Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ
 • Sainte-Marie cɔlɔ (Martiiniiki): Peɖiɣni kalʋʋ Bibl taa lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ

  Martiiniiki yɔɔ tɔm

  • Samaɣ: 396 909

  • Tɔm susuyaa: 4 794

  • Agbaa: 66

  • Ye patayɩɣ samaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ: 1 kpakɩɣ 83

 • Boukoumbé cɔlɔ (Peenɛɛ): Peɖiɣni haʋ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm! tɛ hatʋ cabɩ takayaɣ

  Peenɛɛ yɔɔ tɔm

  • Samaɣ: 11 241 706

  • Tɔm susuyaa: 12 759

  • Agbaa: 192

  • Ye patayɩɣ samaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ: 1 kpakɩɣ 881

 • Jabbeke (Pɛlɩzɩkɩ): Peɖiɣni susuu Bibl tɔm lɔɔɖa ɖɩzɩŋɩyɛ lone naɖɩyɛ taa, habɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ payaɣ se E40 yɔ, ɖɩ-cɔlɔ

  Pɛlɩzɩkɩ yɔɔ tɔm

  • Samaɣ: 11 267 910

  • Tɔm susuyaa: 25 437

  • Agbaa: 354

  • Ye patayɩɣ samaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ: 1 kpakɩɣ 443

 • Paramaribo (Suriname): Peɖiɣni labɩnʋʋ Laŋhɛzɩyɛ Tɔm Ndʋ Tɩlɩnɩ Ɛsɔ Cɔlɔ yɔ! tʋmɩyɛ tɔm susuu taa

  Surinam yɔɔ tɔm

  • Samaɣ: 540 000

  • Ɛsɔtɔm susuyaa: 2 982

  • Agbaa: 55

  • Ye patayɩɣ samafɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ: 1 Kpakɩɣ 181

TƲLƖ

" Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa. "—Maatiyee 24:14.

ĐƖƔ

" Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa. "—Maatiyee 24:14.

" Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa. "—Maatiyee 24:14.

FEŊUU TILIMIYE

No 6 2017 | Kʋjɔʋ ŋgʋ kpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Mba ɖɩkɛnaa?

Ðɩlɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ, sɔnzɩ ndɩ ndɩ nɛ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɛlɛ paa mbʋ yɔ, ɖɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ kaɖʋsɩ kʋyʋmsɩ. Ða-kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ Yehowa, Ɛsɔ weyi pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Bibl taa nɛ ɛkɛ wondu tɩŋa Lɩzɩyʋ yɔ. Ðɩñakɩ pana se ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu Krɩstʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ se payaa-ɖʋ se Krɩstʋ ñɩma. Ða-taa paa anɩ kpakɩɣ alɩwaatʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛsɩɣnɩ lalaa se pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ tɔm. Ɛzɩma ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe yaa ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ Yehowa nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-tɔm yɔ, pʋyɔɔ payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.

Wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Tɩlɩ mba ɖɩkɛnaa nɛ tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ.

 

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm ñʋŋ alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ.

Na videowaa

Na ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ videowaa.

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Na ɛzɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa ɛlɛ paacɔʋ liidiye nɛ paapɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɩtaʋ taa kediɣzisi ndɩ ndɩ

Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ nɛ ɛzɩma ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ.

Tɔm susuu wondu taa natʋyʋ

Tɔm susuu wondu kɩfatʋ nɛ ndʋ tɩɩtɛm wɛʋ yɔ.

Cɔnɩ ndamaa kʋnʋŋ videowaa

Tɩŋnɩ ndamaa kʋnʋmɩŋ tɛ videowaa yɔɔ nɛ ŋtɩlɩ Bibl