Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔm kɩfatʋ ɖɩgɛdɩyɛ

 

MBƲ PƖLAKƖ YƆ

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #1

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ eseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa fezuu taa.

MBƲ PƖLAKƖ YƆ

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #1

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ eseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛsa fezuu taa.

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #6

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ lɛɣzɩtʋ ndʋ palaba pitileɖita yɔ tɩ-tɔm, nɛ ɛyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mayaɣ ŋga palɩzaa se kɛkɛnɩ pɩnaɣ 2023 mayaɣ yɔ.

2023 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #4

Akɔnta kʋnɛ kɩ-taa, Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ kaɣ yebu nɛ ɖe-liu tɛɛ kɔtɩnɩ mbʋ mbʋ ɖɩkaɣ naʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu sɔsɔʋ taa yɔ nɛ ɛzɩma Yehowa kandɩyɩɣ paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ ɛ-yɔɔ fezuu taa yɔ.

2022-08-18

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #3

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ eheyiɣ-ɖʋ lɩmaɣza kɩbana wena asɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena Erɔɔpɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa you pɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ɖʋ yɔ a-tɔm.

2022-12-16

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

Pɩnaɣ 2020 taa Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta loɖo ñɩŋgʋ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ mbʋ piyeba nɛ fezuu taa tɔɔnaɣ talɩɣ koobiya sakɩyɛ paa covid19 ɛwɛɛ yɔ.

2022-12-16

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2020 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #8 ñɩŋgʋ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ heyi-ɖʋ ɛzɩma Bibl taa natʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kʋdɔŋ kɩɖɛɖɛʋ kʋnɛ kɩ-alɩwaatʋ taa yɔ.

2022-12-16

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

Pɩnaɣ 2020 taa Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta 7 ñɩŋgʋ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ evebiya nɛ pɛlaa nɛ palʋbɩnɩ tɩlasɩ nzɩ COVID-19 kʋdɔŋ yeba nɛ pakatɩɣ yɔ pɩ-tɔm.

2022-08-18

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #5

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ wɛɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ pɩsɩnɩ koobiya halaa nɛ abalaa nabɛyɛ Iniyɔɔ Soviyetiiki alɩwaatʋ taa nɛ pɔɖɔkɩ kpam nazɩm taa yɔ pɩ-tɔm nɛ ɛñɩkɩɣ niye ɛzɩma Yehowa sɩɣnɩ ɛ-samaɣ tam yɔ pɩ-yɔɔ se ɖa-taa ɛtɛm tɔm ndʋ.

2023-05-10

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2023 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #2

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ heyiɣ-ɖʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖo-koobiya wɛ Turkii ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛpɔzɩ nabɛyɛ tɔm ɖɔɖɔ se pɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ.

2023-05-10

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2023 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #1

Ðiseɣtiɣ-ŋ kpem se ŋcɔnɩ akɔnta kʋnɛ nɛ ŋna tɔm kususutu kɩbandʋ ndʋ titukuuni Ramapo kuduyuŋ maʋ tʋma nɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa tʋmɩyɛ yɔ.

2022-08-18

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #4

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam kala taa nɛ taa leleŋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɖo-koobiya mba pɛwɛ Erɔɔpɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ.

2023-02-03

ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM KƖFATƲ

2022 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ akɔnta #8

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩtɩŋ Yehowa kɛɛkɛɛ alɩwaatʋ ndʋ kɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa yɔ.