Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl wɩlɩtʋ

Bibl tasɩɣ lɔŋ weyi ɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ pɩlɩɩnɩ kala wena ɛya katɩɣ wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Kpaɣnɩ ɖooo caanaʋ taa nɛ sɔnɔ pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Bibl lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ siŋŋ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ŋkaɣ naʋ mbʋ pʋyɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa Bibl liu yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se ŋla nɛ kɩwazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ nɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Bibl wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.—2 Timootee 3:16, 17.

 

Taayele nɛ pɩɖɛɛ ñɔ-yɔɔ

POCOSI BIBL TAA TƆM YƆƆ

Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛkɛ “Samaarii tʋ kɩbanʋ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

Yesu tɩŋnɩ kɛdaɣ kɩbaŋa kanɛ kɔ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se pɛwɛɛnɩ lalaa yɔɔ paa pa nɛ wɛ patɩlɩɩnɩ ɖoli kʋɖʋm, patɩkaa tomnaɣ tɔlɩm yaa ɛjaɖɛ yɔ.

POCOSI BIBL TAA TƆM YƆƆ

Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛkɛ “Samaarii tʋ kɩbanʋ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

Yesu tɩŋnɩ kɛdaɣ kɩbaŋa kanɛ kɔ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se pɛwɛɛnɩ lalaa yɔɔ paa pa nɛ wɛ patɩlɩɩnɩ ɖoli kʋɖʋm, patɩkaa tomnaɣ tɔlɩm yaa ɛjaɖɛ yɔ.

Ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩkpɛlɩkɩ Bibl

Yele nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl nɛ ŋna

Yele nɛ ña nɛ nɔɔyʋ ɩkpɛlɩkɩ Bibl falaa.

Pɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ

Pɔzɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ yaa pɔzɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ.

Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu

Lɩzɩ tɔm ñʋŋ weyi iyeki nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl pazɩ pazɩ nɛ pɩwazɩ-ŋ yɔ.

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ?

Laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ

Bibl sɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ papɩzɩ nɛ palʋbɩnɩ kala wena pakatɩɣ paa evemiye nɖɩ nɛ pɩkɔŋnɩ-wɛ nɩɣzɛ yɔ nɛ pɛwɛɛnɩ tamaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ pe-wezuu caɣʋ taa.

Tisuu wɛnʋʋ Ɛsɔ yɔɔ

Tisuu pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩka camɩyɛ sɔnɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ.

Nesi ɖɔkʋʋ nɛ hɔʋ taa wezuu caɣʋ

Nesi ɖɔkɩyaa nɛ hɔŋ katɩɣ kala sakɩyɛ. Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ hɔŋ nɛ pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ.

Piya evelisi sɩnʋʋ

Kalɩ nɛ ŋna ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ piya evelisi nɛ sɩlʋbɩnɩ kala wena sɩkatɩɣ ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Pocosi Bibl taa tɔm yɔɔ

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl tɔm cosuu pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ, Yesu, hɔʋ, kʋñɔmɩŋ, nɛ tɔm lɛɛtʋ yɔɔ

Caanaʋ taa tɔm nɛ Bibl

Na ɛzɩma pɩlaba nɛ Bibl talɩ-ɖʋ sɔnɔ yɔ; pɩwɛ piti kpem. Tazɩ nɛ ŋna ɛzɩma caanaʋ taa tɔm wɩlɩɣ se Bibl taa tɔm kɛ toovenim yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa-tʋ liu yɔ.

Lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl

Nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl pɛ-hɛkʋ taa? Kpaɣ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa lɩwa yɔ.