Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔm susuu wondu taa natʋyʋ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ yaa ŋkpaɣ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ kɩfasɩ: Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous!, nɛ tɔm susuu wondu lɛɛtʋ ɖɔɖɔ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ.

 

FEŊUU TILIMIYE

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋtɩmnɩ Ɛsɔ?

Ŋtɛm tɩmnʋʋ Ɛsɔ wiɖiyi nɛ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ eticosi ña-adɩma yɔɔ yɔ? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñe-ɖeke.

FEŊUU TILIMIYE

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋtɩmnɩ Ɛsɔ?

Ŋtɛm tɩmnʋʋ Ɛsɔ wiɖiyi nɛ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ eticosi ña-adɩma yɔɔ yɔ? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñe-ɖeke.

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE

Livres & brochures

Tɔm ndʋ pɔñɔɔzɩ ordinatɛɛrɩ yɔɔ takayasɩ taa yɔ, pɩtɩla tɩtɩɩwɛtɩ takayasɩ nzɩ palabɩnɩ takayɩhatʋ yɔ sɩ-taa

Wondu lɛɛtʋ

Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tɩŋnɩ takayɩsɩ nzɩ Yehowa Aseɤɖe Tɩnaa lɩzaa yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa tɔm ndɩ ndɩ.