Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Bibl tɔm cosuu

Paa ɛyʋ weyi ɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ. Pɩtɩmʋna se Ɛsɔ ɖɔɖɔ ɛwɛnɩ hɩɖɛ yaa we? Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɩɖʋ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ ɖama hɩla nɛ ɖɩlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ. Ŋmaɣzɩɣ se ye ŋsɔɔlaa se ña nɛ Ɛsɔ ɩɖʋ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ yɔ, pɩwɛɣ ndɩ yaa we?

Ɛsɔ yɔɔdɩ Bibl taa se: “Ma payaɣ se Yehowa. Ma hɩɖɛ lɛ.” (Izaayii 42:8) Ɛwɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ ɛzɩ “Ðoŋ Tɩŋa Tʋ,” “Kɩbaɣlʋ” yaa “Lɩzɩyʋ” mbʋ yɔ, ɛlɛ ɛɖʋʋ ɛ-sɛyaa hɩɖɛ nɛ ɛñɩnɩɣ se paayɔɔdʋʋnɩ-ɩ lɛ, payaa ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 17:1; Tʋma Labʋ 4:24; 1 Pɩyɛɛrɩ 4:19.

Pama Ɛsɔ hɩɖɛ maɣmaɣ Biblwaa sakɩyɛ taa Egipiti Lɩʋ 6:3 taa. Mayaɣ ŋga kɔtɔŋ se: “Mawɩlaɣ man-tɩ Abraham, Izaakɩ, nɛ Yakɔɔb se mɛnkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tʋ; ɛlɛ ma-hɩɖɛ Yehowa lɛ, ma-maɣmaɣ mantɩwɩlɩ-wɛ ɖɩ.”

Kabɩyɛ taa lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa, nɛ papaɣzʋʋ labɩnʋʋ hɩɖɛ nɖɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Bibl tɔm taa tazɩyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se pɩkɩlɩ weewee se payaa Ɛsɔ se “Yahvé,” ɛlɛ Yehowa ɛyaa kɩlɩ tɩlʋʋ. Pɩtɩkɛ aŋglɛɛ taa pamanɩ Bibl kajalaɣ hɔɔlʋʋ; Ebree taa pamanɩ-kʋ. Pakalɩɣ kʋnʋŋ ŋgʋ kpaɣnɩ nɩwaŋ yɔɔ nɛ ŋwolo nɩmɩyɛ yɔɔ. Kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, abalɩmasɩ naanza sɩnɛ pamanɩ Ɛsɔ hɩɖɛ:‏. יהוה Ða-kʋnʋŋ taa lɛ,‏ pamaɣ masɩ ɛzʋnɔ na:‏ YHWH.‏ Masɩ sɩnɛ payaɣ fransɩɩ taa se Tétragramme.‏