Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl pɛ-hɛkʋ taa? Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim na? Na mbʋ wondu kɩlɩzɩtʋ nɛ tɔm ndʋ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa kpɛlɩkɩ tɩ-yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ yɔ.