Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛyaa mba Yehowa aseɣɖe tɩnaa kɛnaa?

Ye ŋsɔɔlaa se ŋyɔɔdɩnɩ-ɖʋ, ŋwolo ɖe-kediɣzisi, ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl yaa ŋtɩlɩ-ɖʋ yɔ, hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ. Ðiseɣtiɣ-ŋ ɖɔɖɔ se ŋwolo ɖɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa nakɛyɛ taa nɛ ŋna ɛzɩma ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Beliefs and Activities

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ

Na ɛzɩma pocosi tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, tɩ-yɔɔ kɛlɛʋ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Tʋma

Ðɩwɛ ajɛɛ wena acɛzɩ 230 yɔ, a-taa, ɖɩyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Pɩtɩla, ŋsɩm-ɖʋ se ɖɩkɛ tɔm susuyaa, ɛlɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖo-kooka taa ɛyaa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa ɖɔɖɔ.

Free Bible Study Program

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?—Kɩɖaɣlʋʋ

Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ panɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ yɔ, tɩ-taa. Ŋsɔɔlaa se ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ na?

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl falaa. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma palakɩ yɔ.

Pɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ

Pɔzɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ yaa pɔzɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ.

Meetings and Events

Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa?

Wolo ña-maɣmaɣ peeɖe nɛ ŋna.

Kɔɔ ɖe-kediɣzaɣ nakɛyɛ taa

Tɩlɩ ɖe-kediɣzisi yɔɔ tɔm. Na kediɣzaɣ lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ-ŋ.

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yaɣ-ŋ se ŋkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa 24 mars 2024 wiye.

Branch Offices

Yɔɔdɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ.

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ñɩnɩ ɛgbɛyɛ piliŋa ŋga kɔñɔtɩnɩ-ŋ yɔ. Tɩlɩ lona wena a-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo yɔ.

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Na ɛzɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa ɛlɛ paacɔʋ liidiye nɛ paapɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ.

Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ palɩnɩ kʋnʋmɩŋ nɛ sɔnzɩ ndɩ ndɩ taa. Ɛbɛ yeba nɛ ɛyaa pekpeɣli ɖama nɛ papɩsɩ kʋɖʋm?

Ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm

  • Ajɛɛ wena a-taa Yehowa Aseɣɖe Tɩna wɛɛ yɔ: 239

  • Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa: 8 699 048

  • Bibl kpɛlɩkɩyaa: 5 666 996

  • Mba pɔkɔm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ taa yɔ: 19 721 672

  • Agbaa: 117 960