Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ

Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ yɔɔ pamaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi sɩnɛ sɩ-ɖʋtʋ: Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ, Ɛsɔ sɛtʋ tɛ teokrasɩ sukuli nɛ Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ.

Tɩlɩ se: Mi-kooka taa Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ yɔɔ tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ pɩzɩɣ ɩwɛɛ ndɩ nɛ tɔm ñʋŋ weyi ɩwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ Kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ takayaɣ yɔɔ yɔ.

 

NAƲ
Mosaïque
Tɔm ñʋŋ

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Décembre 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Novembre 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Octobre 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Septembre 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Août 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Juillet 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Juin 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Mai 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Avril 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Mars 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Février 2015

KEWIYAƔ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ

Janvier 2015