Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Caanaʋ taa tɔm nɛ Bibl

Ɛzɩma pama Bibl, pakandɩyɩ kɩ-yɔɔ, pɛɖɛzɩ-kʋ nɛ patayɩ-kʋ yɔ pɩwɛ ŋgee kpem. Nɛ peɖiɣni lɩʋ wondu kɩfatʋ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ wondu ndʋ tɩwɩlɩɣ se Bibl taa tɔm kɛ toovenim. Paa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ taa ŋpaɣlaa yɔ, ŋkaɣ naʋ se Bibl wɛ ndɩ kpem nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ.