Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ piɖeni-ŋ cee wayɩ?

Pɩkɛɣ sukuli, liidiye na yaa nabʋyʋ? Na tɔm cosuu Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ ka-taa.

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

Wolo intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ Bibl

Na Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ wɛtʋ, kɩkɛ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ-kʋ camɩyɛ nɛ kɩ-kalʋʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ.

Wolo intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ Bibl

Na Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ wɛtʋ, kɩkɛ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ-kʋ camɩyɛ nɛ kɩ-kalʋʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ.

Na wondu ndʋ palɩzɩ kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ: Videowaa, minziikiwaa, tɔm ñʋŋ nɛ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ.

Na mbʋ pɩkɛ kɩfam yɔ

Yele nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl nɛ ŋna

Yele nɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩkpɛlɩkɩ Bibl falaa.

Pɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ

Pɔzɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ yaa pɔzɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ.

Kɔɔ ɖe-kediɣzaɣ nakɛyɛ taa

Tɩlɩ ɖe-kediɣzisi yɔɔ tɔm. Na kediɣzaɣ lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ-ŋ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Mba ɖɩkɛnaa?

Ðɩlɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ, sɔnzɩ ndɩ ndɩ nɛ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɛlɛ paa mbʋ yɔ, ɖɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ kaɖʋsɩ kʋyʋmsɩ. Ða-kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ Yehowa, Ɛsɔ weyi pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Bibl taa nɛ ɛkɛ wondu tɩŋa Lɩzɩyʋ yɔ. Ðɩñakɩ pana se ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu Krɩstʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ se payaa-ɖʋ se Krɩstʋ ñɩma. Ða-taa paa anɩ kpakɩɣ alɩwaatʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛsɩɣnɩ lalaa se pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ tɔm. Ɛzɩma ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe yaa ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ Yehowa nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-tɔm yɔ, pʋyɔɔ payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.

Wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Tɩlɩ mba ɖɩkɛnaa nɛ tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ.

 

Deux Témoins de Jéhovah prêche à un homme dans une rizière.