Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se paɖʋ-wɛ calɩm?

Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛyaa wɛna yɔ

Cɛtɩm: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se kɔyɛ naɖɩyɛ yaa kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwaa pa-kʋdɔmɩŋ.

Toovenim: Ðɩsɔɔlaa se ɖɩtɩŋnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ kɩbaŋ yɔɔ nɛ ɖɩwaa ɖa-maɣmaɣ yaa ɖɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ kʋdɔŋ. Ye kʋdɔŋ nakʋyʋ ɛcɛyɩɣ-ɖʋ yɔ, ɖiwoki ɖɔkɔtɔnaa mba pɛwɛ niye kʋdɔŋ ŋgʋ kɩ-waʋ nʋmɔʋ taa yaa mba papɩzɩɣ palabɩ-ɖʋ tʋmɩyɛ nɛ paaɖʋʋ-ɖʋ calɩm yɔ, pɔ-cɔlɔ. Ðitisiɣ ɖɔɖɔ se patɩŋnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ kɩfaŋ weyi ɩlɩwa yɔ, ɩ-yɔɔ nɛ pawaa-ɖʋ. Toovenim lɛ, kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-taa paaɖʋʋ ɛyʋ calɩm yɔ, ɩwɛɛ nɛ ɩwazɩɣ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ. Ajɛɛ sakɩyɛ taa paha kʋdɔndɩnaa waɖɛ se papɩzɩɣ nɛ pekizi se pataalabɩnɩ tʋmɩyɛ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa paɖʋʋ ɛyʋ calɩm yɔ, pɩsa nɛ palɩɩ kala ndɩ ndɩ wena nʋmɔŋ ɛnɩ ɩkɔŋna yɔ, ɛzɩ calɩm taa kʋdɔmɩŋ kɩɖɛɖɛŋ, nɛ mba pa-calɩm tɩmʋnɩ ɖama yɔ, nɛ kala lɛɛna mbʋ yɔ, a-taa.

Cɛtɩm: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se tisuu pɩzɩɣ nɛ pɩwaa ɛyʋ kʋdɔŋ paa etiwolo ɖɔkɔtɔ yɔ.

Toovenim: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛɛmaɣzɩɣ se pe-tisuu waɣ pa-kʋdɔŋ paa patiwolo ɖɔkɔtɔ yɔ.

Cɛtɩm: Pʋcɔ nɛ pawaa ɛyʋ kʋdɔŋ nɛ patɩɖʋ-ɩ calɩm lɛ, pɩmʋʋ liidiye siŋŋ.

Toovenim: Weyi ekizi calɩm yɔ, liidiye nɖɩ pɩpɔzʋʋ se ɛcɔnɩnɩ ɛ-alaafɩya yɔɔ yɔ ɖɩtɩtalɩ nɖɩ pɩpɔzʋʋ weyi paɖʋ-ɩ calɩm yɔ.

Cɛtɩm: Paa pɩnaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ pe-piya sakɩyɛ sɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pekizaa se pataaɖʋ-wɛ calɩm.

Toovenim: Tɔm tʋnɛ tɩtɩkɛ toovenim. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɖɔkɔtɔnaa lakɩ tʋmɩyɛ laŋɩyɛ yaa pɔsɔʋ tomnaɣ pilinzi nɛ palakɩ ɛyaa tʋma wena awɛ kaɖɛ siŋŋ yɔ, ɛlɛ paaɖʋʋ ɛyʋ calɩm. Kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ piya, mba pekiziɣ se pataaɖʋ-wɛ calɩm yɔ, pehikiɣ po-tomnaɣ taa alaafɩya camɩyɛ nɛ halɩ nabʋyʋ taa pɩkpaɖɩ mba paɖʋ-wɛ calɩm yɔ. Ɛlɛ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔʋ taa lɛ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ye kʋdɔndʋ nɔɔyʋ ekizi calɩm yɔ, paa pɩɩlabɩ ɛzɩma ɛsɩkɩ, yaa ye paɖʋ-ɩ calɩm yɔ, paa pɩɩlabɩ ɛzɩma ɛcakɩ wezuu.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ se paɖʋ-wɛ calɩm?

Pɩtɩkɛnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ tɔm yem, ɛlɛ Bibl paɣtʋ tɔm pɩkɛnaa. Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaɖʋ ɛ-samaɣ nɛ pʋcɔ nɛ Yesu kɔŋ nɛ ndʋ ɛɖʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔ, tɩ-tɩŋa tɩ-taa Ɛyɔɔdɩ kpayɩ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ calɩm. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:4; Levitiki 17:10; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 12:23; Tʋma Labʋ 15:28, 29) Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ, calɩm wɛ ɛzɩ wezuu yɔ. (Levitiki 17:14) Ye mbʋ, ɖɩɩɖʋʋ calɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛnɩ ñamtʋ wezuu Hayʋ yɔɔ.

Ðɔkɔtɔnaa lɩmaɣza wɛɛ alɛɣzɩɣ

Palakɩ kʋdɔndɩnaa tʋma sɔsɔna nɛ pawaɣ pa-kʋdɔmɩŋ, ɛlɛ paaɖʋʋ-wɛ calɩm.

Ðooo lɛ, ɖɔkɔtɔnaa sakɩyɛ maɣzaɣ se mba pekiziɣ se pataaɖʋ-wɛ calɩm yɔ, pɔ-tɔm kɩlɩ kaɖɛ nɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se pɔsɔɔlaa se pakʋ pa-tɩ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, pa-lɩmaɣza lɛɣzaa. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Pɩnaɣ 2004 taa tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ, ŋga katasɩɣ ɛyaa lɔŋ kʋdɔmɩŋ waʋ yɔɔ yɔ, kɔtɔm se “nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-yɔɔ patɩŋaɣna nɛ pawaa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɩkaɣ kɛnʋʋ nʋmɔŋ kɩbaŋ weyi ɩ-yɔɔ paa weyi ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ yɔ.” Pɩnaɣ 2010 taa, tɔm susuu takayaɣ ŋga payaɣ se Heart, Lung and Circulation yɔ, kɔtɔm se “pɩtɩpɔzɩ se nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ palakɩ ɛyaa tʋmɩyɛ nɛ paaɖʋʋ-wɛ calɩm yɔ, ɩsɩɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖeke, ɛlɛ pɩwɛɛ se fɛɖaa ɩlakɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ paa ɖooye nɛ pawaɣ ɛyaa kʋdɔmɩŋ”

Lɛɛlɛɛyɔ, ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ fɛɖaa kudokiŋ sakɩyɛ tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ weyi ɩɩkpɛdɩɣ calɩm sakɩyɛ yɔ, ɩ-yɔɔ, nɛ palakɩ kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ tʋma nɛ paaɖʋʋ-wɛ calɩm. Nɛ halɩ nʋmɔŋ ɛnɛ, palakɩnɩ-ɩ nɛ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ ajɛɛ wena afɛyɩnɩ liidiye yɔ, a-taa. Nɛ mba pɔsɔɔlaa se patɩŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ pawaa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ tɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.

Kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 134, no 2, p. 287-288; Texas Heart Institute Journal, vol. 38, no 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; et Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. 4, no 2, p. 39.

Kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 89, No 6, p. 918; and Heart, Lung and Circulation, vol. 19, p. 658.

Kalɩ takayaɣ Transfusion and Apheresis Science, vol. 33, no 3, p. 349.

Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. 4, no 2, p. 39.