Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa holuu ɛ-samaɣ

Kɛdaɣ ŋga kɛwɛ Ejipiti Lɩʋ ñʋʋ 3 nɛ piwolo 15 taa yɔ, kawɩlɩɣ se Ɛsɔ weyi ɛtayɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ taa nabʋlɛ yɔ, ɛkaɣ yabʋ ña-ñʋʋ ɖɔɖɔ, ye ŋɖɔkɩ ñe-tisuu kpam yɔ.

Palɩzɩ kɛdaɣ ŋga nɛ Ejipiti Lɩʋ 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21 taa.