Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl pɛ-hɛkʋ taa? Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim na? Na mbʋ wondu kɩlɩzɩtʋ nɛ tɔm ndʋ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa kpɛlɩkɩ tɩ-yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ yɔ.

FEŊUU TILIMIYE

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kacadaa yɔ? ka-alɩwaatʋ ɖɛwa yaa we?

Bibl tɩkɛ anasaayɩ lɛɣtʋ takayaɣ, paa mbʋ yɔ, tɔm ndʋ kɩyɔɔdʋʋ anasaayɩ lɛɣtʋ yɔɔ yɔ tɩɖɩɣzɩ-ŋ.

FEŊUU TILIMIYE

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kacadaa yɔ? ka-alɩwaatʋ ɖɛwa yaa we?

Bibl tɩkɛ anasaayɩ lɛɣtʋ takayaɣ, paa mbʋ yɔ, tɔm ndʋ kɩyɔɔdʋʋ anasaayɩ lɛɣtʋ yɔɔ yɔ tɩɖɩɣzɩ-ŋ.