Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔm ñʋŋ ndɩ ndɩ

Wolo nɛ ŋkalɩ tɔm ñʋŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ Bibl, kɩ-wazaɣ, nɛ tʋma wena Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ yɔ pɩ-tɔm yɔ. Lɩzɩ kʋnʋŋ nakʋyʋ kʋnʋmɩŋ ɖɩñɩnɩyɛ taa nɛ ŋna tɔm ñʋŋ ndɩ ndɩ weyi ɩwɛ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ.

 

ƐZƖMA PALAKƖNƖ ÑA-HAÐƐ TƲMƖYƐ YƆ

Aɖakaɣ cikpelaɣ ŋga kasɩɣnɩ ɛyaa se pehiɣ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pakpaɣ takayɩsɩ pɔrtaabɩlɩwaa yaa taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ paa pɛfɛyɩnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔ.

ƐZƖMA PALAKƖNƖ ÑA-HAÐƐ TƲMƖYƐ YƆ

Aɖakaɣ cikpelaɣ ŋga kasɩɣnɩ ɛyaa se pehiɣ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pakpaɣ takayɩsɩ pɔrtaabɩlɩwaa yaa taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ paa pɛfɛyɩnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔ.