Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ

Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnaa?

Na lɩmaɣza naanza pɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ.

Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnaa?

Na lɩmaɣza naanza pɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ?

Ðɩtazɩ kazandʋ ndʋ tɩ-hɔɔlɩŋ naanza taa nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ tɩtɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Nabɛyɛ wɛɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa na? Mba lakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

Ɛbɛ kɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisuu?

Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ, tɩ-taa kɩcɛyɩtʋ 15 natʋyʋ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ Yesu yɔɔ?

Na mbʋ pʋyɔɔ Yesu yɔɔ tisuu tɔm cɛyɩ siŋŋ toovenim Krɩstʋ ñɩma ɛzɩdaa yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ na?

Bibl heyiɣni-ɖʋ mba pakaɣ waɖɛ wɛnʋʋ se pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ na?

Na ɛzɩma, ye ɖɩɩkaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩkɛ toovenim Krɩstʋ ñɩma yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se paɖʋ-wɛ calɩm?

Ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda sakɩyɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ nɛ calɩm ɖʋʋ yɔɔ. Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖe-tisuu yɔɔ toovenim tɔm hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

Ɛzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣ se pataaɖaɣ-wɛ?

Bibl paɣtʋ kila naalɛ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza ɖatʋ hɔɔlʋʋ taa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa palɩzɩ kedeŋa nɛ ko-wondu na?

Ŋnawa se toovenim taa lɛ, ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa palɩzɩ kedeŋa wɩlɩtʋ kaɖɩɣnɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ?

Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ yɔɔ?

Pe-tisuu labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa lɩwa yɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ taa takayɩsɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ?

Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ tɔm ɖɛwa nɛ ɩtɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ na? Na ɛzɩma lɔŋ tasʋʋ kɩbam nɛ caanaʋ taa tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree Masɩ taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ Krɩstʋ mba yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ Bibl taa tɔm se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-wɩlɩtʋ na?

Ña-maɣmaɣ ñɩnɩ nɛ ŋna se pe-tisuu labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ na.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ petisiɣ yɔ tɩ-taa natʋyʋ?

pɩtɩmʋna se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ nɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɖɩlaba yɔ. Caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ kaañɔɔzɩ pa-lɩmaɣza.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa?

Paa ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩma wɛ kedeŋa kpeekpe yɔ?

Na ɛzɩma ɖɩlakɩ akɔnta nɛ ɖɩnaɣ ɛyaa ɛzɩma wɛ ɖa-agbaa taa yɔ.

Atʋlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ?

Na mbʋ pʋyɔɔ Charles Taze Russell tɩtʋlɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ yɔ.

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Na ɛzɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa ɛlɛ paacɔʋ liidiye nɛ paapɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɛlɩɣ liidiye naɖɩyɛ pɛ-ɛgbɛyɛ taa mba na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Nabɛyɛ wɛɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa na? Mba lakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ taa halaa susuu Ɛsɔtɔm na?

Ɛzɩma halaa ɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ yɔ?

Ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

Na ɛzɩma patasɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ peɖiyiɣ-ɖʋ pɩtɩŋnɩ ɖʋtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ.

Ɛbɛ kɛnɩ Watch Tower Bible and Tract Society?

Ɛzɩma ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kajalaɣ ñɩma yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa se patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ na?

Na lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ ñʋʋ yabɩtʋ yɔɔ nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ iwoki ɛyaa mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pɔ-cɔlɔ?

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ ɖiwoki mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɔ-cɔlɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɩkɩɣ ɛyaa yɔɔ se pɛlɛɣzɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ agbaa na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu ɛyaa tɔm se pɔkɔɔ pɛ-ɛgbɛyɛ taa? Pañakɩ pana se pañɩɣ ɛyaa yɔɔ nɛ pɔkɔɔ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ taa?

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paa Bibl ŋgʋ alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋyaa ñɔ-hɔʋ taa mba tɩŋa yaa ña-taabalaa mba ŋsɔɔlaa yɔ se pɔkɔɔ nɛ ña nɛ wɛ ɩkpɛlɩkɩ Bibl.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa na?

Mba ɖʋʋ nesi Ɛsɔtɔm tiyiyaa tʋmɩyɛ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ? Pafalɩsɩɣ nabɛyɛ se papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ taa halaa susuu Ɛsɔtɔm na?

Ɛzɩma halaa ɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ yɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩyaɣ pe-kediɣzisi lone se cooci?

Na ɖenɖe hɩɖɛ “Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ” lɩnaa yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩlakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa?

Paa ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

Ɛbɛ yɔɔ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ Kɩbaɣlʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ sɔnzɩ yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ ɛzɩma coocinaa lalaa lakɩ-sɩ yɔ?

Payaɣ-sɩ ɖɔɖɔ se Kɩbaɣlʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ yaa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ, sɔnzɩ nzɩ sɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛsɩndaa. Pɔyɔɔdɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se palabɩ-sɩ yɔ pɩ-tɔm Bibl taa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ pa-maɣmaɣ pe-Bibl?

Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ Biblwaa ndɩ ndɩ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Lɩmaɣza naadozo wena a-yɔɔ pɩmʋnaa se ŋlabɩnɩ Les Saintes Écritures​—Traduction du monde nouveau tʋmɩyɛ yɔ.

Pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau Bibl taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Traduction du monde nouveau wɛ ndɩ nɛ Biblwaa lalaa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ Bibl taa tɔm se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-wɩlɩtʋ na?

Ña-maɣmaɣ ñɩnɩ nɛ ŋna se pe-tisuu labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ na.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ taa takayɩsɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ?

Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ tɔm ɖɛwa nɛ ɩtɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ na? Na ɛzɩma lɔŋ tasʋʋ kɩbam nɛ caanaʋ taa tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree Masɩ taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ Krɩstʋ mba yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa?

Pɩkɔŋnɩ kaɖɛ ɛjaɖɛ taa ɖiɣɖiɣ caɣʋ yɔɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩɖʋ nesi sɔnzɩ nzɩ ajɛɛ lakɩ yɔ?

Tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ titukuuni politiki yaa ɛyaa wezuu caɣʋ?

Ɛbɛ kaatalɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Naazii mba alɩwaatʋ taa?

Pɩtɩla tɔm ndʋ pocosaa yɔ, tɩkaɣ-ŋ ɖɩzʋʋ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki you?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se paawoki you. Na mbʋ pʋyɔɔ ɖiiwoki you yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋ nesi mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ?

Na ɛzɩma ɖɩɖʋʋ nesi ɖo-koobiya nɛ ɛyaa lalaa mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa woki ɖɔkɔtɔ?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki ɖɔkɔtɔ. Toovenim na?

Ɛzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣ se pataaɖaɣ-wɛ?

Bibl paɣtʋ kila naalɛ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza ɖatʋ hɔɔlʋʋ taa.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se paɖʋ-wɛ calɩm?

Ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda sakɩyɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ nɛ calɩm ɖʋʋ yɔɔ. Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖe-tisuu yɔɔ toovenim tɔm hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔkʋʋ hɔŋ kɩyɔkʋ yaa pasɩɣnɩ-ɩ se ɩkpa ɖoŋ?

Nabʋyʋ taa, ɛyaa tɔŋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔkʋʋ hɔŋ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔkʋʋ hɔŋ na?

Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ nesi cɛbʋ yɔ?

Aseɣɖe Tɩnaa sɩɣnɩ ɛyaa se pɛcɛyɩsɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ na? Pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa itisini Aseɣɖe tɩnaa nabɛyɛ se pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣni ɛyaa filimwaa nabɛyɛ, takayɩsɩ nasɩyɩ yaa hendu natʋyʋ yaa we?

Bibl paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛcaɣ se ɛna se aleɣya naayɛ wɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu yɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kisimasɩ?

Ɛyaa sakɩyɛ tɔkɩ kisimasɩ kazandʋ, ŋgʋ pasɩm ɖenɖe tɩlɩnaa yɔ. Na mbʋ pʋyɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kazandʋ ndʋ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se Krɩstʋ ñɩma kazandʋ Paska kɛnaa. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ?

Ðɩtazɩ kazandʋ ndʋ tɩ-hɔɔlɩŋ naanza taa nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ tɩtɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ Kɩbaɣlʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ sɔnzɩ yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ ɛzɩma coocinaa lalaa lakɩ-sɩ yɔ?

Payaɣ-sɩ ɖɔɖɔ se Kɩbaɣlʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ yaa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ, sɔnzɩ nzɩ sɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛsɩndaa. Pɔyɔɔdɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se palabɩ-sɩ yɔ pɩ-tɔm Bibl taa.

Ɛyʋ sɩkɩ nɛ sɔnzɩ nzɩ palakɩ yɔ, suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ sɩ-yɔɔ?

Tɔm ndʋ Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ sɩm sɩɖaa wɛtʋ yɔɔ yɔ ndʋ ɖiyiɣni-i nɛ ɛkpakɩɣ lɩmaɣza ɛ-ɛyʋ sɩm sɔnzɩ labʋ taa. Ye mbʋ paɣtʋ kila wena sɩɣnɩ-wɛ nɛ pakpakɩɣ lɩmaɣza?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ Krɩstʋ ñɩma na?

Ðitendi-ŋ, na mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ ndɩ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna wena payaɣ se Krɩstʋ agbaa yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ Protestant waa yaa we?

Lɩmaɣza naalɛ ɖʋʋnɩ tʋkaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna wena ayaɣ a-tɩ se Krɩstʋ mba, ɛlɛ ɛtɩkɛ Katooliki mba yɔ pɛ-hɛkʋ taa.

Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnaa?

Na lɩmaɣza naanza pɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlʋkɩ Yuda mba ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ?

Bibl wɩlɩtʋ yɔɔ ɖitisiɣ, nɛ kɩɩwɩlɩɣ se hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa ɛyaa kpaɖɩ lalaa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yaa we?

Na ɖoŋ ɖoŋ lɛ, lɩmaɣza naalɛ wena ɛyaa wɛnɩ pɩlɩɩnɩ mbʋ payaɣ se mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ nɛ mbʋ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa kɛnaa ɖeyi ɖeyi yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩma wɛ kedeŋa kpeekpe yɔ?

Na ɛzɩma ɖɩlakɩ akɔnta nɛ ɖɩnaɣ ɛyaa ɛzɩma wɛ ɖa-agbaa taa yɔ.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ?

Maatiyee 28:19, 20 wɩlɩɣ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ yɔ.

Ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi se ɛtɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ na?

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ naalɛ yɔɔ nɛ ɛla mbʋ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩɣ ɛyaa pɛ-ɛgbɛyɛ taa?

Nabʋyʋ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se palɩzɩ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa; nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ nɛ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛgbɛyɛ taa.