Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl kalʋʋ tɛ drama kɩnɩnɩʋ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwelisi Bibl kalʋʋ dramawaa mba pa-taa posuyi nɔsɩ ndɩ ndɩ se pɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ hɔɔlɩŋ weyi pakalɩɣ yɔ ɛ-alɩwaatʋ taa wɛtʋ yɔ.

 

NAƲ
Mosaïque
Tɔm ñʋŋ

"Awɛ Yehowa hɔɔlʋʋ yɔɔ?" (Ejipiti Lɩʋ 20:1-7 ; 24:3-18 ; 32:1-35 ; 34:1-14)

"For This I Have Come Into the World"

Yehowa yeke kɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ (1 Awiya 16:29-34a ; 1 Awiya 17:1-7 ; 1 Awiya 18:17-46 ; 1 Awiya 19:1-8)

"Taani Yehowa nɩŋgbaaŋ hɔm!(Yoonaasɩ 1:4-15 ; 3:1-4:11)"