Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛyaa mba Yehowa aseɣɖe tɩnaa kɛnaa?

Ye ŋsɔɔlaa se ŋyɔɔdɩnɩ-ɖʋ, ŋwolo ɖe-kediɣzisi, ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl yaa ŋtɩlɩ-ɖʋ yɔ, hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ. Ðiseɣtiɣ-ŋ ɖɔɖɔ se ŋwolo ɖɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa nakɛyɛ taa nɛ ŋna ɛzɩma ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Beliefs and Activities

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ

Na ɛzɩma pocosi tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, tɩ-yɔɔ kɛlɛʋ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Tʋma

Ðɩwɛ ajɛɛ wena acɛzɩ 230 yɔ, a-taa, ɖɩyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Pɩtɩla, ŋsɩm-ɖʋ se ɖɩkɛ tɔm susuyaa, ɛlɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖo-kooka taa ɛyaa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa ɖɔɖɔ.

Free Bible Study Program

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?—Kɩɖaɣlʋʋ

Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ panɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ yɔ, tɩ-taa. Ŋsɔɔlaa se ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ na?

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl falaa. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma palakɩ yɔ.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm ñʋŋ alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ.

Meetings and Events

Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa?

Wolo ña-maɣmaɣ peeɖe nɛ ŋna.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɩtaʋ taa kediɣzisi ndɩ ndɩ

Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ nɛ ɛzɩma ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ.

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kpeɣliɣ nɛ pɔtɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ. Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ɖa nɛ ŋ ɖɩla ŋgee sɔnzɩ nzɩ.

Branch Offices

Yɔɔdɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ.

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ñɩnɩ ɛgbɛyɛ piliŋa ŋga kɔñɔtɩnɩ-ŋ yɔ. Tɩlɩ lona wena a-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo yɔ.

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Na ɛzɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa ɛlɛ paacɔʋ liidiye nɛ paapɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ.

Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ palɩnɩ kʋnʋmɩŋ nɛ sɔnzɩ ndɩ ndɩ taa. Ɛbɛ yeba nɛ ɛyaa pekpeɣli ɖama nɛ papɩsɩ kʋɖʋm?

Ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm

  • Ajɛɛ wena a-taa Yehowa Aseɣɖe Tɩna wɛɛ yɔ: 240

  • Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa: 8 695 808

  • Bibl kpɛlɩkɩyaa: 7 705 765

  • Mba pɔkɔm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ taa yɔ: 17 844 773

  • Agbaa: 120 387