Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl kalʋʋ tɛ drama kɩnɩnɩʋ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwelisi Bibl kalʋʋ dramawaa mba pa-taa posuyi nɔsɩ ndɩ ndɩ se pɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ hɔɔlɩŋ weyi pakalɩɣ yɔ ɛ-alɩwaatʋ taa wɛtʋ yɔ.

 

NAƲ