Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ

Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ yɔɔ pamaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi sɩnɛ sɩ-ɖʋtʋ: Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ, Ɛsɔ sɛtʋ tɛ teokrasɩ sukuli nɛ Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ.

Tɩlɩ se: Mi-kooka taa Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ yɔɔ tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ pɩzɩɣ ɩwɛɛ ndɩ nɛ tɔm ñʋŋ weyi ɩwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ yɔɔ yɔ.

 

NAƲ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ