Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Ɛbɛ yɔɔ iwoki ɛyaa mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pɔ-cɔlɔ?

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ ɖiwoki mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɔ-cɔlɔ?

KIGBEƔLIŊ

Ðiwolo 2017 kigbeɣluu sɔsɔʋ

“Taalɔ lidaʋ” Kigbeɣluu sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɣ labʋ 2017 yɔ, kɩkaɣ-ɖʋ wɩlɩɣ mbʋ ɖɩla nɛ ɖihiɣ koboyaɣ sɔnɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ.

TƆM SUSUU TƲMƖYƐ

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ—Oostralii

Ða nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ ɖɩkʋyaa nɛ ɖiwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa poliŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

ƐYAA MBA ÐƖKƐNAA?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɩtaʋ taa kediɣzisi ndɩ ndɩ

Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ nɛ ɛzɩma ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ.

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Na ɛzɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa ɛlɛ paacɔʋ liidiye nɛ paapɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ.

Ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm

  • Ajɛɛ wena a-taa Yehowa Aseɣɖe Tɩna wɛɛ yɔ: 240

  • Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa: 8 340 982

  • Bibl kpɛlɩkɩyaa: 10 115 264

  • Mba pɔkɔm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ taa yɔ: 20 085 142

  • Agbaa: 119 485