Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔm ñʋŋ ndɩ ndɩ

Wolo nɛ ŋkalɩ tɔm ñʋŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ Bibl, kɩ-wazaɣ, nɛ tʋma wena Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ yɔ pɩ-tɔm yɔ. Lɩzɩ kʋnʋŋ nakʋyʋ kʋnʋmɩŋ ɖɩñɩnɩyɛ taa nɛ ŋna tɔm ñʋŋ ndɩ ndɩ weyi ɩwɛ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ.