Ðɩlɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ, sɔnzɩ ndɩ ndɩ nɛ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɛlɛ paa mbʋ yɔ, ɖɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ kaɖʋsɩ kʋyʋmsɩ. Ða-kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ Yehowa, Ɛsɔ weyi pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Bibl taa nɛ ɛkɛ wondu tɩŋa Lɩzɩyʋ yɔ. Ðɩñakɩ pana se ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu Krɩstʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ se payaa-ɖʋ se Krɩstʋ ñɩma. Ða-taa paa anɩ kpakɩɣ alɩwaatʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛsɩɣnɩ lalaa se pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ tɔm. Ɛzɩma ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe yaa ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ Yehowa nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-tɔm yɔ, pʋyɔɔ payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.

Wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Tɩlɩ mba ɖɩkɛnaa nɛ tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ.