Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ Krɩstʋ ñɩma na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ Krɩstʋ ñɩma na?

Ɛɛɛ. Lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, ana yɔ:

  • Ðɩñakɩ pana se ɖɩnɩɣzɩ ɖeyi ɖeyi Yesu wezuu caɣʋ nɛ ɛ-wɩlɩtʋ.—1 Pɩyɛɛrɩ 2:21.

  • Ðitisiɣ se Yesu kɛnɩnɩ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ nɛ “Yesu hɩɖɛ wayɩ lɛ, naɖɩyɛ fɛyɩ tataa cɩnɛ se ɖɩya ɛyaa ñʋŋ.”—Tʋma Labʋ 4:12.

  • Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ pɩsɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tʋ lɛ, pamɩyɩsɩɣ-ɩ lɩm Yesu hɩɖɛ taa.—Maatiyee 28:18, 19.

  • Yesu hɩɖɛ taa ɖɩtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ.—Yohanɛɛsɩ 15:16.

  • Ðitisiɣ ɖɔɖɔ se Yesu kɛnɩnɩ Ñʋʋdʋ yaa weyi Ɛsɔ lɩzaa se ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyaa kpeekpe yɔɔ yɔ.—1 Kɔrɛntɩ 11:3.

Ɛlɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, ɖɩwɛ ndɩ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna wena payaɣ se Krɩstʋ agbaa yɔ. Ðitisiɣ ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ se Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ nɛ ɛtɩkɛ Trinita hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. (Maarkɩ 12:29) Ðitisiɣ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ se kalɩzaɣ yaa “ciyam” sɩkɩ, Ɛsɔ ɛɛnazɩɣ ɛyaa miŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ taa nɛ pɩtɩpɔzɩ se mba pɛɖɛɣ nɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, pɛwɛɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna wena awɩlɩɣ se pakpaɖɩ lalaa yɔ.—Eklesɩyastɩ 9:5; Maatiyee 26:38; Maatiyee 23:8-10.