Ðe-wezuu caɣʋ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa lɛ, ɖɩnaɣ kpɩtaʋ taa Bibl kalʋʋ, kpɛlɩkʋʋ wondu lɛɛtʋ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ kpɩtaʋ taa kediɣzisi nasɩyɩ ɖʋtʋ.