Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Toovenim ñɩnʋʋ

Bibl cosuu wezuu caɣʋ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa Bibl tɔm liu.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

Na wondu ndʋ palɩzɩ kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ: Videowaa, minziikiwaa, tɔm ñʋŋ nɛ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ.

Na mbʋ pɩkɛ kɩfam yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɩtaʋ taa kediɣzisi ndɩ ndɩ

Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ nɛ ɛzɩma ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm ñʋŋ alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Mba ɖɩkɛnaa?

Ðɩlɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ, sɔnzɩ ndɩ ndɩ nɛ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɛlɛ paa mbʋ yɔ, ɖɩwɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ kaɖʋsɩ kʋyʋmsɩ. Ða-kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ Yehowa, Ɛsɔ weyi pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Bibl taa nɛ ɛkɛ wondu tɩŋa Lɩzɩyʋ yɔ. Ðɩñakɩ pana se ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu Krɩstʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ se payaa-ɖʋ se Krɩstʋ ñɩma. Ða-taa paa anɩ kpakɩɣ alɩwaatʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛsɩɣnɩ lalaa se pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ tɔm. Ɛzɩma ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe yaa ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ Yehowa nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-tɔm yɔ, pʋyɔɔ payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.

Wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Tɩlɩ mba ɖɩkɛnaa nɛ tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ.

 

Deux Témoins de Jéhovah prêche à un homme dans une rizière.