Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ sɩnɛ wonuu nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋtɩŋnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm ñʋŋ kʋyʋm kʋyʋm.

 

NAƲ

Tɔm ndʋ pɔñɔɔzɩ ordinatɛɛrɩ yɔɔ takayasɩ taa yɔ, pɩtɩla tɩtɩɩwɛtɩ takayasɩ nzɩ palabɩnɩ takayɩhatʋ yɔ sɩ-taa