Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Nabɛyɛ wɛɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa na? Mba lakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Nabɛyɛ wɛɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa na? Mba lakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki you?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se paawoki you. Na mbʋ pʋyɔɔ ɖiiwoki you yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩyaɣ pe-kediɣzisi lone se cooci?

Na ɖenɖe hɩɖɛ “Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ” lɩnaa yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩlakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Tisuu

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ Yesu yɔɔ?

Na mbʋ pʋyɔɔ Yesu yɔɔ tisuu tɔm cɛyɩ siŋŋ toovenim Krɩstʋ ñɩma ɛzɩdaa yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ na?

Bibl heyiɣni-ɖʋ mba pakaɣ waɖɛ wɛnʋʋ se pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ na?

Na ɛzɩma, ye ɖɩɩkaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩkɛ toovenim Krɩstʋ ñɩma yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se paɖʋ-wɛ calɩm?

Ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda sakɩyɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ nɛ calɩm ɖʋʋ yɔɔ. Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖe-tisuu yɔɔ toovenim tɔm hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa palɩzɩ kedeŋa nɛ ko-wondu na?

Ŋnawa se toovenim taa lɛ, ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa palɩzɩ kedeŋa wɩlɩtʋ kaɖɩɣnɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ taa takayɩsɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ?

Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ tɔm ɖɛwa nɛ ɩtɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ na? Na ɛzɩma lɔŋ tasʋʋ kɩbam nɛ caanaʋ taa tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree Masɩ taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ Krɩstʋ mba yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa?

Paa ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

Ɛgbɛyɛ

Ɛbɛ yɔɔ payaɣ-wɛ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa?

Na ɖenɖe ɖa-hɩɖɛ lɩnaa yɔ.

Atʋlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ?

Na mbʋ pʋyɔɔ Charles Taze Russell tɩtʋlɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ yɔ.

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Na ɛzɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa ɛlɛ paacɔʋ liidiye nɛ paapɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɛlɩɣ liidiye naɖɩyɛ pɛ-ɛgbɛyɛ taa mba na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Nabɛyɛ wɛɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa na? Mba lakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ taa halaa susuu Ɛsɔtɔm na?

Ɛzɩma halaa ɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ yɔ?

Ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

Na ɛzɩma patasɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ peɖiyiɣ-ɖʋ pɩtɩŋnɩ ɖʋtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ.

Membership

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩɣ ɛyaa pɛ-ɛgbɛyɛ taa?

Nabʋyʋ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se palɩzɩ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa; nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ nɛ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛgbɛyɛ taa.

Preaching

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kajalaɣ ñɩma yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa se patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ na?

Na lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ ñʋʋ yabɩtʋ yɔɔ nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ iwoki ɛyaa mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pɔ-cɔlɔ?

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ ɖiwoki mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɔ-cɔlɔ?

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ yɔ, na ɛzɩma pocosi tɩ-yɔɔ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa na?

Mba ɖʋʋ nesi Ɛsɔtɔm tiyiyaa tʋmɩyɛ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ? Pafalɩsɩɣ nabɛyɛ se papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ taa halaa susuu Ɛsɔtɔm na?

Ɛzɩma halaa ɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ yɔ?

Meetings and Worship

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩyaɣ pe-kediɣzisi lone se cooci?

Na ɖenɖe hɩɖɛ “Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ” lɩnaa yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩlakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa?

Paa ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

View of the Bible

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ taa takayɩsɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ?

Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ tɔm ɖɛwa nɛ ɩtɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ na? Na ɛzɩma lɔŋ tasʋʋ kɩbam nɛ caanaʋ taa tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree Masɩ taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ Krɩstʋ mba yɔ.

Community and Political Involvement

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki you?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se paawoki you. Na mbʋ pʋyɔɔ ɖiiwoki you yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋ nesi mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ?

Na ɛzɩma ɖɩɖʋʋ nesi ɖo-koobiya nɛ ɛyaa lalaa mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ.

Personal and Family Life

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa woki ɖɔkɔtɔ?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki ɖɔkɔtɔ. Toovenim na?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se paɖʋ-wɛ calɩm?

Ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda sakɩyɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ nɛ calɩm ɖʋʋ yɔɔ. Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖe-tisuu yɔɔ toovenim tɔm hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣni ɛyaa filimwaa nabɛyɛ, takayɩsɩ nasɩyɩ yaa hendu natʋyʋ yaa we?

Bibl paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛcaɣ se ɛna se aleɣya naayɛ wɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu yɔ?

Customs and Celebrations

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kisimasɩ?

Ɛyaa sakɩyɛ tɔkɩ kisimasɩ kazandʋ, ŋgʋ pasɩm ɖenɖe tɩlɩnaa yɔ. Na mbʋ pʋyɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kazandʋ ndʋ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se Krɩstʋ ñɩma kazandʋ Paska kɛnaa. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska?

Who Are Jehovah’s Witnesses?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ Krɩstʋ ñɩma na?

Ðitendi-ŋ, na mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ ndɩ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna wena payaɣ se Krɩstʋ agbaa yɔ.

Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnaa?

Na lɩmaɣza naanza pɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlʋkɩ Yuda mba ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ?

Bibl wɩlɩtʋ yɔɔ ɖitisiɣ, nɛ kɩɩwɩlɩɣ se hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa ɛyaa kpaɖɩ lalaa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yaa we?

Na ɖoŋ ɖoŋ lɛ, lɩmaɣza naalɛ wena ɛyaa wɛnɩ pɩlɩɩnɩ mbʋ payaɣ se mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ nɛ mbʋ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa kɛnaa ɖeyi ɖeyi yɔ.