Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tisuu wɛnʋʋ Ɛsɔ yɔɔ

Tisuu wɛnʋʋ Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ ɖoŋ kɩbaŋ siŋŋ—Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩka camɩyɛ sɔnɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ. Paa wiɖiyi ŋtaawɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ, paa ŋlesi ñe-tisuu kilesu yaa paa ŋsɔɔlɩ kɩsɔɔlʋ se ŋcɛyɩsɩ tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ.