Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Nesi ɖɔkʋʋ nɛ hɔʋ taa wezuu caɣʋ

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kawazɩɣ ɛyaa kpeekpe yɔ nɛ kɔ-lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ hɔʋ taa koboyaɣ nɛ ŋsɩnzɩ ɖɔɖɔ ña-piya lɔŋ. a

a Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa pɛlɛɣzɩ ɛyaa nabɛyɛ hɩla.

Tɔm susuu wondu

Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa

Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ hɔʋ taa koboyaɣ.