Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 90

“Wezuu nɛ femtu”

“Wezuu nɛ femtu”

YOHANƐƐSƖ 11:17-37

  • LAZAARƖ TƐM SƖBƲ NƐ PƲCƆ YESU TALƖ

  • “WEZUU NƐ FEMTU”

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu talɩ Betaanii kɔfɩnaa taa. Betaanii kaaposini Yerusalɛm ɛzɩ kilomɛtanaa naadozo mbʋ yɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔ kiŋ. Maarɩɩ nɛ Maarta pɛwɛɛ pewiɣ Lazaarɩ sɩm, nɛ ɛyaa sakɩyɛ wolo pɛ-tɛ se pɛhɛzɩ pa-laŋɩyɛ.

Maarta nɩwa se Yesu ñɔtɩnɩ pɛ-tɛ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ seya nɛ ɛkatɩ-ɩ. Maarta katɩ Yesu lɛ, eheyi-i ndʋ ɛ nɛ Maarɩɩ paawɛɛ pamaɣzɩɣ yɔ. Eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, [me-neu] taasɩ.” Ɛlɛ pɩtɩwɩlɩ se ɛfɛyɩnɩ lidaʋ nakʋyʋ. Pʋyɔɔ eheyi Yesu se: “Mansɩm mbʋ se ŋkaɣ Ɛsɔ pɔzʋʋ mbʋ yɔ, ɛkaɣ-ŋ pʋ cɛlʋʋ.” (Yohanɛɛsɩ 11:21, 22) Pɩwɩlɩɣ se ɛnawa se paa Lazaarɩ ɛsɩba yɔ, Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛla nabʋyʋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ.

Yesu cosi-i se “[Ñe-neu] kaɣ fem.” Maarta maɣzaɣ se lidaʋ ŋgʋ Abraham nɛ Ɛsɔ sɛyaa lalaa kaawɛna se Ɛsɔ kaɣ sɩɖaa fezuu yɔ, kɩ-tɔm Yesu yɔɔdʋʋ. Ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛɛwɛnɩ tisuu lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ, pʋyɔɔ ecosaa se: “Manawa se efeŋ ɛjaɖɛ tɛm wiye.”—Yohanɛɛsɩ 11:23, 24.

Ɛlɛ Yesu kaɣ nabʋyʋ labʋ peeɖe peeɖe ɛnʋ nɛ ɛhɛzɩ mba paawɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ, pa-laŋa na? Ɛtɔzɩ Maarta se Ɛsɔ ha ɛnʋ ɖoŋ sɩm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛyʋ etisiɣ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, paa ɛsɩba yɔ, ɛkaɣ wɛʋ nɛ ɛ-ɛza, nɛ ɛyʋ ɛwɛɛ nɛ etisiɣ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɛɛsɩkɩ wiɖiyi.”—Yohanɛɛsɩ 11:25, 26.

Pɩtɩwɩlɩ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paawɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, paakaɣ sɩbʋ kaaʋ. Halɩ eeheyi apostoloowaa se ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ sɩbʋ. (Maatiyee 16:21; 17:22, 23) Yesu caɣ se panɩɩ pɩ-taa se ye ɛyʋ ɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ. Mba petisi ɛ-yɔɔ yɔ, pakaɣ fezuu pa-taa sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ mba pakaɣ wɛʋ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm wiye yɔ, pa-taa nabɛyɛ ɩɩkaɣ sɩbʋ kaaʋ. Hɔɔlɩŋ ɩnɩ ɩ-naalɛ ɩ-taa lɛ, weyi ɛwɛnɩ tisuu yɔ, ɛnawa se sɩm ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩkpaɣ-ɩ tam tam.

Lazaarɩ sɩbʋ yɔ, pɩlabɩ kɩyakɩŋ cabɩ yɔ. Ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ se “mɛkɛnɩ wezuu nɛ femtu” yɔ, ɛkaɣ nabʋyʋ labʋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ? Yesu pɔzɩ Maarta se: “Ŋtisiɣ pɩ-yɔɔ?” Ecosi-i se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ mentisaa se ñɛkɛnɩ Krɩstʋ, Ɛsɔ ɛzadʋ Pɩyalʋ weyi ɛkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.” Ɛwɛnɩ tisuu se Yesu pɩzɩɣ ɛla nabʋyʋ puwiye puwiye nɛ ɛsɩnɩ Lazaarɩ, pʋyɔɔ ewobi lɛɛ lɛɛ Maarɩɩ cɔlɔ ɖɩɣa nɛ ɛkɛzɩ-ɩ nɛ hɔɔlʋʋ nɛ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ kɔm nɛ ɛyaɣ-ŋ.” (Yohanɛɛsɩ 11:25-28) Maarɩɩ nɩ mbʋ lɛ, ɛtɩɖɛʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, lalaa tɩŋ ɛ-wayɩ. Pamaɣzaɣ se pɩtɩla yɔ, Lazaarɩ pɩlaʋ yɔɔ ɛɖɛɣ.

Ɛlɛ Maarɩɩ tiwolo pɩlaʋ yɔɔ. Ɛɖɛwa nɛ ewolo nɛ ɛtɔlɩ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ewii nɛ eheyiɣ-i ndʋ ɛ-kɔɔ kaatɛmɩ-ɩ heyuu yɔ. Eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ man-ɖalʋ taasɩ.” Yesu na ɛzɩma Maarɩɩ nɛ ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ pewilaɣ lɛ, pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ siŋŋ nɛ ɛ-ɛzɩtɛɣlɩm paɣzɩ tibu. Ɛyaa na-ɩ mbʋ lɛ, pɩla pɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Ɛlɛ pa-taa lalaa wɛɛ pɔpɔzʋʋ se: “Ɛnʋ weyi ekuli yʋlʋm ɛza yɔ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɛtɩɖaŋ se ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛtaasɩ?”—Yohanɛɛsɩ 11:32, 37.