ se kpɔnʋnaa mba pɔ-yɔɔ pɔsɔwa yɔ, pɔ-tɔm Yesu caɣ yɔɔdʋʋ. Yesu na pa-lɩmaɣza mbʋ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩmaɣzɩɣ maɣzɩm mbʋ yɔ se ɩfɛyɩnɩ kpɔnʋnaa?”—Maarkɩ 8:15-17.

Yesu labʋ piti nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, pitileɖita. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtaapɔzɩ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛmaɣzɩ se ɛzɩma patɩkpaɣ kpɔnʋnaa sakɩyɛ yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Mɛnpɛlɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ ɛyaa 5000 nɛ pɩkazɩ titilee ɖɔkɩŋ ɛzɩma nɛ ikuu?” Pocosi-i se: “Hiu nɛ naalɛ.” Ɛtasɩ-wɛ  pɔzʋʋ se: “Nɛ mɛnpɛlɩ kpɔnʋnaa lʋbɛ ɛyaa 4000 lɛ, iku ɖɔkɩŋ ɛzɩma?” Pocosi-i se: “Lʋbɛ.”—Maarkɩ 8:18-20.

Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Ɩɩnɩɣ pʋ-tɔbʋʋ se pɩtɩkɛ kpɔnʋnaa tɔm mɔyɔɔdaa?” Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ma se ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba nɔsɩ naalɛ lakasɩ [yaa tɛɣlɩm].”—Maatiyee 16:11.

Lɛɛlɛɛyɔ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ pɩ-taa. Tɛɣlɩm yaa sʋsɔɔna yeki se somtu ɛkpa yaa tihuu. Ɛlɛ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, Yesu kpaɣ tɛɣlɩm nɛ ɛmaɣzɩnɩ mbʋ piyeki nɛ nabʋyʋ wɛɛkɩ yɔ. Ye mbʋ, ɛpakɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakpa pa-tɩ nɛ “Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba” wɩlɩtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩwɛɛkɩɣ toovenim tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɛyaa ɩtɩlɩ yɔ.​—Maatiyee 16:12.